Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD
CiteertitelModulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsociaal domein Limburg-Noord
Externe bijlageToelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-201401-02-2016nieuwe regeling

13-10-2014

Gemeenteblad, 2014, 44c

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray ieder voor zover zij bevoegd zijn,

overwegen het volgende:

 • -

  in het sociaal domein is op uitvoerend niveau samenwerking tussen de gemeenten in de regio geboden;

 • -

  met een modulair in te vullen gemeenschappelijke regeling realiseren we meer congruentie en doelmatigheid in de samenwerking tussen de gemeenten in de regio;

 • -

  aan de gemeenschappelijke regeling kunnen telkens samenwerkingsmodules worden toegevoegd;

 • -

  gemeenten bepalen zelf of zij aan een samenwerkingsmodule deelnemen;

 • -

  de samenwerking bevat bij de start als eerste samenwerkingsmodule “opdrachtgeven in het sociaal domein”;

en gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet

BESLUITEN:

aan te gaan de volgende

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Samenwerkingsverband: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van deze regeling;

 • b.

  Regeling: de onderhavige gemeenschappelijke regeling;

 • c.

  Wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • d.

  Samenwerkingsmodule: een belang dat het samenwerkingsverband behartigt, waarvoor de deelnemende gemeenten al dan niet taken en bevoegdheden overdragen;

 • e.

  College: een college van burgemeester en wethouders van de gemeenten;

 • f.

  Deelnemers: de colleges die deelnemen aan het samenwerkingsverband;

 • g.

  Gedeputeerde Staten: de Gedeputeerde Staten van Limburg;

 • h.

  Basistaken: de coördinerende, adviserende en ondersteunende werkzaamheden die ten behoeve van de besluitvorming door de voorzitter, het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur worden uitgevoerd.

Artikel 2 Openbaar lichaam

 • 1.

  Er is een openbaar lichaam, genaamd “Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord”.

 • 2.

  Het openbaar lichaam bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Venlo.

Artikel 3 Bestuursorganen

Het samenwerkingsverband kent de volgende bestuursorganen:

 • a.

  het algemeen bestuur;

 • b.

  het dagelijks bestuur;

 • c.

  de voorzitter.

HOOFDSTUK 2 BELANGEN, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 4 Belangen

 • 1.

  Het samenwerkingsverband behartigt de belangen van de deelnemers ten aanzien van uitvoerende taken binnen het sociaal domein.

 • 2.

  Een samenwerkingsmodule geeft aan welk specifiek belang op het gebied van het sociaal domein die module behartigt.

Artikel 5 Modulaire karakter van het samenwerkingsverband

 • 1.

  De regeling biedt een algemeen kader voor samenwerking op het gebied van het sociaal domein binnen de regio, waar specifieke samenwerkingsmodules aan worden toegevoegd.

 • 2.

  De deelnemers besluiten per samenwerkingsmodule of zij hieraan deelnemen.

 • 3.

  De toevoeging van een samenwerkingsmodule is een wijziging van de regeling, als bedoeld in artikel 34 lid 2.

Artikel 6 Taken samenwerkingsverband en samenwerkingsmodules

Ter behartiging van de in artikel 4 lid 1 genoemde belangen heeft het samenwerkingsverband de volgende taken:

 • a.

  het uitvoeren van de basistaken;

 • b.

  de uitvoering van de taken uit de samenwerkingsmodules.

HOOFDSTUK 3 HET ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 7 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  Aan het algemeen bestuur behoren taken en bevoegdheden toe die in de wet aan het algemeen bestuur zijn opgedragen, alsmede alle bevoegdheden die voorts in deze regeling aan dit orgaan worden opgedragen en niet aan het dagelijks bestuur of de voorzitter zijn opgedragen.

 • 2.

  Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur bevoegdheden overdragen met uitzondering van de bevoegdheid tot:

  • a.

   het vaststellen en wijzigen van de begroting;

  • b.

   het vaststellen van de rekening;

  • c.

   het vaststellen van regelingen;

  • d.

   het vaststellen van het uitvoeringsplan en uitvoeringsprogramma;

  • e.

   het instellen van bestuurscommissies;

  • f.

   het oprichten van of deelnemen in stichtingen, vennootschappen, en coöperatieve en andere verenigingen passend binnen de te behartigen belangen, de taken en de bevoegdheden van het samenwerkingsverband dan wel het ontbinden van die rechtspersonen of het beëindigen van de deelneming;

  • g.

   het aanstellen, schorsen of ontslaan van de secretaris.

Artikel 8 Samenstelling en zittingsduur

 • 1.

  Ieder college wijst uit eigen midden één lid aan als lid van het algemeen bestuur. Gelijktijdig wordt een plaatsvervangend lid aangewezen.

 • 2.

  De leden van het algemeen bestuur van deze regeling hebben zitting gedurende dezelfde periode als de zittingsduur van het college van de deelnemers. Indien zij in de nieuwe zittingsperiode opnieuw deel uitmaken van het college kunnen zij terstond opnieuw worden aangewezen.

 • 3.

  Het lidmaatschap eindigt zodra een lid ophoudt burgemeester of wethouder van de desbetreffende gemeente te zijn.

 • 4.

  De leden van het algemeen bestuur, die tussentijds ontslag nemen, stellen de voorzitter van het algemeen bestuur hiervan op de hoogte. Het ontslag gaat in zodra onherroepelijk in hun opvolging is voorzien.

Artikel 9 Werkwijze en vergaderorde

 • 1.

  Besluiten van het algemeen bestuur worden genomen indien minimaal een meerderheid van het voltallige bestuur instemt met het besluit.

 • 2.

  Leden van het algemeen bestuur hebben ieder één stem.

 • 3.

  Het algemeen bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt of ten minste twee leden van het algemeen bestuur daarom verzoeken.

 • 4.

  De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.

 • 5.

  Tot het sluiten van de deuren wordt overgegaan wanneer de voorzitter het nodig oordeelt of twee aanwezige leden daarom verzoeken. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of in beslotenheid vergaderd wordt.

 • 6.

  Het algemeen bestuur beraadslaagt en besluit in openbaarheid over:

  • a.

   het uitvoeringsplan en het uitvoeringsprogramma;

  • b.

   de begroting, de wijzigingen daarvan en de rekening;

  • c.

   het doen van een uitgaaf, voordat de begroting of de begrotingswijziging, waarbij deze uitgaaf is geraamd, is goedgekeurd;

  • d.

   het aangaan van geldleningen, het uitlenen van gelden en het aangaan van rekeningcourantovereenkomsten;

  • e.

   het geheel of gedeeltelijk vervreemden en het bezwaren van de eigendommen van het samenwerkingsverband;

  • f.

   het onderhands verhuren, verpachten of in gebruik geven van eigendommen van het samenwerkingsverband;

  • g.

   het onderhands aanbesteden van werken of leveringen;

  • h.

   het treffen, wijzigen, verlengen of opheffen van overeenkomsten van opdracht tussen het samenwerkingsverband en andere lichamen;

  • i.

   het oprichten van of deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve verenigingen passend binnen de te behartigen belangen, de taken en bevoegdheden van het samenwerkingsverband dan wel het ontbinden van die rechtspersonen of beëindigen van de deelneming;

  • j.

   het liquidatieplan.

HOOFDSTUK 4 HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 10 Taken en bevoegdheden

Tot de taken en de bevoegdheden van het dagelijks bestuur van de regeling behoren:

 • a.

  het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband,

 • b.

  het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter beraadslaging en besluitvorming wordt voorgelegd,

 • c.

  het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur,

 • d.

  het voorstaan van de belangen van het samenwerkingsverband bij andere overheden, instellingen en diensten waarmee, of personen met wie contact met het samenwerkingsverband van belang is,

 • e.

  het beheer van activa en passiva van het samenwerkingsverband,

 • f.

  de zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de controle op het geldelijke beheer en de boekhouding,

 • g.

  het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht en eigendom,

 • h.

  het benoemen, het schorsen en het ontslaan van personeel in dienst van het samenwerkingsverband met uitzondering van het bepaalde in artikel 22, al dan niet op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, een en ander voor zover de regeling niet anders bepaalt en met inachtneming van door het algemeen bestuur te stellen regelen.

Artikel 11 Samenstelling en zittingsduur

 • 1.

  Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en ten minste twee andere leden, door het algemeen bestuur aan te wijzen en te ontslaan. Het algemeen bestuur stelt per reglement het aantal dagelijks bestuursleden vast, hierbij hanteert men een oneven aantal leden. De voorzitter en de leden van het dagelijks bestuur worden gekozen uit het midden van het algemeen bestuur.

 • 2.

  De leden van het dagelijks bestuur treden af op de dag waarop zij aftreden uit het algemeen bestuur van de regeling. Zij kunnen, indien zij opnieuw zijn aangewezen tot lid van het algemeen bestuur, terstond opnieuw worden benoemd.

 • 3.

  Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, indien dit lid niet langer het vertrouwen geniet van het algemeen bestuur.

 • 4.

  Tussentijds verlies van het lidmaatschap van het algemeen bestuur brengt direct het verlies van het lidmaatschap van het dagelijks bestuur met zich mee.

 • 5.

  Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij deelt zijn ontslag mee aan het algemeen bestuur en aan het college die het aangaat. Het ontslag gaat in zodra onherroepelijk in de opvolging is voorzien.

Artikel 12 Werkwijze en vergaderorde

 • 1.

  Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste twee leden van het dagelijks bestuur zulks schriftelijk, onder opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken, in welk laatste geval de vergadering binnen twee weken plaatsvindt.

 • 2.

  De artikelen 54, 56, 58 en 59 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

 • 4.

  Ieder aanwezig lid brengt één stem uit.

 • 5.

  Het dagelijks bestuur kan een of meer van zijn leden machtigen tot uitoefening van een of meer van zijn bevoegdheden.

HOOFDSTUK 5 DE VOORZITTER

Artikel 13
 • 1.

  De voorzitter en de vice-voorzitter worden door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen voor dezelfde periode als bedoeld in artikel 11 lid 2 van deze regeling.

 • 2.

  De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

 • 3.

  De voorzitter tekent de stukken, die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan. Deze stukken worden medeondertekend door de secretaris.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur kan besluiten de ondertekening van de stukken die van het dagelijks bestuur uitgaan op de te dragen aan een ander lid van dit bestuur, aan de secretaris, genoemd in artikel 22 van deze regeling, of aan een andere ambtenaar van het samenwerkingsverband.

 • 5.

  De voorzitter vertegenwoordigt het samenwerkingsverband in en buiten rechte. Hij kan de vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen gemachtigde.

HOOFDSTUK 6 DE COMMISSIES

Artikel 14 Commissies van advies

 • 1.

  Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter kunnen commissies van advies instellen, zulks met inachtneming van artikel 24 van de wet.

 • 2.

  Het algemeen bestuur stelt de ten aanzien van de in lid 1 bedoelde commissies bevoegdheden, faciliteiten en samenstelling bij reglement vast.

Artikel 15 Bestuurscommissies

 • 1.

  Het algemeen bestuur kan commissies instellen met het oog op de behartiging van bepaalde belangen en uitvoering geven aan taken en bevoegdheden, voor zover deze niet zijn voorbehouden aan het algemeen bestuur.

 • 2.

  Het algemeen bestuur gaat niet over tot het instellen van een commissie als bedoeld in het eerste lid dan na verkregen verklaring van geen bezwaar van de raden van elk van de deelnemende gemeenten.

 • 3.

  Het algemeen bestuur regelt met inachtneming van artikel 25 van de wet, hun bevoegdheden en samenstelling.

HOOFDSTUK 7 INLICHTINGEN, VERANTWOORDING EN ONTSLAG

Artikel 16 Het dagelijks bestuur en de voorzitter ten opzichte van het algemeen bestuur

 • 1.

  De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.

 • 2.

  Zij geven ongevraagd aan het algemeen bestuur alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig is.

 • 3.

  Zij geven – tezamen dan wel afzonderlijk – aan het algemeen bestuur, wanneer dit bestuur of een of meer leden daarvan hierom verzoekt, alle gevraagde inlichtingen.

 • 4.

  Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. Op het ontslagbesluit is artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. De rechter treedt niet in de beoordeling van de gronden waarop het algemeen bestuur tot ontslag van het lid van het dagelijks bestuur heeft besloten.

 • 5.

  Het bepaalde in het eerste tot en met het vierde lid is van overeenkomstige toepassing op de voorzitter voor het door hem gevoerde bestuur.

Artikel 17 Het dagelijks bestuur en algemeen bestuur ten opzichte van raden

 • 1.

  Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter geven aan de raden van de deelnemers gevraagd en ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van de door het bestuur uitgevoerde activiteiten nodig is

 • 2.

  Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter geven ten minste twee maal per kalenderjaar informatie aan de raden over de uitgevoerde activiteiten van het samenwerkingsverband.

 • 3.

  Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekken aan de raden van de deelnemers alle inlichtingen die door een of meer leden van die raden worden verlangd.

Artikel 18 Leden algemeen bestuur ten opzichte van het college van burgemeester en wethouders

 • 1.

  Een lid van het algemeen bestuur verschaft het college die dit lid heeft aangewezen met inachtneming van artikel 16 en artikel 18 van de wet alle inlichtingen, die door het college worden verlangd en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van het college aangegeven wijze.

 • 2.

  Een lid van het algemeen bestuur is het college die dit lid heeft aangewezen met inachtneming van artikel 16 en artikel 18 van de wet verantwoording verschuldigd voor het door hem in dat bestuur verrichte handelingen en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van dat college aangegeven wijze.

 • 3.

  Een lid van het algemeen bestuur kan, onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze regeling, door het college dat hem heeft aangewezen worden ontslagen, indien dit lid het vertrouwen van het college niet meer bezit.

 • 4.

  Met inachtneming van artikel 19 lid 1 van de wet, is het bepaalde in het eerste en het tweede lid van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de gemeenteraden.

HOOFDSTUK 8 REGLEMENT VAN ORDE

Artikel 19 Reglement van orde algemeen bestuur

 • 1.

  Het algemeen bestuur stelt met inachtneming van de artikelen 22 en 23 van de wet voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een reglement van orde vast.

 • 2.

  In het reglement van orde worden onder meer regels gegeven omtrent

  • a.

   het horen van belanghebbenden ten aanzien van door het algemeen bestuur te nemen besluiten;

  • b.

   de wijze van het verstrekken van inlichtingen en het afleggen van verantwoording als bedoeld in de artikelen 17 en 18 van deze regeling.

Artikel 20 Reglement van orde dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur kan een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vaststellen, dat aan het algemeen bestuur wordt overgelegd.

HOOFDSTUK 9 HET PERSONEEL

Artikel 21 Personeel

 • 1.

  Het samenwerkingsverband kan personeel aanstellen.

 • 2.

  Voor het personeel van het samenwerkingsverband gelden de door het algemeen bestuur vast te stellen arbeidsvoorwaardenregelingen en andere algemene voorschriften en bepalingen.

Artikel 22 Secretaris-directeur

 • 1.

  Tot het personeel van het samenwerkingsverband behoort de secretaris, die tevens directeur is. Het algemeen bestuur beslist over zijn benoeming, schorsing en ontslag en stelt zijn taken en bevoegdheden vast. De secretaris wordt bij verhindering of ontstentenis vervangen op een door het dagelijks bestuur te bepalen wijze.

 • 2.

  De secretaris is het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter in alles, dat de hun opgedragen taak aangaat, behulpzaam.

 • 3.

  Door de secretaris worden alle stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan medeondertekend. Het bepaalde in artikel 105, tweede lid van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  De secretaris is belast met de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband.

 • 5.

  Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen overgaan tot schorsing van de secretaris en doet hiervan terstond mededeling aan het algemeen bestuur. De schorsing vervalt wanneer het algemeen bestuur deze niet in zijn eerstvolgende vergadering bekrachtigt.

HOOFDSTUK 10 KLACHTEN

Artikel 23 Klachtenregeling

Het algemeen bestuur kan, met inachtneming van hoofdstuk 9, titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht een klachtenregeling vaststellen.

HOOFDSTUK 11 VERGOEDINGEN

Artikel 24 Regeling inzake vergoeding van werkzaamheden

 • 1.

  Het algemeen bestuur kan met inachtneming van de artikelen 21 en 25 van de wet voor de leden van een commissie als bedoeld in artikel 15 van deze regeling, die niet de functie van burgemeester, wethouder of secretaris vervullen, een regeling inzake de vergoeding van hun werkzaamheden respectievelijk voor het bijwonen van vergaderingen een tegemoetkoming in de kosten vaststellen.

 • 2.

  Het algemeen bestuur kan met inachtneming van artikel 24 van de wet bepalen dat de leden van een commissie als bedoeld in artikel 14 van deze regeling, die niet de functie van burgemeester, wethouder, raadslid of secretaris vervullen een vergoeding voor het bijwonen van een vergadering ontvangen.

 • 3.

  Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing op ambtenaren werkzaam bij één of meer van de deelnemende gemeenten, die als zodanig tot lid van een commissie zijn benoemd. Deze ambtenaren hebben geen recht op vergoeding.

 • 4.

  De in het eerste lid bedoelde regeling wordt aan Gedeputeerde Staten gezonden.

HOOFDSTUK 12 HET UITVOERINGSPLAN EN HET UITVOERINGSPROGRAMMA

Artikel 25 Uitvoeringsplan

 • 1.

  Het algemeen bestuur stelt een uitvoeringsplan vast waarin hetgeen dat het bestuur van het samenwerkingsverband voornemens is uit te voeren, in grote lijnen wordt aangegeven. Het algemeen bestuur kan een of meer onderdelen van het uitvoeringsplan afzonderlijk vaststellen.

 • 2.

  Het uitvoeringsplan beslaat een periode van vier jaar. Jaarlijks kan het algemeen bestuur besluiten over bijstelling van het uitvoeringsplan.

Artikel 26 Uitvoeringsprogramma

Het algemeen bestuur stelt voor ieder jaar een uitvoeringsprogramma vast, waarin de activiteiten van het samenwerkingsverband worden aangegeven. Het uitvoeringsprogramma bevat voorts in ieder geval een overzicht van de voor de verwezenlijking van de activiteiten benodigde financiële en personele middelen.

Artikel 27 Totstandkoming

De totstandkoming van het uitvoeringsplan en het uitvoeringsprogramma geschiedt op een overeenkomstige wijze als in artikel 28, eerste tot en met vijfde lid van deze regeling, voor de begroting is aangegeven.

HOOFDSTUK 13 FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 28 Begrotingsprocedure

 • 1.

  Het dagelijks bestuur zendt vóór 1 april een ontwerpbegroting van het samenwerkingsverband voor het komende kalenderjaar, vergezeld van een toelichting, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur conformeert zich bij het opstellen van de ontwerpbegroting aan de door de raden van de deelnemende gemeenten opgestelde begrotingsrichtlijnen.

 • 3.

  De ontwerpbegroting wordt door de besturen van de deelnemende gemeenten voor eenieder ter inzage gelegd en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. Artikel 190, tweede lid en derde lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  De raden van de deelnemende gemeenten kunnen binnen acht weken bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

 • 5.

  Het algemeen bestuur stelt de begroting vast vóór 1 juli van het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor de begroting moet dienen.

 • 6.

  Terstond na de vaststelling zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten, die ter zake bij Gedeputeerde Staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

 • 7.

  Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli aan Gedeputeerde Staten.

 • 8.

  Het bepaalde in dit artikel is, met uitzondering van de genoemde data, van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting.

Artikel 29 Bijdragen van de gemeenten

 • 1.

  In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke afzonderlijke gemeente verschuldigd is voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft.

 • 2.

  Voor de basistaken van het samenwerkingsverband vindt verrekening naar rato van het inwonertal van de deelnemers plaats.

 • 3.

  De verdeelsleutel voor een samenwerkingsmodule wordt in de betreffende module bepaald.

 • 4.

  De deelnemers betalen bij wijze van voorschot jaarlijks vóór 16 januari, vóór 16 april, vóór 16 juli en vóór 16 oktober telkens een kwart van de in lid 1 bedoelde bijdrage.

 • 5.

  De deelnemers dragen er zorg voor dat het samenwerkingsverband te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

Artikel 30 Jaarrekening

 • 1.

  Het dagelijks bestuur biedt de rekening over het afgelopen jaar en het jaarverslag, daarbij gevoegd de accountantsverklaring, bedoeld in artikel 213, derde lid van de Gemeentewet en het verslag van bevindingen, bedoeld in artikel 213, vierde lid van de Gemeentewet, jaarlijks vóór 1 april ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan onder gelijktijdige toezending aan de besturen van de gemeenten. De raden van de gemeenten kunnen binnen twee maanden na toezending bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de rekening naar voren brengen.

 • 2.

  Het algemeen bestuur stelt de rekening vast vóór 1 juli, volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.

 • 3.

  Zij wordt binnen twee weken, doch in ieder geval vóór 15 juli, met alle bijbehorende stukken en het jaarverslag aan Gedeputeerde Staten aangeboden.

 • 4.

  Vaststelling van de rekening strekt het dagelijks bestuur tot décharge, behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.

 • 5.

  In de rekening wordt het door elk van de deelnemende gemeenten over het desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen.

 • 6.

  De kosten die resteren na afrekening per module worden na aftrek van de inkomsten verdeeld naar de gemeenten naar rato van het aantal inwoners.

 • 7.

  (Uit)betaling van het verschil tussen het op grond van artikel 29 van deze regeling bepaalde en het werkelijk verschuldigde, vindt plaats terstond na de mededeling van de vaststelling van de rekening.

HOOFDSTUK 14 HET ARCHIEF

Artikel 31 Archivering

 • 1.

  Ten aanzien van de zorg en het beheer van de archiefbescheiden van de organen van de regeling alsmede ten aanzien van het toezicht op het beheer zijn de voorschriften van de gemeente van vestiging van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden.

 • 3.

  De directeur is belast is met het beheer van archiefbescheiden, overeenkomstig de regels die hiervoor gelden in de gemeente van vestiging.

 • 4.

  De aan de uitvoering van het eerste lid verbonden kosten komen ten laste van het samenwerkingsverband.

 • 5.

  Als beheerseenheden worden aangemerkt de door het dagelijks bestuur als zodanig aangewezen organisatieonderdelen.

HOOFDSTUK 15 TOETREDING, UITTREDING EN OPHEFFING

Artikel 32 Toetreding tot de regeling

 • 1.

  Een gemeente kan tot de regeling toetreden krachtens een daartoe strekkend besluit van het college en na verkregen toestemming van de gemeenteraad.

 • 2.

  Toetreding tot de regeling kan slechts plaatsvinden wanneer alle colleges van de deelnemers daar mee instemmen bij eensluidend besluit.

 • 3.

  Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de toetreding van een nieuwe deelnemer.

 • 4.

  Het algemeen bestuur kan voorwaarden verbinden aan de toetreding.

Artikel 33 Uittreding

 • 1.

  Een gemeente kan uit de regeling dan wel een samenwerkingsmodule uittreden krachtens een daartoe strekkend besluit van het college en na verkregen toestemming van de gemeenteraad. Daarbij wordt een opzegtermijn van twee jaar, ingaande 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar, in acht genomen.

 • 2.

  Het voornemen tot uittreding wordt bij aangetekende brief bekend gemaakt aan de voorzitter van het samenwerkingsverband.

 • 3.

  Een deelnemer kan uit de regeling uittreden mits alle kosten die direct en indirect samenhangen met de uittreding worden vergoed.

 • 4.

  Na ontvangst van de in het eerste lid vermelde brief wordt een in overleg met de uittredende deelnemer aan te wijzen onafhankelijke registeraccountant opdracht verleend een plan op te stellen dat ten minste inzicht geeft in alle kosten, die direct of indirect samenhangen met de uittreding. Het plan wordt vastgesteld door het algemeen bestuur en de daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen zijn bindend.

 • 5.

  Nadat het plan is vastgesteld, is de uittredende deelnemer gehouden om binnen zes maanden de daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen aan het samenwerkingsverband te voldoen.

 • 6.

  De kosten van het in het derde lid bedoelde plan komen voor rekening van de uittredende deelnemer.

Artikel 34 Wijziging en opheffing

 • 1.

  De regeling kan worden gewijzigd of opgeheven krachtens een daartoe strekkend besluit van het college en na verkregen toestemming van de gemeenteraad van alle deelnemers.

 • 2.

  Een module kan worden toegevoegd, gewijzigd of opgeheven krachtens een daartoe strekkend besluit van het college en na verkregen toestemming van de gemeenteraad van twee derde van het aantal deelnemende gemeenten.

 • 3.

  Elke deelnemende gemeente en het algemeen bestuur is bevoegd een wijziging in de regeling aan de besturen van de deelnemende gemeenten in overweging te geven via een daartoe strekkend voorstel. Het dagelijks bestuur zendt het voorstel van het algemeen bestuur toe aan de besturen van de deelnemende gemeenten.

 • 4.

  De bij de wet voorgeschreven toezending van de wijziging aan Gedeputeerde Staten geschiedt door de zorg van het college van de gemeente Venlo.

Artikel 35 Deelname aan een bestaande samenwerkingsmodule

 • 1.

  Een deelnemer kan aan een reeds bestaande samenwerkingsmodule deelnemen krachtens een daartoe strekkend besluit van haar college en na verkregen toestemming van de gemeenteraad.

 • 2.

  Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van deelname van een nieuwe deelnemer.

 • 3.

  Het algemeen bestuur kan voorwaarden verbinden aan de deelname.

Artikel 36 Liquidatie

 • 1.

  In geval van opheffing van de regeling besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en regelt het de financiële en andere gevolgen van de opheffing in een liquidatieplan. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken.

 • 2.

  Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de raden van de gemeenten gehoord, vastgesteld.

 • 3.

  Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de beëindiging heeft voor het personeel als bedoeld in hoofdstuk 9 van deze regeling.

 • 4.

  Het liquidatieplan geeft regels voor de wijze waarop de deelnemende gemeenten, voor zover het saldo ontoereikend is, zorgdragen voor de nakoming van de verplichtingen van het samenwerkingsverband, uitgaande van de verdeling van financiële lasten en risico’s tussen deelnemende gemeenten per samenwerkingsmodule.

 • 5.

  Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.

 • 6.

  Zo nodig blijven de organen van het openbaar lichaam ook na het tijdstip van opheffing in functie, totdat de liquidatie is voltooid.

HOOFDSTUK 16 SLOTBEPALINGEN

Artikel 37 Geschillen

Geschillen omtrent de toepassing, in de ruimste zin, van een regeling tussen besturen van deelnemende gemeenten of tussen besturen van een of meer gemeenten en het bestuur van het samenwerkingsverband worden overeenkomstig artikel 28 van de wet, door Gedeputeerde Staten beslist.

Artikel 38 Duur van de regeling

De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 39 Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking op 1 november 2014.

Artikel 40 Citeertitel

De regeling wordt aangehaald als: Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord.

Artikel 41 Toezending aan Gedeputeerde Staten

Het college van de gemeente Venlo draagt zorg voor de in artikel 26, eerste lid van de wet voorgeschreven toezending van de regeling aan Gedeputeerde Staten.

Aldus besloten door het college van de gemeente Beesel, op 13 oktober 2014.

Samenwerkingsmodule 1 Bijlage ‘Opdrachtgeven in het sociale domein’

Deze samenwerkingsmodule maakt onlosmakelijk deel uit van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord.

Begripsomschrijvingen

Naast de begripsomschrijvingen in artikel 1 van deze regeling, wordt in deze samenwerkingsmodule verstaan onder:

 • a)

  Opdrachtgeverschap: het gemeenschappelijk contracteren van zorgaanbieders voor het leveren van bepaalde vormen van ondersteuning aan burgers;

 • b)

  Deelnemers: de gemeenten die deelnemen aan de module ‘opdrachtgeven in het sociaal domein’.

Belang

Overwegende dat burgers met ingang van 1 januari 2015 de ondersteuning moeten krijgen die noodzakelijk is om zelfredzaam te zijn en te kunnen participeren, hebben alle deelnemers besloten het opdrachtgeverschap in het sociaal domein regionaal te organiseren. Deze samenwerkingsmodule wordt aangegaan ter behartiging van de volgende belangen:

 • a)

  Het verhogen van de kwaliteit van het opdrachtgeven;

 • b)

  Het verhogen van de efficiency van het opdrachtgeven, middels het realiseren van schaal- en herhalingsvoordelen.

Taken

Ter behartiging van het genoemde belang heeft het samenwerkingsverband de taak om uitvoering te geven aan die werkzaamheden die noodzakelijk zijn ten behoeve van het opdrachtgeverschap.

 • 1.

  Opdrachtgeverschap ten aanzien van die activiteiten die regionaal worden aanbesteed in het kader van de decentralisatieopgaven, dan wel waarvan de wetgever of de deelnemers hebben bepaald dat deze op regionaal niveau dienen te worden uitgevoerd;

 • 2.

  Het samenwerkingsverband heeft de volgende specifieke taken ten behoeve van het opdrachtgeverschap:

 • a)

  Het opstellen en afsluiten van (raam)contracten;

 • b)

  Het beheren, controleren en handhaven van deze (raam)contracten;

 • c)

  Het bewaken van budgetten van de werkorganisatie;

 • d)

  Het uitvoeren van ondersteuningsactiviteiten ten behoeve van het opdrachtgeverschap;

 • e)

  Het verantwoorden van de hiervoor genoemde taken richting de deelnemers.

Bijdragen deelnemers

De kosten die gemaakt worden ten behoeve van de taken in deze samenwerkingsmodule worden verdeeld over de deelnemers naar rato van het aantal inwoners.

Uittreding

 • 1.

  Een deelnemer kan uit de samenwerkingsmodule treden als bedoeld in artikel 33 van de regeling;

 • 2.

  In het kader van deze module dient de uittredende deelnemer zijn verplichtingen na te komen ten aanzien van afgesloten contracten tot de einddatum van de betreffende contracten.

TOELICHTING MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD

Toelichting