Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Tynaarlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Tynaarlo
Citeertitel“Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Tynaarlo 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpNadere regels begraafplaatsen Tynaarlo 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening gemeentelijke begraafplaatsen 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-2014Nieuwe regeling

27-05-2014

Elektronisch gemeenteblad gemeente Tynaarlo, nummer 33301

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Tynaarlo

Nr. 28938

Het gemeentebestuur van Tynaarlo;

gelet op de “Verordening gemeentelijke begraafplaatsen 2014”, 13 mei 2014

besluit

vast te stellen de volgende:

NADERE REGELS voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Tynaarlo.

Artikel  

Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf;

 • b.

  gedenkteken: nagelvast verbonden voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften en/of figuren;

 • c.

  grafbeplanting: vaste- en winterharde beplanting welke door de rechthebbende, de gebruiker en/of de gemeente op een graf wordt aangebracht;

 • d.

  los voorwerp: een niet nagelvast aan het grafoppervlak verbonden voorwerp ter decoratie van het graf en/of ter nagedachtenis aan de overledene;

 • e.

  duurzame materialen: vaste, niet buigzame materialen van natuursteen, glas, hout, keramiek, kunststof en metaal, welke van nature of middels een daartoe speciale behandeling weerbestendig zijn, niet breukgevoelig en welke bestaan uit één geheel en waarvan de praktische toepasbaarheid zoals opnemen, verplaatsen en dergelijke gewaarborgd is;

 • f.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo.

Overledenen per graf

Artikel 2 Aantal overledenen en asbussen

 • 1.

  In een particulier graf kunnen:

  • -

   maximaal 2 lijken worden begraven;

  • -

   maximaal 1 lijk worden begraven en maximaal 2 asbussen met of zonder urnen worden bijgezet.

 • 2.

  In een particulier dubbelgraf kunnen:

  • -

   maximaal 2 lijken worden begraven;

  • -

   maximaal 1 lijk worden begraven en maximaal 2 asbussen met of zonder urnen worden bijgezet.

 • 4.

  In een particulier kindergraf kunnen:

  • -

   maximaal 2 lijken worden begraven;

  • -

   maximaal 1 lijken worden begraven en maximaal 2 asbussen met of zonder urnen worden bijgezet.

 • 5.

  In een particulier urnengraf kunnen maximaal 2 asbussen met of zonder urnen worden bijgezet.

 • 6.

  In een particuliere urnennis kunnen maximaal 2 asbussen met of zonder urnen worden bijgezet.

 • 7.

  In een algemeen graf kunnen maximaal 2 lijken worden begraven.

 • 8.

  Op de begraafplaatsen “De Duinen” en “Eelde” worden slechts graven enkeldiep uitgegeven.

Aanvraag vergunning

Artikel 3 Aanvraag en ontwerptekening

 • 1.

  Voor het plaatsen of vervangen van een gedenkteken is een door het college verleende vergunning vereist.

 • 2.

  Een vergunning voor het plaatsen of vervangen van een gedenkteken dient schriftelijk bij het college te worden aangevraagd, onder overlegging van een ontwerptekening in tweevoud, schaal 1:20 en een duidelijke omschrijving van de toe te passen materialen.

 • 3.

  Op deze ontwerptekening dient tenminste vermeld te worden:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   of de letters ingehakt, opgebracht, van metaal of ander materiaal zijn;

  • d.

   de plaatsing van de tekst en/of figuratie;

  • e.

   de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken op de fundering;

  • f.

   de naam van de rechthebbende of gebruiker.

 • 4.

  De aanvraag dient te worden ingediend bij het college. Het college geeft bericht wanneer de rechthebbende of gebruiker het gedenkteken mag plaatsen. Bij afwijkingen van de in deze nadere regels genoemde maten en materialen beslist het college.

Artikel 4 Verifiëring persoonsgegevens

Alvorens de vergunning wordt verleend, worden de persoonsgegevens van de overledene en het grafnummer geverifieerd.

Grafoppervlak

Artikel 5 Afmetingen grafoppervlak

De afmetingen van het grafoppervlak van de verschillende graven bedragen:

Soort graf

Begraafplaatsen gemeente Tynaarlo

Begraafplaatsen gemeente Tynaarlo

 

lengte

breedte

Lengte

breedte

a.een graf (volwassene)

210 cm

100 cm

200 cm

90 cm

b.een dubbelgraf

210 cm

200 cm

200 cm

180 cm

c.een kindergraf

150 cm

100 cm

150 cm

90 cm

d.een urnengraf (urnenkelder)

50 cm

50 cm

60 cm

50 cm

 

lengte

breedte

Hoogte

e.een grafkelder

235 cm

85

76

 

Begraafplaatsen gemeente Tynaarlo: - de gemeentelijke begraafplaats ‘Eelde’, Kerkhoflaan in Eelde;

 • -

  de gemeentelijke begraafplaats ‘De Duinen’ Vosbergerlaan in Eelde;

 • -

  de gemeentelijke begraafplaats ‘De Walakker’, Annerweg 61 in Zuidlaren;

 • -

  de gemeentelijke begraafplaats ‘Oude Coevorderweg’, in Zuidlaren;

 • -

  de gemeentelijke begraafplaats ‘De Eswal’ in Vries.

Gedenkteken

Artikel 6 Duurzame materialen

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt. De afdekplaten in de urnenmuur moeten zijn vervaardigd van de steensoort graniet. De afdekplaat op een urnennis dient te worden geschroefd (verlijmen met kit is niet toegestaan) en mag uitsluitend worden aangebracht door een natuursteenhouwer.

 • 2.

  Op een particulier graf, algemeen graf en kindergraf kan zowel een staand als een liggend gedenkteken worden geplaatst. Ook een combinatie hiervan is toegestaan. Op een urnengraf mag uitsluitend een liggend gedenkteken worden geplaatst. Voor kindergraven en graven met uitsluitend een staand gedenkteken is op de begraafplaats de Eswal in Vries en de Walakker in Zuidlaren een afzonderlijk veld ingericht.

 • 3.

  De staande en liggende gedenktekens, de afdekplaten en de banden dienen geplaatst te worden op een fundering teneinde verzakking te voorkomen.

 • 4.

  Het staande gedenkteken mag uitsluitend aan de verst gelegen breedtezijde van het graf, gerekend vanaf het pad binnen het grafveld worden aangebracht. Over de overige oppervlakte van het graf zijn uitsluitend liggende gedenktekens toegestaan.

 • 5.

  Het college kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere materialen.

Artikel 7

Afmetingen gedenktekenen begraafplaats

 • 1.

  De afmetingen van de gedenktekens voor algemene graven en particuliere graven bedragen:

  • a.

   lengte: 210 cm;

  • b.

   breedte: 100 cm;

  • c.

   dikte staand gedenkteken: minimaal 5 cm en maximaal 12 cm;

  • d.

   dikte liggend gedenkteken: minimaal 3 cm en maximaal 10 cm.

  • e.

   hoogte: maximaal 110 cm (gemeten vanaf het maaiveld).

 • 2.

  De afmetingen van de gedenktekens voor particuliere kindergraven bedragen:

  • a.

   lengte: maximaal 150 cm;

  • b.

   breedte: minimaal 80 cm en maximaal 100 cm.

  • c.

   dikte staand gedenkteken: minimaal 5 cm en maximaal 10 cm;

  • d.

   hoogte: maximaal 90 cm (gemeten vanaf het maaiveld).

 • 3.

  De afmetingen van de gedenktekens voor een dubbelgraf bedragen:

  • a.

   lengte: 210 cm;

  • b.

   breedte: 200 cm;

  • c.

   dikte staand gedenkteken: minimaal 5 cm en maximaal 12 cm;

  • d.

   dikte liggend gedenkteken: minimaal 3 cm en maximaal 10 cm.

  • e.

   hoogte: maximaal 110 cm (gemeten vanaf het maaiveld).

 • 4.

  De afmetingen van de gedenktekens voor een particulier urnengraf bedragen:

  • a.

   lengte: 50 cm;

  • b.

   breedte: 50 cm;

  • c.

   dikte liggend gedenkteken: minimaal 6 cm en maximaal 8 cm.

 • 5.

  De afmetingen van een gedenkteken (afdekplaat) voor een particuliere urnennis in de urnenmuur (kunnen per nis enigszins afwijken) bedragen:

  • a.

   hoogte afdekplaat: 46,5 cm;

  • b.

   breedte afdekplaat: 45,5 cm;

  • c.

   dikte afdekplaat: 2 cm.

 • 6.

  Het college kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere afmetingen.

Artikel 8

Afmetingen gedenktekenen begraafplaatsin Eelde, Vries en Zuidlaren

 • 1.

  De afmetingen van de gedenktekens voor particuliere graven en algemene graven bedragen:

  • a.

   lengte: 200 cm;

  • b.

   breedte: 90 cm;

  • c.

   dikte staand gedenkteken: minimaal 5 cm en maximaal 12 cm;

  • d.

   dikte liggend gedenkteken: minimaal 3 cm en maximaal 10 cm.

  • e.

   hoogte: maximaal 110 cm (gemeten vanaf het maaiveld).

 • 2.

  De afmetingen van de gedenktekens voor particuliere kindergraven bedragen:

  • a.

   lengte: maximaal 150 cm;

  • b.

   breedte: minimaal 80 cm en maximaal 90 cm.

  • c.

   dikte staand gedenkteken: minimaal 5 cm en maximaal 10 cm;

  • d.

   hoogte: maximaal 90 cm (gemeten vanaf het maaiveld).

 • 3.

  De afmetingen van de gedenktekens voor een dubbelgraf bedragen:

  • a.

   lengte: 200 cm;

  • b.

   breedte: 180 cm;

  • c.

   dikte staand gedenkteken: minimaal 5 cm en maximaal 12 cm;

  • d.

   dikte liggend gedenkteken: minimaal 3 cm en maximaal 10 cm.

  • e.

   hoogte: maximaal 110 cm (gemeten vanaf het maaiveld).

 • 4.

  De afmetingen van de gedenktekens voor een particulier urnengraf bedragen:

  • a.

   lengte: 60 cm;

  • b.

   breedte: 50 cm;

  • c.

   dikte liggend gedenkteken: minimaal 6 cm en maximaal 8 cm.

 • 5.

  Het college kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere afmetingen.

Artikel 9 Gedenkplaatje urnenkelder

 • 1.

  Op de urnenkelders op de begraafplaatsen Walakker en Eswal wordt een plaats voorbehouden voor het aanbrengen van een standaard gedenkplaat. De gedenkplaat wordt door de gemeente verstrekt op kosten van de nabestaanden.

 • 2.

  Andere vormen zijn op deze begraafplaats niet toegestaan.

Artikel 10 Gedenkplaatje urnennis

1.Voor de urnennissen op de begraafplaats Eswal kan gebruik worden gemaakt van een

standaard gedenkplaat of een glasplaat. De gedenkplaat wordt door de gemeente verstrekt op kosten van de nabestaanden.

2.Andere vormen zijn op deze begraafplaats niet toegestaan.

Artikel 11 Verwijderen en herplaatsen grafbedekking

Voor het bijzetten van een lijk of een asbus in een particulier graf of algemeen graf moeten grafbedekkingen door of namens de rechthebbende of gebruiker worden verwijderd of herplaatst.

Artikel 12 Losse voorwerpen

 • 1.

  Op een particulier graf en een algemeen graf kunnen potplanten en bloemen in vazen alsmede beelden of andere losse voorwerpen worden geplaatst. Tevens is het toegestaan op een graf losse bloemen te leggen.

 • 2.

  Voor een particuliere urnennis geldt dat bloemen alleen op het vensterbankje voor de urnennis geplaatst mogen worden en niet buiten de begrenzing van de urnennis mogen reiken. Het is niet toegestaan voorwerpen aan de nis of de urnenmuur te bevestigen.

 • 3.

  Potplanten op een graf die in een verwaarloosde staat verkeren of zijn afgestorven, kunnen door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.

 • 4.

  Rechthebbenden en gebruikers dienen zelf voor het onderhoud van de potplanten te zorgen.

 • 5.

  Losse bloemen, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden verwijderd. De potten, linten, siervazen en overige voorwerpen worden na verwijdering gedurende drie maanden ter beschikking gehouden van de rechthebbende of gebruiker. Na deze periode worden de losse voorwerpen weggedaan zonder dat aanspraak kan worden gedaan op schadevergoeding.

 • 6.

  Het aanbrengen van kettingen en hekwerken is niet toegestaan evenals het aanbrengen van één of meerdere kantafzettingen op een graf.

Artikel 13 Firmanaam

Het vermelden van een firmanaam of enige andere reclame op een gedenkteken of onderdeel daarvan is verboden.

Artikel 14 Tijdstip van plaatsing

 • 1.

  Het tijdstip van plaatsing van het gedenkteken dient tenminste 2 werkdagen van tevoren kenbaar gemaakt te worden aan de beheerder. In overleg met de beheerder wordt bepaald wanneer en onder welke voorwaarden de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Eventuele aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.

 • 2.

  Het plaatsen van de gedenktekens dient plaats te vinden op werkdagen van maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 16.00 uur en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur.

 • 3.

  De uitgevoerde werkzaamheden dienen ter goedkeuring te worden gemeld bij de beheerder dan wel het daartoe aangewezen personeel. Eventueel geconstateerde onvolkomenheden of gebreken dienen alsnog te worden uitgevoerd of verholpen.

 • 4.

  Het college kan in bijzondere gevallen van de tijden genoemd in lid 2 van dit artikel afwijken.

Artikel 15 Afval en beschadigingen

 • 1.

  Alle sporen van afval, ontstaan tengevolge van werkzaamheden op of aan de grafbedekkingen dienen van de begraafplaats te worden meegenomen.

 • 2.

  Beschadigingen, ontstaan tengevolge van werkzaamheden op of aan de grafbedekkingen moeten worden hersteld.

Grafbeplanting

Artikel 16 Afmetingen beplanting

 • 1.

  De oppervlakte van een particulier graf en een algemeen graf kan door de rechthebbende of gebruiker van het graf worden beplant met gewassen. De beplanting mag, ook in volwassen staat, de voor de grafbedekking beschikbare oppervlakte, zoals in artikel 5 is beschreven, niet overschrijden of moet door snoei binnen de gestelde proporties worden gehouden. De gewassen mogen niet hoger zijn dan de toegestane hoogte van het staande gedenkteken.

 • 2.

  Gewassen die buiten bovengenoemde ruimte geplant worden of overhangen, kunnen van gemeentewege verwijderd worden, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is. Dit geldt ook voor afgestorven beplanting.

Onderhoud graven

Artikel 17 Onderhoud gemeente

Overeenkomstig artikel 24 (Onderhoud gemeente) van de beheersverordening zal de gemeente in het onderhoud van het gedenkteken en in de verzorging van de winterharde beplanting voorzien. In dat geval wordt door de gemeente uitgevoerd:

 • -

  het tweemaal per jaar bestrijden van algengroei op het gedenkteken;

 • -

  het onkruid vrij houden van de grafruimte;

 • -

  het snoeien van de op het graf aanwezige beplanting, indien deze beplanting met schriftelijke toestemming van het college op het graf geplaatst is.

Artikel 18 Onderhoud en herstel door de rechthebbende / gebruiker

 • 1.

  De rechthebbende of gebruiker is verplicht het gedenkteken en de betreffende beplanting op het graf behoorlijk te herstellen. Hieronder wordt verstaan: het indien nodig opnieuw stellen van het gedenkteken, het uitvoeren van herstellingen van de graftekenen en losse voorwerpen, het verven of vergulden van de opschriften, het aanbrengen en vernieuwen van losse planten en één- of meerjarige gewassen en het verwijderen van dode planten. Het afval dat vrijkomt bij het onderhoud dient door een ieder van de begraafplaats te worden meegenomen of in de daarvoor aanwezige afvalbakken te worden gedeponeerd.

 • 2.

  Indien de rechthebbende / gebruiker nalaat de grafbedekking behoorlijk te herstellen, kan het college de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of indien nodig de gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende drie maanden na verwijdering ter beschikking van de rechthebbende en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

 • 3.

  De verwijdering van de grafbedekking, zoals bedoeld is in lid 2 van dit artikel vindt niet plaats dan nadat de rechthebbende / gebruiker per aangetekende brief is opgeroepen om te worden ingelicht over de toestand van de grafbedekking.

 • 4.

  Verwelkte bloemen of kransen en kapotte onderdelen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de beheerder worden verwijderd, zonder dat aanspraak kan worden gedaan op schadevergoeding.

Artikel 19 Voorschriften steenhouwers

 • 1.

  Wanneer een steenhouwer, namens een rechthebbende of gebruiker, een grafteken of een deel ervan ophaalt of terugbrengt vanwege het aanbrengen van een inscriptie of herstellen van een beschadiging, dan dient dit gemeld te worden aan de beheerder van de begraafplaats.

 • 2.

  Voordat de steenhouwer tot plaatsing van een nieuw grafteken wil overgaan, dient hij zich te melden bij de beheerder van de begraafplaats. Nadat het gedenkteken is geplaatst, dient de steenhouwer het geplaatste grafteken door de beheerder of een door hem aangewezen persoon te laten keuren.

Artikel 20 Voorschriften verstrooiingsplaats

Bij een verstrooiingsplaats is het toegestaan om bloemen neer te leggen op een door de gemeente aangewezen plek. Na verwelking van deze bloemen worden deze van gemeentewege verwijderd. Op de verstrooiingsplaats mogen geen bloemen, harde materialen (zoals bijvoorbeeld glas, breekbaar materiaal of iets dergelijks) geplaatst worden. Deze worden, bij het aantreffen ervan van gemeentewege verwijderd.

Slotbepaling

Artikel 21 Citeertitel

 • 1.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: “Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Tynaarlo 2014“Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Tynaarlo 2014".

 • 2.

  Deze nadere regels treden in de plaats van alle voorafgaande voorschriften van de begraafplaatsen met betrekking tot de grafbedekkingen en begraafplaatsinrichting.

 • 3.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag nadat deze zijn ingesteld.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in haar vergadering van

27 mei 2014.

De secretaris a.i., De burgemeester,

drs. G.K. Zijlstra P. Adema

 

Slotbepaling

Artikelsgewijze toelichting bij de Nadere regels

Inleidend

De nadere regels bepalen gedetailleerd de voorwaarden waaraan voldaan moet worden bij de indeling van de begraafplaats, het inrichten van de graven en het onderhoud en beheer van de begraafplaats en de graven. De beheersverordening dient door de gemeenteraad vastgesteld te worden. De nadere regels behorende bij deze verordening kunnen middels collegebesluit worden vastgesteld en gewijzigd. De nadere regels behoren bij de herziene beheersverordening en heeft betrekking op de vijf gemeentelijke begraafplaatsen, maar zodanig dat op kenmerkende onderdelen onderscheid is gelaten tussen de begraafplaatsen. De opzet lijkt op die van de beheersverordening en is aangevuld met relevante, huidig toegepaste artikels.

Navolgend zijn de artikels en aanpassingen ervan beschreven.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In aanvulling op de in de beheersverordening genoemde begrippen zijn toegevoegd:

 • -

  gedenkteken;

 • -

  grafbeplanting;

 • -

  los voorwerp;

 • -

  duurzame materialen.

Deze begrippen zullen in de nadere regels vaker toegepast worden, aangezien in dit stuk in meer detail op de bepalingen wordt ingegaan.

Artikel 2 Aantal overledenen en asbussen

Dit artikel spreekt voor zich, per grafruimte en per urnengraf/ nis is bepaald hoeveel lijken en/of asbussen er begraven en bijgezet mogen worden. Op de begraafplaatsen “De Duinen” en de oude begraafplaats in Eelde mag niet dubbeldiep worden begraven in verband met de hoge grondwaterstand.

Artikel 3 Aanvraag en ontwerptekening

Dit artikel is uitgebreider dan artikel 6 in de huidige verordening. In dit artikel staat aangegeven aan welke voorwaarden moet worden voldaan bij de aanvraag van een vergunning om een gedenkteken te mogen plaatsen. Het college geeft bericht wanneer het gedenkteken geplaatst mag worden. In dit artikel is uitgebreid uiteengezet aan welke eisen een ontwerptekening moet voldoen om de kwaliteit en de duurzaamheid van het gedenkteken te kunnen beoordelen.

Artikel 4 Verifiëring persoonsgegevens

Dit artikel is nieuw. Om te voorkomen dat een gedenkteken op het verkeerde graf wordt geplaatst is dit voorschrift opgenomen dat er aan herinnert op welke wijze controle dient te worden uitgevoerd.

Artikel 5 Afmetingen grafoppervlak

Dit artikel is nieuw en geeft aan wat het door de rechthebbende of gebruiker te onderhouden grafoppervlak is. De afmetingen van het gedenkteken wijken af van de afmetingen van het grafoppervlak en worden in een apart artikel uiteengezet.

Artikel 6 Duurzame materialen

Dit artikel spreekt voor zich. Niet het materiaal dat gebruikt wordt voor de gedenktekens is bepalend, maar de duurzaamheid van de materialen in de toepassing is doorslaggevend.

Dit houdt in dat meerdere, uiteenlopende materialen mogen worden gebruikt als grafbedekking, wat positief is voor de rechthebbende die een individuele, afwijkende grafsteen wil plaatsen. De gemeente komt zo tegemoet aan de wens die leeft bij veel nabestaanden om een particulierzinnig en uniek gedenkteken aan te mogen brengen zonder dat de kwaliteit en de duurzaamheid in het gedrang komt. Nieuw is dat de gedenktekens alleen nog op een vooraf aangebrachte fundering mag worden aangebracht.

Artikel 7 Afmetingen gedenktekenen begraafplaats in Eelde, Vries en Zuidlaren

In aanvulling op de eisen die worden gesteld in de aanvraagfase van het gedenkteken zijn ook voorwaarden voor de feitelijke uitvoering van het monument van toepassing. In dit artikel worden voorwaarden gesteld waaraan de gedenktekens moeten voldoen na plaatsing. De maximale afmetingen van de gedenktekens zijn weergegeven per grafsoort. Het college kan van deze afmetingen afwijken in uitzonderingsgevallen maar het risico is dat hier precedentwerking van uitgaat.

Artikel 8 Afmetingen gedenktekenen begraafplaats in Eelde, Vries en Zuidlaren

Komt overeen met artikel 7 en is specifiek bedoeld voor de situatie te Eelde, Vries en Zuidlaren met de daar toegepaste afmetingen en proporties.

Artikel 9 Gedenkplaatje urnenkelder

Dit artikel is nieuw. Op urnenkelders op de begraafplaatsen Walakker en Eswal kunnen standaard gedenkplaten worden aangebracht.

Artikel 10 Gedenkplaatje urnennis

Dit artikel is nieuw. Rechthebbenden op een urnennis op de begraafplaats Eswal kunnen gebruik maken van een standaard gedenkplaat of een glasplaat. De gedenkplaat komt overeen met de gedenkplaat van een urnenkelder.

Artikel 11 Verwijderen en herplaatsen grafbedekking

Dit artikel is nieuw en spreekt voor zich.

Artikel 12 Losse voorwerpen

Dit artikel is uitgebreider dan artikel 8 in de huidige verordening. Dit artikel gaat in op de mogelijkheid om losse voorwerpen aan te brengen op de graven. Er wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen wat een los voorwerp is, namelijk een voorwerp dat niet nagelvast aan het grafoppervlak is verbonden, en wat geen los voorwerp is. Zo is het ter voorkoming van beschadigingen aan gemeente-particulierdom niet toegestaan om voorwerpen aan urnenmuren of nissen te bevestigen. In het kader van netheid is het alleen toegestaan om bossen bloemen, kransen en andere losse voorwerpen op de daarvoor aangewezen plekken neer te leggen.

Artikel 13 Firmanaam

Dit artikel spreekt voor zich. De begraafplaats is geen plek om reclame en/of naamsvermelding van bedrijven uit te dragen.

Artikel 14 Tijdstip van plaatsing

Dit artikel is opgenomen om er zeker van te zijn dat de beheerder op de hoogte is van de aanstaande plaatsing van het gedenkteken en hierbij aanwezig kan zijn. Het gedenkteken dat geplaatst wordt is namelijk, wanneer het eenmaal nagelvast aan de ondergrond verbonden is, particulierdom van de houder van de begraafplaats, de gemeente Tynaarlo.

Artikel 15 Afval en beschadigingen

Een nadrukkelijke bepaling waarin gesteld wordt dat eenieder die afval produceert, door werkzaamheden op de begraafplaats, dit afvoert van de begraafplaats en dit niet stort op de voor groenafval bestemde verzamelpunten op de begraafplaats. De termijn voor het herstellen van beschadigingen die tengevolge van de werkzaamheden zijn veroorzaakt is één maand. Indien door de rechthebbende of de gebruiker geen gehoor wordt gegeven aan deze bepaling kan de gemeente stappen ondernemen voor het in verzuim blijven van een op grond van deze verordening op hem rustende verplichting.

Artikel 16 Afmetingen beplanting

Naast de afmetingen van de gedenktekens zijn ook de afmetingen van de grafbeplanting van belang. Om overgroeien van grafbedekkingen te voorkomen is de regel opgenomen dat de grafbeplanting de voor het graf beschikbare oppervlakte niet mag overschrijden dan wel door snoei binnen de gestelde proporties moet worden gehouden.

Artikel 17 Onderhoud gemeente

In dit artikel beschrijft de werkzaamheden die door de gemeente worden uitgevoerd op de grafoppervlakken. Het onderhoud van de graven wordt overgenomen door de gemeente en is niet meer verplicht voor de rechthebbende of gebruiker. De kosten voor dit onderhoud worden opgenomen in de te betalen grafrechten.

Artikel 18 Onderhoud en herstel door de rechthebbende/ gebruiker

Dit artikel is uitgebreide versie van artikel 25 uit de beheersverordening. Het is uitgebreider dan het huidige artikel 10 uit de huidige verordening. Het benadrukt dat de rechthebbende of de gebruiker verantwoordelijk blijven voor het herstellen van de grafbedekkingen.

Artikel 19 Voorschriften steenhouwers

Dit artikel is nieuw en bepaalt dat steenhouwers voor alle werkzaamheden eerst toestemming van de beheerder moeten krijgen. Ook na het plaatsen van de gedenktekens moet het werk door de begraafplaatsbeheerder worden gekeurd. Dit is van belang omdat gedenktekens, wanneer ze op de begraafplaats geplaatst worden, in particulierdom van de gemeente komen.

Artikel 20 Voorschriften verstrooiingsplaats

Om het strooiveld eenvoudig en efficiënt te kunnen onderhouden is het van belang dat er geen voorwerpen als stenen, vazen, glaswerk, potten en bloemen op het veld worden geplaatst. Voorwerpen op het strooiveld mogen door de gemeente verwijderd worden.

Artikel 21 Citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich.