Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zederik

Verordening basisregistratie personen van de gemeente Zederik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZederik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening basisregistratie personen van de gemeente Zederik
CiteertitelVerordening basisregistratie personen van de gemeente Zederik
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, artikel 3.8 en 3.9
 2. Gemeentewet, artikel 156

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-201406-01-201401-01-2021Onbekend

29-09-2014

GVOP, 21 oktober 2014

Z.7422

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening basisregistratie personen van de gemeente Zederik

De Raad der gemeente Zederik;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 juli 2014;

 

gelet op de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen en artikel 156 Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende Verordening:

 

Verordening basisregistratie personen van de gemeente Zederik

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, aan een overheidsorgaan van de gemeente Zederik gegevens uit de basisregistratie personen, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan uit de basisregistratie personen op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Zederik en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Zederik was, voor zover deze derde is aangewezen en werkzaamheden uitvoert met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente overeenkomstig artikel 3.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Zederik gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene van wie gegevens worden verstrekt.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt bij nadere regeling vast:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

 • 2.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden slechts aangewezen de werkzaamheden die samenhangen met een overheidstaak, strekken tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg, of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze Verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze Verordening wordt aangehaald als de Verordening basisregistratie personen van de gemeente Zederik.

 • 3.

  De Verordening gemeentelijke basisregistratie personen van 12 maart 2012, het Privacyreglement BRP gemeente Zederik van 5 april 2012 en de Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Zederik van 5 september 2012 zijn met ingang van de datum van vervanging van de Wet GBA door de Wet BRP van rechtswege vervallen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zederik, gehouden op 29 september 2014.

De griffier, De voorzitter,

Bijlage 1 Organen gemeente Zederik

Organisatieonderdeel

Taak

Doelomschrijving

Categorie(ën) van betrokkenen

Rechtmatige grondslag

Ad hoc raadpleging persoon

Ad hoc raadplegingadres

spontane berichten (mutaties)

Selectieverstrekking

Ad hoc verstrekking via mail/telefoon

Medewerkers van de gemeente Zederik

Correspondentie naar personen en bedrijven naar aanleiding van uitvoering gemeentelijke taken

Zorgvuldig adresseren van brieven en daarmee voorkomen van het gebruik van onjuiste persoonsgegevens, adressen en aanschrijven van overleden personen

Personen die aangeschreven moeten worden door de gemeente in het kader van vergunning aanvragen, projecten op het gebied van Verkeer en veiligheid, antwoord op vragen en overige voorkomende correspondentie.

Wet BRP

Bindende EU-rechtshandelingen

 

 

 

X

X

Team Inwonerszaken

Burgerlijke Stand

Opmaken van akten en Latere Vermeldingen of uittreksels uit de registers van de BS door de ambtenaar van de burgerlijke stand

Personen waarvoor uittreksels BS, aangiften, akten of Latere Vermeldingen opgemaakt worden

BW Boek 1, Boek 10

X

X

 

 

 

Team Inwonerszaken

Basisregistratie personen

Uitvoeren wettelijke bepalingen BRP

Ingeschrevenen en ingezetenen BRP

Wet BRP

X

X

 

 

X

Team Inwonerszaken

Naturalisatie en optie

In behandeling nemen van verzoeken tot naturalisatie en optie

Verzoekers om naturalisatie of optie die in het verzoek worden betrokken.

RWN, Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

X

 

 

 

 

Team Inwonerszaken

Verkiezingen

Benoeming leden stembureaus; instructie; indeling en uitbetaling vergoeding. (tussentijdse) Benoeming; ontslag, raadsleden gemeenteraad. Volmachtverlening

Kandidaat stembureauleden,

(kandidaat) raadsleden. Een persoon die gemachtigd is namens een andere persoon een stem uit te brengen bij de

verkiezingen.

Kieswet

X

 

 

 

X

Team Inwonerszaken

Gevonden voorwerpen

De verantwoordelijkheid voor gevonden en verloren voorwerpen

De persoon waarvan wordt vermoed dat hij de eigenaar is van een gevonden voorwerp.

Boek 5 Burgerlijk Wetboek

Besluit gevonden voorwerpen

X

 

 

 

 

Team Bestuurssecretariaat

Jubileaoverzichten: 50, 55, 60, 65 en 70 jarige huwelijken 90, 95, 100, 100+ jarigen

Felicitaties van burgemeester via brief of persoonlijk bezoek

Personen die aan jubilea criteria voldoen

Lokale taak

X

 

 

X

X

Team Bestuurssecretariaat

Bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)

Opname personen in psychiatrisch ziekenhuis

Op te nemen personen

Wet BOPZ

X

X

 

 

 

WMO-loket

Gehandicaptenparkeerkaarten

Behandelen aanvragen gehandicaptenparkeerkaarten

Aanvragers

Gehandicapten parkeerregeling

X

 

 

 

 

Regionale Sociale Dienst (RSD)

Uitkeringen werk en bijstand

Het terugvorderen en verhalen van kosten van uitkeringen op het gebied van werk en bijstand.

Het opleggen van boetes en maatregelen in verband met overtredingen van regelgeving op het gebied van werk en bijstand.

Het onderzoeken of een uitkering moet worden teruggevorderd of een boete moet worden geïnd.

Een persoon die een betalingsverplichting heeft jegens de gemeente (verhaal of

terugvordering).

Een persoon die een boete opgelegd heeft gekregen.

Een persoon, wiens gegevens nodig zijn in een fraudeonderzoek op het gebied van

bijstandsverlening.

Art. 5, onder a, 52, 58, 59 en 60, 61 t/m 62i van de Wet werk en bijstand,

Art. 9, 20a en 25 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

arbeidsongeschikte werkloze werknemers,

Art. 9, 20a en 25 van de Wet inkomensvoorziening oudere en - gedeeltelijk

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen,

Art. 22 en 72, eerste lid, onder c van de Wet kinderopvang, of

Art. 12 en 28 van de Wet werk en inkomen kunstenaars.

X

X

 

 

 

Team Beleid, WMO-loket

WMO

Zorg voor de verlening van woon-, Vervoersvoorzieningen en/of rolstoel voor mensen met een

beperking.

Personen die een aanvraag hebben ingediend voor een WMO-voorziening

Artikel 4 en 6 van de Wmo

X

X

 

 

 

Team Welzijn,

Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS)

Leerplicht

Controleren op absoluut en relatief schoolverzuim van

leerplichtige jongeren.

Een persoon die ouder, voogd of verzorger is van een leerplichtige jongere

Artikel 2 en 22 Leerplichtwet.

X

 

 

 

 

Team Welzijn

Leerlingenvervoer

Vergoeding kosten leerlingenvervoer en regelen van vervoer

Ouders, voogden, verzorgers van leerlingen

Wet op het primair onderwijs

 

 

 

 

 

Leerling

Afdeling Planning, Control en Financiën, Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Gemeentelijke Belastingen

Heffing en invorderingen van gemeentelijke belastingen

Personen aan wie een gemeentelijke belasting

wordt geheven of wordt ingevorderd

Titel IV, Hoofdstuk XV Gemeentewet

X

X

 

 

 

Afdeling Planning, Control en Financiën,

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Waardering Onroerende Zaken

Het verlenen van een beschikking voor het vaststellen van de waarde van een onroerende zaak

Personen die eigenaar, huurder of vruchtgebruiker zijn van een onroerende zaak in de gemeente Zederik

Artikel 22 en 38 van de Wet waardering onroerende zaken

X

X

 

 

 

Afdeling Planning, Control en Financiën,

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en

Waardebepaling

(SVHW)

Afvalstoffenheffing

Heffen en invorderen van de afvalstoffenheffing

Personen die in de gemeente Zederik afvalstoffenheffing moeten betalen

Artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

X

X

 

 

 

Afdeling Beleid en Strategie,

Gemeentelijke opsporingsambtenaren

Handhaving openbare ruimte

Het opsporen van feiten strafbaar gesteld

bij of krachtens verscheidene wetten en de gemeentelijke verordeningen en/of Keuren voor zover de opsporingsambtenaar daarvoor door het de gemeente is aangewezen.

Personen wiens gegevens nodig zijn voor de opsporing van strafbare feiten op het gebied van

de openbare ruimte.

Personen die een bestuurlijke strafbeschikking krijgen opgelegd.

Verdachten die door de gemeentelijke opsporingsambtenaren worden geverbaliseerd.

Besluit van de Minister van Justitie tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaar van

de gemeente.

X

X

 

 

 

Team Vergunningen

Winkeltijden

Vrijstelling verlenen van

het verbod om een winkel op bepaalde dagen voor het publiek geopend te hebben.

Personen aan wie een vergunning op grond

van de Winkeltijdenwet is verleend of door hen is aangevraagd. Personen

die de voorwaarden waaronder de vrijstelling is verleend niet naleven en die door de gemeente moeten worden aangeschreven.

Art.3 Winkeltijdenwet en de gemeentelijke legesverordening

X

 

 

 

 

Team Vergunningen

Drank en horecabedrijf

Het verlenen van een vergunning aan degene die een horecabedrijf of een slijtersbedrijf uitoefent.

Exploitanten, en leidinggevenden van een horecabedrijf of slijtersbedrijf als bedoeld in de Drank- en Horecawet waaraan de gemeente een drank- en horecavergunning heeft verleend.

Minderjarige kinderen van exploitanten of leidinggevenden van een horecabedrijf of

slijtersbedrijf als bedoeld in de Drank- en Horecawet.

Art. 3 Drank- en Horecawet

X

 

 

 

 

Team Vergunningen

Kansspelen

Verlenen van een vergunning voor het aanwezig hebben van een of meer speelautomaten.

Personen die een vergunning op grond van de Wet op de

kansspelen aanvragen of aan wie een vergunning is verleend.

Bedrijfsleiders en beheerders van een inrichting waarin een op meer speelautomaten aanwezig zijn.

Art. 30b van de Wet op de kansspelen

X

 

 

 

 

Team Vergunningen

Vergunningen/ontheffingen/meldingen/kennisgevingen op grond van de Algemene plaatselijke verordening

Verlenen van vergunningen of heffingen op grond van de APV

Personen die een aanvraag indienen

APV

X

 

 

 

 

Team Wrome,

Goed Wonen Zederik

Huisvesting

Het behandelen van verzoeken van nog niet in de gemeente ingeschreven personen in

verband met een huisvestingsvergunning, de inschrijving als woningzoekende, een

urgentietoekenning, een woningtoewijzing of woningonttrekking.

Personen die een aanvraag indienen of personen die een kennisgeving of melding aan de gemeente moeten doen.

Art. 2, 4, 11, 14, 23 en 30 van de Huisvestingswet.

X

X

 

 

 

Team Vergunningen

Omgevingsvergunning

Verlenen van vergunningen, ontheffingen en het in ontvangst

nemen van meldingen op het terrein van bouwen, ruimte, natuur, monumenten en milieu.

Personen die een aanvraag indienen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

X

 

 

 

 

Alle betrokken medewerkers CRIB

Rampenbestrijding

Het opzetten van een Centraal Registratie –en Informatiebureau

(CRIB)

Slachtoffers en getroffenen van een ramp.

Wet rampen en zware ongevallen

X

X

 

 

 

Team Interne Zaken

Dispensatie niet openbare archiefstukken

Openbaar stellen (dispensatie) van een niet openbaar archiefstuk

Personen wiens gegevens in een archiefstuk voorkomen en wiens gegevens moeten worden

geverifieerd om te kunnen bepalen of het archiefstuk openbaar gemaakt kan worden.

Artikel 15, derde lid, Archiefwet 1995.

X

 

 

 

 

Team P&O,

P&O GLZ

Pensioenen raadsleden en wethouders

Het toekennen van pensioenen aan raadsleden en wethouders.

Raadsleden, wethouders en hun weduwen en wezen

artikelen 138, 140, 142 en 143 van de Algemene pensioenwet

politieke ambtsdragers en de gemeentelijke Uitkerings- en pensioen-verordening.

Artikel 10 van het Rechtspositie-besluit raads- en

commissieleden.

X

 

 

 

 

Team P&O,

P&O GLZ

Wachtgelden gemeentepersoneel

Het toekennen van wachtgelden aan gemeenteambtenaren, raadsleden en wethouders.

Gemeenteambtenaren, raadsleden en wethouders en hun gerelateerden

artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 109 van de

Grondwet, artikel 95 Gemeentewet, het Rechtspositie-besluit raadsleden en commissieleden en de gemeentelijke verordeningen

X

 

 

 

 

Seniorenraad

Verzenden van jaarlijkse nieuwsbrief aan doelgroep

Zorgvuldig adresseren van brieven en daarmee voorkomen van het gebruik van onjuiste persoonsgegevens, adressen en aanschrijven van overleden personen

Inwoners van de gemeente Zederik 55+

Op grond van artikel 62 Gemeentewet ingestelde commissie

 

 

 

X

 

Spontane verstrekking (DDS)

Toelichting gegevensset

Voor de uitvoering van alle binnengemeentelijke taken kan via spontane gegevensverstrekking onderstaande gegevensset verstrekt worden. In het schematisch overzicht hierboven zijn de Teamen aangegeven die spontaan gegevens verstrekt krijgen naar aanleiding van mutaties in de BRP.

Deze gegevens worden verstrekt door middel van het Datadistributie Systeem (DDS).

Deze gegevensset is samengesteld op basis van de gegevenssets van de verschillende taken en bevat slechts die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van al deze taken.

Categorie 01

Het gegeven 01.61.10 Aanduiding naamgebruik wordt verstrekt, omdat de gemeente bij het aanschrijven van betrokkenen de gewenste naam moet gebruiken.

Categorie 05

Op basis van de gegevens 05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner, 05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner, 05.013.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap en 05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap, is de gemeente in staat te bepalen welke naam moet worden gebruikt ten behoeve van het aanschrijven van de betrokkenen.

Categorie 06

Het gegeven 06.08.10 Datum Overlijden wordt verstrekt om bijvoorbeeld te voorkomen dat overleden personen worden aangeschreven of om een aanvraag voor een gemeentelijke dienst stop te kunnen zetten.

Alle taken spontaan

rubriek /omschrijving

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon

01.01.20 Burgerservicenummer persoon

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40 Geslachtsnaam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

01.04.10 Geslachtsaanduiding

01.61.10 Aanduiding naamgebruik

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving

08.10.20 Gemeentedeel

08.10.30 Datum aanvang adreshouding

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

08.11.30 Huisletter

08.11.40 Huisnummertoevoeging

08.11.50 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 Postcode

08.12.10 Locatiebeschrijving

08.13.20 Datum vertrek uit Nederland

08.14.20 Datum vestiging in Nederland

Medewerkers gemeente Zederik

Toelichting gegevensset

Voor de uitvoering van alle binnengemeentelijke taken kan via een selectie aanvraag, spontane gegevensverstrekking (DDS) en bij spoedeisende zaken en individuele controle’s onderstaande gegevensset verstrekt worden.

Deze gegevensset is samengesteld op basis van de benodigde gegevens om op een juiste manier te corresponderen.

Categorie 01

Het gegeven 01.61.10 Aanduiding naamgebruik wordt verstrekt, omdat de gemeente bij het aanschrijven van betrokkenen de gewenste naam moet gebruiken.

Categorie 05

Op basis van de gegevens 05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner, 05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner, 05.013.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap en 05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap, is de gemeente in staat te bepalen welke naam moet worden gebruikt ten behoeve van het aanschrijven van de betrokkenen.

Categorie 06

Het gegeven 06.08.10 Datum Overlijden wordt verstrekt om bijvoorbeeld te voorkomen dat overleden personen worden aangeschreven of om een aanvraag voor een gemeentelijke dienst stop te kunnen zetten.

Alle taken spontaan

rubriek /omschrijving

01 PERSOON

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40 Geslachtsnaam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

01.04.10 Geslachtsaanduiding

01.61.10 Aanduiding naamgebruik

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving

08.10.20 Gemeentedeel

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

08.11.30 Huisletter

08.11.40 Huisnummertoevoeging

08.11.50 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 Postcode

08.12.10 Locatiebeschrijving

08.13.20 Datum vertrek uit Nederland

Medewerkers Team Burgers en Receptie

Basisregistratie personen (BRP)

Uitvoeren van alle wettelijke bepalingen van de Wet basisregistratie personen (BRP) en het besluit BRP. De geautoriseerde medewerkers van de Team Burgers en Receptie hebben volledige toegang tot de BRP. Hierbij behoren ook de aangehaakte gegevens.

Burgerlijke Stand

Bijhouden burgerlijke stand in verband met het doen van onderzoek ten behoeve van

huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap, geboorteakten, erkenningsakten en het doorvoeren van akteverbeteringen. De geautoriseerde medewerkers van de Team Burgers en Receptie hebben volledige toegang tot de BRP. Hierbij behoren ook de aangehaakte gegevens.

Gegevensverstrekking per taak

Per taak is aangegeven welke gegevens uit de BRP verstrekt kunnen worden. Omdat deze taken door verschillende Teamen uitgevoerd kunnen worden is het noodzakelijk dat bij het aanvragen van gegevens aan de beheerder van de BRP wordt aangegeven voor welke taak of taken deze gegevens nodig zijn.

Gemeentelijke Belastingen

Heffing en invordering van gemeentelijke belastingen.

Het betreft de volgende belastingen, heffingen en rechten:

 • ·

  onroerende zaakbelastingen;

 • ·

  belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten;

 • ·

  forensenbelasting;

 • ·

  toeristenbelasting;

 • ·

  parkeerbelasting;

 • ·

  hondenbelasting;

 • ·

  reclamebelasting;

 • ·

  precariobelasting;

 • ·

  rioolrechten;

 • ·

  grafrechten;

 • ·

  heffingen i.v.m. gebruik gemeentelijke bezittingen en/of door gemeentebestuur verleende diensten (leges).

Categorie 02/03

In boek 4 van het Burgerlijk Wetboek geeft art 182 lid 2 aan dat de erven van rechtswege schuldenaar van de schulden van de erflater worden, met betrekking tot schulden die niet met zijn dood teniet zijn gegaan. Belastingschulden gaan op grond hiervan over op de erven.

Gegevens uit de categorie 02/03 worden verstrekt om de erven te kunnen traceren.

Categorie 05

Zie toelichting categorie 02/03

Categorie 08

Het gegeven 08.10.30 Datum aanvang adreshouding wordt verstrekt om bijvoorbeeld bij onroerende zaakbelasting de datum te kunnen vaststellen vanaf wanneer een burger belastingplichtig is. Bij ontkenning door de belastingplichtige op een adres gewoond te hebben is dit gegeven tezamen met de historische verblijfplaatsgegevens een middel om een onderzoek in te stellen naar de duur van bewoning op een of meerdere adressen.

De gegevens 08.12.10 Land waarnaar vertrokken, 08.13.20 Datum vertrek uit Nederland en 08.14.20 Datum vestiging in Nederland worden verstrekt, omdat hiermee de gemeente in staat wordt gesteld te beslissen of een invordering geschorst moet worden, nadat een belastingplichtige naar het buitenland is vertrokken. Bij vestiging in Nederland kan weer tot invordering worden overgegaan.

Categorie 58

Historische verblijfplaatsgegevens worden verstrekt om de periode te kunnen vaststellen waarover een burger belastingplichtig is geweest. De gemeente kan nagaan hoe lang een belastingplichtige op een adres heeft gewoond. Historische adressen worden onderzocht als bewoning op een of meer adressen wordt ontkend.

Categorie 09

Zie toelichting categorie 02/03

GEGEVENSSET Gemeentelijke belastingen Ad-hoc persoon en adres

rubriek omschrijving

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon

01.01.20 Burgerservicenummer persoon

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40 Geslachtsnaam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

01.04.10 Geslachtsaanduiding

01.61.10 Aanduiding naamgebruik

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving

08.10.20 Gemeentedeel

08.10.30 Datum aanvang adreshouding

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

08.11.30 Huisletter

08.11.40 Huisnummertoevoeging

08.11.50 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 Postcode

08.12.10 Locatiebeschrijving

08.12.10 Land waarnaar vertrokken

08.13.20 Datum vertrek uit Nederland

08.13.30 Adres buitenland waarnaar vertrokken 1

08.13.40 Adres buitenland waarnaar vertrokken 2

08.13.50 Adres buitenland waarnaar vertrokken 3

08.14.20 Datum vestiging in Nederland

58 VERBLIJFPLAATS

58.09.10 1 Gemeente van inschrijving

58.10.20 1 Gemeentedeel

58.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

58.11.10 1 Straatnaam

58.11.20 1 Huisnummer

58.11.30 1 Huisletter

58.11.40 1 Huisnummertoevoeging

58.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

58.11.60 1 Postcode

58.12.10 1 Locatiebeschrijving

Indien de oorspronkelijke schuldenaar is overleden mogen, indien de schuld overgaat op de erven, aanvullend de volgende gegevens van zijn persoonslijst worden opgevraagd:

02 OUDER1

02.01.10 A-nummer Ouder1

02.01.20 Burgerservicenummer Ouder1

02.02.10 Voornamen Ouder1

02.02.30 Voorvoegsel (geslachts)naam Ouder1

02.02.40 (Geslachts)naam Ouder1

02.03.10 Geboortedatum Ouder1

03 OUDER2

03.01.10 A-nummer Ouder2

03.01.20 Burgerservicenummer Ouder2

03.02.10 Voornamen Ouder2

03.02.30 Voorvoegsel (geslachts)naam Ouder2

03.02.40 (Geslachts)naam Ouder2

03.03.10 Geboortedatum Ouder2

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.01.10 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

09 KIND

09.01.10 A-nummer kind

09.01.20 Burgerservicenummer kind

09.02.10 Voornamen kind

09.02.30 Voorvoegsel (geslachts)naam kind

09.02.40 (Geslachts)naam kind

09.03.10 Geboortedatum kind

Waardering Onroerende Zaken

Het verlenen van een beschikking voor het vaststellen van de waarde van een onroerende zaak. Voor het toesturen van de beschikking heeft de gemeente actuele adresgegevens nodig.

Categorie 08

Het gegeven 08.10.30 Datum aanvang adreshouding wordt verstrekt, omdat bij ontkenning van toezending van een beschikking vastgesteld moet kunnen worden op welk adres de betreffende persoon op een bepaalde datum woonde.

De gegevens 08.12.10 Land waarnaar vertrokken, 08.13.20 Datum vertrek uit Nederland en 08.14.20 Datum vestiging in Nederland worden verstrekt. Wanneer iemand naar het buitenland vertrekt is de gemeente niet ontheven van de plicht om een beschikking toe te sturen. De gemeente pleegt onderzoek om het nieuwe adres in het buitenland te achterhalen.

Categorie 58

De gegevens uit de Categorie 58 Verblijfplaats worden verstrekt ter verificatie. Deze gegevens zijn noodzakelijk als gegevens in de administratie van de gemeente na verhuizing afwijken van de actuele verblijfplaatsgegevens. Het gegeven 58.10.30 Datum aanvang adreshouding wordt verstrekt, omdat de gemeente moet kunnen bepalen of een (historisch) adres in de eigen administratie juist is.

GEGEVENSSET Waardering onroerende zaken ad-hoc persoon en adres

Rubriek omschrijving

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon

01.01.20 Burgerservicenummer persoon

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40 Geslachtsnaam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

01.04.10 Geslachtsaanduiding

01.61.10 Aanduiding naamgebruik

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving

08.10.20 Gemeentedeel

08.10.30 Datum aanvang adreshouding

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

08.11.30 Huisletter

08.11.40 Huisnummertoevoeging

08.11.50 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 Postcode

08.12.10 Locatiebeschrijving

08.12.10 Land waarnaar vertrokken

08.13.20 Datum vertrek uit Nederland

08.14.20 Datum vestiging in Nederland

58 VERBLIJFPLAATS

58.09.10 Gemeente van inschrijving

58.10.20 Gemeentedeel

58.10.30 Datum aanvang adreshouding

58.11.10 Straatnaam

58.11.20 Huisnummer

58.11.30 Huisletter

58.11.40 Huisnummertoevoeging

58.11.50 Aanduiding bij huisnummer

58.11.60 Postcode

58.12.10 Locatiebeschrijving

Afvalstoffenheffing

Heffen en invorderen van de afvalstoffenheffing.

Categorie 08

Bij afvalstoffenheffing is het niveau van de aanslag afhankelijk van de periode waarop een persoon op een adres heeft gewoond. Het gegeven 08.10.30 Datum aanvang adreshouding wordt verstrekt om de datum te kunnen vaststellen vanaf wanneer een burger belastingplichtig is geweest. Zie ook Categorie 58.

De gegevens 08.12.10 Land waarnaar vertrokken, 08.13.20 Datum vertrek uit Nederland en 08.14.20 Datum vestiging in Nederland worden verstrekt, omdat hiermee de gemeente in staat wordt gesteld te kunnen beslissen of een invordering geschorst moet worden, nadat een belastingplichtige naar het buitenland vertrekt. Bij vestiging in Nederland kan weer tot invordering worden overgegaan.

Categorie 58

Historische verblijfplaats wordt verstrekt om de periode te kunnen vaststellen waarover een burger belastingplichtig is geweest. Het betreft gevallen waar de betreffende persoon belastingplichtig is op een historisch woonadres.

GEGEVENSSET Afvalstoffenheffing ad-hoc persoon en adres

rubriek omschrijving

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon

01.01.20 Burgerservicenummer persoon

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40 Geslachtsnaam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

01.04.10 Geslachtsaanduiding

01.61.10 Aanduiding naamgebruik

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving

08.10.20 Gemeentedeel

08.10.30 Datum aanvang adreshouding

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

08.11.30 Huisletter

08.11.40 Huisnummertoevoeging

08.11.50 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 Postcode

08.12.10 Locatiebeschrijving

08.12.10 Land waarnaar vertrokken

08.13.20 Datum vertrek uit Nederland

08.13.30 Adres buitenland waarnaar vertrokken 1

08.13.40 Adres buitenland waarnaar vertrokken 2

08.13.50 Adres buitenland waarnaar vertrokken 3

08.14.20 Datum vestiging in Nederland

58 VERBLIJFPLAATS

58.09.10 Gemeente van inschrijving

58.10.20 Gemeentedeel

58.10.30 Datum aanvang adreshouding

58.11.10 Straatnaam

58.11.20 Huisnummer

58.11.30 Huisletter

58.11.40 Huisnummertoevoeging

58.11.50 Aanduiding bij huisnummer

58.11.60 Postcode

58.12.10 Locatiebeschrijving

Indien de oorspronkelijke schuldenaar is overleden mogen, indien de schuld overgaat op de erven, aanvullend de volgende gegevens van zijn persoonslijst worden opgevraagd:

02 OUDER1

02.01.10 A-nummer Ouder1

02.01.20 Burgerservicenummer Ouder1

02.02.10 Voornamen Ouder1

02.02.30 Voorvoegsel (geslachts)naam Ouder1

02.02.40 (Geslachts)naam Ouder1

02.03.10 Geboortedatum Ouder1

03 OUDER2

03.01.10 A-nummer Ouder2

03.01.20 Burgerservicenummer Ouder2

03.02.10 Voornamen Ouder2

03.02.30 Voorvoegsel (geslachts)naam Ouder2

03.02.40 (Geslachts)naam Ouder2

03.03.10 Geboortedatum Ouder2

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.01.10 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

09 KIND 09.01.10 1 A-nummer kind

09.01.20 Burgerservicenummer kind

09.02.10 Voornamen kind

09.02.30 Voorvoegsel (geslachts)naam kind

09.02.40 (Geslachts)naam kind

09.03.10 Geboortedatum kind

Gemeentelijke opsporingsambtenaren

Het opsporen van feiten strafbaar gesteld bij of krachtens verscheidene wetten en de gemeentelijke verordeningen en/of Keuren voor zover de opsporingsambtenaar daarvoor door het de gemeente is aangewezen.

Categorie 08

Indien de overtreding niet op heterdaad wordt geconstateerd, wordt het opsporingsonderzoek naar de mogelijke dader ingesteld via persoonlijk bezoek en/of het versturen van een brief. Hiervoor dienen de gegevens uit categorie 08 te worden opgevraagd.

Categorie 58

Indien, bijvoorbeeld bij de controle van foutief aangeboden afval bewijsmateriaal met het oude adres van de mogelijke dader wordt gevonden, kan met behulp van gegevens uit categorie 58 worden vastgesteld dat het de juiste persoon betreft.

GEGEVENSSET gemeentelijke opsporingsambtenaar ad-hoc adres

rubriek omschrijving

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon

01.01.20 Burgerservicenummer persoon

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40 Geslachtsnaam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

01.04.10 Geslachtsaanduiding

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving

08.10.20 Gemeentedeel

08.10.30 Datum aanvang adreshouding

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

08.11.30 Huisletter

08.11.40 Huisnummertoevoeging

08.11.50 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 Postcode

08.12.10 Locatiebeschrijving

GEGEVENSSET gemeentelijke opsporingsambtenaar ad-hoc persoon

rubriek omschrijving

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon

01.01.20 Burgerservicenummer persoon

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40 Geslachtsnaam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

01.04.10 Geslachtsaanduiding

01.61.10 Aanduiding naamgebruik

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving

08.10.20 Gemeentedeel

08.10.30 Datum aanvang adreshouding

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

08.11.30 Huisletter

08.11.40 Huisnummertoevoeging

08.11.50 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 Postcode

08.12.10 Locatiebeschrijving

08.12.10 Land waarnaar vertrokken

08.13.20 Datum vertrek uit Nederland

58 VERBLIJFPLAATS

58.09.10 Gemeente van inschrijving

58.10.20 Gemeentedeel

58.10.30 Datum aanvang adreshouding

58.11.10 Straatnaam

58.11.20 Huisnummer

58.11.30 Huisletter

58.11.40 Huisnummertoevoeging

58.11.50 Aanduiding bij huisnummer

58.11.60 Postcode

58.12.10 Locatiebeschrijving

Uitkeringen werk en bijstand

Het terugvorderen en verhalen van kosten van uitkeringen, opleggen van boetes en maatregelen in verband met overtredingen van regelgeving op het gebied van werk en bijstand. Het onderzoeken of een uitkering moet worden teruggevorderd of een boete moet worden geïnd.

Categorie 04

Gegevens uit categorie 04 Nationaliteit worden verstrekt om te kunnen bepalen of een betrokkene een verblijfstitel nodig heeft. Zie ook categorie 10. In geval van bijzonder Nederlanderschap is een verblijfstitel noodzakelijk. Als een persoon Nederlander wordt, blijven de gegevens in de categorie 10 Verblijfstitel ongewijzigd.

Categorie 05

Een deel van de kosten van een uitkering kan in veel gevallen worden verhaald op onderhoudsplichtigen zoals partners, ex-partners, ouders (in het geval van bijstandsverlening aan minderjarige kinderen) of kinderen. De hoogte van deze onderhoudsbijdrage wordt vastgesteld met behulp van een draagkrachtberekening. Hierbij is het inkomen en de uitgaven van de onderhoudsplichtige en zijn partner van belang maar ook de gezinssituatie van de onderhoudsplichtige van belang (artikel 62a Wet werk en bijstand). Om de draagkracht van de onderhoudsplichtige en zijn partner te kunnen bepalen, worden gegevens uit categorie 05 verstrekt.

Categorie 08

De gegevens 08.10.30 Datum aanvang adreshouding en 08.10.10 Functie adres worden verstrekt om, met de verkregen A-nummers van de ad-hoc adresvraag, op een bepaalde datum de woonsituatie vast te kunnen stellen. Dit doet zich voor wanneer de gemeente twijfelt over de juistheid van de gegevens over de woonsituatie bij de aanvraag voor een bijstandsuitkering. Het is namelijk mogelijk dat de betrokkene verzwegen heeft met een of meer andere personen op een adres samen te wonen en als gevolg daarvan een te hoge uitkering is verstrekt. De gemeente kan dan een terugvordering actie opstarten. De gegevens 08.13.20 Datum vertrek uit Nederland en 08.14.20 Datum vestiging in Nederland worden verstrekt om zo nodig bij vertrek uit Nederland de terugvorderingsacties tegen de betrokken op te kunnen schorten. Bij binnenkomst in Nederland kunnen genoemde acties tegen de betrokkenen weer worden gestart.

Categorie 58

Historische Verblijfplaatsgegevens worden verstrekt om de periode te kunnen vaststellen waarover de gemeente bijstand kan terugvorderen.

Categorie 09

Een deel van de kosten van een uitkering kan in veel gevallen worden verhaald op onderhoudsplichtigen zoals partners, ex-partners, ouders (in het geval van bijstandsverlening aan minderjarige kinderen) of kinderen. De hoogte van deze onderhoudsbijdrage wordt vastgesteld met behulp van een draagkrachtberekening. Hierbij is het inkomen en de uitgaven van de onderhoudsplichtige en zijn partner van belang maar ook de gezinssituatie van de onderhoudsplichtige van belang (artikel 62a Wet werk en bijstand). Om de gezinssituatie van de onderhoudsplichtige te kunnen bepalen, worden gegevens uit categorie 09 verstrekt.

Categorie 10

De gegevens 10.39.10 Aanduiding verblijfstitel, 10.39.20 Datum einde verblijfstitel, 10.39.30 Ingangsdatum verblijfstitel en 10.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie verblijfstitel worden ad-hoc verstrekt, omdat artikel 11 van de Wet werk en bijstand een geldige verblijfstitel eist voor bijstandsuitkeringen. Is er geen geldige verblijfstitel dan is er geen recht op bijstand. Aanduiding verblijfstitel kan dus van belang zijn om te kunnen beslissen om tot terugvordering over te gaan. Ingangsdatum geldigheid verblijfstitel wordt verstrekt om de datum te kunnen vaststellen vanaf wanneer de betrokken persoon mogelijk in aanmerking komt voor het recht op een bijstandsuitkering. Dit is noodzakelijk om te kunnen beslissen of tot terugvordering wordt overgegaan. Bij een persoon die zijn verblijfstitel verliest, kan besloten worden niet terug te vorderen, omdat hij veelal niet meer in Nederland zal zijn.

Categorie 60

De gegevens 60.39.10 Aanduiding verblijfstitel, 60.39.20 Datum einde verblijfstitel, 60.39.30 Ingangsdatum verblijfstitel en 60.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie verblijfstitel zijn noodzakelijk om de omvang van het terug te vorderen bedrag vast te kunnen stellen. Met behulp van deze gegevens kan worden onderzocht hoe lang een persoon reeds een verblijfstitel heeft.

Categorie 11

Het gegeven 11.33.10 Indicatie curateleregister wordt verstrekt om te kunnen bepalen of een betrokkene onder curatele staat. Dit kan van belang zijn in geval van terugvordering van bijstand.

GEGEVENSSET Werk en bijstand ad-hoc-adres

Met deze gegevens kan worden bepaald wie er op het adres zijn ingeschreven, en in welke relatie zij tot elkaar staan. De gezinssamenstelling is van belang om de hoogte van het bedrag dat kan worden verhaald vast te stellen. Daarnaast is het voor fraudeonderzoek op het gebied van bijstand van belang om te weten of iemand samenwoont, en met wie hij of zij samenwoont.

rubriek omschrijving

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon

01.01.20 Burgerservicenummer persoon

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40 Geslachtsnaam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

02 OUDER1

02.01.10 A-nummer ouder1

02.01.20 Burgerservicenummer ouder1

03 OUDER2

03.01.10 A-nummer ouder2

03.01.20 Burgerservicenummer ouder2

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.01.10 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.10.10 Funktie adres

08.10.20 Gemeentedeel

08.10.30 Datum aanvang adreshouding

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

08.11.30 Huisletter

08.11.40 Huisnummertoevoeging

08.11.50 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 Postcode

08.12.10 Locatiebeschrijving

09 KIND

09.01.10 A-nummer kind

09.01.20 Burgerservicenummer kind

GEGEVENSSET Werk en bijstand ad-hoc persoon

rubriek omschrijving

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon

01.01.20 Burgerservicenummer persoon

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40 Geslachtsnaam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

01.04.10 Geslachtsaanduiding

01.61.10 Aanduiding naamgebruik

04 NATIONALITEIT

04.05.10 Nationaliteit

04.65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.01.10 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

06 OVERLIJDEN

06 .08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving

08.10.10 Funktie adres

08.10.20 Gemeentedeel

08.10.30 Datum aanvang adreshouding

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

08.11.30 Huisletter

08.11.40 Huisnummertoevoeging

08.11.50 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 Postcode

08.12.10 Locatiebeschrijving

08.12.10 Land waarnaar vertrokken

08.13.20 Datum vertrek uit Nederland

08.13.30 Adres buitenland waarnaar vertrokken 1

08.13.40 Adres buitenland waarnaar vertrokken 2

08.13.50 Adres buitenland waarnaar vertrokken 3

08.14.20 Datum vestiging in Nederland

58 VERBLIJFPLAATS

58.09.10 Gemeente van inschrijving

58.10.20 Gemeentedeel

58.10.30 Datum aanvang adreshouding

58.11.10 Straatnaam

58.11.20 Huisnummer

58.11.30 Huisletter

58.11.40 Huisnummertoevoeging

58.11.50 Aanduiding bij huisnummer

58.11.60 Postcode

58.12.10 Locatiebeschrijving

09 KIND

09.01.10 A-nummer kind

09.01.20 Burgerservicenummer kind

09.02.10 Voornamen kind

09.02.20 Adellijke titel/predikaat kind

09.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40 Geslachtsnaam kind

09.03.10 Geboortedatum kind

10 VERBLIJFSTITEL

10.39.10 Aanduiding verblijfstitel

10.39.20 Datum einde verblijfstitel

10.39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

10.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de cat. verblijfstitel

60 VERBLIJFSTITEL

60.39.10 Aanduiding verblijfstitel

60.39.20 Datum einde verblijfstitel

60.39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

60.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de cat. verblijfstitel

11 GEZAGSVERHOUDING

11.33.10 Indicatie curateleregister

11.32.10 Indicatie gezag minderjarige

Indien de oorspronkelijke schuldenaar van wie een teveel verstrekte uitkering wordt teruggevorderd is overleden mogen aanvullend de volgende gegevens van zijn persoonslijst worden opgevraagd:

02 OUDER1

02.01.10 A-nummer Ouder1

02.01.20 Burgerservicenummer Ouder1

02.02.10 Voornamen Ouder1

02.02.30 Voorvoegsel (geslachts)naam Ouder1

02.02.40 (Geslachts)naam Ouder1

02.03.10 Geboortedatum Ouder1

03 OUDER2

03.01.10 A-nummer Ouder2

03.01.20 Burgerservicenummer Ouder2

03.02.10 Voornamen Ouder2

03.02.30 Voorvoegsel (geslachts)naam Ouder2

03.02.40 (Geslachts)naam Ouder2

03.03.10 Geboortedatum Ouder2

Winkeltijden

Door middel van het verstrekken van een vergunning kan de gemeente vrijstelling verlenen van het verbod om een winkel op bepaalde dagen voor het publiek geopend te hebben. Voor deze ontheffing van het verbod verleent de gemeente een vergunning voor langere tijd. De gemeente int de bijbehorende leges en trekt zo nodig de vergunning weer in als de voorwaarden waaronder de vergunning is verleend niet worden nageleefd.

Categorie 08

Het gegeven 08.10.30 Datum aanvang adreshouding wordt verstrekt ter verifiëring van door de aanvrager verstrekte adresgegevens die kunnen afwijken van de actuele adresgegevens.

De gegevens 08.13.20 Datum vertrek uit Nederland en 08.14.20 Datum vestiging in Nederland worden verstrekt om zonodig bij vertrek uit Nederland de heffing van leges en de inning van kosten op te kunnen schorten. Bij binnenkomst in Nederland kan weer tot heffing en inning worden overgegaan.

Categorie 58 De gegevens uit de Categorie 58 Verblijfplaats worden verstrekt ter verificatie van adresgegevens voor degene die een vergunning hebben aangevraagd. Deze gegevens zijn noodzakelijk als de door de ingeschrevene opgegeven gegevens na verhuizing afwijken van de actuele verblijfplaatsgegevens. Het gegeven 58.10.30 Datum aanvang adreshouding wordt verstrekt, omdat de gemeente moet kunnen bepalen of een op een aanvraag opgenomen adres ten tijde van de aanvraag juist was.

GEGEVENSSET Winkeltijden ad-hoc persoon

rubriek omschrijving

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon

01.01.20 Burgerservicenummer persoon

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40 Geslachtsnaam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

01.04.10 Geslachtsaanduiding

01.61.10 Aanduiding naamgebruik

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving

08.10.20 Gemeentedeel

08.10.30 Datum aanvang adreshouding

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

08.11.30 Huisletter

08.11.40 Huisnummertoevoeging

08.11.50 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 Postcode

08.12.10 Locatiebeschrijving

08.13.20 Datum vertrek uit Nederland

08.14.20 Datum vestiging in Nederland

58 VERBLIJFPLAATS

58.09.10 Gemeente van inschrijving

58.10.20 Gemeentedeel

58.10.30 Datum aanvang adreshouding

58.11.10 Straatnaam

58.11.20 Huisnummer

58.11.30 Huisletter

58.11.40 Huisnummertoevoeging

58.11.50 Aanduiding bij huisnummer

58.11.60 Postcode

58.12.10 Locatiebeschrijving

Drank- en horecabedrijf

Het verlenen van een vergunning aan degene die een horecabedrijf of een slijtersbedrijf uitoefent. De vergunning wordt voor langere tijd verleend. De gemeente int hiervoor leges en trekt zo nodig de vergunning weer in.

Er mogen door de gemeenten ook gegevens worden opgevraagd over minderjarige kinderen van exploitanten en leidinggevenden van een horecabedrijf of slijtersbedrijf. Dit betreft slechts een kleine set gegevens (zie gegevensset Drank- en horecabedrijf minderjarige kinderen ad hoc) om te kunnen bepalen of de exploitant en/of leidinggevende het ouderlijk gezag over het kind uitoefent. Als dit niet zo is kan de exploitant en/of leidinggevende uit de ouderlijke macht zijn ontzet, en dit is reden om geen vergunning te verlenen (artikel 8, tweede lid, Drank- en Horecawet).

Categorie 04

Op grond van artikel 8.3, eerste lid van het Vreemdelingenbesluit 2000 kan er slechts een drank- en horecavergunning worden afgegeven aan personen met een geldige verblijfstitel.

Gegevens uit categorie 04 Nationaliteit worden verstrekt om te kunnen bepalen of een betrokkene een verblijfstitel nodig heeft. Voor bepaalde nationaliteiten is geen verblijfstitel noodzakelijk. Ook in geval van bijzonder Nederlanderschap is geen verblijfstitel vereist. Als een persoon Nederlander wordt, blijven de gegevens in de categorie 10 Verblijfstitel ongewijzigd. Zie ook categorie 10.

Categorie 08

Het gegeven 08.10.30 Datum aanvang adreshouding wordt verstrekt ter verifiëring van door de aanvrager verstrekte adresgegevens, die kunnen afwijken van de actuele adresgegevens. De gegevens 08.13.20 Datum vertrek uit Nederland en 08.14.20 Datum vestiging in Nederland worden verstrekt om zonodig bij vertrek uit Nederland de heffing van leges en de inning van kosten op te kunnen schorten. Bij binnenkomst in Nederland kan weer tot heffing en inning worden overgegaan.

Categorie 58

De gegevens uit de Categorie 58 Verblijfplaats worden verstrekt ter verificatie van adresgegevens voor degene die een vergunning hebben aangevraagd. Deze gegevens zijn noodzakelijk als de door de ingeschrevene opgegeven gegevens na verhuizing afwijken van de actuele verblijfplaatsgegevens. Het gegeven 58.10.30 Datum aanvang adreshouding wordt verstrekt, omdat de gemeente moet kunnen bepalen of een op een aanvraag opgenomen adres ten tijde van de aanvraag juist was.

Categorie 9

Gegevens uit de categorie 9 worden verstrekt omdat in artikel 8, tweede lid, Drank- en Horecawet als vereiste voor de afgifte van een drank- en horecavergunning wordt gesteld dat de leidinggevende van het horecabedrijf of het slijterijbedrijf niet uit de ouderlijke macht mag zijn ontzet. Met behulp van de gegevens uit categorie 9 kan van de persoonslijst van het kind het gegeven 11.32.10 Indicatie gezag minderjarige wordt verstrekt (zie ook toelichting Gegevensset “Drank- en horecabedrijf minderjarige kinderen).

Categorie 10

Gegevens uit categorie 10 Verblijfstitel worden verstrekt, omdat artikel 8.3, eerste lid van het Vreemdelingenbesluit 2000 een geldige verblijfstitel vereist voor de afgifte van een drank- en horecavergunning. De gegevens 10.39.30 Ingangsdatum verblijfstitel en 10.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel worden verstrekt om de datum van verlening van de verblijfstitel te kunnen vaststellen. In een gemeentelijke verordening kan zijn bepaald dat het recht ontstaat vanaf de ingangsdatum geldigheid van een verblijfstitel.

Categorie 11

Het gegeven 11.33.10 indicatie curateleregister wordt verstrekt omdat een van de vereisten voor de afgifte van een Drank- en Horecavergunning is dat de leidinggevende van de horecagelegenheid of het slijterijbedrijf niet onder curatele staat (artikel 8, tweede lid, Drank- en Horecawet)

Het gegeven 11.32.10 Indicatie gezag minderjarige wordt verstrekt omdat, indien het ouderlijk gezag over zijn minderjarige kind niet bij de leidinggevende van de horecagelegenheid of het slijterijbedrijf berust, dit een indicatie kan zijn dat hij uit de ouderlijke macht is ontzet.

GEGEVENSSET Drank- en horecabedrijf ad-hoc persoon

rubriek omschrijving

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon

01.01.20 Burgerservicenummer persoon

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40 Geslachtsnaam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

01.03.20 Geboorteplaats persoon

01.03.30 Geboorteland persoon

01.04.10 Geslachtsaanduiding

01.61.10 Aanduiding naamgebruik

04 NATIONALITEIT

04.05.10 Nationaliteit

04.65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving

08.10.20 Gemeentedeel

08.10.30 Datum aanvang adreshouding

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

08.11.30 Huisletter

08.11.40 Huisnummertoevoeging

08.11.50 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 Postcode

08.12.10 Locatiebeschrijving

08.13.20 Datum vertrek uit Nederland

08.14.20 Datum vestiging in Nederland

58 VERBLIJFPLAATS

58.09.10 Gemeente van inschrijving

58.10.20 Gemeentedeel

58.10.30 Datum aanvang adreshouding

58.11.10 Straatnaam

58.11.20 Huisnummer

58.11.30 Huisletter

58.11.40 Huisnummertoevoeging

58.11.50 Aanduiding bij huisnummer

58.11.60 Postcode

58.12.10 Locatiebeschrijving

09 KIND

09.01.10 A-nummer kind

09.01.20 Burgerservicenummer kind

09.02.10 Voornamen kind

09.02.30 Voorvoegsel (geslachts)naam kind

09.02.40 (Geslachts)naam kind

09.03.10 Geboortedatum kind

10 VERBLIJFSTITEL

10.39.10 Aanduiding verblijfstitel

10.39.20 Datum einde verblijfstitel

10.39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

10.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de cat. verblijfstitel

60 VERBLIJFSTITEL

60.39.10 Aanduiding verblijfstitel

60.39.20 Datum einde verblijfstitel

60.39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

60.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de cat. verblijfstitel

11 GEZAGSVERHOUDING

11.33.10 Indicatie curatelenregister

GEGEVENSSET Drank- en horecabedrijf ad-hoc minderjarige kinderen

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon

01.01.20 Burgerservicenummer persoon

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

01.02.40 (Geslachts)naam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving

08.10.20 Gemeentedeel

08.10.30 Datum aanvang adreshouding

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

08.11.30 Huisletter

08.11.40 Huisnummertoevoeging

08.11.50 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 Postcode

08.12.10 Locatiebeschrijving

11 GEZAGSVERHOUDING

11.32.10 Indicatie gezag minderjarige

Kansspelen

Het verlenen van een vergunning voor het aanwezig hebben van een of meer speelautomaten.

Categorie 08

Het gegeven 08.10.30 Datum aanvang adreshouding ter verificatie van door de aanvrager opgegeven adresgegevens. Zie ook Categorie 58.

De gegevens 08.13.20 Datum vertrek uit Nederland en 08.14.20 Datum vestiging in Nederland worden verstrekt om zonodig bij vertrek uit Nederland de heffing van leges en de inning van kosten op te kunnen schorten. Bij binnenkomst in Nederland kan weer tot heffing en inning worden overgegaan.

Categorie 58

De gegevens uit de Categorie 58 Verblijfplaats worden verstrekt ter verificatie van de adresgegevens voor degene die een vergunning hebben aangevraagd. Deze gegevens zijn noodzakelijk als de verblijfplaatsgegevens van de ingeschrevene na verhuizing afwijken van de actuele verblijfplaatsgegevens.

GEGEVENSSET Kansspelen ad-hoc persoon

rubriek omschrijving

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon

01.01.20 Burgerservicenummer persoon

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40 Geslachtsnaam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

01.04.10 Geslachtsaanduiding

01.61.10 Aanduiding naamgebruik

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving

08.10.20 Gemeentedeel

08.10.30 Datum aanvang adreshouding

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

11.30 Huisletter

11.40 Huisnummertoevoeging

11.50 Aanduiding bij huisnummer

11.60 Postcode

12.10 Locatiebeschrijving

13.20 Datum vertrek uit Nederland

14.20 Datum vestiging in Nederland

58 VERBLIJFPLAATS

58.09.10 Gemeente van inschrijving

58.10.20 Gemeentedeel

58.10.30 Datum aanvang adreshouding

58.11.10 Straatnaam

58.11.20 Huisnummer

58.11.30 Huisletter

58.11.40 Huisnummertoevoeging

58.11.50 Aanduiding bij huisnummer

58.11.60 Postcode

58.12.10 Locatiebeschrijving

Huisvesting

Het behandelen van verzoeken van nog niet in de gemeente ingeschreven personen in verband met een huisvestingsvergunning, de inschrijving als woningzoekende, een urgentietoekenning, een woningtoewijzing of woningonttrekking.

Categorie 02

De gegevens uit de categorie 02 Ouder1 worden verstrekt om de feitelijke woonsituatie te kunnen vaststellen van degene die een verzoek bij de gemeente heeft ingediend.

Categorie 03

De gegevens uit de categorie 03 Ouder2 worden verstrekt om de feitelijke woonsituatie te kunnen vaststellen van degene die een verzoek bij de gemeente heeft ingediend.

Categorie 04

Artikel 9, tweede lid, onder b van de Huisvestingswet eist een geldige verblijfstitel voor genoemde vergunningen. Gegevens uit categorie 04 Nationaliteit worden verstrekt om te kunnen bepalen of een betrokkene een verblijfstitel nodig heeft. Voor bepaalde nationaliteiten is geen verblijfstitel noodzakelijk. Ook in geval van bijzonder Nederlanderschap is geen verblijfstitel vereist. Als een persoon Nederlander wordt, blijven de gegevens in de categorie 10 Verblijfstitel ongewijzigd. Zie ook categorie 10.

Categorie 05

De gegevens uit de categorie 05 Huwelijk/Geregistreerd partnerschap worden verstrekt om de woonsituatie te kunnen vaststellen van degene die een verzoek bij de gemeente heeft ingediend.

Categorie 08

Het gegeven 08.09.20 Datum inschrijving in de gemeente is noodzakelijk om te bepalen of er een maatschappelijke binding is met de gemeente. Dit is afhankelijk van de tijd dat men in een bepaalde periode in de betreffende gemeente heeft gewoond. Het gegeven 08.10.10 Functie adres wordt verstrekt, omdat in sommige gevallen ter plaatse de woonsituatie zoals opgegeven door de aanvrager wordt gecontroleerd. Het gegeven 08.10.30 Datum aanvang adreshouding wordt verstrekt om uitvoering te geven aan de eis dat de verzoeker een bepaalde tijd op een adres in een gemeente gewoond moet hebben.

Het gegeven 08.13.20 Datum vertrek uit Nederland en het gegeven 08.14.20 Datum vestiging in Nederland worden verstrekt, omdat de periode dat de aanvrager buiten Nederland woonde van invloed is op het verstrekken van een woonvergunning door de gemeente.

Categorie 58

Gegevens uit categorie 58 Verblijfplaats worden verstrekt om de gegevens verstrekt door de aanvrager te kunnen vergelijken met de adresgegevens uit de GBA. Het gegeven 58.09.20 Datum inschrijving in de gemeente is noodzakelijk om te bepalen of er een maatschappelijke binding is met de gemeente. Dit is afhankelijk van de tijd dat men in een bepaalde periode in de betreffende gemeente heeft gewoond.

Categorie 09

De gegevens uit de categorie 09 Kind worden verstrekt om de woonsituatie te kunnen vaststellen van degene die een verzoek bij de gemeente heeft ingediend.

Categorie 10

Gegevens uit categorie 10 Verblijfstitel worden verstrekt, omdat artikel 9, tweede lid, van de Huisvestingswet een geldige verblijfstitel vereist voor degene die een verzoek om huisvesting bij de gemeente doet. De gegevens 10.39.30 Ingangsdatum verblijfstitel en 10.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel worden verstrekt om de datum van verlening van de verblijfstitel te kunnen vaststellen. In een gemeentelijke verordening kan zijn bepaald dat het recht ontstaat vanaf de ingangsdatum geldigheid van een verblijfstitel.

Categorie 60

In een gemeentelijke verordening kan zijn bepaald dat het recht ontstaat vanaf ingangsdatum geldigheid van een verblijfstitel. Om die reden worden historische verblijfstitelgegevens verstrekt.

Categorie 11

Het gegeven 11.32.10 Indicatie gezag minderjarige wordt verstrekt, omdat ook zestienjarigen zich in bepaalde gevallen kunnen laten inschrijven voor huisvesting. In dat geval kan het nodig zijn contact op te nemen met ouders of voogd. Het gegeven 11.33.10 Indicatie curatele register wordt verstrekt om vast te kunnen stellen of een persoon onder curatele staat. In dat geval wordt contact opgenomen met diegene die namens betreffende bevoegd is geldige rechtshandelingen te verrichten.

GEGEVENSSET Huisvesting ad-hoc adres

In verband met de uitvoering van de Huisvestingswet kan een ad hoc adresvraag gesteld worden om de woonsituatie te kunnen vaststellen van degene die een verzoek in verband met huisvesting bij de gemeente heeft ingediend.

rubriek omschrijving

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon

01.01.20 Burgerservicenummer persoon

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40 Geslachtsnaam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

01.04.10 Geslachtsaanduiding

02 OUDER1

02.01.10 A-nummer Ouder1

02.01.20 Burgerservicenummer Ouder1

03 OUDER2

03.01.10 A-nummer Ouder2

03.01.20 Burgerservicenummer Ouder2

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.01.10 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

09 KIND

09.01.10 A-nummer kind

09.01.20 Burgerservicenummer kind

GEGEVENSSET Huisvesting ad-hoc persoon

rubriek soort omschrijving

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon

01.01.20 Burgerservicenummer persoon

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40 Geslachtsnaam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

01.04.10 Geslachtsaanduiding

01.61.10 Aanduiding naamgebruik

02 OUDER1

02.01.10 A-nummer Ouder1

02.01.20 Burgerservicenummer Ouder1

02.02.10 Voornamen Ouder1

02.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder1

02.02.40 Geslachtsnaam Ouder1

02.03.10 Geboortedatum Ouder1

03 OUDER2

03.01.10 A-nummer Ouder2

03.01.20 Burgerservicenummer Ouder2

03.02.10 Voornamen Ouder2

03.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder2

03.02.40 Geslachtsnaam Ouder2

03.03.10 Geboortedatum Ouder2

04 NATIONALITEIT

04.05.10 Nationaliteit

04.65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.01.10 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving

08.09.20 Datum inschrijving in de gemeente

08.10.10 Funktie adres

08.10.20 Gemeentedeel

08.10.30 Datum aanvang adreshouding

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

08.11.30 Huisletter

08.11.40 Huisnummertoevoeging

08.11.50 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 Postcode

08.12.10 Locatiebeschrijving

08.13.20 Datum vertrek uit Nederland

08.12.10 Land waarnaar vertrokken

08.13.30 Adres buitenland waarnaar vertrokken 1

08.13.40 Adres buitenland waarnaar vertrokken 2

08.13.50 Adres buitenland waarnaar vertrokken 3

08.14.20 Datum vestiging in Nederland

58 VERBLIJFPLAATS

58.09.10 Gemeente van inschrijving

58.09.20 Datum inschrijving in de gemeente

58.10.20 Gemeentedeel

58.10.30 Datum aanvang adreshouding

58.11.10 Straatnaam

58.11.20 Huisnummer

58.11.30 Huisletter

58.11.40 Huisnummertoevoeging

58.11.50 Aanduiding bij huisnummer

58.11.60 Postcode

58.12.10 Locatiebeschrijving

09 KIND

09.01.10 A-nummer kind

09.01.20 Burgerservicenummer kind

09.02.10 Voornamen kind

09.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40 Geslachtsnaam kind

09.03.10 Geboortedatum kind

10 VERBLIJFSTITEL

10.39.10 Aanduiding verblijfstitel

10.39.20 Datum einde verblijfstitel

10.39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

10.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de cat. verblijfstitel

60 VERBLIJFSTITEL

60.39.10 Aanduiding verblijfstitel

60.39.20 Datum einde verblijfstitel

60.39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

60.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de cat. verblijfstitel

11 GEZAGSVERHOUDING

11.32.10 Indicatie gezag minderjarige

11.33.10 Indicatie curateleregister

Omgevingsvergunning

Het verlenen van vergunningen, ontheffingen en het ontvangst nemen van meldingen op het terrein van bouwen, ruimte, natuur, monumenten en milieu.

Categorie 08

Het gegeven 08.10.30 Datum aanvang adreshouding ter verificatie van door de aanvrager opgegeven adresgegevens. Zie ook Categorie 58.

De gegevens 08.13.20 Datum vertrek uit Nederland en 08.14.20 Datum vestiging in Nederland worden verstrekt om zonodig bij vertrek uit Nederland de heffing van leges en de inning van kosten op te kunnen schorten. Bij binnenkomst in Nederland kan weer tot heffing en inning worden overgegaan.

Categorie 58

De gegevens uit de Categorie 58 Verblijfplaats worden verstrekt ter verificatie van de adresgegevens voor degene die een vergunning hebben aangevraagd. Deze gegevens zijn noodzakelijk als de verblijfplaatsgegevens van de ingeschrevene na verhuizing afwijken van de actuele verblijfplaatsgegevens.

GEGEVENSSET Omgevingsvergunning ad-hoc persoon

rubriek soort omschrijving

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon

01.01.20 Burgerservicenummer persoon

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

01.02.40 (Geslachts)naam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

01.04.10 Geslachtsaanduiding

01.61.10 Aanduiding naamgebruik

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.30 Voorvoegsel (geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40 (Geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving

08.10.20 Gemeentedeel

08.10.30 Datum aanvang adreshouding

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

08.11.30 Huisletter

08.11.40 Huisnummertoevoeging

08.11.50 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 Postcode

08.12.10 Locatiebeschrijving

08.13.10 Land waarnaar vertrokken

08.13.20 Datum vertrek uit Nederland

08.14.20 Datum vestiging in Nederland

58 VERBLIJFPLAATS

58.09.10 Gemeente van inschrijving

58.10.20 Gemeentedeel

58.10.30 Datum aanvang adreshouding

58.11.10 Straatnaam

58.11.20 Huisnummer

58.11.30 Huisletter

58.11.40 Huisnummertoevoeging

58.11.50 Aanduiding bij huisnummer

58.11.60 Postcode

58.12.10 Locatiebeschrijving

Vergunningen/ontheffingen/meldingen/kennisgevingen op grond van de Algemene plaatselijke verordening

De gemeente heeft de bevoegdheid om in de Algemene plaatselijke verordening (APV) te bepalen dat voor bepaalde handelingen of rechten een vergunning of ontheffing door de gemeente moet worden verleend. Daarnaast kan de gemeente burgers opleggen bepaalde zaken aan de gemeente te melden of een kennisgeving hiervan aan de gemeente te sturen.

Categorie 04

Gegevens uit categorie 04 Nationaliteit worden verstrekt om te kunnen bepalen of een betrokkene een verblijfstitel nodig heeft. Voor bepaalde nationaliteiten is geen verblijfstitel noodzakelijk. Ook in geval van bijzonder Nederlanderschap is geen verblijfstitel noodzakelijk. Als een persoon Nederlander wordt, blijven de gegevens in de categorie 10 Verblijfstitel ongewijzigd. Zie ook categorie 10.

Categorie 08

Het gegeven 08.10.30 Datum aanvang adreshouding ter verificatie van door de aanvrager opgegeven adresgegevens. Zie ook Categorie 58. De gegevens 08.13.20 Datum vertrek uit Nederland en 08.14.20 Datum vestiging in Nederland worden verstrekt om zonodig bij vertrek uit Nederland de heffing van leges en de inning van kosten op te kunnen schorten. Bij binnenkomst in Nederland kan weer tot heffing en inning worden overgegaan.

Categorie 58

De gegevens uit de Categorie 58 Verblijfplaats worden verstrekt ter verificatie van de adresgegevens voor degene die een vergunning hebben aangevraagd. Deze gegevens zijn noodzakelijk als de verblijfplaatsgegevens van de ingeschrevene na verhuizing afwijken van de actuele verblijfplaatsgegevens.

Categorie 10/60

Op grond van artikel 8.3, tweede lid van het Vreemdelingenbesluit 2000 kan een persoon zonder geldige verblijfstitel geen aanspraak maken op de toekenning van vergunningen en ontheffingen door gemeenten voor zover die vergunningen of ontheffingen betrekking hebben op standplaatsen, markten, venten, collecteren, evenementen of beroepsmatige dan wel bedrijfsmatige activiteiten. In die gevallen kunnen de gegevens uit de categorie 10/60 door de gemeente worden opgevraagd.

GEGEVENSSET APV ad-hoc persoon

rubriek omschrijving

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon

01.01.20 Burgerservicenummer persoon

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

01.02.40 (Geslachts)naam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

01.04.10 Geslachtsaanduiding

01.61.10 Aanduiding naamgebruik

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.30 Voorvoegsel (geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40 (Geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving

08.10.20 Gemeentedeel

08.10.30 Datum aanvang adreshouding

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

08.11.30 Huisletter

08.11.40 Huisnummertoevoeging

08.11.50 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 Postcode

08.12.10 Locatiebeschrijving

08.13.10 Land waarnaar vertrokken

08.13.20 Datum vertrek uit Nederland

08.14.20 Datum vestiging in Nederland

58 VERBLIJFPLAATS

58.09.10 Gemeente van inschrijving

58.10.20 Gemeentedeel

58.10.30 Datum aanvang adreshouding

58.11.10 Straatnaam

58.11.20 Huisnummer

58.11.30 Huisletter

58.11.40 Huisnummertoevoeging

58.11.50 Aanduiding bij huisnummer

58.11.60 Postcode

58.12.10 Locatiebeschrijving

Indien op het verlenen van de vergunning/ontheffing artikel 8.3, tweede lid, van het

Vreemdelingenbesluit 2000 van toepassing is, kunnen tevens de volgende gegevens worden

opgevraagd:

04 NATIONALITEIT

04.05.10 Nationaliteit

04.65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

10 VERBLIJFSTITEL

10.39.10 Aanduiding verblijfstitel

10.39.20 Datum einde verblijfstitel

10.39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

10.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de cat. verblijfstitel

60 VERBLIJFSTITEL

60.39.10 Aanduiding verblijfstitel

60.39.20 Datum einde verblijfstitel

60.39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

60.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de cat. verblijfstitel

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Zorg voor de verlening van woon-, vervoersvoorzieningen en/of rolstoel voor mensen met een beperking.

Categorie 04

De Wmo eist een geldige verblijfstitel voor het aanvragen voor de genoemde voorzieningen. Gegevens uit categorie 04 Nationaliteit worden verstrekt om te kunnen bepalen of een betrokkene een verblijfstitel nodig heeft. Voor bepaalde nationaliteiten is geen verblijfstitel noodzakelijk. Ook in geval van bijzonder Nederlanderschap is geen verblijfstitel noodzakelijk. Als een persoon Nederlander wordt, blijven de gegevens in de categorie 10 Verblijfstitel ongewijzigd. Zie ook categorie 10.

Categorie 05

De gegevens 05.01.10 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner, 05.02.10 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner, 05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner, 05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner en 05.03.10 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner worden verstrekt om de draagkracht te kunnen vaststellen van degene die een verzoek bij de gemeente heeft ingediend. De draagkracht van de verzoeker kan worden bepaald door rekening te houden met een bijdrage van de echtgenoot/geregistreerd partner.

Categorie 08

Het gegeven 08.10.30 Datum aanvang adreshouding wordt verstrekt, omdat de gemeente moet controleren of de aanvrager een redelijke termijn in de vorige aangepaste woning heeft gewoond. De gegevens 08.13.20 Datum vertrek uit Nederland en 08.14.20 Datum vestiging in Nederland

worden verstrekt om tijdig een procedure voor een voorziening te kunnen beëindigen dan wel weer aan te vangen.

Categorie 58

Gegevens uit categorie 58 Verblijfplaats worden verstrekt om de gegevens van de aanvrager te kunnen vergelijken met de adresgegevens uit de GBA. Dit kan noodzakelijk zijn als de persoon na aanvraag is verhuisd.

Categorie 10

De gegevens 10.39.10 Aanduiding verblijfstitel, 10.39.20 Datum einde verblijfstitel, 10.39.30 Ingangsdatum verblijfstitel en 10.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie verblijfstitel, worden verstrekt, omdat op grond van artikel 4 van de Wet voorzieningen gehandicapten een geldige verblijfstitel is vereist voor de aanvrager van een voorziening. De gegevens worden ook verstrekt om de ingang van het recht op een voorziening te kunnen bepalen.

Categorie 60

De gegevens uit deze categorie worden verstrekt om de ingang van het recht op een voorziening te kunnen bepalen.

Categorie 11

Het gegeven 11.33.10 Indicatie curatele wordt verstrekt, omdat een onder curatele gestelde niet zelfstandig een voorziening kan aanvragen.

GEGEVENSSET maatschappelijke ondersteuning ad-hoc adres

Inschrijving in de GBA op hetzelfde adres is een indicatie dat er sprake is van samenwoning. Deze informatie is noodzakelijk, omdat samenwoning van invloed kan zijn op het inkomen van de aanvrager. De vergoeding die wordt verstrekt is afhankelijk van het inkomen. De gegevens die in het antwoord op de ad hoc-adresvraag mogen worden opgevraagd zijn:

rubriek omschrijving

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon

01.01.20 Burgerserviceummer persoon

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40 Geslachtsnaam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

01.04.10 Geslachtsaanduiding

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving

08.10.20 Gemeentedeel

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

08.11.30 Huisletter

08.11.40 Huisnummertoevoeging

08.11.50 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 Postcode

08.12.10 Locatiebeschrijving

GEGEVENSSET maatschappelijke ondersteuning ad-hoc persoon

rubriek omschrijving

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon

01.01.20 Burgerservicenummer persoon

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40 Geslachtsnaam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

01.04.10 Geslachtsaanduiding

01.61.10 Aanduiding naamgebruik

04 NATIONALITEIT

04.05.10 Nationaliteit

04.65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.01.10 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving

08.10.20 Gemeentedeel

08.10.30 Datum aanvang adreshouding

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

08.11.30 Huisletter

08.11.40 Huisnummertoevoeging

08.11.50 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 Postcode

08.12.10 Locatiebeschrijving

08.13.20 Datum vertrek uit Nederland

08.14.20 Datum vestiging in Nederland

58 VERBLIJFPLAATS

58.09.10 Gemeente van inschrijving

58.10.20 Gemeentedeel

58.10.30 Datum aanvang adreshouding

58.11.10 Straatnaam

58.11.20 Huisnummer

58.11.30 Huisletter

58.11.40 Huisnummertoevoeging

58.11.50 Aanduiding bij huisnummer

58.11.60 Postcode

58.12.10 Locatiebeschrijving

10 VERBLIJFSTITEL

10.39.10 Aanduiding verblijfstitel

10.39.20 Datum einde verblijfstitel

10.39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

10.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de cat. verblijfstitel

60 VERBLIJFSTITEL

60.39.10 Aanduiding verblijfstitel

60.39.20 Datum einde verblijfstitel

60.39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

60.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de cat. verblijfstitel

11 GEZAGSVERHOUDING

11.33.10 Indicatie curateleregister

Gehandicaptenparkeerkaart

Het verlenen van een parkeervergunning aan personen aan wie binnen de gemeente een gehandicaptenparkeerkaart is verleend of door hen is aangevraagd.

Categorie 08

Het gegeven 08.10.30 Datum aanvang adreshouding wordt verstrekt, omdat de gemeente moet kunnen bepalen of een op een aanvraag opgenomen adres ten tijde van de aanvraag juist was. De gegevens 08.13.20 Datum vertrek uit Nederland en 08.14.20 Datum vestiging in Nederland worden verstrekt om zonodig bij vertrek uit Nederland de heffing van leges en de inning van kosten op te kunnen schorten. Bij binnenkomst in Nederland kan weer tot heffing en inning worden overgegaan.

Categorie 58

De gegevens uit de Categorie 58 Verblijfplaats worden verstrekt ter verificatie van adresgegevens voor degene die een vergunning hebben aangevraagd. Deze gegevens zijn noodzakelijk als verblijfplaatsgegevens van de ingeschrevene na verhuizing afwijken van de actuele verblijfplaatsgegevens.

GEGEVENSSET Gehandicaptenparkeerkaart ad-hoc persoon

rubriek omschrijving

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon

01.01.20 Burgerservicenummer persoon

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40 Geslachtsnaam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

01.04.10 Geslachtsaanduiding

01.61.10 Aanduiding naamgebruik

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving

08.10.20 Gemeentedeel

08.10.30 Datum aanvang adreshouding

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

08.11.30 Huisletter

08.11.40 Huisnummertoevoeging

08.11.50 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 Postcode

08.12.10 Locatiebeschrijving

08.13.20 Datum vertrek uit Nederland

08.14.20 Datum vestiging in Nederland

58 VERBLIJFPLAATS

58.09.10 Gemeente van inschrijving

58.10.20 Gemeentedeel

58.10.30 Datum aanvang adreshouding

58.11.10 Straatnaam

58.11.20 Huisnummer

58.11.30 Huisletter

58.11.40 Huisnummertoevoeging

58.11.50 Aanduiding bij huisnummer

58.11.60 Postcode

58.12.10 Locatiebeschrijving

Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

De bevoegdheid om een geestelijk gestoord persoon die een gevaar oplevert voor de omgeving gedurende een bepaalde periode in bewaring te stellen, wanneer deze weigert zich te laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Categorie 01

Het gegeven 01.03.20 Geboorteplaats persoon wordt verstrekt, omdat dit gegeven op de voorgeschreven geneeskundige verklaring moet worden ingevuld.

Categorie 02/03

Gegevens over ouders om deze personen te traceren en op de hoogte te stellen van de in bewaringstelling.

Categorie 05

Gegevens 05.01.10 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner, 05.02.10 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner, 05.02.30, Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner, 05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner, 05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap en 05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap worden verstrekt om de echtgenoot/geregistreerd partner van de betrokkene op de hoogte te kunnen stellen van de in bewaringneming van betrokkene (artikel 26 van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen).

Categorie 08

Verblijfplaatsgegevens worden verstrekt om de echtgenoot/geregistreerd partner en de naaste (familiebetrekkingen) in kennis te stellen van de opneming (artikel 26 van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen).

Categorie 09

Gegevens over kinderen om deze personen te traceren en op de hoogte te stellen van de in bewaringstelling.

GEGEVENSSET Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen ad-hoc adres

De gemeente mag gegevens van personen opvragen die op het adres van de in bewaring gestelde staan ingeschreven. Op deze manier kunnen de personen die op de hoogte dienen te worden gesteld van de inbewaringstelling worden getraceerd.

rubriek omschrijving

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon

01.01.20 Burgerserviceummer persoon

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40 Geslachtsnaam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

01.04.10 Geslachtsaanduiding

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving

08.10.20 Gemeentedeel

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

08.11.30 Huisletter

08.11.40 Huisnummertoevoeging

08.11.50 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 Postcode

08.12.10 Locatiebeschrijving

GEGEVENSSET Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen ad-hoc persoon

rubriek omschrijving

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon

01.01.20 Burgerserviceummer persoon

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40 Geslachtsnaam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

01.03.20 Geboorteplaats persoon

01.04.10 Geslachtsaanduiding

02 OUDER1

02.01.10 A-nummer Ouder1

02.01.20 Burgerservicenummer Ouder1

02.02.10 Voornamen Ouder1

02.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder1

02.02.40 Geslachtsnaam Ouder1

02.03.10 Geboortedatum Ouder1

03 OUDER 2

03.01.10 A-nummer Ouder2

03.01.20 Burgerservicenummer Ouder2

03.02.10 Voornamen Ouder2

03.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder2

03.02.40 Geslachtsnaam Ouder2

03.03.10 Geboortedatum Ouder2

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.01.10 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

51.01.20 Burgerserviceummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving

08.10.20 Gemeentedeel

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

08.11.30 Huisletter

08.11.40 Huisnummertoevoeging

08.11.50 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 Postcode

08.12.10 Locatiebeschrijving

09 KIND

09.01.10 A-nummer kind

09.02.10 Voornamen kind

09.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40 Geslachtsnaam kind

11 GEZAGSVERHOUDING

11.32.10 Indicatie gezag minderjarige

11.33.10 Indicatie curateleregister

Rampenbestrijding

Het opzetten van een Centraal Registratie –en Informatiebureau (CRIB).

Categorie 01/08

Deze gegevens zijn nodig ter verificatie van de gegevens van een slachtoffer of een getroffene van een ramp.

GEGEVENSSET CRIB ad-hoc

rubriek omschrijving

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon

01.01.20 Burgerservicenummer persoon

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

01.02.40 (Geslachts)naam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

01.04.10 Geslachtsaanduiding

01.61.10 Aanduiding naamgebruik

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.30 Voorvoegsel (geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40 (Geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving

08.10.20 Gemeentedeel

08.10.30 Datum aanvang adreshouding

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

08.11.30 Huisletter

08.11.40 Huisnummertoevoeging

08.11.50 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 Postcode

08.12.10 Locatiebeschrijving

Gevonden voorwerpen

De verantwoordelijkheid voor gevonden en verloren voorwerpen en al het mogelijke te doen de rechtmatige eigenaar te traceren.

Categorie 58

Een gevonden voorwerp kan een aanwijzing geven over een adres van de eigenaar. Dit kan het vorig adres van de eigenaar zijn. Om te kunnen vaststellen dat het de juiste persoon betreft, worden gegevens uit categorie 58 verstrekt.

GEGEVENSSET Gevonden voorwerpen ad-hoc persoon

rubriek omschrijving

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon

01.01.20 Burgerservicenummer persoon

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

01.02.40 Geslachts)naam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

01.04.10 Geslachtsaanduiding

01.61.10 Aanduiding naamgebruik

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.30 Voorvoegsel (geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40 (Geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving

08.10.20 Gemeentedeel

08.10.30 Datum aanvang adreshouding

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

08.11.30 Huisletter

08.11.40 Huisnummertoevoeging

08.11.50 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 Postcode

08.12.10 Locatiebeschrijving

58 VERBLIJFPLAATS

58.09.10 Gemeente van inschrijving

58.10.20 Gemeentedeel

58.10.30 Datum aanvang adreshouding

58.11.10 Straatnaam

58.11.20 Huisnummer

58.11.30 Huisletter

58.11.40 Huisnummertoevoeging

58.11.50 Aanduiding bij huisnummer

58.11.60 Postcode

58.12.10 Locatiebeschrijving

Verkiezingen

Het organiseren van verkiezingen.

Categorie 13

De gegevens uit deze categorie worden verstrekt omdat ingevolge artikel 8L, tweede lid, van de Kieswet iemand slechts als gemachtigde kan optreden indien hij op de dag van de kandidaatstelling als kiezer is geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.

GEGEVENSSET Verkiezingen ad-hoc

rubriek omschrijving

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon

01.01.20 Burgerservicenummer persoon

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

01.02.40 Geslachts)naam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

01.04.10 Geslachtsaanduiding

01.61.10 Aanduiding naamgebruik

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving

08.10.20 Gemeentedeel

08.10.30 Datum aanvang adreshouding

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

08.11.30 Huisletter

08.11.40 Huisnummertoevoeging

08.11.50 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 Postcode

08.12.10 Locatiebeschrijving

13 KIESRECHT

13.38.10 Aanduiding uitgesloten kiesrecht

13.38.20 Einddatum uitsluiting kiesrecht

Naturalisatie en optie

Een verzoek tot naturalisatie of optie in behandeling nemen.

Categorie 01

De gegevens “geboorteplaats” en “geboorteland” dienen op grond van artikel 31, eerste en tweede lid, van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap in de aanvraag voor naturalisatie te worden opgenomen.

Categorie 02/03

Gegevens uit categorie 02/03 worden verstrekt omdat de gemeente de afstamming moet controleren.

Categorie 04

Het gegeven nationaliteit dient op grond van artikel 31, eerste en tweede lid, van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap in de aanvraag voor naturalisatie te worden opgenomen.

Categorie 10/60

De gegevens over het verblijfsrecht dienen op grond van artikel 31, eerste en tweede lid, van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap in de aanvraag voor naturalisatie te worden opgenomen.

GEGEVENSSET Naturalisatie ad-hoc persoon

rubriek omschrijving

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon

01.01.20 Burgerservicenummer persoon

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

01.02.40 Geslachts)naam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

01.03.20 Geboorteplaats persoon

01.03.30 Geboorteland persoon

01.04.10 Geslachtsaanduiding

01.61.10 Aanduiding naamgebruik

02 OUDER1

02.01.10 A-nummer Ouder1

02.01.20 Burgerservicenummer Ouder1

02.02.10 Voornamen Ouder1

02.02.30 Voorvoegsel (geslachts)naam Ouder1

02.02.40 (Geslachts)naam Ouder1

02.03.10 Geboortedatum Ouder1

03 OUDER2

03.01.10 A-nummer Ouder2

03.01.20 Burgerservicenummer Ouder2

03.02.10 Voornamen Ouder2

03.02.30 Voorvoegsel (geslachts)naam Ouder2

03.02.40 (Geslachts)naam Ouder2

03.03.10 Geboortedatum Ouder2

04 NATIONALITEIT

04.05.10 Nationaliteit

04.65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving

08.10.20 Gemeentedeel

08.10.30 Datum aanvang adreshouding

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

08.11.30 Huisletter

08.11.40 Huisnummertoevoeging

08.11.50 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 Postcode

08.12.10 Locatiebeschrijving

11 GEZAGSVERHOUDING

11.32.10 Indicatie gezag minderjarige

10 VERBLIJFSTITEL

10.39.10 Aanduiding verblijfstitel

10.39.20 Datum einde verblijfstitel

10.39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

10.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de cat. verblijfstitel

10.86.10 Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de cat. verblijfstitel

60 VERBLIJFSTITEL

60.39.10 Aanduiding verblijfstitel

60.39.20 Datum einde verblijfstitel

60.39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

60.85.10 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de cat. verblijfstitel

60.86.10 Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de cat. verblijfstitel

Leerplicht

Het controleren op absoluut en relatief schoolverzuim van leerplichtige jongeren.

GEGEVENSSET Leerplicht ad-hoc persoon

rubriek omschrijving

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon

01.01.20 Burgerservicenummer persoon

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

01.02.40 Geslachts)naam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

01.04.10 Geslachtsaanduiding

01.61.10 Aanduiding naamgebruik

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.30 Voorvoegsel (geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40 (Geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving

08.10.20 Gemeentedeel

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

08.11.30 Huisletter

08.11.40 Huisnummertoevoeging

08.11.50 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 Postcode

08.12.10 Locatiebeschrijving

Dispensatie niet openbare archiefstukken

Al is een gemeentelijk archiefstuk niet openbaar, dan kan men in bepaalde gevallen toch inzage krijgen. De archiefwet zegt dat wanneer het belang van de aanvrager om het stuk in te zien groter is dan de belangen om het stuk niet te openbaren, toestemming verleend kan worden (dispensatie). De gemeente kan zelf nadere regels stellen omtrent het openbaar maken van deze archiefstukken. Bij de behandeling van een dispensatieverzoek gaat het om de beoordeling of niet-openbare archiefonderdelen wel of niet aan de klant ter inzage kunnen worden gegeven. In verband met de privacy kunnen vaak documenten waarin nog levende personen voorkomen niet vrijgegeven worden. Om tot een gefundeerd oordeel te komen of wel of niet inzage gegeven kan worden in de archiefonderdelen moet in dat geval dus in ieder afzonderlijk geval kunnen worden nagekeken of betrokkenen bijvoorbeeld zijn overleden.

Categorie 51

Als de persoon wiens gegevens in het archiefstuk voorkomen van naam is gewijzigd, kan in het archiefstuk de oude naam van de betrokkene voorkomen. Om eenduidig te kunnen vaststellen dat het dezelfde persoon betreft worden gegevens uit categorie 51 verstrekt.

Categorie 58

Het ligt voor de hand dat de persoon, wiens gegevens in het archiefstuk zijn opgenomen, sinds het opstellen van het archiefstuk is verhuisd. De gegevens uit categorie 58 worden verstrekt om eenduidig vast te kunnen stellen dat het de juiste persoon betreft.

GEGEVENSSET Dispensatie niet openbare archiefstukken ad-hoc persoon

rubriek omschrijving

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon

01.01.20 Burgerservicenummer persoon

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

01.02.40 Geslachts)naam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

01.04.10 Geslachtsaanduiding

01.61.10 Aanduiding naamgebruik

51 PERSOON

51.01.10 A-nummer persoon

51.01.20 Burgerservicenummer persoon

51.02.10 Voornamen persoon

51.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

51.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

51.02.40 Geslachtsnaam persoon

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.30 Voorvoegsel (geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40 (Geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving

08.10.20 Gemeentedeel

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

08.11.30 Huisletter

08.11.40 Huisnummertoevoeging

08.11.50 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 Postcode

08.12.10 Locatiebeschrijving

58 VERBLIJFPLAATS

58.09.10 Gemeente van inschrijving

58.10.20 Gemeentedeel

58.10.30 Datum aanvang adreshouding

58.11.10 Straatnaam

58.11.20 Huisnummer

58.11.30 Huisletter

58.11.40 Huisnummertoevoeging

58.11.50 Aanduiding bij huisnummer

58.11.60 Postcode

58.12.10 Locatiebeschrijving

Pensioenen raadsleden en wethouders

Het toekennen van pensioenen aan raadsleden en wethouders.

Categorie 05

De gegevens 05.02.10 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner, 05.02.20 Adellijke titel/- predikaat echtgenoot/geregistreerd partner, 05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner, 05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner, 05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap en 05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap worden verstrekt om de gemeente in staat te stellen om een nabestaanden pensioen uit te keren aan een echtgenoot/geregistreerd partner.

De gegevens 05.81.10 Registergemeente akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn, 05.81.20 Aktenummer van de akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn, 05.82.10 Gemeente waar de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap aan het document ontleend zijn en 05.82.30 Beschrijving van het document waaraan de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn, worden verstrekt omdat de gemeente afschriften van brondocumenten op moet kunnen vragen.

Categorie 55

De gegevens 55.81.10 Registergemeente akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn, 55.81.20 Aktenummer van de akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn, 55.82.10 Gemeente waar de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap aan het document ontleend zijn en 55.82.30 Beschrijving van het document waaraan de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn worden verstrekt omdat de gemeente afschriften van brondocumenten op moet kunnen vragen.

Categorie 06

Het gegeven 06.08.10 Datum overlijden wordt verstrekt ter voorkoming dat overleden personen worden aangeschreven (i) in verband met de uitvoering van de omschreven taak en (ii) omdat bij overlijden de uitkering wordt aangepast als er rechthebbende nabestaanden zijn. Dit gegeven is tevens noodzakelijk om nabestaanden te kunnen informeren over eventuele rechten. De gegevens 06.08.20 Plaats overlijden en 06.08.30 Land overlijden worden verstrekt om de benodigde akten op te kunnen vragen.

Categorie 08

Het gegeven 08.10.30 Datum aanvang adreshouding wordt verstrekt, omdat de gemeente moet kunnen bepalen of een op een aanvraag opgenomen adres ten tijde van de aanvraag juist was. De gegevens 08.13.20 Datum vertrek uit Nederland en 08.14.20 Datum vestiging in Nederland worden verstrekt om zonodig bij vertrek uit Nederland de pensioenuitkering op te kunnen schorten. Bij binnenkomst in Nederland kan weer tot uitkering worden overgegaan.

Categorie 58

Het gegeven 58.10.30 Datum aanvang adreshouding wordt verstrekt, omdat de gemeente moet kunnen bepalen of een op een aanvraag opgenomen adres ten tijde van de aanvraag juist was.

Categorie 09

De gegevens 09.01.10 A-nummer kind, 09.02.10 Voornamen kind, 09.02.20 Adellijke titel/predikaat kind, 09.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam kind en 09.02.40 Geslachtsnaam kind worden verstrekt om de gemeente in staat te stellen om een nabestaandenpensioen uit te keren aan een kind.

Het gegeven 09.03.10 Geboortedatum kind wordt verstrekt, omdat de geboortedatum van het betreffende kind noodzakelijk is om de leeftijd van het kind te kunnen vaststellen. Dit in verband met het recht op een wezenpensioen. De gegevens 09.03.20 Geboorteplaats kind en 09.03.30 Geboorteland kind worden verstrekt ten behoeve van de identificatie van het kind. Deze gegevens zijn noodzakelijk als het kind in een andere gemeente is ingeschreven dan de betreffende ouder.

GEGEVENSSET Pensioenen gemeentepersoneel ad-hoc

rubriek omschrijving

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon

01.01.20 Burgerservicenummer persoon

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40 Geslachtsnaam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

01.04.10 Geslachtsaanduiding

01.61.10 Aanduiding naamgebruik

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.01.10 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.20 Adellijke titel/predikaat echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.81.10 Registergemeente akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

05.81.20 Aktenummer van de akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

05.82.10 Gemeente waar de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap aan het document ontleend zijn

05.82.30 Beschrijving van het document waaraan de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

55 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

55.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

55.81.10 Registergemeente akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

55.81.20 Aktenummer van de akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan

geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

55.82.10 Gemeente waar de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap aan het document ontleend zijn

55.82.30 Beschrijving van het document waaraan de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

06.08.20 Plaats overlijden

06.08.30 Land overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving

08.10.20 Gemeentedeel

08.10.30 Datum aanvang adreshouding

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

08.11.30 Huisletter

08.11.40 Huisnummertoevoeging

08.11.50 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 Postcode

08.12.10 Locatiebeschrijving

08.13.20 Datum vertrek uit Nederland

08.14.20 Datum vestiging in Nederland

58 VERBLIJFPLAATS

58.09.10 Gemeente van inschrijving

58.10.20 Gemeentedeel

58.10.30 Datum aanvang adreshouding

58.11.10 Straatnaam

58.11.20 Huisnummer

58.11.30 Huisletter

58.11.40 Huisnummertoevoeging

58.11.50 Aanduiding bij huisnummer

58.11.60 Postcode

58.12.10 Locatiebeschrijving

09 KIND

09.01.10 A-nummer kind

09.01.20 Burgerservicenummer kind

09.02.10 Voornamen kind

09.02.20 Adellijke titel/predikaat kind

09.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40 Geslachtsnaam kind

09.03.10 Geboortedatum kind

09.03.20 Geboorteplaats kind

09.03.30 Geboorteland kind

Wachtgelden gemeentepersoneel

Het toekennen van wachtgelden aan gemeenteambtenaren, raadsleden en wethouders.

Categorie 02

De gegevens 02.01.10 A-nummer Ouder1, 02.02.10 Voornamen Ouder1, 02.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder1, 02.02.40 Geslachtsnaam Ouder1, 02.03.10 Geboortedatum Ouder1, 02.03.20 Geboorteplaats Ouder1 en 02.03.30 Geboorteland Ouder1 worden verstrekt, omdat in geval van overlijden van degene die wachtgeld ontvangt de Ouder1 mogelijk recht heeft op een éénmalige overlijdensuitkering.

Categorie 03

De gegevens 03.01.10 A-nummer Ouder2, 03.02.10 Voornamen Ouder2, 03.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder2, 03.02.40 Geslachtsnaam Ouder2, 03.03.10 Geboortedatum Ouder2, 03.03.20 Geboorteplaats Ouder2 en 03.03.30 Geboorteland Ouder2 worden verstrekt, omdat in geval van overlijden van degene die wachtgeld ontvangt de Ouder2 mogelijk recht heeft op een éénmalige overlijdensuitkering.

Categorie 05

De gegevens 05.01.10 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner, 05.02.10 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner, 03.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner, 05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner, 05.03.10 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner, 05.03.20 Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner en 05.03.30 Geboorteland echtgenoot/geregistreerd partner worden verstrekt, omdat in geval van overlijden de echtgenoot/geregistreerd partner van de rechthebbende mogelijk recht heeft op een éénmalige overlijdensuitkering.

Categorie 06

Het gegeven 06.08.10 Datum overlijden wordt verstrekt ter voorkoming dat overleden personen worden aangeschreven (i) in verband met de uitvoering van de omschreven taak en omdat bij overlijden de uitkering vervalt.

Categorie 08

Het gegeven 08.10.30 Datum aanvang adreshouding wordt verstrekt, omdat de gemeente moet kunnen bepalen of een op een aanvraag opgenomen adres ten tijde van de aanvraag juist was. De gegevens 08.13.20 Datum vertrek uit Nederland en 08.14.20 Datum vestiging in Nederland worden verstrekt om te kunnen bepalen of een persoon niet in Nederland woont. In dat geval wordt de uitkering beëindigd als de persoon zich niet beschikbaar houdt voor de arbeidsmarkt.

Categorie 58

De gegevens uit de Categorie 58 Verblijfplaats worden verstrekt ter verificatie van adresgegevens voor degene die een uitkering hebben aangevraagd. Deze gegevens zijn noodzakelijk als door de uitkeringsgerechtigde opgegeven gegevens na verhuizing afwijken van de actuele verblijfplaatsgegevens.

Categorie 09

De gegevens 09.01.10 A-nummer kind, 09.02.10 Voornamen kind, 09.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam kind, 09.02.40 Geslachtsnaam kind, 09.03.10 Geboortedatum kind, 09.03.20 Geboorteplaats kind en 09.03.30 Geboorteland kind worden verstrekt, omdat in geval van overlijden het kind van een rechthebbende mogelijk recht heeft op een éénmalige overlijdensuitkering.

GEGEVENSSET Wachtgelden gemeentepersoneel ad-hoc persoon

rubriek omschrijving

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon

01.01.20 Burgerservicenummer persoon

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40 Geslachtsnaam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

01.04.10 Geslachtsaanduiding

01.61.10 Aanduiding naamgebruik

02 OUDER1

02.01.10 A-nummer Ouder1

02.01.20 Burgerservicenummer Ouder1

02.02.10 Voornamen Ouder1

02.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder1

02.02.40 Geslachtsnaam Ouder1

02.03.10 Geboortedatum Ouder1

02.03.20 Geboorteplaats Ouder1

02.03.30 Geboorteland Ouder1

03 OUDER2

03.01.10 A-nummer Ouder2

03.01.20 Burgerservicenummer Ouder2

03.02.10 Voornamen Ouder2

03.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder2

03.02.40 Geslachtsnaam Ouder2

03.03.10 Geboortedatum Ouder2

03.03.20 Geboorteplaats Ouder2

03.03.30 Geboorteland Ouder2

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.01.10 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partne

05.02.10 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.20 Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.30 Geboorteland echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving

08.10.20 Gemeentedeel

08.10.30 Datum aanvang adreshouding

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

08.11.30 Huisletter

08.11.40 Huisnummertoevoeging

08.11.50 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 Postcode

08.12.10 Locatiebeschrijving

08.13.20 Datum vertrek uit Nederland

08.14.20 Datum vestiging in Nederland

58 VERBLIJFPLAATS

58.09.10 Gemeente van inschrijving

58.10.20 Gemeentedeel

58.10.30 Datum aanvang adreshouding

58.11.10 Straatnaam

58.11.20 Huisnummer

58.11.30 Huisletter

58.11.40 Huisnummertoevoeging

58.11.50 Aanduiding bij huisnummer

58.11.60 Postcode

58.12.10 Locatiebeschrijving

09 KIND

09.01.10 A-nummer kind

09.01.20 Burgerservicenummer kind

09.02.10 Voornamen kind

09.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40 Geslachtsnaam kind

09.03.10 Geboortedatum kind

09.03.20 Geboorteplaats kind

09.03.30 Geboorteland kind

Jubileaoverzichten

Felicitaties van burgemeester via brief of persoonlijk bezoek.

GEGEVENSSET Jubileaoverzichten ad-hoc persoon en selectie

rubriek omschrijving

01 PERSOON

01.01.10 A-nummer persoon

01.01.20 Burgerservicenummer persoon

01.02.10 Voornamen persoon

01.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

01.02.40 Geslachts)naam persoon

01.03.10 Geboortedatum persoon

01.04.10 Geslachtsaanduiding

01.61.10 Aanduiding naamgebruik

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.30 Voorvoegsel (geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40 (Geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

06 OVERLIJDEN

06.08.10 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 Gemeente van inschrijving

08.10.20 Gemeentedeel

08.10.30 Datum aanvang adreshouding

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

08.11.30 Huisletter

08.11.40 Huisnummertoevoeging

08.11.50 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 Postcode

08.12.10 Locatiebeschrijving

09 KIND

09.01.10 A-nummer kind

09.01.20 Burgerservicenummer kind

09.02.10 Voornamen kind

09.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40 Geslachtsnaam kind

09.03.10 Geboortedatum kind

09.03.20 Geboorteplaats kind

09.03.30 Geboorteland kind

Seniorenraad

Jaarlijkse selectie. Naam en adresgegevens van personen worden aangeleverd op adresstickers.

rubriek /omschrijving

01 PERSOON

Voorletters persoon

01.02.20 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40 Geslachtsnaam persoon

01.04.10 Geslachtsaanduiding

01.61.10 Aanduiding naamgebruik

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

08 VERBLIJFPLAATS

08.10.20 Gemeentedeel

08.11.10 Straatnaam

08.11.20 Huisnummer

08.11.30 Huisletter

08.11.40 Huisnummertoevoeging

08.11.50 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 Postcode

08.12.10 Locatiebeschrijvin

 

Bijlage 2 Derden BRP

Gewichtig maatschappelijk belang BRP

Categorie Derde BRP

Ouderenzorg en activiteiten en diensten organiseren om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen

Stichting Welzijn Leerdam *

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude, ontwikkelen nieuwe woongebieden

Woningcorporatie Goed Wonen Zederik

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land binnen de Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Buitenlandse Rechtspersonen voor bijvoorbeeld sociale zekerheid

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Caribische landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en het Caribisch deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

* Per kwartaal selectie van NAW gegevens doelgroep