Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Son en Breugel

Handhavingsverordening WWB, Bbz, IOAW, IOAZ 2014 gemeente Son en Breugel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSon en Breugel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening WWB, Bbz, IOAW, IOAZ 2014 gemeente Son en Breugel
CiteertitelHandhavingsverordening WWB, Bbz, IOAW, IOAZ 2014 gemeente Son en Breugel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8a van de Wet werk en bijstand (WWB) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz); artikel 35, eerste lid, onderdeel c van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en artikel 35, eerste lid, onderdeel c van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015Onbekend

06-02-2014

11 februari 2014 De Brug

13.9308

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening WWB, Bbz, IOAW, IOAZ 2014 gemeente Son en Breugel

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

De raad van de gemeente Son en Breugel,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2014, bijlage nr.: 04 – 2014;

gelet op artikel 8a van de Wet werk en bijstand (WWB) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz); artikel 35, eerste lid, onderdeel c van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en artikel 35, eerste lid, onderdeel c van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

overwegende dat het verplicht is bij verordening regels te stellen voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van uitkering, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet

b e s l u i t :

Vast te stellen de volgende:

Artikel 1. Algemene bepalingen

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB), de Algemene wet

bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

Artikel 2. Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

 • b.

  uitkering: algemene bijstand dan wel bijzondere bijstand op grond van de WWB en Bbz alsmede een uitkering op grond van de IOAW en de IOAZ.

Artikel 3. Opdracht aan het college

Het college zorgt voor de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de wetten waaronder de

bestrijding van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik daarvan.

Hoofdstuk 2. Hoogwaardig handhaven

Artikel 4. Preventie

 • 1.

  Om misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringen te voorkomen en tegen te gaan verstrekt het college vroegtijdig informatie over de aan het recht op uitkering verbonden rechten en plichten alsmede over de consequenties van misbruik en oneigenlijk gebruik van de uitkering.

 • 2.

  Het college draagt zorg voor een optimale dienstverlening met het doel de nalevingsbereidheid van regels onder uitkeringsgerechtigden te vergroten.

Artikel 5. Repressie

 • 1.

  Het college zet in op vroegtijdige detectie en afhandeling van misbruik en oneigenlijk gebruik van de uitkering.

 • 2.

  Het recht op uitkering en de rechtmatigheid van de verstrekte uitkering kan onder meer gecontroleerd worden door middel van signaalcontroles en themacontroles.

 • 3.

  Het college draagt zorg voor het op efficiënte wijze verkrijgen en onderzoeken van relevante informatie van de belanghebbende en derden met betrekking tot de uitkeringsaanvraag of voortzetting van de uitkering.

 • 4.

  Indien de belanghebbende tekortschietend besef van verantwoordelijkheid betoont voor de voorziening in het bestaan dan wel uit de wet voortvloeiende verplichtingen, met uitzondering van de inlichtingenplicht als bedoeld in lid 5, niet of onvoldoende nakomt, vindt afstemming van de uitkering plaats overeenkomstig de Maatregelenverordening.

 • 5.

  Indien de belanghebbende onjuiste, onvolledige of in het geheel geen inlichtingen verstrekt die van belang zijn of kunnen zijn voor de hoogte, de duur of de voortzetting van de uitkering, legt het college een boete op zoals is voorgeschreven in de wet.

 • 6.

  De ten onrechte verstrekte uitkering wordt teruggevorderd en ingevorderd zoals is voorgeschreven in de wetgeving en het gemeentelijk beleid.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 6. Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen, wanneer onverkorte toepassing van deze verordening zou leiden tot onbillijke situaties, kan het college gemotiveerd beslissen om hiervan af te wijken.

Artikel 7. Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Handhavingsverordening WWB, Bbz, IOAW, IOAZ 2014 gemeente Son en Breugel

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 6 februari 2014

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier, De voorzitter,

mr. F. den Hengst drs. J.F.M. Gaillard

ALGEMENE TOELICHTING

Algemeen

Artikel 8a WWB schrijft voor dat de gemeenteraad regels dient te stellen voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet. In de IOAW en IOAZ is dit voorgeschreven in artikel 35a.

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 ( Bbz) kent geen eigen bepalingen op het gebied van handhaving. De uitvoering daarvan is gekoppeld aan de WWB.

Een goed handhavingsbeleid is belangrijk omdat hiermee wordt voorkomen dat ten onrechte

gemeenschapsgeld wordt uitgegeven. Door het goed bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik wordt het draagvlak en de solidariteit voor bijstandsverstrekking onder burgers gehandhaafd.

Tevens kan een effectief en efficiënt beleid leiden tot het voorkomen van fraude (preventie). Ook beperkt een goed handhavingsbeleid de uitgaven op het Inkomensdeel.

Het handhavingsbeleid en de daarvoor gebruikte methoden is nader beschreven in het door het college van de gemeente Son en Breugel vast te stellen ‘’Handhavingsprotocol sociale zekerheid 2014’’.

Artikelsgewijze toelichting.

Artikel 1 en 2. Begrippen

In deze bepalingen is een aantal begrippen nader omschreven. De meeste behoeven geen nadere toelichting.

Voor zover begrippen niet nader zijn omschreven in artikel 2 wordt verwezen naar de WWB,

Gemeentewet en Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Artikel 3. Opdracht aan het college

De verantwoordelijkheid voor een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de WWB, Bbz IOAW en IOAZ is neergelegd bij het college.

Artikelen 4 en 5

Om misbruik en oneigenlijk gebruik van een uitkering te voorkomen en te bestrijden heeft de

gemeente Son en Breugel ingezet op het instrument hoogwaardig handhaven. Dit instrument bestaat onder meer uit:

 • a.

  vroegtijdig informeren

 • b.

  optimale dienstverlening

 • c.

  vroegtijdige detectie en afhandeling van fraude

 • d.

  consequente sanctionering

Maandelijks worden de signalen van het Inlichtingenbureau gecontroleerd. Dit zijn signalen van inkomsten, vermogen, bankrekeningen, studie, detentie, etc. Daarnaast vinden er andere onderzoeken plaats. Als voorbeeld kan worden genoemd de re-integratieonderzoeken of onderzoeken naar aanleiding van mutaties. Via de themacontroles wordt er gericht op een bepaald onderwerp gecontroleerd.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Dit artikel geeft de mogelijkheid om in bijzondere gevallen af te wijken van de verordening. In de regel zal dit ten gunste van belanghebbende zijn.

Artikel 7 en 8

Deze artikelen behoeven geen toelichting.