Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winsum

Aanwijzingsbesluit losloopgebieden gemeente Winsum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinsum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit losloopgebieden gemeente Winsum
CiteertitelAanwijzingsbesluit losloopgebieden gemeente Winsum
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2:57

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2014Nieuwe regeling

09-09-2014

Elektronisch gemeenteblad, 30-09-2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit losloopgebieden gemeente Winsum

Agendanummer: 6

Vergadering: 9 september 2014

 

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum;

 

Gelet op artikel 2:57 eerste lid onder a van de Algemene Plaatselijke Verordening;

 

Overwegende dat:

 

- Het in de gemeente Winsum niet toegestaan is om een hond niet aangelijnd op de weg te laten verblijven; dit betekent dat honden zowel binnen als buiten de bebouwde kom niet mogen loslopen;

- Hiermee wordt afgeweken van het in de model Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de Vereniging voor Nederlandse Gemeentes (VNG) waarin gesteld wordt dat het aanlijnen van honden alleen verplicht is binnen de bebouwde kom;

- De doelstelling is om te reguleren op probleemgebieden en er vanuit de historie en het oogpunt van Openbare Orde en Veiligheid geen reden is om van de model Algemene Plaatselijke Verordening van Vereniging voor Nederlandse Gemeentes af te wijken;

- Het college op grond van artikel 2:57 tweede lid plaatsen kan aanwijzen waar het verbod genoemd in artikel 2:57 eerste lid niet geldt.

 

Besluit:

  • 1.

    Het grondgebied van de gemeente Winsum buiten de bebouwde kom aan te wijzen als plaats waar het verbod als bedoeld in artikel 2:57 lid 1 onder a Algemene Plaatselijke Verordening om een hond te laten verblijven of te laten lopen op de weg zonder dat die hond aangelijnd is, niet geldig is.

  • 2.

    Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van de bekendmaking;

  • 3.

    Dit besluit kan worden aangehaald als het Aanwijzingsbesluit losloopgebieden gemeente Winsum.

Aldus vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum in haar vergadering van 9 september 2014

Burgemeester en wethouders van Winsum,

De burgemeester,

De gemeentesecretaris,