Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regio Gooi en Vechtstreek

Besluit vervanging archiefbescheiden te bewaren en vernietigen documenten Regio Gooi en Vechtstreek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegio Gooi en Vechtstreek
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit vervanging archiefbescheiden te bewaren en vernietigen documenten Regio Gooi en Vechtstreek
CiteertitelBesluit vervanging archiefbescheiden te bewaren en vernietigen documenten Regio Gooi en Vechtstreek
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. De regeling van de minister van OCW van 06-12-2012 nr. WJZ/466161 (10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging;
  2. Archiefwet, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-09-2014Nieuwe regeling

11-09-2014

De Gooi en Eembode

14.0004012
23-09-201423-09-2014Onbekend

11-09-2014

De Gooi en Eembode

14.0004012

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit vervanging archiefbescheiden te bewaren en vernietigen documenten Regio Gooi en Vechtstreek / Vervangingsbesluit

Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek deelt mee een gemotiveerd besluit te hebben genomen tot vervanging van de navolgende categorieën archiefbescheiden door reproducties en tot daaropvolgende vernietiging van de volgende oorspronkelijke archiefbescheiden:

 

* Alle analoge informatie die vanaf 1 januari 2010 bij de Regio Gooi en Vechtstreek (toen nog Gewest Gooi en Vechtstreek hetende) ontvangen en/of opgemaakt is, en deel uitmaakt van een van de processen voorvloeiend uit de taakstelling van de organisatie;

* Alle analoge dossiers van personeelsleden die op 1 januari 2010 (of later) in actieve dienst waren;

* Alle inkomende facturen die vanaf 1 januari 2010 bij de Regio Gooi en Vechtstreek ontvangen en in behandeling genomen zijn;

* Documenten en dossiers die in de periode 1 januari 2010 tot en met (datum ingang besluit vervanging) in papieren vorm ontvangen en opgemaakt zijn.

 

BESLUITEN:

Artikel 1

  • 1.

    Over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden zoals hierboven genoemd op grond van de "selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen" voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd;

  • 2.

    Reproductie geschiedt zoals omschreven in het vastgestelde handboek vervanging.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking op www.overheid.nl

 

Artikel 3  

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vervanging archiefbescheiden te bewaren en vernietigen documenten Regio Gooi en Vechtstreek

 

Bussum, d.d. 11 september 2014,

De secretaris, De voorzitter,

E.J. Bodar. P.I. Broertjes.