Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Geldermalsen

Horecaverordening gemeente Geldermalsen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Geldermalsen
Officiële naam regelingHorecaverordening gemeente Geldermalsen 2013
CiteertitelHorecaverordening gemeente Geldermalsen 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Drank- en Horecawet, art. 4, lid 1
 2. Drank- en Horecawet, art. 4, lid 2
 3. Drank- en Horecawet, art. 4, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-201301-10-2015nieuwe regeling

29-10-2013

Gemeenteblad, 23-12-2013

11

Tekst van de regeling

Intitulé

Horecaverordening gemeente Geldermalsen 2013

De raad van de gemeente Geldermalsen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2013, nummer 006,

gelet op de artikelen 4 eerste tot en met derde lid van de Drank- en Horecawet,

besluit

vast te stellen de volgende verordening: Horecaverordening gemeente Geldermalsen 2013

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  paracommerciële rechtspersoon: een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal- culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf;

 • -

  horecabedrijf: de activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse;

 • -

  alcoholhoudende drank: de drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor meer dan een half volumeprocent uit alcohol bestaat;

 • -

  stichting/verenigingsgebonden activiteiten: activiteiten die blijken uit de doelstelling en/of de daaruit voortvloeiende activiteiten zoals omschreven in de statuten, een beleidsplan, een werkplan, een jaarverslag of de feitelijke handeling van de instelling;

 • -

  bijeenkomsten van persoonlijke aard: bijeenkomsten die geen direct verband houden met de activiteiten van de desbetreffende paracommerciële instelling zoals bruiloften, feesten, partijen, recepties, jubilea, verjaardagen, koffietafels, condoleancebijeenkomsten en dergelijke waarbij alcohol verstrekt wordt door de paracommerciële rechtspersoon;

 • -

  bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn: activiteiten die niet verenigingsgebonden zijn waarbij alcohol verstrekt wordt door de paracommerciële rechtspersoon.

Artikel 2 Schenktijden paracommerciële rechtspersonen (uitgezonderd paracommerciële dorpshuizen)

Paracommerciële rechtspersonen (uitgezonderd dorpshuizen) kunnen uitsluitend alcoholhoudende drank verstrekken als er binnen de volgende schenktijden wedstrijden, trainingen of stichting/vereniging gebonden activiteiten plaatsvinden, op:

 • -

  maandag tot en met vrijdag vanaf 12:00 tot 23:00 uur;

 • -

  zaterdag en zondag vanaf 12:00 tot 22:00 uur.

Artikel 3 Schenktijden paracommerciële dorpshuizen

Een paracommerciële rechtspersoon in de vorm van een dorpshuis kan uitsluitend alcoholhoudende drank verstrekken als er binnen de volgende schenktijden stichting/vereniging gebonden activiteiten plaatsvinden:

 • -

  maandag tot en met donderdag vanaf 12:00 tot 23:30 uur;

 • -

  vrijdag en zaterdag vanaf 12:00 tot 01:00 uur;

 • -

  zondag vanaf 12:00 tot 23:30 uur.

Artikel 4 Uitzondering schenktijden paracommerciële dorpshuizen

 • 1. Een paracommerciële rechtspersoon in de vorm van een dorpshuis kan in afwijking van artikel 3, naast de stichting/verenigingsgebonden activiteiten, tevens alcoholhoudende drank schenken tijdens per jaar ten hoogste 12 bijeenkomsten van persoonlijke aard en of bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

  Tijdens deze 12 bijeenkomsten gelden de volgende schenktijden:

  • -

   maandag tot en met zaterdag vanaf 12:00 tot 01:00 uur;

  • -

   zondag vanaf 12:00 tot 00:00 uur.

 • 2. Een paracommerciële rechtspersoon doet uiterlijk 14 dagen voor een bijeenkomst als bedoeld in het eerste lid melding hiervan aan de burgemeester.

Artikel 5 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast: de door de burgemeester aangewezen ambtenaren.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de datum van de bekendmaking. Deze verordening kan worden aangehaald als: Horecaverordening gemeente Geldermalsen 2013.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 29 oktober 2013, nummer 11,

de griffier, de voorzitter,

Toelichting Horecaverordening gemeente Geldermalsen 2013

Deze verordening bevat medebewindbepalingen die zijn gebaseerd op artikel 4 van de Drank- en Horecawet (DHW).

Oneerlijke mededinging

De op basis van artikel 4 DHW door gemeenten te stellen regels met betrekking tot de paracommerciële horecabedrijven dienen ter voorkoming van oneerlijke mededinging. Uit de memorie van toelichting (Kamerstukken II 2008/09, 32 022, nr. 3, blz. 10) blijkt dat de regering ervan uitgaat dat de gemeenten de belangrijke maatschappelijke functie van de verschillende paracommerciële instellingen in acht zullen nemen en geen onnodige beperkingen zullen opleggen daar waar de mededinging niet in het geding is en er geen sprake is van onverantwoorde verstrekking van alcohol, met name aan jongeren.

Concreet komt het er op neer dat de gemeentelijke uitwerking moet leiden tot regels die op zijn minst in enige mate bijdragen aan het voorkomen van oneerlijke mededinging. Of in bepaalde gevallen sprake zal zijn van oneerlijke mededinging is sterk afhankelijk van de lokale situatie. Bij de

aanzienlijke ruimte die dit uitgangspunt biedt, zal de gemeentelijke uitwerking verder overeenkomstig de algemene beginselen van behoorlijk bestuur plaats moeten vinden. Er is dus aanzienlijke ruimte voor een afweging van belangen, die enerzijds niet tot het volledig uitbannen van oneerlijke mededinging hoeft te leiden en anderzijds niet tot het volledig ongemoeid laten van oneerlijke mededinging mag leiden.

Bij het opstellen van de Horecaverordening gemeente Geldermalsen 2013 is het afstandcriterium van een straal van 10-15 km rond het paracommerciële horecabedrijf niet gehanteerd. Voor de beoordeling van de plaatselijke alternatieve commerciële locaties is het grondgebied van de gemeente Geldermalsen aangehouden. Daarbij is rekening gehouden met de belangen van zowel de paracommerciële dorpshuizen als de commerciële horecabedrijven in de gemeente. De paracommerciële dorpshuizen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie in de dorpskernen. Dat zij door de verkoop van alcoholhoudende drank tijdens persoonlijke bijeenkomsten en niet verenigingsgebonden activiteiten noodzakelijke extra inkomsten genereren, wordt door de burgemeester en het college onderkend. Commerciële horecabedrijven dragen in grote mate bij aan het voorzieningenniveau in deze gemeente en bieden de mogelijkheid besloten feesten en partijen te organiseren. Hierbij wordt aangenomen dat een dorpshuis een keuzemogelijkheid biedt voor partijen die qua grootte niet altijd terecht kunnen in de commerciële horecagelegenheden.

Verplichte bepalingen

Een regeling op grond van artikel 4 DHW, in deze verordening uitgewerkt in artikel 2, 3 en 4, is verplicht. Deze bepalingen hebben als doel het tegengaan van oneerlijke mededinging.

Om oneerlijke mededinging te voorkomen en de paracommerciële dorpshuizen niet onnodig te beperken, is gekozen voor een aantal van 12 bijeenkomsten, waarbij vanuit DHW in artikel 4:4 de mogelijkheid bestaat om voor extra bijeenkomsten een ontheffing aan te vragen bij de burgemeester. Het moet dan wel gaan om bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard.

Artikelsgewijze toelichting

In deze artikelsgewijze toelichting worden enkel die artikelen die toelichting behoeven toegelicht.

Artikel 2 Schenktijden paracommerciële rechtspersonen (uitgezonderd paracommerciële dorpshuizen)

Paracommerciële rechtspersonen, uitgezonderd paracommerciële dorpshuizen, kunnen uitsluitend alcoholhoudende drank verstrekken als nevenactiviteit van de stichting/vereniging. Dit betekent dat binnen de in dit artikel genoemde schenktijd de hoofdactiviteit van de rechtspersoon centraal staat.

Voor deze paracommerciële rechtspersonen zijn in het document “Integrale horecaregels en voorschriften Geldermalsen” (vastgesteld door het college op 24 september 2012) activiteiten opgenomen waarbij zij alcohol mogen verstrekken:

 • tijdens wedstrijden en sportdagen/buurtactiviteiten;

 • op trainingsdagen;

 • vergaderingen in organisatieverband;

 • sociale activiteiten die aansluiten bij de doelstelling van de vereniging (zoals b.v. een sponsorbijeenkomsten of toernooien);

 • maken van clubblad/verenigingsblad/wijkblad;

 • geven van (sport)cursussen;

 • regionale bijeenkomsten bij sportinstellingen e.d.;

 • indien veldaccommodaties ter beschikking worden gesteld aan andere verenigingen;

 • bestuurs- en verenigingsjubilea;

 • kampioensfeesten/recepties die betrekking hebben op de functionaliteit van de instelling;

 • andere verenigingen accommoderen;

 • 6 jaarlijkse feestavonden voor vrijwilligers etc.;

 • openings- en sluitingsfeesten van (sport)seizoenen.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de aanwezigheid van leden of niet-leden (ook voor leden zijn de horeca-activiteiten gebonden aan de activiteiten die onder de doelstelling van de instelling vallen) omdat controle op aanwezigheid van niet-leden praktisch onmogelijk is.

 

Artikel 3 Schenktijden paracommerciële dorpshuizen

Paracommerciële dorpshuizen kunnen uitsluitend alcoholhoudende drank verstrekken als nevenactiviteit van de stichting/vereniging. Dit betekent dat binnen de in dit artikel genoemde schenktijd de hoofdactiviteit van de rechtspersoon centraal staat.

 

 

Artikel 4 Uitzondering schenktijden paracommerciële dorpshuizen

Paracommerciële dorpshuizen kunnen naast stichting/verenigingsgebonden activiteiten ook alcoholhoudende drank schenken tijdens per jaar maximaal 12 bijeenkomsten van persoonlijke aard en of bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn, zoals bruiloft, condoleance bijeenkomst en verjaardagen. Hierbij gelden andere schenktijden.

Artikel 5 Toezichthouders

Bestuurlijke boete, strafbaarstelling en bestuursdwang

De grondslag voor het opleggen door de burgemeester van een bestuurlijke boete voor overtreding

van onder meer de op basis van deze verordening vastgestelde bepalingen is artikel 44a DHW. Op grond van datzelfde artikel 44a kan de burgemeester ook voor overtreding van een aantal andere bepalingen uit de DHW een bestuurlijke boete opleggen. In artikel 44 DHW is voorts bepaald dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de burgemeester bestuursdwang kunnen toepassen ter handhaving van de verplichting om een toezichthouder alle medewerking te verlenen bij het uitoefenen van zijn bevoegdheden in artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht