Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hellevoetsluis

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Hellevoetsluis

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHellevoetsluis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Hellevoetsluis
CiteertitelArbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Hellevoetsluis
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 107e, eerste lid, van de gemeentewet en Titel III van de Ambtenarenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-04-201424-04-2014Nieuwe regeling

06-02-2014

GVOP, 25-04-2014

Nummer: 06-02-14/E

Tekst van de regeling

Intitulé

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Hellevoetsluis

Nummer: 06-02-14/E

 

De raad van de gemeente Hellevoetsluis;

gelezen de circulaire van het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de dato 5 juli 2011, kenmerk ECCVA/U201101293, CvA/LOGA 11/10 en de brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de dato 5 december 2011;

gezien het voorstel van de voorzitter en de griffier van 18 december 2013, nummer: 06-02-14/E;

gelet op de artikelen 107e, eerste lid, van de gemeentewet en Titel III van de Ambtenarenwet;

gelet op de raadsbesluiten d.d. 6 februari 2014 tot het instellen van een werkgeverscommissie en d.d. 6 februari 2014 tot het delegeren van bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie en d.d. 6 februari 2014 tot het intrekken van het delegatiebesluit bevoegdheden college;

 

Besluit:

 

vast te stellen de “Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Hellevoetsluis”.

Artikel 1  

De arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Hellevoetsluis 2007 en laatstelijk gewijzigd de dato 16 april 2013 en de overige gemeentelijke rechtspositieregelingen, voor zover van toepassing, over te nemen en vast te stellen ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op 24 april 2014.

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Hellevoetsluis’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 februari 2014.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

H.J. van der Wel. mr. F.D. van Heijningen.