Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

4.15 Nadere regels ligplaatsen vaartuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling4.15 Nadere regels ligplaatsen vaartuigen
Citeertitel4.15 Nadere regels ligplaatsen vaartuigen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. APV, art. 5:25 lid 1
 2. APV, art. 5:25 lid 2
 3. Algemene Wet Bestuursrecht, art. 5:29
 4. Algemene Wet Bestuursrecht, art. 5:30

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-09-2014nieuwe regeling

26-08-2014

www.officielebekendmakingen.nl

B2014.0823

Tekst van de regeling

Intitulé

4.15 Nadere regels ligplaatsen vaartuigen

Nadere regels ligplaatsen vaartuigen

 

Gelet op het bepaalde in artikel 5:25, lid 1 en lid 2, sub a, van de Algemene Plaatselijke Verordening en artikel 5:29 en 5:30 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

overwegende dat:

 

 • -

  de gemeente Uitgeest onderhoud pleegt aan het water en de beschoeiingen binnen de gemeentegrenzen tussen (1 oktober tot 1 december);

 • -

  goed onderhoud van water o.a. inhoudt: het uithalen van de watervegetatie, dat de waterkanten in goede staat zijn, dat riet en waterplanten de wateraanvoer en waterafvoer van de sloot niet belemmeren, dat de sloot vrij is van drijfvuil of bouwafval;

 • -

  onderhoud aan de beschoeiing tevens dient te worden verricht om een veilige waterkant te blijven behouden;

 • -

  het onderhoud van het water en de beschoeiing in het belang is van de volksgezondheid, de veiligheid en milieuhygiëne het water;

 • -

  het Hoogheemraadschap in het najaar een toezicht verzorgt om het onderhoud van de wateren te controleren;

 • -

  de aanwezigheid van vaartuigen het onderhoud aan het openbaar water kan verhinderen;

 • -

  het daarom wenselijk is een regeling vast te stellen welke ziet op het verbieden van het innemen van een ligplaats gedurende de maanden waarin onderhoud wordt verricht, alsmede een regeling waarmee op het hiervoor genoemde verbod kan worden gehandhaafd;

   

  hebben wij besloten tot het vast stellen van “Nadere regels ligplaatsen vaartuigen”. De regeling bevat de volgende bepalingen.

Artikel 1  

In de periode 1 oktober tot 1 december is het niet toegestaan met een vaartuig een ligplaats in te nemen in de in de bijlage (watergangen gemeente Uitgeest) blauw gearceerde openbare wateren.

Artikel 2 Handhaving

 • 1

  Indien in strijd met artikel 1 een ligplaats is ingenomen, kan het college het vaartuig na de eigenaar/rechthebbende hiertoe te hebben aangezegd verwijderen en opslaan op kosten van de eigenaar/rechthebbende.

 • 2

  Indien de eigenaar/rechthebbende van het vaartuig niet te achterhalen is, laat het college op het vaartuig een duidelijk herkenbaar label achter waarin de eigenaar/rechthebbende een redelijke termijn wordt gegeven het vaartuig te verwijderen.

 • 3

  De redelijke termijn als bedoeld in lid 2 bedraagt minimaal zeven dagen vanaf aanzegging.

 • 4

  Het college is bevoegd indien

  • a)

   het vaartuig niet binnen 13 weken is opgehaald, of

  • b)

   de kosten van overbrenging, bewaring e.d. hoger worden dan de waarde van het vaartuig het vaartuig, openbaar te verkopen, om niet in eigendom over te dragen of te vernietigen vanaf 14 dagen na het publiceren van een voornemen hiertoe.

Artikel 3 Register

In het register worden na het verwijderen en opslaan de volgende gegevens opgenomen:

 • 1

  een kopie van het proces-verbaal (conform Algemene wet bestuursrecht);

 • 2

  datum en tijdstip van verwijderen en opslaan;

 • 3

  een nauwkeurige omschrijving van het vaartuig en de geschatte waarde ervan;

 • 4

  In geval van

  • a)

   teruggave:

  • -

   de datum en tijdstip waarop het vaartuig is afgehaald;

  • -

   de naam, adres en de wijze van legitimatie van degene die het vaartuig heeft afgehaald alsmede de gegevens waaruit blijkt dat deze tot het afhalen van het vaartuig gerechtigd was;

  • -

   het bedrag dat als kosten, verbonden aan de toepassing van bestuursdwang, is betaald.

  • b)

   verkoop/vernietiging:

  • -

   de datum en het tijdstip van de verkoop, de afstandsverklaring of de vernietiging;

  • -

   ingeval van verkoop de opbrengst van die verkoop, de naam, adres en de wijze van legitimatie van de koper, de verkoopprijs;

  • -

   ingeval van een afstandsverklaring, de naam, het adres en de wijze van legitimatie van degene aan wie het vaartuig om niet is overgedragen;

  • -

   ingeval van vernietiging de geschatte waarde van het vaartuig.

Artikel 4 Teruggave

Teruggave van het vaartuig kan slechts aan degene die aantoont dat hij/zij of eigenaar, houder of gemachtigde (huren, lenen, leasen of pand) is van het vaartuig en indien alle kosten voor verwijderen en opslaan zijn voldaan.

Artikel 5 Kosten

Kosten voor het opslaan en verwijderen worden per jaar vastgesteld.

Artikel 6 bekendmaking en inwerkingtreding

Deze nadere regels ligplaatsen vaartuigen worden bekendgemaakt via www.officielebekendmakingen.nl en liggen vanaf de dag van bekendmaking voor één ieder ter inzage. Deze regels treden in werking op de dag van bekendmaking.