Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Winkeltijdenverordening Zwolle 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening Zwolle 2008
CiteertitelWinkeltijdenverordening Zwolle 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde
Externe bijlageBijlage I: kaart winkeltijdenverordening 2008

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Welke regels gelden met betrekking tot winkelopeningstijden?

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3 Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsregel ontheffing winkeltijdenverordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-200806-12-2012nieuwe regeling

17-11-2008

de Peperbus, 26-11-2008

gb 1-2008.158

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening Zwolle 2008

 

 

WINKELTIJDENVERORDENING ZWOLLE 2008

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet

 • b.

  het besluit: het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

 • c.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag

 • d.

  avondwinkel: een winkel die iedere werkdag van 06.00 tot 22.00 uur onbeperkt geopend mag zijn en waarvoor onder voorwaarden een ontheffing kan worden verleend op werkdagen van 22.00 tot 06.00 uur, op zaterdag van 22.00 tot 24.00 uur en op zon- en feestdagen vanaf 16.00 tot 24.00 uur

Artikel 2 Zon- en feestdagenregeling (aanwijzing winkelzondagen)

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden om een winkel voor het publiek geopend te hebben op zon- en feestdagen gelden niet op ten hoogste acht, door het college per kalenderjaar vast te stellen, zon- en feestdagen.

 • 2.

  Naast het vastgestelde aantal als bedoeld in het vorige lid, kan het college ten hoogste vier extra zon- en feestdagen vaststellen waarop de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden, niet gelden.

 • 3.

  De bevoegdheid als bedoeld in het vorige lid kan enkel toepassing vinden indien een winkel:

  • a.

   zich in een van de acht gebieden als bedoeld in bijlage I ligt.

  • b.

   valt onder een van de branches als bedoeld in bijlage II.

Artikel 3 Ontheffing zon- en feestdagen voor bijzondere situaties
  • 1.

   Het college kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden voorzover deze betrekking hebben op de zon- en feestdagen ten behoeve van:

   • a.

    bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard

   • b.

    het uitstallen van goederen

  • 2.

   De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen en voor de op grond van artikel 2 aangewezen winkelzondagen.

  • 3.

   Het college kan voorschriften verbinden aan de ontheffing.

Artikel 4 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het besluit niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 5 Openstelling avondwinkels op zon- en feestdagen

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen.

 • 2.

  Het college kan voor ten hoogste 1 winkel per 30.000 inwoners van de gemeente ontheffing verlenen.

 • 3.

  Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 24.00 uur en 16.00 uur;

  • b.

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 4.

  De ontheffing als bedoeld in het eerste lid, wordt geweigerd indien de woon- en leefsituatie en/of de openbare orde en veiligheid van de omgeving van de avondwinkel nadelig wordt beïnvloed door de openstelling;

 • 5.

  Aan een ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden, die onder meer betrekking hebben op:

  • a.

   maatregelen ter voorkoming van overlast en/of aantasting van woon- en leefklimaat;

  • b.

   de openbare orde en veiligheid.

Artikel 6 Openstelling winkels op werkdagen en op zaterdagen

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover zij betrekking hebben op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur en op zaterdagen tot 24.00 uur.

 • 2.

  De ontheffing als bedoeld in het eerste lid, wordt geweigerd indien de woon- en leefsituatie en/of de openbare orde en veiligheid in de omgeving van de winkel of de lokaliteit waarin, anders dan in een winkel, goederen te koop worden aangeboden of verkocht aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren, nadelig wordt beïnvloed door de openstelling.

Artikel 7 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van een op grond van deze verordening verleende ontheffing doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 8 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 9 Toezicht en handhaving

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van het college aan te wijzen personen.

Artikel 10 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Ontheffingen en vrijstellingen verleend op grond van de Winkeltijdenverordening Zwolle 1996 worden geacht verleend te zijn op grond van deze verordening.

 • 2.

  Zon- en feestdagen, die op grond van de Winkeltijdenverordening Zwolle 1996 zijn aangewezen als winkelzondagen, worden geacht te zijn aangewezen op grond van deze verordening.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2008.

 • 2.

  Op de datum als bedoeld in het eerste lid wordt de Winkeltijdenverordening Zwolle 1996, vastgesteld op 30 september 1996 en laatst gewijzigd op 1 november 1999, ingetrokken.

   

Artikel 12 Citeertitel

Deze wordt aangehaald als "Winkeltijdenverordening Zwolle 2008".

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Winkeltijdenverordening Zwolle 2008

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de omschrijving van het begrip feestdagen is aansluiting gezocht bij artikel 2 van de wet.

Artikel 2 Zon- en feestdagenregeling (aanwijzing winkelzondagen)

Op maximaal acht zon- en feestdagen per jaar kan worden afgeweken van het verbod om een winkel voor het publiek geopend te hebben. Het gebied waarvoor dit geldt, is aangewezen in bijlage I.

In het tweede lid wordt het college de mogelijkheid geboden vier extra winkelzondagen aan te wijzen voor de gebieden die zijn gelegen buiten het gebied dat is aangewezen in bijlage I met dien verstande dat de winkels waarvoor dit geldt, moeten behoren tot de branches benoemd in bijlage II. Alleen de winkels die zijn gelegen buiten het gebied dat is aangewezen in bijlage I én behoren tot de branches genoemd in bijlage II, komen dus voor de extra winkelzondagen in aanmerking.

Voor de genoemde branches en gebieden is een uitzondering gemaakt. Deze uitzondering heeft betrekking op winkels die zich, anders dan winkels in de binnenstad en buurt- en wijkwinkelcentra, richten op voor de consument doelgerichte aankopen in een beperkt aantal branches. Hiermee wordt ingespeeld op het consumentengedrag en volgt daarmee de wens van de (plaatselijke en landelijke) markt en de lijn zoals die in vergelijkbare gemeenten van kracht is.

Er moet worden benadrukt dat voor de branches, genoemd in bijlage II, geldt dat het moet gaan om winkels die zich in hoofdzaak richten op de verkoop van artikelen van de genoemde branches.

De aanwijzing van de winkelzondagen zal jaarlijks, voor aanvang van een nieuw kalenderjaar, door het college plaatsvinden.

Artikel 3 Ontheffing zon- en feestdagen voor bijzondere situaties

Het artikel is gebaseerd op artikel 4, tweede lid van de wet. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

Artikel 4 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

De vrijstelling betreft het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 5 Openstelling avondwinkels op zon- en feestdagen

Het afwijkende openstellingsregime op zon- en feestdagen en een drietal bijzondere dagen (goede vrijdag, 4 mei en 24 december tot uiterlijk 19.00 uur) maakt het noodzakelijk voor winkels die op werkdagen tot 22.00 uur, of met ontheffing tot latere tijdstippen geopend zijn en waar hoofdzakelijk eet- en drinkwaren worden verkocht een afzonderlijke regeling in de verordening op te nemen. Met deze regeling wordt het mogelijk dat avondwinkels ook op zondagavond en de avond van een feestdag open kan zijn.

Bij de beoordeling van de eventuele aantasting van het woon- en leefklimaat en de openbare orde en veiligheid in de omgeving van de nachtwinkel, kunnen onder andere de volgende aspecten worden betrokken:

 • a.

  de omgeving van de winkel kan getypeerd worden als een probleemlocatie;

 • b.

  de winkel waarvoor ontheffing wordt gevraagd zal naar redelijke verwachting een aanzuigende werking hebben op overlast veroorzakende groepen, zoals drugsgebruikers en -handelaren, uitgaande jongeren en/of alcoholisten;

 • c.

  de winkel wordt beoogd gevestigd te worden in een gebied waarin ten tijde van het sluitingsuur(uren) van de horeca een verhoogd risico aanwezig is op vechtpartijen en andere vormen van ernstige overlast;

 • d.

  de in de winkel toegestane verkoop van zwak-alcoholische dranken vormt een gezondheidsrisico voor de in de omgeving uitgaande jeugd;

 • e.

  de verkeersaantrekkende werking van de winkel zal naar verwachting de veiligheid op de weg in gevaar brengen en/of overlast veroorzaken voor nabijgelegen panden;

 • f.

  er bestaat een reëel veiligheidsrisico voor klanten en/of personeel, waartegen onvoldoende maatregelen kunnen worden genomen;

 • g.

  de winkel ligt op een locatie welke in de nachtelijke uren een gemakkelijk doelwit is voor overvallen;

 • h.

  de winkel ligt in een gebied waarin de directe omgeving voornamelijk sprake is van een woonfunctie;

 • i.

  het gebruik van parkeerplaatsen bij winkelbezoek veroorzaakt in de directe omgeving van de winkel overlast of parkeerproblematiek voor reguliere gebruikers/ bewoners in de omgeving;

 • j.

  de mogelijkheid van het ontstaan van hinder door overlast veroorzakende groepen jongeren in de directe omgeving van de winkel wordt beoordeeld als een reëel risico.

 

Verder zal bij het bepalen van eventuele beperkingen onderzoek gedaan kunnen worden naar zaken als:

 • a.

  de verlichting, reclameaanduidingen, muziek- en geluidsinstallaties en andere voorwerpen welke geluidshinder kunnen opleveren;

 • b.

  de aan- en afvoer van goederen en emballage;

 • c.

  het gebruik van winkelwagens;

 • d.

  de parkeer- en stallinggelegenheid en de bereikbaarheid van de winkel.

Artikel 6 Openstelling winkels op werkdagen en op zaterdagen

Artikel 7 van de wet geeft de mogelijkheid de openingstijden op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur te reguleren. Dat kan door gebieden aan te wijzen waarin het verbod niet geldt of door vormen van detailhandel aan te wijzen waarvoor het verbod niet geldt. Ook kan in afzonderlijke gevallen ontheffing worden verleend.

Deze verordening gaat ervan uit dat voor de nachtelijke openstelling de ontheffing het belangrijkste instrument is. Per geval zal dan een afweging worden gemaakt of de gewenste openstelling zich verhoudt met belangen van de woon- en leefomgeving en de openbare orde. De in de toelichting op artikel 5 genoemde aspecten kunnen eveneens bij deze afweging worden betrokken.

De ontheffingen kunnen onder beperkingen en voorschriften worden verleend. In het Vrijstellingenbesluit is voor een aantal vormen van detailhandel alleen de openstelling op zon- en feestdagen geregeld. De openstelling van deze vormen van detailhandel op de uren tussen 22.00 uur en 06.00 uur op werkdagen en op zaterdag tot 24.00 uur wordt door de verordening geregeld.

Artikel 7 Overdracht van de ontheffing

De bepaling bindt de overdracht van de ontheffing aan de toestemming van het college.

Artikel 8 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Deze bepaling spreekt voor zich.

Artikel 9 Toezicht en handhaving

Deze bepaling spreekt voor zich.

Artikel 10 Overgangsbepalingen

De wet kent geen overgangsbepaling. Daarom is in de verordening een overgangsbepaling opgenomen, dat ontheffingen en vrijstellingen verleend op grond van de “Winkeltijdenverordening Zwolle 1996” worden geacht verstrekt te zijn op grond van deze verordening.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze bepaling spreekt voor zich.

Artikel 12 Citeertitel

Deze bepaling spreekt voor zich.

 

 

Bijlage I: kaart winkeltijdenverordening 2008

 

BIJLAGE II Winkeltijdenverordening Zwolle 2008

 

De aanwijzing als bedoeld in artikel 2, tweede lid heeft uitsluitend betrekking op de navolgende branches, met bijbehorende SBI-codes:

 

 • a.

  Code 5010.1 Handel in en reparatie van personenauto´s

 • b.

  Code 5040.2 Detailhandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen en accessoires daarvan

 • c.

  Code 5244.1 Winkels in meubels

 • d.

  Code 5244.2 Winkels in woningtextiel

 • e.

  Code 5246.3 Winkels in houten bouw- en tuinmaterialen

 • f.

  Code 5246.4 Winkels in tegels

 • g.

  Code 5246.5 Winkels in keukens

 • h.

  Code 5246.6 Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren

 • i.

  Code 5246.8 Bouwmarkten en andere winkels in bouwmaterialen algemeen assortiment

 • j.

  Code 5248.9 Detailhandel in caravans

 • k.

  Code 5249.2 Tuincentra

 • l.

  Code 5249.7 Winkels in vloerbedekking