Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Beleidsregel woningbouwsplitsing binnen de dorpskernen, zoals die zijn begrensd door de zogenaamde rode contour, op gronden met een bestemming die geen woningsplitsing toestaat

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel woningbouwsplitsing binnen de dorpskernen, zoals die zijn begrensd door de zogenaamde rode contour, op gronden met een bestemming die geen woningsplitsing toestaat
CiteertitelBeleidsregel woningbouwsplitsing binnen de dorpskernen, zoals die zijn begrensd door de zogenaamde rode contour, op gronden met een bestemming die geen woningsplitsing toestaat
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagekaart rode contouren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 3:1 en 3:6 Wet ruimtelijek ordening
 3. artikel 2:1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-11-201314-01-2016nieuwe regeling

23-09-2013

elektronisch gemeenteblad week45, 2013

1894/2013/52997

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel woningbouwsplitsing binnen de dorpskernen, zoals die zijn begrensd door de zogenaamde rode contour, op gronden met een bestemming die geen woningsplitsing toestaat

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 3.1 en 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 

Overwegende dat:

 

Door de raad op 24 januari 2011 een woonvisie is vastgesteld;

 

Er als gevolg van de huidige economische situatie stagnatie optreedt in de doorstroming in de woningbouw;

 

Met name grotere woningen in een hoger prijssegment moeilijk verkoopbaar zijn;

 

De raad is toegezegd om maatregelen te treffen om de doorstroming in de woningbouw te bevorderen.

 

Er als gevolg van wijziging in de gezondheidswetgeving en beperking van rijksbudgetten er (een toenemende) behoefte is aan mogelijkheden om bestaande daarvoor geschikte panden te kopen of te verhuren om daarin meerdere wooneenheden te creëren met het oog op een (mogelijke toekomstige) zorgbehoefte, waarbij deze zorg onderling tussen eigenaren/huurders geregeld wordt;

 

Er ook behoefte is aan het splitsen van bestaande woningen om kinderen de gelegenheid te geven naast hun ouders te gaan wonen met het oog op een mogelijke toekomstige zorgondersteuning;

 

Er nog geen ervaring is opgedaan met het toestaan van woningsplitsing om redenen zoals hiervoor genoemd en er ook nog geen goed inzicht is in de daadwerkelijke behoefte;

 

Het daarom redelijk wordt geacht om als pilot een beleidsregel vast te stellen om woningsplitsing in een gelimiteerd aantal toe te staan voor de hiervoor genoemde doeleinden teneinde inzicht te krijgen in de behoefte en de daadwerkelijke vraag;

 

Deze beleidsregel vooralsnog wordt beperkt tot woningen binnen de zogenaamde “rode contour” en de mogelijkheden in het buitengebied worden meegenomen in de evaluatie van het VAB (vrijkomende agrarische bebouwing) en het VNAB (vrijkomende niet agrarische bebouwing) beleid;

 

Besluiten:

 

Vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

Beleidsregel woningbouwsplitsing binnen de dorpskernen, zoals die zijn begrensd door de zogenaamde rode contour, op gronden met een bestemming die geen woningsplitsing toestaat

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregel en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  “Een kern binnen de door de provincie vastgestelde rode contour”: een kern voor zover deze is gelegen binnen de door de provincie in het POL 2006, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 11 mei 2010, voor die kern vastgestelde rode contour.

 • b.

  woningbouwverzoeken: verzoeken voor het splitsen van een bestaande woning binnen de rode contour op een locatie waar dit volgens het geldende bestemmingsplan niet mogelijk is.

 • c.

  Rode contouren: de rode contouren zoals die door de provincie zijn vastgesteld in het POL 2006, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 11 mei 2010, zoals nader aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlagen.

Artikel 2 Woningbouwverzoeken

Alle woningbouwverzoeken op gronden die daarvoor niet zijn bestemd in de onder artikel 1a genoemde kernen worden afgewezen.

Artikel 3 Uitzonderingen

In de volgende gevallen kan een uitzondering worden gemaakt op het bepaalde in artikel 2:

 • a.

  woningbouwverzoeken van particulieren voor het splitsen van een burgerwoning waartegen naar het oordeel van burgemeester en wethouders, uit stedenbouwkundig en volkshuisvestelijk oogpunt en vanuit milieuoverwegingen geen bezwaar bestaat;

 • b.

  van een volkshuisvestelijk belang is in ieder geval sprake als:

  • 1.

   door de woningsplitsing de doorstroming in de woningbouw wordt bevorderd, waarbij uitsluitend sprake is van het splitsen van één woning in maximaal twee woningen;

  • 2.

   het woningbouwverzoek betrekking heeft op het splitsen van woningen in meer dan 2 woningen of wooneenheden met als doel in te spelen op een toekomstige zorgsituatie van de uiteindelijke bewoners van de te splitsen woning, waarbij zij zelf de benodigde zorg zullen verlenen. (zelfoplossend vermogen)

  • 3.

   verzoeken waarop al een positief (principe)besluit is genomen of anderszins in de pijplijn zitten voorafgaand aan de vaststelling van deze beleidsregel en passen in het vigerende gemeentelijke beleid.

  • 4.

   Woningbouwverzoeken voor splitsing van gebouwen binnen de rode contour, waarbij sprake is van een functiewijziging in het belang van het behoud van de kwaliteit van de woonomgeving.

Artikel 4 Voorwaarden

Indien aan een woningbouwverzoek medewerking wordt verleend, omdat het valt onder één van de in artikel 3 genoemde uitzonderingen, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  het woningbouwverzoek moet voorafgegaan worden door een principeverzoek waarop een positief standpunt is ingenomen;

 • b.

  er moet zijn gewaarborgd dat de woningsplitsing daadwerkelijk op korte termijn wordt gerealiseerd hetgeen inhoudt dat:

  • -

   verzoeken om woningbouw moeten zijn gerealiseerd binnen een termijn van 3 jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning, die moet worden ingediend binnen een termijn van één jaar na datering van een positieve beslissing op het ingediende principeverzoek. Wordt hieraan niet voldaan, dan kan geen enkel recht meer worden ontleend aan de genomen beslissing op het principeverzoek en zal een nieuw verzoek moeten worden ingediend. Het verzoek zal vervolgens worden beoordeeld op basis van het beleid zoals dit geldt op het moment van indiening van het principeverzoek.

  • -

   Het regelen van de bouwbestemming met toepassing van deze beleidsregel middels een herziening van het bestemmingsplan is niet toegestaan. Reden daarvan is dat daarmee de hiervoor aangegeven bebouwing op korte termijn niet gewaarborgd kan worden.

 • c.

  de te bouwen woning mag uitsluitend verticaal worden gesplitst, hetgeen inhoudt dat het niet toegestaan is om de woning te splitsen in een (of meerdere) beneden- en bovenwoning(en). Dit geldt niet voor woningbouwverzoeken zoals hiervoor vermeld onder 3b sub 4.

 • d.

  Er worden uitsluitend woningbouwverzoeken in behandeling genomen door de uiteindelijke gebruikers en/of eigenaren van de woningen na de woningsplitsing. Verzoeken van eigenaren van woningen die een woningsplitsing planologisch willen regelen uit economisch oogpunt teneinde deze als te splitsen woning in de markt te zetten voor verkoop aan derden worden niet in behandeling genomen.

 • e.

  In afwijking van het hiervoor bepaalde onder 4d is het ook mogelijk dat een investeerder een woningbouwverzoek indient als bedoeld in artikel 3b onder 2 met de bedoeling om de na woningsplitsing ontstane woningen of wooneenheden te verhuren. In dat geval zal schriftelijk moeten worden vastgelegd door de investeerder en vervolgens door de uiteindelijke huurders van de woningen of wooneenheden, dat dezelfde doelstelling worden nagestreefd als omschreven in artikel 3b onder 2. Ook in de huurovereenkomst dienen bepalingen te worden opgenomen die genoemde doelstelling waarborgen, zulks ter beoordeling van het college. Het bepaalde in dit artikel moet vaststaan bij het indienen van het principeverzoek door overlegging van bewijsstukken daartoe.

 • f.

  betreffende de verzoeken die vallen onder artikel 3a geldt een maximum van in totaal 15 te bouwen woningen voor geheel Peel en Maas ingaande de dag na bekendmaking. Daarbij is de volgorde van indiening van het principeverzoek leidend voor het bepalen van genoemd aantal van 15, onder voorwaarde dat daarop positief wordt beslist. Woningtoevoeging als gevolg van woningsplitsing in kernen waar onvoldoende planvoorraad aanwezig is om te kunnen voorzien in de natuurlijke behoefte aan woningen en eventuele ambitie voor die kern tellen niet mee voor het bepalen van genoemd maximum aantal van 15.

 • g.

  Woningen mogen naast de splitsing in principe worden uitgebreid hetgeen inhoudt dat de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken in het “achtererfgebied” 200 m2 mag bedragen, met dien verstande dat maximaal 75% van het achtererfgebied bebouwd mag worden.

 • h.

  De toename van parkeerplaatsen als gevolg van de woningsplitsing dient op eigen terrein opgelost te worden aan de hand van de op het moment van vergunningaanvraag geldende parkeernormen.

 • i.

  Woningsplitsing is alleen toegestaan binnen de bestaande hoofdbebouwing die reeds (ten dele) een woonfunctie heeft.

 • j.

  met de indiener van het woningbouwverzoek wordt bij het verlenen van medewerking een anterieure overeenkomst aangegaan inzake het kostenverhaal waarin in ieder geval wordt geregeld dat de kosten van de planologische procedure en mogelijke planschade voor rekening van de aanvrager komen.

Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Beleidsregel woningbouwverzoeken binnen de dorpskernen, zoals die zijn begrensd door de zogenaamde provinciale rode contour, op gronden met een bestemming die geen woningsplitsing toelaat.

 • 2.

  De beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan.

Artikel 6 Duur

Deze beleidsregel is geldig tot en met 31-12-2015 of zoveel eerder als het maximum aantal van 15 woningen voor Peel en Maas is bereikt, waarvoor na indiening van een daartoe strekkend verzoek in principe medewerking is verleend aan de realisering van een woningbouwverzoek als vermeld onder artikel 3.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 23 september 2013.

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester

drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Bijlage kaart rode contouren

kaart rode contouren