Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Beleidsregel woningbouwverzoeken win-win situaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel woningbouwverzoeken win-win situaties
CiteertitelBeleidsregel woningbouwverzoeken win-win situaties
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagenkaart kernrandzones kaart rode contouren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 3:1 en 3:6 Wet ruimtelijke ordening
 3. artikel 2:1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-11-201314-01-2016nieuwe regeling

23-09-2013

elektronisch gemeenteblad week 45, 2013

1894/2013/52997

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel woningbouwverzoeken win-win situaties

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 3.1 en 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 

Overwegende dat:

 

Door de raad op 24 januari 2011 een woonvisie is vastgesteld;

 

woningbouw buiten de rode contour slechts mogelijk is met toepassing van de provinciale Ruimte voor Ruimte regeling;

 

de woonvisie niet ingaat op planologische win-win situaties;

 

woningbouw in het kader van Ruimte voor Ruimte grotendeels is verzekerd;

 

het wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor de afweging om al dan niet medewerking te verlenen aan nieuwe woningbouwverzoeken in planologische win-win situaties, met toepassing van het Limburgs Kwaliteitsmenu en het gemeentelijk kwaliteitskader;

 

het volkshuisvestelijke belang moet zijn gewaarborgd, maar dat stagnatie van win-win ontwikkelingen niet gewenst is;

 

BESLUITEN:

 

Vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

Beleidsregel woningbouwverzoeken win-win situaties

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregel en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder

 • a.

  intensieve veehouderij: een bedrijf met in hoofdzaak een niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering die is gericht op het houden van dieren in stallen en/of hokken zonder dat het bedrijf hoeft te beschikken over grond bestemd voor de voerproductie van deze dieren. Onder intensieve veehouderij wordt onder meer gedoeld op eenden, ganzen, kalkoenen, kippen, konijnen, mestkalveren, parelhoenders pelsdieren, stieren voor de roodvleesproductie, varkens, vleeskalveren, vleeskuikens, met uitzondering van een melkveehouderij;

 • b.

  kernrandzone: zones rondom een kern zoals vastgesteld in het raadsbesluit van 31 mei 2011 en opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze beleidsregel;

 • c.

  win-win situaties: een tweetal situaties:

  • 1.

   agrarische bedrijvigheid, waarbij sprake is van:

   • -

    een intensieve veehouderij;

   • -

    een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer met een geldende omgevingsvergunning;

   • -

    ligging in de kernrandzone;

   • -

    een maatschappelijk belang dat verder gaat dan het economisch belang van de aanvrager;

   • -

    verbetering van het woon- en leefklimaat van de kernen;

   • -

    het opheffen van hindercirkels als gevolg van het intrekken van een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘milieu’;

  • 2.

   woningsplitsing met behoud van cultuurhistorische waarden, mits wordt voldaan aan de voorwaarden als gesteld in het gemeentelijk beleid.

 • d.

  woningbouwverzoeken: verzoeken voor het bouwen van een burgerwoning.

Artikel 2 Woningbouwverzoeken

Alle woningbouwverzoeken in het buitengebied worden afgewezen.

Artikel 3 Uitzonderingen

In de volgende gevallen kan een uitzondering worden gemaakt op het bepaalde in artikel 2:

 • a.

  woningbouwverzoeken waarbij een win-win situatie kan worden gecreëerd door het oplossen van een planologisch en milieutechnisch knelpunt;

 • b.

  verzoeken die passen binnen de Ruimte-voor-Ruimte-regeling en die deel uitmaken van de taakstelling Ruimte voor Ruimte, zoals overeengekomen met de provincie en Ruimte voor Ruimte Beheer B.V.;

 • c.

  bedrijfswoningen buiten de rode contour welke zijn toegestaan op grond van het vigerende bestemmingsplan;

 • d.

  verzoeken waarop al een positief (principe)besluit is genomen of anderszins in de pijplijn zit voorafgaand aan de vaststelling van deze beleidsregel en passen in het vigerende gemeentelijke beleid. Hieronder worden tevens begrepen bouwkavels die dienen ter compensatie van reeds gemaakte kosten bij de sanering van bedrijven waarbij een overlast gevende situatie voor de woonomgeving is opgelost.

 • e.

  Initiatieven voor incidentele woningbouw die passen binnen de bepalingen van de structuurvisie voor het buitengebied en voldoen aan het kwaliteitsmenu Peel en Maas.

Artikel 4 Voorwaarden

Indien aan een woningbouwverzoek medewerking wordt verleend, omdat het valt onder één van de in artikel 3 genoemde uitzonderingen, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  het woningbouwverzoek moet voorafgegaan worden door een principeverzoek waarop een positief standpunt is ingenomen;

 • b.

  er moet zijn gewaarborgd dat de woningen daadwerkelijk op korte termijn worden gerealiseerd;

 • c.

  er moet worden gewaarborgd dat de bedrijfsbebouwing binnen twee jaar na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan / omgevingsvergunning wordt gesloopt;

 • d.

  betreffende de verzoeken die vallen onder 3a geldt er een maximum van in totaal 40 te bouwen woningen en dient toepassing te worden gegeven aan het Limburgs Kwaliteitsmenu en het gemeentelijk kwaliteitskader, waarbij ten aanzien van milieuaspecten (o.a. ammoniakrechten) maatwerk wordt geleverd;

 • e.

  het verzoek moet passen binnen het overige vigerende beleid (onder meer het structuurplan buitengebied en het beleid van de provincie Limburg);

 • f.

  indien het Kwaliteitsmenu van toepassing is, dient er overeenstemming te zijn met de provincie Limburg over de toepassing daarvan, vooruitlopende op het “verzekeren” van de Ruimte voor Ruimte-woningen.

Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als “beleidsregel woningbouwverzoeken win-win situaties”.

 • 2.

  De beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan.

Artikel 6 Duur

Deze beleidsregel is geldig tot en met 31 december 2015. Na deze datum vindt evaluatie plaats, desgewenst wordt de beleidsregel verlengd.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 23 september 2013.

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester

drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Toelichting  

In artikel 3 wordt gesproken over ‘win-win situaties’ waarbij een planologisch knelpunt wordt opgelost. Voorbeelden hiervan zijn:

 • -

  de opheffing en sloop van een intensieve veehouderij in een kernrandzone;

 • -

  woningsplitsing met behoud van cultuurhistorische waarden.

 

In ieder geval levert geen win-win situatie op:

 • -

  de opheffing en sloop van een intensieve veehouderij in een LOG;

 • -

  het enkel ‘inleveren’ van een milieuvergunning;

 • -

  de sloop van agrarische bebouwing;

 • -

  het realiseren van (natuur)compensatie;

 • -

  het opknappen van een verloederd terrein/achterstallig onderhoud;

 • -

  de sanering van een niet-hinderlijk bedrijf of gebouw;

 • -

  niet-bebouwde grond.