Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hollandse Delta

Legger van oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken voor waterschap Hollandse Delta

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieWaterschap Hollandse Delta
Officiële naam regelingLegger van oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken voor waterschap Hollandse Delta
CiteertitelLegger van oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken voor waterschap Hollandse Delta
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Digitale toelichting via link. Vervanging van Legger van oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken voor WSHD van 26 november 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 78 en 84 Waterschapset, 5.1 Waterwet, 4.1 lid 1 onder b en 4.1 lid 2 van de Waterverordening Zuid-Holland en het Delegatie en Mandaatbesluit van WSHD.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-201114-12-2014nieuwe regeling

13-12-2011

Onbekend

B1103933

Tekst van de regeling

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van waterschap Hollandse Delta;

gelezen het voorstel van de portefeuillehouder Waterhuishouding;

overwegende dat:

- Het wenselijk is te beschikken over een zo actueel mogelijke legger voor de wateren en de kunstwerken binnen het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta;

- Er na de vaststelling van de "Legger van oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken voor waterschap Hollandse Delta" in het jaar 2009 vele mutaties zijn doorgevoerd die geformaliseerd moeten worden;

gelet op:

- artikel 84 Waterschapswet;

- inspraakverordening waterschap Hollandse Delta;

besluit:

- de "Legger van oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken voor waterschap Hollandse Delta" vast te stellen;

- de "Legger van oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken voor waterschap Hollandse Delta", zoals vastgesteld op 26 november 2009, in te trekken;

- de "Nota van beantwoording zienswijzen", vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 december 2011.

Enig-artikel

Voor de bijlage: klik op onderstaande link naar de site van waterschap Hollandse Delta.

Externe link