Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Strijen

Verordening functioneringsgesprek burgemeester en gemeenteraad Strijen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStrijen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening functioneringsgesprek burgemeester en gemeenteraad Strijen
CiteertitelVerordening functioneringsgesprek burgemeester en gemeenteraad Strijen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-201301-01-2021Nieuwe regeling

23-04-2013

Het Kompas, 26-04-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening functioneringsgesprek burgemeester en gemeenteraad Strijen

De raad van de gemeente Strijen

gezien het voorstel van het presidium van 4 april 2013 inzake Verordening functioneringsgesprek burgemeester en gemeenteraad Strijen;

gelet op de Handreiking functioneringsgesprek burgemeester d.d. juni 2008 en de Circulaire benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester d.d. augustus 2012, beiden van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties;gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de

Verordening functioneringsgesprek burgemeester en gemeenteraad Strijen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Gesprekken: functioneringsgesprekken van de raad met de burgemeester.

 • b.

  Commissie: de commissie die is samengesteld uit leden van de raad die het functioneringsgesprek voeren.

 • c.

  Adviseurs: wethouder(s) of gemeentesecretaris die de commissie van informatie voorzien.

 • d.

  Commissaris: Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1.

  De raad voert gesprekken met de burgemeester en stelt daarvoor een commissie samen.

 • 2.

  De commissie voert minimaal éénmaal per jaar een functioneringsgesprek met de burgemeester.

 • 3.

  Het verslag van het laatste gesprek in een ambtsperiode weegt mee bij het oordeel over een eventuele herbenoeming van de burgemeester

Artikel 3 Procedure en tijdschema

 • 1.

  De griffier agendeert en organiseert de functioneringsgesprekken.

 • 2.

  De gesprekken worden afgestemd op de klankbordgesprekken die de commissaris van de Koningin periodiek met de burgemeester heeft.

 • 3.

  De griffier onderhoudt de contacten met het Kabinet van de Commissaris van de Koningin in de Provincie Zuid-Holland.

Artikel 4 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie wordt samengesteld uit de voorzitters van de fracties die zitting hebben in de raad.

 • 2.

  De commissieleden worden op voordracht van het raadspresidium door de gemeenteraad benoemd.

 • 3.

  De griffier is secretaris van de commissie.

 • 4.

  De commissie kan zich laten informeren door adviseurs.

 • 5.

  De commissie wordt ontbonden op de dag waarop na de gemeenteraadsverkiezingen eennieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd.

Artikel 5 Voorzitterschap van de commissie

 • 1.

  Het voorzitterschap wordt bekleed door de fractievoorzitter van de grootste raadsfractie.

 • 2.

  De commissie kiest uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter.

 • 3.

  De voorzitter leidt het gesprek.

 • 4.

  De voorzitter treedt, voor zover nodig, op als contactpersoon en als woordvoerder naar buiten.

 • 5.

  De voorzitter kan zich laten bijstaan door een externe gespreksleider.

Artikel 6 Geheimhouding

 • 1.

  De commissie legt in elke vergadering, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de verslagen en het behandelde tijdens de gesprekken.

 • 2.

  De voorzitter ziet er op toe dat aan het gestelde in het vorige lid wordt voldaan.

 • 3.

  Betrokkenen voorkomen dat op enigerlei wijze de vertrouwelijkheid en geheimhouding in gevaar komt. In de voorbereiding kunnen betrokkenen daarom alleen gebruik maken van eigen kennis en ervaring, van openbare bronnen en van voor dit doel vertrouwelijk verkregen informatie van wethouders en secretaris. Het op andere wijze inwinnen van inlichtingen of informatie of overleg met derden is uitgesloten.

 • 4.

  De commissie en haar leden verstrekken geen inzage in de verslagen noch verstrekken zij informatie daarover en over het behandelde tijdens de gesprekken aan raadsleden die geen lid zijn van de commissie, noch aan anderen, behoudens het bepaalde in artikel 7 lid 1 en artikel 9, lid 4.

 • 5.

  De commissie, noch de raad zal de geheimhouding waartoe het eerste lid verplicht, opheffen.

 • 6.

  De commissie treft een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van documenten, voeren van de correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

 • 7.

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 8.

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de griffier, evenals op mogelijke adviseurs.

Artikel 7 Voorbereiding gesprek

 • 1.

  Leden van de commissie en burgemeester krijgen de gelegenheid om, voor zover van toepassing, het voorgaand verslag in te zien.

 • 2.

  Leden van de commissie en de burgemeester krijgen de gelegenheid om bespreekpunten aan te leveren.

 • 3.

  Vier weken voordat de uitnodiging wordt verzonden komen de leden van de commissie bijeen om het functioneringsgesprek met de burgemeester voor te bereiden. De ambtelijke ondersteuning wordt verzorgd door de griffier.

 • 4.

  Uiterlijk twee weken voor het gesprek ontvangen de leden en de burgemeester namens de voorzitter een schriftelijke uitnodiging; deze bevat in ieder geval plaats, tijdstip, de agenda van het gesprek en de bespreekpunten.

 • 5.

  Betrokkenen die niet in staat zijn het gesprek bij te wonen delen dit tijdig mee.

Artikel 8 Quorum

 • 1.

  Met het oog op de gewenste afspiegeling van de raad vindt het gesprek alleen dan plaats wanneer ten minste tweederde van de leden van de commissie aanwezig zal zijn; bij te veel afmeldingen stelt de griffier alle betrokkenen daarvan tijdig in kennis.

 • 2.

  Betrokkenen ontvangen vervolgens zo spoedig mogelijk een nieuwe uitnodiging.

Artikel 9 Het functioneringsgesprek

 • 1.

  Het gesprek vindt plaats in beslotenheid.

 • 2.

  Tijdens het gesprek hebben zowel de leden van de commissie als de burgemeester de mogelijkheid hun mening over en ervaringen met de geagendeerde bespreekpunten toe te lichten.

 • 3.

  Uitgangspunt bij het gesprek gedurende de ambtstermijn is de profielschets waarop de burgemeester is benoemd.

 • 4.

  De volgende onderwerpen worden tijdens het gesprek in ieder geval besproken:

  • a.

   het functioneren van de burgemeester als voorzitter van de raad en zijn rol in het presidium of overleg met de fracties en de fractievoorzitters;

  • b.

   het functioneren van de burgemeester als voorzitter van het college;

  • c.

   het beheer van de portefeuille van de burgemeester, met name de handhaving van de openbare orde en veiligheid;

  • d.

   de burgemeester en zijn rol in het proces van het dualisme;

  • e.

   de burgemeester als coördinator van beleid, kwaliteitsbewaker met toepassing van artikel 170 Gemeentewet;

  • f.

   de burgemeester en zijn representatie van de gemeente, zijn contacten met de inwoners, organisaties en bedrijven;

  • g.

   de burgemeester als vertegenwoordiger van de gemeente in andere bestuurlijke organen en ambassadeur en gezicht van de gemeente in de regio, provincie, rijk en europa;

  • h.

   de burgemeester en zijn contacten met de ambtenaren, met name de gemeentesecretaris, de griffier en het management van de gemeentelijke organisatie;

  • i.

   de burgemeester en zijn nevenfuncties en integriteit;

  • j.

   de burgemeester en zijn, aan de profielschets gerelateerde, competenties;

  • k.

   alle overige door de leden en de burgemeester ingebrachte bespreekpunten;

 • 5.

  In een tweede deel van het gesprek kan worden gesproken over de ontwikkelingen van de gemeente.

Artikel 10 Verslaglegging

 • 1.

  Door de griffier wordt het verslag in conceptvorm in drievoud opgesteld en door de commissie en de burgemeester door ondertekening vastgesteld.

 • 2.

  Het verslag bevat de feitelijke gegevens van de tijd, plaats en rol van de aanwezigen bij het gesprek.

 • 3.

  Het verslag geeft een duidelijk en feitelijk beeld van het besprokene.

 • 4.

  Een afschrift van het vastgestelde verslag wordt aan de burgemeester en de Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland verstuurd.

Artikel 11 Archivering

 • 1.

  De griffier draagt zorg voor een afdoende vertrouwelijke archivering van de stukken, waaronder een afschrift van het vastgestelde verslag.

 • 2.

  Alle overige bescheiden, als bedoeld in de artikelen 6 en 7, die in het bezit zijn van de voorzitter en de leden van de commissie worden onmiddellijk vernietigd.

 • 3.

  Na het aftreden van de burgemeester worden alle in lid 1 genoemde stukken door de griffier vernietigd.

Artikel 12 Onvoorziene gevallen

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie bij gewone meerderheid van stemmen. In geval de stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en gemeenteraad Strijen”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Strijen,

gehouden op 23 april 2013.

de griffier, de voorzitter,

M.A. Bourdrez A.J. Moerkerke