Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Beveland

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Noord-Beveland 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Beveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Noord-Beveland 2014
CiteertitelRegeling gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 Noord-Beveland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenRegeling gegevensverstrekking Bijlage 1.1 Regeling gegevensverstrekking Bijlage 1.2 Regeling gegevensverstrekking Bijlage 1.3 Regeling gegevensverstrekking Bijlage 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling werkt terug tot en met 6 januari 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, art. 3.8
 2. Wet basisregistratie personen, art. 3.9
 3. Wet bescherming persoonsgegevens
 4. Gemeentewet, art. 156
 5. Verordening basisregistratie personen Noord-Beveland 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-09-201406-01-2014nieuwe regeling

16-09-2014

Elektronisch gemeenteblad, 18-09-2014

20140828/7

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Noord-Beveland 2014

 

 

Artikel 1. Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Noord-Beveland worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken.

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie.

 • 3.

  De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1.1, 1.2 en 1.3.

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Noord-Beveland en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Noord-Beveland was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente.

 • 2.

  Over een ingezetene van de gemeente Noord-Beveland kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3. Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belangen worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 2 van deze regeling.

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 2.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dag van haar bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 Noord-Beveland.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland op 16 september 2014.