Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Verordening jeugdbrandweer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening jeugdbrandweer
CiteertitelVerordening jeugdbrandweer
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling VGGM, artikel 13

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Onbekend

11-12-2013

VVGM Publicatieblad, 3 maart 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Jeugdbrandweer

 

 

Artikel 1 Doelstelling

 • 1.

  Er is een jeugdbrandweer.

 • 2.

  Het doel van de jeugdbrandweer is jongeren te laten kennismaken met de brandweer, het bewustzijn en de kennis met betrekking tot het voorkomen van brand, brandbestrijding en hulpverlening te vergroten. Daarnaast is de jeugdbrandweer mogelijkerwijs een kweekvijver voor toekomstige brandweervrijwiligers.

 • 3.

  Leden van de jeugdbrandweer worden niet ingezet bij "echte"hulpverleningsactiviteiten.

Artikel 2 Organisatie

 • 1.

  De jeugdbrandweer vormt geen onderdeel van de ambtelijke organisatie VGGM.

 • 2.

  De jeugdbrandweer staat onder leiding van de commandant brandweer van VGGM.

 • 3.

  De leden of aspirant-leden van de jeugdbrandweer worden benoemd door de commandant brandweer van VGGM.

 • 4.

  De jeugdleiding van de jeugdbrandweer wordt benoemd door de commandant brandweer van VGGM.

 • 5.

  Jeugdleden en jeugdleiding kunnen in voorkomende gevallen een beroep doen op de vertrouwenspersoon van VGGM.

Artikel 3 Financiering

 • 1.

  De begroting van de jeugdbrandweer is als duidelijk herkenbaar separaat onderdeel opgenomen in de begroting van VGGM.

 • 2.

  De gemeenten verlenen geen subsidie aan jeugdbrandweergroepen anders dan via de bijdrage die de gemeente jaarlijks verstrekt aan Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden voor de uitvoering van brandweertaken.

 • 3.

  Leden en aspirant-leden van de jeugdbrandweer betalen contributie.

Artikel 4 Huishoudelijk reglement

 • 1.

  Er is een huishoudelijk reglement jeugdbrandweer.

 • 2.

  Het huishoudelijk reglement jeugdbrandweer wordt vastgesteld door de directie van VGGM.

 • 3.

  Het huishoudelijk reglement beschrijft ten minste;

  • a.

   Regelingen omtrent benoeming en ontslag;

  • b.

   De voorwaarden voor lidmaatschap als lid of als aspirant lid;

  • c.

   De financiering c.q. de lidmaatschapscontributie;

  • d.

   De groepssamenstelling van verschillende groepen jeugdbrandweer, verbonden aan lokale brandweerposten;

  • e.

   Regelingen omtrent de begeleiding van jeugdleden;

  • f.

   De faciliteiten (zoals een ongevallenverzekering) en middelen (zoals kleding) die door VGGM aan de jeugdbrandweer ter beschikking worden gesteld;

  • g.

   Gedragsvoorschriften voor zowel jeugdleden als de jeugdleiding;

  • h.

   Regelingen omtrent de deelname aan oefenbijeenkomsten en wedstrijden.

Artikel 5 Publicatie en inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2014.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 11 december 2013.

Het algemeen bestuur Veiligheids- en Gezondheidregio Gelderland-Midden,

De voorzitter, De secretaris,

Herman Kaiser, Paul Joosten