Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS WERKZAAM BINNEN HET TEAM OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID VAN DE GEMEENTE SITTARD-GELEEN

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJZING TOEZICHTHOUDERS WERKZAAM BINNEN HET TEAM OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID VAN DE GEMEENTE SITTARD-GELEEN
CiteertitelAANWIJZING TOEZICHTHOUDERS WERKZAAM BINNEN HET TEAM OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID VAN DE GEMEENTE SITTARD-GELEEN
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 5.2. van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-07-2014nieuwe regelgeving

29-07-2014

Elektronisch Gemeenteblad week 31 - 30 juli 2014

29072014

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS WERKZAAM BINNEN HET TEAM OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID VAN DE GEMEENTE SITTARD-GELEEN

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen;

Overwegende:

Dat het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen de bevoegdheid heeft toezichthouders aan te wijzen die met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift zijn belast;

Dat het uit oogpunt van een goed handhavingsbeleid noodzakelijk is gebruik te kunnen maken van deze bevoegdheid;

Gelet op het bepaalde in afdeling 5.2. van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5.10 derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.2 tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Sittard – Geleen, artikel 17 van de Leegstandwet, artikel 10 van de Leegstandsverordening Sittard-Geleen 2013 en artikel 11 van de Parkeerverordening 2010.

B E S L U I T E N;

Het aanwijzingsbesluit toezichthouders werkzaam binnen het Cluster Concern, team Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Sittard-Geleen vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  toezichthouder: een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift (zoals bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht);

 • b.

  legitimatiebewijs: het bewijs als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Toezichthouders

 • 1.

  Als toezichthouder zijn met de inwerkingtreding van dit aanwijzingsbesluit aangewezen: de ambtelijk medewerkers die zijn en worden benoemd in de functie met nummer 5170000, 5170002, 5170003, 5170004, 5170005, 5170006, 5170007.

 • 2.

  Als toezichthouder kan bij apart daartoe strekkend besluit door het college worden aangewezen: iedere ambtelijk medewerker waarvoor het naar het oordeel van het college noodzakelijk is voor een goede functievervulling op toezichthoudend gebied;

 • 3.

  Als toezichthouder kunnen bij apart daartoe strekkend besluit door het college worden aangewezen: personen niet ambtenaar zijnde, belast met tijdelijke uitvoering van toezichthoudende taken.

Artikel 3 Termijn

De aanwijzing tot toezichthouder als bedoeld in artikel 2 geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de voornoemde functienummers.

Artikel 4 Naleving

De toezichthouders zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de volgende wettelijke voorschriften;

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

 • Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen,

 • Erfgoedverordening Sittard-Geleen 2012,

 • Parkeerverordening,

 • Verordening Parkeerbelastingen,

 • Flora- en faunawet,

 • Kernenergiewet,

 • Monumentenwet 1988,

 • Natuurbeschermingswet 1998,

 • Ontgrondingenwet,

 • Wet bescherming Antarctica,

 • Wet bodembescherming,

 • Wet geluidhinder,

 • Wet inzake de luchtverontreiniging,

 • Wet milieubeheer,

 • Wet ruimtelijke ordening,

 • Waterwet

 • Woningwet,

 • Leegstandswet,

 • Leegstandsverordening Sittard-Geleen

 • Wegsleepverordening gemeente Sittard-Geleen (de aanwijzing voor deze verordening is van kracht vanaf de vaststellingsdatum van deze verordening)

voor zover dit bij of krachtens de genoemde wetten of verordeningen is bepaald.

Artikel 5 Uitgifte legitimatie en registratie toezichthouders

De uitgifte van de legitimatiebewijzen en de registratie van de toezichthouders geschiedt conform de gemeentelijke procedure voor uitgifte van legitimatiebewijzen.

Artikel 6 Legitimatiebewijs

 • 1.

  De regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb is op het legitimatiebewijs, dat aan toezichthouders wordt uitgereikt, van toepassing.

 • 2.

  Het legitimatiebewijs wordt opgesteld conform de “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb” dat is vastgesteld door de minister van Justitie.

 • 3.

  Legitimatiebewijzen worden alleen uitgegeven aan ambtenaren en/of derden, aan wie toezichthoudende bevoegdheden zijn toegekend door of namens het college van burgemeester en wethouders.

 • 4.

  Bij beëindiging van de aanstelling c.q. aanwijzing levert de toezichthouder het legitimatiebewijs in bij het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 7 Mandaat aanwijzing en ondertekening legitimatie

Met de inwerkingtreding van dit Aanwijzingsbesluit wordt de bevoegdheid tot het aanwijzen van ambtelijk medewerkers en personen als bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, gemandateerd aan het hoofd van het Cluster Concern. Het hoofd van het Cluster Concern ondertekent namens het college van Burgemeester en Wethouders de legitimatiebewijzen.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op dag na bekendmaking.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 29 juli 2014.

 

De Burgemeester

drs. G.J.M.Cox

De secretaris

mr. J.H.J.Höppener