Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grave

Aanwijzingsbesluit categorieën van besluiten waarbij ambtelijk kan worden gehoord

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrave
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit categorieën van besluiten waarbij ambtelijk kan worden gehoord
CiteertitelAanwijzingsbesluit categorieën van besluiten waarbij ambtelijk kan worden gehoord
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening commissie bezwaarschriften Grave 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2014Nieuwe regeling

29-04-2014

Gemeenteblad d.d. 30 juni 2014, nummer 36232

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit categorieën van besluiten waarbij ambtelijk kan worden gehoord

Aanwijzingsbesluit categorieën van besluiten waarbij ambtelijk kan worden gehoord

 

Het college van burgemeester en wethouders van Grave ,

 

Gelet op artikel 2, lid 4 van de Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften Grave 2014,

Besluit

 

vast te stellen het

 

Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord

 

Artikel 1

De in bijlage 1 opgenomen categorieën van bezwaarschriften worden aangewezen als bezwaarschriften waarbij het horen ambtelijk kan plaatsvinden.

Artikel 2

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 van dit besluit wordt een bezwaarschrift dat behoort tot een van de in bijlage 1 vermelde categorieën ter behandeling aan de commissie voorgelegd, indien daarvoor naar het oordeel van de teamleider Werk, inkomen en zorg van de Werkorganisatie CGM gegronde redenen bestaan.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2014.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 april 2014

 

 

J.J.L Heerkens A.M.H. Roolvink

secretaris burgemeester

 

 

 

 

BIJLAGE 1 bij artikel 1 van het Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord

 • A.

  Bezwaarschriften gericht tegen besluiten die zijn genomen op grond van de Wet werk- en bijstand en aanverwante wetten, voor zover deze bezwaarschriften betrekking hebben op:

  • 1.

   Afwijzing algemene bijstand

  • 2.

   Opschorting

  • 3.

   Ingangs- en beëindigingsdatum

  • 4.

   Buitenbehandelingstelling

  • 5.

   Hoogte uitkering, korting en toeslagen

  • 6.

   Uitstroom- en reïntegratietrajecten

  • 7.

   Opgelegde (arbeids)voorwaarden

  • 8.

   Opgelegde maatregelen (niet vanwege agressie)

  • 9.

   Terugvordering, niet zijnde terugvordering van meer dan € 1.000,-- o.g.v. bijzonder onderzoek

  • 10.

   Intrekking en beëindiging van algemene bijstand, niet tegen besluiten op basis van bijzonder onderzoek

  • 11.

   Aflosbedragen, inclusief verrekening van vakantietoeslag, en andere inhoudingen

  • 12.

   Bijzondere bijstand

  • 13.

   Langdurigheidstoeslag

  • 14.

   Besluiten ingevolge het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

  • 15.

   Bijstand in de vorm van een krediethypotheek

  • 16.

   Toestemming vakantie

  • 17.

   Toepassing koppelingswet

 

B Bezwaarschriften gericht tegen besluiten die zijn genomen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning

 

C Bezwaarschriften op grond van de Wet schuldhulpverlening

 

D Bezwaarschriften op grond van de Wet leerlingenvervoer