Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkendam

Nadere regels aankondigingsborden, spandoeken en wegwijzers gemeente Werkendam 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels aankondigingsborden, spandoeken en wegwijzers gemeente Werkendam 2014
CiteertitelNadere regels aankondigingsborden, spandoeken en wegwijzers gemeente Werkendam 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerparchief

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Werkendam 2014, art. 2:10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-08-201422-12-2020nieuwe regeling

05-08-2014

Altena Nieuws, 14-08-2014

45731

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels aankondigingsborden, spandoeken en wegwijzers gemeente Werkendam 2014

Het college van burgemeester en wethouders van Werkendam,

 

overwegende,

 

dat de raad in artikel 2:10 lid 3 onder 6 jo artikel 2:10 lid 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Werkendam aan ons college heeft overgelaten onder het stellen van nadere regels categorieën van voorwerpen aan te wijzen waarop het verbod onder artikel 2:10 lid 1 niet van toepassing is;

 

dat het wenselijk is om het plaatsen van aankondigingsborden, spandoeken, wegwijzers ten behoeve van plaatselijke evenementen en activiteiten te reguleren zonder dat hiervoor steeds een vergunning vereist is:

 

 besluit:

 

als nadere categorie van voorwerpen als bedoeld in artikel 2:10 lid 3 onder 6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Werkendam aan te wijzen aankondigingsborden, spandoeken en wegwijzers ten behoeve van plaatselijke evenementen en activiteiten en hiervoor de volgende nadere regels vast te stellen:

 

Artikel 1 Definitie

In deze nadere regels worden de begripsomschrijvingen gehanteerd uit de Algemene Plaatselijke Verordening Werkendam.

 

Artikel 2 Doeleinden stoffen of voorwerpen

Aankondigingsborden, spandoeken en wegwijzers ter promotie van evenementen en activiteiten mogen enkel geplaatst worden als het een evenement of activiteit betreft die zich daadwerkelijk binnen het grondgebied van de gemeente manifesteert of afspeelt en niet behoren tot de gebruikelijke commerciële uitoefening van een beroep, bedrijf of dienst. Tevens mogen aankondigingsborden en spandoeken worden geplaatst voor ideële doeleinden.

 

Artikel 3 Aankondigingsborden/spandoeken

 • 1.

  Per evenement en/of activiteit mag maximaal twee weken daaraan voorafgaand en drie dagen na afloop hiervan 1 bord of spandoek worden geplaatst bij de entree van de woonkern waar het evenement en/of activiteit plaatsvindt, tussen de palen die bestemd zijn voor spandoeken.

 • 2.

  De maximale toegestane afmeting van de aankondigingsborden bedraagt A0-formaat (841x1189mm).

3. De borden dienen te worden bevestigd in de grond.

4. Per evenement en/of activiteit mag maximaal een week daaraan voorafgaand en drie dagen na afloop hiervan één spandoek aan het bruggetje boven de Dijkgraaf den Dekkerweg worden bevestigd aan de daartoe aanwezige bevestigingshaken.

 

Artikel 4 Wegwijzers

 • 1.

  Per evenement en/of activiteit mogen maximaal 24 uur voor aanvang en 24 uur na afloop hiervan wegwijzers naar de locatie van het evenement en/of activiteit worden geplaatst.

 • 1.

  De maximale toegestane afmeting van de wegwijzers bedraagt A3-formaat (297x420 mm).

 • 2.

  De borden dienen te worden bevestigd in de grond.

 

Artikel 5 Veroorzaken van schade en/of hinder

1. Aankondigingsborden, spandoeken en wegwijzers mogen geen schade toebrengen aan de weg, gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig gebruik daarvan dan wel een belemmering vormen voor het veilig onderhoud van de weg.

2. Schade die is toegebracht aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van de aankondigingsborden, spandoeken en/of wegwijzers zal door de gemeente voor rekening van de organisator en/of betrokkenen worden hersteld.

3. Aankondigingsborden die niet op de daartoe aangewezen plaats zijn bevestigd en spandoeken die niet aan de daartoe bestemde haken zijn bevestigd, worden onmiddellijk door of namens de gemeente verwijderd. De kosten die dit met zich meebrengt worden bij de organisator en/of betrokkenen in rekening gebracht.

4. Bij het niet of niet-tijdig verwijderen van aankondigingsborden, spandoeken en/of wegwijzers worden deze door of namens de gemeente verwijderd. De kosten die dit met zich meebrengt worden bij de organisator en/of betrokkenen in rekening gebracht.

 

Artikel 6 Bekendmaking

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de Nadere regels aankondigingsborden, spandoeken en wegwijzers gemeente Werkendam van 14 december 2010.

 

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels aankondigingsborden, spandoeken en wegwijzers gemeente Werkendam 2014.

 

 

Aldus vastgesteld op 5 augustus 2014.

 

Burgemeester en wethouders van Werkendam

de secretaris, de burgemeester,

 

 

 

drs. H.A. Koenen mw. drs. C.G.J. Breuer