Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Beleidsregels wonen boven centrumfuncties gemeente De Wolden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels wonen boven centrumfuncties gemeente De Wolden
CiteertitelBeleidsregels wonen boven centrumfuncties gemeente De Wolden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Titel 4.3 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2013Nieuwe regeling

08-01-2013

De Wolder Courant

08-01-2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels wonen boven centrumfuncties gemeente De Wolden

Burgenmeester en wethouders van De Wolden;

 

overwegende, dat voor de kernen van Zuidwolde, Ruinen en De Wijk op grond van de Wet ruimtelijke ordening beheersverordeningen zijn vastgesteld;

dat in deze verordeningen is geregeld, dat de binnen het verordeninggebied gelegen gronden en bestaande bouwwerken gebruikt mogen worden overeenkomstig het bestaande gebruik;

 

dat onder bestaand gebruik voor centrumgebieden tevens het gebruik van de gronden voor één woning per bedrijf wordt verstaan;

 

dat het voor het toestaan van meerdere woningen boven centrumfuncties op de begane grond derhalve nodig is, dat een omgevingsvergunning wordt verleend (artikel 2.1, lid 1 onder c en artikel 2.12, lid 1 onder a sub 2 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht);

 

dat het wenselijk is om voor het toestaan van meerdere woningen beleid vast te stellen;

 

gelet op het bepaalde in de beheersverordeningen voor Zuidwolde, Ruinen en De Wijk en het gestelde in Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende

 

Beleidsregels voor het mogelijk maken van meer dan één woning in de kernen Zuidwolde, Ruinen en De Wijk.

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

a. Bruto-vloeroppervlak: de oppervlakte van een ruimte of een groep van ruimten, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimte omhullen.

b. Centrumgebied: het deel van het centrum van Zuidwolde, de Wijk en Ruinen zoals dat is vastgelegd in de beheersverordeningen van de genoemde kernen.

c. Het bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders.

d. Zelfstandige woonruimte: een woonruimte welke een eigen toegang heeft en welke door één huishouden kan worden bewoond zonder dat dit daarbij afhankelijk is van wezenlijke voorzieningen buiten die woonruimte.

Artikel 2 Toetsingsvoorwaarden in centrumgebied

Woningen boven de in het centrumgebied op de begane grond voorkomende centrumfuncties (bedrijven, detailhandel, dienstverlening, horeca, kantoor), zoals aangegeven op de bij de beheersverordeningen behorende kaart, kunnen worden toegestaan indien:

a. tenminste 80% van het bruto-vloeroppervlak van de woning zich boven de centrumfunctie bevindt;

b. het gaat om zelfstandige woonruimte;

c. parkeren op of nabij eigen terrein kan plaatsvinden;

d. de uit te voeren maatregelen mogen de mogelijkheden in de naast gelegen panden niet beperken;

e. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van aanliggende gronden  niet worden geschaad;

f. er  geen afbreuk wordt gedaan aan het woon,- werk en leefmilieu;

g. de toevoeging van extra woningen past binnen het gemeentelijk beleid ten aanzien van de woningvoorraad;

h. de woonruimte voldoet aan het vigerende Bouwbesluit en brandveiligheidsvoorschriften en overige wettelijke bepalingen;

Artikel 3 Overgangsbepaling

Deze beleidsregels zijn mede van toepassing op in behandeling zijnde aanvragen die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze beleidsregels.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking een dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “beleidsregels wonen boven centrumfuncties gemeente De Wolden”.

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van De Wolden op 8 januari 2013

Secretaris,                                    Burgemeester,

Nanne Kramer                              Roger de Groot

Bij Beleidsregels wonen boven centrumfuncties gemeente De Wolden 1  

Centrumgebied De Wijk

Centrumgebied Ruinen

Centrumgebied Zuidwolde

Toelichting 1  

Toelichting

Deze beleidsregels zijn van toepassing op alle woonruimte boven centrumfuncties in de gebieden zoals weergegeven in bijgevoegde gewaarmerkte kaart.

Leefbaarheid

Het toenemende aantal woningen in de centrumgebieden heeft tot gevolg dat het openbare gebied intensiever wordt gebruikt. Meer bewoners leidt tot een toename van verkeer en een hogere parkeerdruk. Om deze hogere parkeerdruk tegen te gaan moet parkeren plaatsvinden op eigen terrein.

Zelfstandige woonruimte

Om woningen ook geschikt te houden voor bewoning in de toekomst is alleen zelfstandige woonruimte mogelijk. De vraag naar kamers/studio’s binnen de gemeente is erg klein. Om de panden ook toekomstbestendig te houden moet er sprake zijn van zelfstandige woonruimte.

Bouwbesluit

Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Het bouwbesluit is in de plaats gekomen van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regelingen, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordening. Het bevat ook enkele nieuwe voorschriften. In een aantal gevallen zijn ook de voorschriften voor bestaande bouw van toepassing. Per verbouwing/functiewijziging zal er moeten worden beoordeeld of er wordt voldaan aan de gestelde eisen.