Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enkhuizen

Reglement voor de Straatnaamcommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnkhuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement voor de Straatnaamcommissie
CiteertitelReglement voor de Straatnaamcommissie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpstraatnaamgeving, adviescommissie,

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 84
 2. Gemeentewet, artikel 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-2010Onbekend

26-01-2010

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement voor de Straatnaamcommissie

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Enkhuizen

Gelet op de artikelen 84 en 147 Gemeentewet

Besluit vast te stellen

Het reglement voor de Straatnaamcommissie.

Artikel 1 Begripsbepaling

 • a)

  Commissie: de Straatnaamcommissie die het college adviseert over de naamgeving van de openbare ruimte.

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van Enkhuizen.

Artikel 2 Taak

De commissie brengt gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan het college over:

 • a)

  De verdeling van de gemeente in wijken en buurten.

 • b)

  De naamgeving van wijken, buurten en straten;

 • c)

  Het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte en zonodig aan gemeentelijke bouwwerken

 • d)

  De naamgeving vindt plaats volgens de beleidsregels (huis)nummering en straatnaamgeving 2009.

Artikel 3 Samenstelling en lidmaatschap

 • 1.

  De commissie bestaat uit ten minste 5 leden zijnde inwoners van Enkhuizen. Per onderstaand onderwerp dient tenminste 1 lid affiniteit hiermee te hebben.

  • -

   natuur / milieu

  • -

   kunst/ cultuur

  • -

   historie

  • -

   stedenbouwkunde/ architectuur

  • -

   1 inwoner met een brede interesse en algemene maatschappelijke betrokkenheid.

 • 2.

  Het college wijst plaatsvervangende leden aan

 • 3.

  De leden en plaatsvervangende leden worden door het college benoemd en ontslagen.

 • 4.

  Een lid wordt benoemd voor een periode van 4 jaar en is herbenoembaar.

 • 5.

  De leden kunnen tussentijds ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijke mededeling aan de voorzitter van de commissie, die maatregelen treft om in de vacature te voorzien.

Artikel 4 Voorzitter

 • 1.

  De commissie benoemd uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter;

 • 2.

  De voorzitter heeft in de commissie stemrecht.

Artikel 5 Secretaris

 • 1.

  Het college wijst de ambtelijk secretaris van de commissie aan;

 • 2.

  De secretaris is geen lid van de commissie;

Artikel 6 Deskundigen

De voorzitter is bevoegd ambtenaren en andere deskundigen uit te nodigen tot het deelnemen aan de vergaderingen van de commissie.

Artikel 7 Tekenen van stukken

De stukken van de commissie worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 8 Werkwijze

 • 1.

  De commissie komt bijeen:

  • a.

   wanneer de voorzitter dit nodig acht; of

  • b.

   op verzoek van het college.

 • 2.

  De voorzitter roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van de punten die zullen worden behandeld. De agenda en de vergaderstukken worden twee weken voor de vergadering aan de leden toegezonden;

 • 3.

  De commissie vergadert slechts als ten minste drie leden onder wie de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter aanwezig zijn. Wanneer het vereiste aantal niet aanwezig is, belegt de voorzitter binnen één week een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan terstond schriftelijk in kennis. In deze laatste vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

 • 4.

  Besluiten van de commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken. Beslist de voorzitter. De secretaris heeft een adviserende stem.

 • 5.

  De commissie brengt binnen vier weken advies uit aan het college;

 • 6.

  Het advies van de commissie aan het college bevat voorzover relevant de zienswijzen van de leden van de commissie;

 • 7.

  Het college beslist binnen twaalf weken na ontvangst van het advies van de Straatnaamcommissie;

 • 8.

  Het college betrekt het advies van de Straatnaamcommissie in haar besluit, indien van dit advies wordt afgeweken, dient dit gemotiveerd te gebeuren;

 • 9.

  Het besluit wordt aan de Straatnaamcommissie toegezonden.

Artikel 9 Openbaarheid

Vergaderingen van de commissie kunnen openbaar zijn indien dit expliciet bekend is gemaakt.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement voor de Straatnaamcommissie”.

 • 2.

  Het reglement treedt in werking op een door het college te bepalen datum.

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 26 januari 2010

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n

De secretaris, De burgemeester,

(R.M. Reus) (J.G.A. Baas)

Toelichting op het Reglement voor de Straatnaamcommissie

1.Algemeen

In Enkhuizen is de naamgeving en nummering van de openbare ruimte geregeld in de “Verordening naamgeving en nummering gemeente Enkhuizen 2008” . Op basis van deze verordening berust de bevoegdheid tot het toekennen van namen aan de openbare ruimte bij het college.

Namen toekennen aan delen van de openbare ruimte is om verschillende redenen van belang. Zo maakt de indeling van een gemeente in straten het mogelijk dat mensen ,maar ook bijvoorbeeld de hulpdiensten zich snel kunnen oriënteren in een gemeente. Ook is in indeling van de gemeente in straten voor de gemeente zelf van belang. In vrijwel alle gemeentelijke registraties komen immers straatnamen voor.

Namen voor de openbare ruimte dienen bedacht te worden. Maar tevens dienen deze namen aan allerlei eisen te voldoen. De namen moeten bijvoorbeeld eenduidig en niet aanstootgevend zijn. Ook is een bepaalde systematiek bij het geven van namen onontbeerlijk. Daarnaast dient er rekening te worden gehouden met de afspraken die de VNG heeft gemaakt met de PTT Post BV. Gelet op het belang van een goede naamgeving en de ingewikkeldheid daarvan verdient het aanbeveling de naamgeving op te dragen aan een Commissie voor de straatnaamgeving. Deze commissie adviseert het college omtrent het vaststellen van nieuwe namen voor de openbare ruimte. Bij het bedenken van namen is de commissie gehouden aan hetgeen verwoord is in de beleidsregels (huis)nummering

en straatnaamgeving 2009. De wettelijke basis voor deze commissie ligt in artikel 84 van de Gemeentewet.

 

2.Artikelsgewijze toelichting

2. Artikel 2

De Commissie voor de straatnaamgeving geeft niet alleen namen aan wijken, buurten en straten. Ook het toekennen van namen aan de openbare ruimte en zonodig bouwwerken behoort tot haar taak. Dit laatste is mede noodzakelijk met het oog op het feit dat bouwondernemingen/ projectontwikkelaars nogal eens namen toekennen aan bouwwerken zonder rekening te houden met de uitgangspunten die de commissie voor de

straatnaamgeving hanteert bij het toekennen van namen. Dit betekent dat deze namen in overleg met de commissie dienen worden toegekend.

Artikel 3

In het kader van de dualisering kunnen sinds 2002 geen raadsleden meer plaatsnemen in een commissie die adviseert aan het college. Er is gekozen voor een minimum van 5 leden. De leden hoeven niet uit een bepaalde doelgroep te komen maar worden vooral geselecteerd op hun interesse of affiniteit met een bepaald onderwerp. Per onderwerp dient minimaal 1 lid gekozen te worden. Daarnaast is 1 plaats gereserveerd voor een inwoner met een brede interesse en algemene maatschappelijke betrokkenheid.

Artikel 5

De secretaris wordt aangewezen door het college. Hij is geen lid van de commissie. Deze secretaris wordt aangewezen uit het ambtelijk apparaat.

Artikel 7

Doordat de secretaris afkomstig is uit het ambtelijk apparaat is erdoorgaans als zoveel deskundigheid in de commissievergaderingen dat het uitnodigen van andere deskundigen kan worden beperkt.

Artikel 8

De Commissie wordt in ieder geval door de voorzitter bijeen geroepen wanneer nieuwe namen moeten worden toegekend of namen herzien. Herziening van namen kan bijvoorbeeld wenselijk zijn wanneer door een gewijzigde verkeerssituatie de bestaande naamgeving niet meer voldoet of de vindbaarheid van panden is bemoeilijkt.

Artikel 9

In artikel 84 lid 3 van de Gemeentewet wordt vermeld dat de openbaarheid van commissievergaderingen geregeld dient te worden.