Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerlen

Voorschriften marktcommissie 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerlen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVoorschriften marktcommissie 2014
CiteertitelVoorschriften marktcommissie 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Marktverordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-2014Nieuwe regeling (tevens intrekking van de Voorschriften marktcommissie 2010)

17-06-2014

GVOP

OBM-14000032

Tekst van de regeling

Intitulé

Voorschriften marktcommissie 2014

 

 

“Voorschriften marktcommissie 2014”

 

 

ARTIKEL 1 TAAKOMSCHRIJVING

1.de taak van de Marktcommissie is, het desgevraagd dan wel uit

eigener beweging, het college te adviseren omtrent de

ontwikkeling en vaststelling van het door de gemeente te voeren

algemeen beleid inzake het marktwezen en de ambulante handel.

2.besluiten als bedoeld in artikel 1.2., lid 3 en 4, artikel 1.3., artikel

1.4., lid 2 en artikel 1.5. Marktverordening worden door het

college niet genomen, dan nadat de Marktcommissie is gehoord.

ARTIKEL 2 SAMENSTELLING

 • 1.

  de marktcommissie is als volgt samengesteld:

  • a.

   voorzitter: een door het college aan te wijzen ambtenaar van de

   gemeente Heerlen;

  • b.

   secretaris: het hoofd van het bureau waaronder het marktwezen

   ressorteert, daartoe aan te wijzen door het college.

   De secretaris fungeert ook als plaatsvervangend voorzitter.

   De secretaris wordt bijgestaan door een van de

   marktbeheerders.

   De voorzitter, secretaris en de marktbeheerder hebben in de

   vergaderingen een adviserende stem.

  • c.

   leden:

   * 4 vertegenwoordigers van de markten in de gemeente

   Heerlen, aan te wijzen middels verkiezingen te houden door

   en onder de marktondernemers in de gemeente Heerlen.

   Bij deze aanwijzing wordt zoveel mogelijk rekening gehouden

   met de belangen van de diverse markten in de diverse

   stadsdelen en branches.

   * 2 vertegenwoordigers van de Centrale Vereniging voor de

   Ambulante Handel.

   * 1 vertegenwoordiger namens de standwerkers, aan te wijzen

   door de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel.

   * 1 vertegenwoordiger namens het Centrummanagement

 • 2.

  Ieder commissielid kan een plaatsvervanger aanwijzen die als

  lid aan de werkzaamheden van de commissie deelneemt.

 • 3.

  Door de voorzitter kunnen ambtenaren worden aangewezen die

  de commissievergaderingen als adviseur bijwonen.

ARTIKEL 3 AANWIJZING VERTEGENWOORDIGERS

Indien naar het oordeel van het college bij de aanwijzing van de vertegenwoordigers namens de markten in Heerlen onvoldoende rekening is gehouden met de naar plaatselijke omstandigheden

onderscheiden branchebelangen van de diverse standplaatshouders, is het college bevoegd de

gedane aanwijzing met vermelding van de reden terug te verwijzen.

Aanwijzingen van leden of plaatsvervangers die worden terugverwezen, worden geacht niet te zijn gedaan.

ARTIKEL 4 NIET-LEDEN

Het college is bevoegd, na ter zake advies te hebben ingewonnen van de Marktcommissie, nog andere dan de artikel 2, lid 1, sub c genoemde personen te benoemen tot lid c.q. afhankelijk van de agendapunten, uit te nodigen voor de vergadering.

2

ARTIKEL 5 ZITTINGSDUUR

1.de zittingsduur der leden en plaatsvervangende leden is gelijk aan

die van de gemeenteraad.

2.de afgetreden leden en plaatsvervangende leden kunnen opnieuw

worden aangewezen of benoemd.

3.leden en plaatsvervangende leden kunnen te allen tijde ontslag

nemen middels schriftelijke mededeling aan het college.

4.bij het tussentijds ontstaan van een vacature wordt daarin zo

spoedig mogelijk voorzien.

5.de ter vervulling ener tussentijdse vacature benoemde of

aangewezene treedt af op het tijdstip waarop degene, in wiens

plaats hij is benoemd of aangewezen, moest aftreden.

ARTIKEL 6 VERVALLENVERKLARING LIDMAATSCHAP

1.Indien (plaatsvervangende) leden als bedoeld in artikel 3 zich

schuldig hebben gemaakt aan handelingen of nalatigheden

waardoor naar het oordeel van het college schade is c.q. kan

worden toegebracht aan de belangen van de markt en/of de

ambulante handel (blijkend bijvoorbeeld uit een straf- of

sanctie-maatregel als bedoeld in paragraaf 4 van de

Marktverordening) kan het college het lidmaatschap vervallen

verklaren.

2.deze vervallenverklaring wordt schriftelijk ter kennis gebracht van

de betreffende leden en van de organisaties welke hen hebben

aangewezen.

ARTIKEL 7 WERKWIJZE

1.de commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter het nodig oordeelt

of het door de meerderheid der leden schriftelijk en met opgave

van redenen wordt verzocht.

2.de voorzitter draagt zorg dat de oproepingen, spoedeisende

gevallen uitgezonderd, ten minste 3 maal 24 uur voor het tijdstip

van aanvang der vergadering in het van de leden zijn.

3.de oproeping bevat de agenda der vergadering.

Indien na behandeling van de agenda de gelegenheid wordt

gegeven tot een rondvraag, wordt deze rondvraag beperkt tot

zaken die behoren tot de taak van de commissie.

4.indien een lid niet aan de vergadering kan deelnemen, draagt hij

er zelf zorg voor dat de oproep voor de vergadering in het bezit

komt van zijn plaatsvervanger.

5.het college is bevoegd de vergaderingen van de commissie bij te

wonen; zij hebben daarin een raadgevende stem.

6.na de opening van de vergadering kunnen andere aanwezigen

gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren

over de geagendeerde onderwerpen.

3

Het woord kan niet worden gevoerd over:

a.een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of

beroep openstaat of heeft opengestaan.

b.over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van

personen.

c.degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit voor

aanvang aan de secretaris.

Niet-leden van de commissie kunnen nadien tijdens de vergadering

van de commissie niet meer mondeling reageren op het

besprokene tijdens deze vergadering c.q. niet deelnemen aan de

rondvraag.

7.de commissie kan uit haar midden een subcommissie/werkgroep

benoemen, welke namens de marktcommissie een advies zal

uitbrengen.

ARTIKEL 8 VERGADERINGEN

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar, behoudens in de gevallen dat:

a.het college bij het vragen van een advies over een bepaalde

aangelegenheid uitdrukkelijk aan de commissie verzoekt daarover

niet in het openbaar te vergaderen.

b.de voorzitter van de commissie bepaalt dan wel de commissie zelf

beslist dat de vergadering der commissie of een gedeelte daarvan

niet in het openbaar wordt gehouden.

ARTIKEL 9 STEMMEN

1.de commissie mag niet beraadslagen noch besluiten indien niet ten

minste de voorzitter en de helft van het getal der leden aanwezig

is.

2.alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen

genomen.

3.de stemmingen over personen geschieden schriftelijk met

ongetekende briefjes.

De stemmingen over zaken geschieden bij hand opsteken.

ARTIKEL 10 ADVISERING

1.De (sub-)commissie brengt schriftelijk advies uit, tenzij

overlegging der notulen voldoende wordt geacht.

2.Van het gevoelen der minderheid van de (sub-)commissie wordt

melding gemaakt in het advies en/of de notulen.

ARTIKEL 11 BIJSTAND

1.de voorzitter kan zich ter vergadering door een of meer door hem

aan te wijzen personen doen bijstaan.

2.de (plaatsvervangende) leden kunnen zich ter vergadering doen

bijstaan door een hoofdbestuurder of een ander lid van de

organisatie, door wie zij zijn aangewezen, mits zij de voorzitter

van de commissie hiervan vooraf in kennis stellen en deze

daarvoor toestemming heeft verleend.

ARTIKEL 12 WIJZIGING VOORSCHRIFTEN

1.het college is bevoegd vorenstaande voorschriften te wijzigen

en/of aan te vullen, van welk voornemen zij alsdan kennis geven

aan de commissie met het verzoek om binnen een door hen te

bepalen termijn daarover advies uit te brengen.

2.ook de commissie kan aan het college een voorstel doen tot

wijziging van de voorschriften.

ARTIKEL 13 INWERKINGTREDING

Deze voorschriften treden in werking op de dag na die, waarop zij is bekendgemaakt. Op die datum vervallen de “Voorschriften marktcommissie 2010” (d.d. 09.02.2010).

ARTIKEL 14 CITEERTITEL

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als "Voorschriften marktcommissie 2014”.

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 17 juni 2014.

gemeentesecretaris, burgemeester,