Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Verordening starterslening Schouwen-Duiveland 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening starterslening Schouwen-Duiveland 2014
CiteertitelVerordening starterslening Schouwen-Duiveland 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Art . 147 van de Gemeentewet
 2. Art. 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-06-201412-06-201403-04-2017Nieuwe regeling

28-05-2014

Gemeenteblad nr. 35447, 25 juni 2014

28-05-14/12

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening starterslening Schouwen-Duiveland 2014

De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2014;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening s tarterslening Schouwen-Duiveland 2014

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  A anvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland;

 • c)

  Gemeenterekening Starterslening: een fondsrekening waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen kunnen worden teruggestort;

 • d)

  Starterslening: een lening die, na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning;

 • e)

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • f)

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  De gemeente Schouwen-Duiveland heeft een Gemeenterekening Starterslening ingericht waaruit aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een starterslening kan worden toegekend. De Gemeenterekening Starterslening is ondergebracht bij SVn.

 • 2.

  Op grond van deze verordening worden uitsluitend leningaanvragen toegekend:

  • a.

   Van in de gemeente Schouwen-Duiveland woonachtige verblijfsgerechtigde personen die, blijkend uit de GBA, op het moment van de aanvraag zelfstandig een huurwoning of -wooneenheid bewonen dan wel inwonend zijnen niet eerder zelfstandig hebben gewoond. De huurwoning moet vrijkomen voor verhuur als gevolg van de verhuizing naar de te verwerven woning die als onderpand dient voor de starterslening. In geval er sprake is van twee aanvragers geldt hiervoor genoemde eis voor één van beide aanvragers.

  • b.

   Van studerende/schoolgaande kinderen van, blijkend uit de GBA, in de gemeente Schouwen-Duiveland woonachtige verblijfsgerechtigde personen, die binnen een jaar na afronding van de studie of school zich opnieuw in de gemeente Schouwen-Duiveland willen vestigen en voor dat zij de studie of school aanvingen minimaal drie aaneengesloten jaren in de gemeente Schouwen-Duiveland hebben gewoond. In geval er sprake is van twee aanvragers geldt hiervoor genoemde bindingseis voor één van beide aanvragers.

  • c.

   Tot een maximum van 50% van het budget per jaar kunnen ook leningen worden toegekend aan niet in de gemeente Schouwen-Duiveland woonachtige, verblijfsgerechtigde personen die, blijkend uit de GBA, op het moment van de aanvraag zelfstandig een huurwoning of –wooneenheid bewonen dan wel inwonend zijn en niet eerder zelfstandig hebben gewoond.

  • d.

   Voor het verwerven van bestaande koopwoningen in de gemeente Schouwen-Duiveland waarvan de kosten voor het in eigendom verkrijgen (verwervingskosten) van de woning niet hoger zijn dan € 180.000. Meerwerk en verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de starterslening.

 • 3.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Artikel 3 Budget

 • 1.

  Uit de Gemeenterekening VROM Startersregeling kunnen slechts leningen worden toegewezen tot maximaal het door burgemeester en wethouders jaarlijks vast te stellen toekenningsplafond.

 • 2.

  Aanvragen, die in verband met het eerste lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Schouwen-Duiveland en SVn.

Artikel 5 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een starterslening toe te kennen.

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten, die maximaal € 180.000 mogen bedragen. De totale verwervingskosten kunnen niet meer bedragen dan het maximale bedrag volgens de, op het moment van offreren van de starterslening, geldende actuele NHG normen.

 • 3.

  De starterslening kan niet worden verstrekt indien koopsubsidie BEW en/of een ander koopinstrument, (rente)kortings- of financiële regeling is toegekend.

 • 4.

  Het college wijst, zonodig op advies van SVn, een aanvraag starterslening af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

 • 5.

  Zowel de eerste hypotheek als de starterslening moeten worden verstrekt met NHG.

 • 6.

  Het college kan aan de toekenning van startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 6 Procedure aanvraag en toekenning

 • 1.

  Een aanvrager die, op grond van artikel 2 binnen het toepassingsbereik van de starterslening valt, kan na het overleggen van een getekende koopovereenkomst een SVn-aanvraagformulier starterslening verkrijgen.

 • 2.

  Alle aanvragen op basis van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 3.

  De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats in overeenstemming met de hierna bedoelde Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (met inbegrip van de nadere toelichting van uitvoeringsaspecten Starterslening).

 • 4.

  Het college deelt de beslissing door middel van een toewijzings- of afwijzingsbesluit schriftelijk mee aan de aanvrager.

Artikel 7 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

 • 1.

  Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit starterslening in, indien:

  • a.

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

  • b.

   niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • c.

   de starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • d.

   de koopovereenkomst van de betreffende eigen woning wordt ontbonden.

 • 2.

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 3.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Artikel 8 Voorwaarden SVn

Op een starterslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties Starterslening’, ‘Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een SVn Financieringsplan (Starterslening)’, zoals die op het moment van toekenning zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Schouwen-Duiveland en SVn.

Artikel 9 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 2 lid 2 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover van toepassing gelet op het belang van de aanvrager, indien dit leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 12 juni 2014.

 • 2.

  Op de dag van inwerkingtreding van de ‘Verordening Starterslening Schouwen-Duiveland 2014’ wordt de verordening ‘VROM Starterslening Schouwen-Duiveland 2007’ ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening starterslening Schouwen-Duiveland 2014’.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland in zijn openbare vergadering van 28 mei 2014.

De griffier, De voorzitter,

…………………………… …………………………….