Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Afvalbeleidsplan 2014-2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAfvalbeleidsplan 2014-2017
CiteertitelAfvalbeleidsplan 2014-2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageTabel a, bijlage 2, Afvalbeleidsplan

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-2014nieuwe regeling

10-07-2014

Onbekend.

14RZ016

Tekst van de regeling

Intitulé

Afvalbeleidsplan 2014-2017

 

 

VOORWOORD

De gemeente Wijchen heeft de afgelopen periode werk gemaakt van scheiding van huishoudelijk afval. Door de invoering van Diftar [1], de milieustraat Bijsterhuizen en de inzameling van plastic verpakkingsafval is de hoeveelheid restafval fors afgenomen en de heffing gedaald. Op deze manier gaat afvalscheiding hand in hand met kostenbesparing en een beter milieu. Het resultaat is vooral te danken aan het enthousiasme van de burgers. Het zijn uiteindelijk de burgers die het moeten doen.

Met het afvalbeleidsplan 2014-2017 wordt het beleid van de afgelopen periode gecontinueerd. Het gaat om verdere implementatie van Diftar, zodat huishoudens invloed houden op de hoogte van de inzamelkosten. Afvalvoorzieningen worden zo mogelijk geoptimaliseerd om een betere service te bieden, kosten te besparen en hergebruikstromen te benutten. Daarnaast wordt de komende jaren ingezet op een eerlijke kostenverdeling, een inspirerende communicatie met huishoudens en een professionele samenwerking met het regionale afvalinzamelbedrijf.

Afvalbeheer zal zich de komende jaren verder verbreden en verduurzamen. Afval is geen thema op zich, maar onderdeel van leefomgevingskwaliteit en verduurzaming van de samenleving. Het afvalbeleid levert een bijdrage aan hergebruik van afvalstoffen (cradle to cradle [2]) en reductie van broeikasgassen (klimaat), heeft een sociale (service) en economische (kosten) component en behoeft een goede inpassing in ruimtelijke ontwikkelingen en beheer van de openbare ruimte. Belangrijk is dat gemaakte keuzes toekomstbestendig zijn en voordelen bieden. Door te combineren kan een meerwaarde worden gecreëerd.

Binnen dit speelveld zal het afvalbeheer zich de komende jaren bewegen. Door het afvalbeheer ook de komende periode slim te organiseren en burgers te motiveren blijven we “op weg naar een duurzaam Wijchen”.

M.J.F.J. Thijsen

Wethouder

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

Afvalbeheer heeft zowel op lokaal Wijchens niveau als op nationaal niveau de afgelopen jaren de nodige aandacht gehad. Zo is in Wijchen Diftar ingevoerd, de nieuwe milieustraat Bijsterhuizen geopend en is de gemeente Wijchen voor bepaalde periode aandeelhouder geworden van Dar nv.

Op nationaal niveau is een doelstelling afgesproken van 65% hergebruik en zijn in het kader van het realiseren van de doelstellingen voor verpakkingen afspraken gemaakt tussen het verpakkende bedrijfsleven en gemeenten. Ook is sprake van de toenemende aandacht voor de grondstoffenschaarste én de koppeling met klimaatbeleid.

Het laatste beleidsdocument van de gemeente Wijchen dateert van 2007 en met een looptijd tot 2011 (Notitie Optimalisatie inzameling huishoudelijke afvalstoffen). Een herijking van het Wijchense afvalbeleid is, vanwege de ontwikkelingen en het feit dat het laatste document is gedateerd, dan ook noodzakelijk. Met het afvalbeleidsplan 2014-2017 wordt het voorgaande beleidsplan gecontinueerd en geactualiseerd.

1.2 Doel en doelgroep

Koers en voorgenomen maatregelen

Het afvalbeleidsplan voorziet in een visie op het gemeentelijk afvalbeheer en een uitvoeringsplan. Koers, doelstellingen en voorgenomen maatregelen zijn inzichtelijk gemaakt voor de periode 2014-2017 met een doorkijk naar de langere termijn. In bijzonder op het gebied van de huishoudelijke afvalstoffen. Hiermee is voor de Wijchense burgers, contractanten en regiogemeenten duidelijk waarop de gemeente de komende jaren wil inzetten.

Gemeentelijke organisatie, burgers en andere partijen

Binnen de gemeentelijke organisatie (i.c. gemeenteraad, college van B&W en ambtelijke organisatie) is het afvalbeleidsplan richtinggevend voor plannen en besluiten, alsook de regionale samenwerking op het gebied van afvalbeheer. Voor de gemeenteraad is het beleidsplan tevens een instrument om afvalbeheer en kosteneffectiviteit te bewaken.

Bijzondere doelgroep is de Wijchense burger. Een goede afvalscheiding wordt in hoge mate bepaald door het bewustzijn en enthousiasme van de burgers om afval zoveel mogelijk aan de bron te scheiden. Het is belangrijk dat burgers inzicht hebben in voornemens van de gemeente en het effect van hun (afvalbewust) handelen. Het beleidsplan maakt inzichtelijk wat zij van de gemeente kunnen verwachten.

1.3 Context afvalbeleid

Duurzaamheidskader

Het afvalbeleid maakt deel uit van het milieu- en duurzaamheidbeleid van de gemeente. In het Milieubeleidsplan 2013-2016 van de gemeente Wijchen is de doelstelling voor afval als volgt geformuleerd. Het afvalbeleidsplan 2014-2017 vult deze doelstelling verder in.

‘Continueren uitvoering gemeentelijk afvalbeleid. Restafvalreductie door optimalisatie van afvalscheiding. Afvalinzameling- en verwerking tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Inzetten op gestructureerde communicatie, monitoring, rapportage.’

Begroting

Het afvalbeleid is uitgewerkt in de programma- en productbegroting. De financiële context wordt daarnaast bepaald door de bekostiging van de afvalinzameling, die in Wijchen geheel wordt gedekt uit de opbrengst van de afvalstoffenheffing.

Verordeningen, contracten en plannen

De verdere verankering van het afvalbeleid vindt plaats in plannen en besluiten, zoals de afvalstoffenverordening, dienstverleningsovereenkomsten (DVO), contracten met inzamelaars en verwerkers, ruimtelijke plannen en beheer- en uitvoeringsplannen.

Afvaljaarverslag

De realisatie van het afvalbeleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd in een afvaljaarverslag. Hierbij wordt ingegaan op doelrealisatie (milieuprestatie) en genomen maatregelen (uitvoeringsplan). Zo nodig vindt tussentijdse bijsturing van beleid plaats. Bevindingen worden gecommuniceerd met de Raad en met de burgers.

1.4 Reikwijdte

Preventie, inzameling en verwerking van huishoudelijk afval

Het afvalbeleidsplan omvat beleid en voorgenomen maatregelen op het gebied van de preventie, inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

Huishoudelijk afval wordt gedefinieerd als ‘afval afkomstig van huishoudens’ . Huishoudelijk afval omvat de deelstromen restafval, gft-afval, oud papier & karton, textiel, kunststof verpakkingsafval, glas, grof huishoudelijk afval en de afvalstromen die bij de milieustraat kunnen worden gebracht.

Zwerfafval is géén onderdeel van het afvalbeleidsplan. Zwerfafval komt aan de orde in het beheerplan voor de openbare ruimte.

Afvaldriehoek ‘milieu-service-kosten’

Bij de afweging van maatregelen wordt de afvaldriehoek ‘milieu-service-kosten’ gehanteerd. Hierbij worden maatregelen beoordeeld op:

 • -

  Milieurendement (minder restafval, benutting hergebruikstromen, efficiënt transport etc)

 • -

  Tevredenheid van burgers over inzamelvoorzieningen

 • -

  Kosten danwel opbrengsten van de inzamelstructuur.

1.5 Leeswijzer

Hoofdstuk 2: geeft inzicht in de huidige situatie: wat is de stand van zaken met betrekking tot het afvalbeheer in Wijchen en wat zijn de landelijke ontwikkelingen.

Hoofdstuk 3: geeft de visie, ambitie en bijbehorende uitgangspunten voor het gemeentelijk afvalbeleid.

Hoofdstuk 4: geeft de aanpak en de bijbehorende maatregelen

Hoofdstuk 5: geeft de financiële onderbouwing

Hoofdstuk 6 :geeft het uitvoeringsprogramma

2 HUIDIGE SITUATIE

Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de stand van zaken wat betreft het afvalbeheer in de gemeente Wijchen (zie ook bijlage 1). Aan de orde komt het bereikt resultaat in termen van afvalscheiding en kosten, de positie van Wijchen ten opzichte van vergelijkbare gemeenten en de interne organisatie van het afvalbeheer (zie ook bijlage 2 en 3).

2.1 Evaluatie afvalbeleidsplan 2007 – 2012

In 2007 is de beleidsnotitie ‘Optimalisatie inzameling huishoudelijke afvalstoffen 2007-2011’ vastgesteld. In de beleidsnotitie en jaarlijkse evaluaties zijn maatregelen opgenomen.

Inzamelstructuur verbeterd

Uit de eindevaluatie blijkt dat het merendeel van deze maatregelen is uitgevoerd. In bijzonder de maatregelen gericht verbetering van de inzamelstructuur. Daarentegen is een systematische (wijkgerichte) monitoring en terugkoppeling van resultaten hiervan in structurele communicatieactiviteiten niet van de grond gekomen.

Conclusie:

Afgezien van het opzetten van structurele communicatie, monitoring en terugkoppeling van resultaten naar de bewoners, zijn de maatregelen uit voorgaande beleidsnotitie en de daaropvolgende evaluaties uitgevoerd.

2.2 Prestatie milieu – kosten – service [3]

De gemeente Wijchen heeft de afgelopen jaren grote stappen voorwaarts gemaakt in de optimalisatie van het afvalbeheer (zie ook bijlage 2).

Hoeveelheid restafval gedaald

Zo is in 4 jaar tijd de hoeveelheid restafval, die middels minicontainers en (ondergrondse) verzamelcontainers huis-aan-huis wordt ingezameld, met bijna 80 kg/inwoner afgenomen (van circa 225 kg/inw naar 144 kg/inw). Dit is een afname van 35%.

Afvalscheiding verbeterd

Tegelijkertijd is het aandeel gescheiden ingezameld afval (incl. het grof afval) in dezelfde periode gestegen van 50 tot 65%. Deze goede resultaten zijn het gevolg van in ieder geval twee belangrijke aanpassingen in het afvalbeheer. In 2013 is Diftar [4] ingevoerd en is de nieuwe milieustraat te Bijsterhuizen geopend.

Heffing gedaald

Mede als gevolg van de afname van de hoeveelheid restafval en een gunstiger verwerkingstarief voor rest- en GFT-afval is de gemiddelde afvalstoffenheffing (maatstaf voor de afvalbeheerkosten) gedaald van € 225 per huishouden naar circa € 160 per huishouden.

Tevredenheid op orde

Het jaarlijkse bewonersonderzoek, uitgevoerd door Dar nv, laat zien dat de burgers van Wijchen tevreden zijn over de dienstverlening met betrekking tot de inzameling van afval. Aandachtspunten zijn het beter schoonhouden van (de omgeving) van glascontainers en een hogere inzamelfrequentie van gft-afval en kunststofafval.

Conclusie:

De driehoek milieu-kosten-service ontwikkelt zich positief (is in balans). Op dit moment spelen op deze gebieden geen grote issues.

2.3 Wijchen in vergelijking met andere gemeenten

Om de positie van de gemeente Wijchen te duiden is deze vergeleken met de resultaten van regiogemeenten en van een aantal gemeenten dat qua inwoners en stedelijkheid vergelijkbaar is met Wijchen (zie ook bijlage 3).

Regiogemeenten: Wijchen is middenmoter

In de regio Nijmegen is de gemeente Wijchen zowel op het gebied van milieu (hoeveelheid restafval, % gescheiden inzameling) als kosten (hoogte heffing) een ‘middenmoter’. De gemeenten in de regio zijn echter qua inwoneraantal en stedelijkheidsklasse (aantal adressen per km2) niet goed vergelijkbaar met Wijchen.

Vergelijkbare gemeenten: Wijchen is koploper

Ten opzichte van gemeenten met eenzelfde inwonersaantal en stedelijkheidsklasse bevindt de gemeente Wijchen zich juist in de ‘kopgroep’. Nog beter dan Wijchen scoren de gemeenten die al langere tijd Diftar toepassen, beschikken over een minicontainer voor oud papier & karton en een hoger tarief voor restafval hanteren.

Conclusie:

Wijchen scoort in de ‘kopgroep’ (vergelijkbare gemeenten) wat betreft hoeveelheid restafval, percentage gescheiden inzameling en kosten. Op basis van ‘best practices’ (andere gemeenten) zijn ‘omgekeerd inzamelen’, een hoger tarief voor aanbieden restafval en een minicontainer voor oud papier& karton interessant voor het optimaliseren van het afvalbeheer in Wijchen.

2.4 Organisatie van het afvalbeheer

Regionale samenwerking complexer

Eind 2011 is door de Raad besloten om voor een periode van 5 jaar (eind 2016) aandeelhouder te worden van Dar NV. Hiermee werd Dar aangewezen als uitvoerende partij, verantwoordelijk voor de afvalinzameling (restafval, gft-afval, oud papier & karton, textiel, kunststof verpakkingsmateriaal en grof afval) én de exploitatie van de milieustraat Bijsterhuizen. De organisatorische en financiële constellatie waarbinnen het afvalbeheer in Wijchen wordt uitgevoerd is door dit besluit ingrijpend veranderd. Zowel de gemeente Wijchen als Dar zijn volop bezig de samenwerking te optimaliseren.

Interne organisatie behoeft herijking

Op dit moment zijn 4 afdelingen bij het afvalbeheer betrokken, te weten Ruimte, milieu en economie (integraal afvalbeleid), Openbare Werken (aansturing feitelijke afvalinzameling) Financiën (ondersteunend) en Communicatie (ondersteunend), alsook 2 wethouders (financiën en milieu). Dit vereist een goede samenwerking en afstemming. Hiertoe is een overlegstructuur ingericht en een aanzet gegeven voor herijking van de taakverdeling.

Beleidsevaluatie is voorzien

Jaarlijks wordt de Raad geïnformeerd over de voortgang van het afvalbeleid. Dit gebeurt middels een jaarevaluatie van het afvalbeleid als onderdeel van de milieujaarevaluatie. Ook wordt, in het kader van de begroting en het vaststellen van de afvalstoffenheffing, jaarlijks een financieel overzicht ten behoeve van de gemeenteraad opgesteld. Inmiddels is een aanzet gegeven voor verdere professionalisering van de verantwoording aan de Raad.

Afvalcommunicatie veelal volgend

De burgers worden via de gemeentelijke website, de website van Dar en de afvalkalender geïnformeerd over de afvalinzameling en hetgeen van hen wordt verwacht. In 2012 en 2013 is over de introductie van Diftar, de nieuwe milieustraat en de inzameling van plastic verpakkingsafval gecommuniceerd. De communicatie is veelal volgend en informerend en behoeft een meer planmatige aanpak.

Conclusie:

De communicatie over afval is veelal adhoc en staat vooral in het teken van informeren over (veranderingen in) de afvalinzamelstructuur.

Relevante landelijke doelstellingen:

- Maximaliseren hergebruik van afval. - 65% van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval recyclen in 2015. - 42% recycledoelstelling voor plastic verpakkingsafval.

2.5 Landelijke ontwikkelingen

Van afval naar grondstof

Als gevolg van de toenemende schaarste aan grondstoffen en een steeds groter beslag op de beschikbare voorraden, is een mondiale trend waarneembaar naar maximalisering van hergebruik van afvalstromen. Door de onstuimige economische groei in landen als China en India is de vraag naar grondstoffen explosief gestegen.

Eén van de gevolgen is een sterke ‘herwaardering’ van afvalstoffen. De rijksoverheid onderkent deze ontwikkeling en richt zich middels het programma ‘Van afval naar grondstof’ veel meer op grondstoffenbeleid en ketenbeheer dan op afvalbeleid. In het programma is dit als volgt verwoord:

‘De beweging van afval naar grondstof leidt tot een meer circulaire economie. Dit vergt het duurzaam omgaan met natuurlijke bronnen (sustainable sourcing), het zuinig omgaan met onze grondstoffen (resource efficiency), het slim ontwerpen van producten (eco-design en substitutie van niet duurzame materialen), het langer en meerdere keren gebruiken van voorwerpen (hergebruik en reparatie) en het optimaal benutten van reststromen.’

Conclusie:

Afvalscheiding draagt bij aan het sluiten van productie- en consumptieketens en draagt daarin bij aan de totstandkoming van de circulaire economie en de cradle-to-cradle filosofie.

Trendbreuk nodig in gemeentelijk afvalbeheer

Om de grondstoffen uit het afval maximaal te benutten is in de zogenaamde ‘Afvalbrief’ van de Staatssecretaris van Milieu (augustus 2011) de ambitie neergelegd om in 2015 65% van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval te recyclen.

Ter realisatie adviseert de NVRD [5] gemeenten de volgende elementen te verwerken in hun afvalbeheer:

 • 1.

  Bekijken op welke manier (een vorm van) Diftar kan worden ingezet om recycle-doelstellingen te ondersteunen.

 • 2.

  Een goede balans tussen een hoge service op recyclables, een financiële prikkel voor gescheiden inzameling en een goede, constante en gezamenlijke communicatie leidt tot beter scheidingsgedrag. Bewezen en veelbelovende systemen kunnen door gemeenten breed worden ingevoerd.

 • 3.

  Nadrukkelijk onderscheid maken in beleid voor laag- en hoogbouwgebieden. Voor hoogbouw zijn nieuwe pilots en initiatieven noodzakelijk.

 • 4.

  Een hoog voorzieningenniveau via milieustraten draagt bij aan de gescheiden inzameling van grof huishoudelijk afval. Goede faciliteiten op milieustraten, zoals bereikbaarheid, ruime openstelling en lage aanbiedtarieven, zijn nodig om de burgers te stimuleren tot scheiding van grof huishoudelijk afval.

 • 5.

  In het kader van teruglopende beleidscapaciteit (zeker in kleinere gemeenten) wordt meer samenwerking tussen gemeenten op het gebied van regievoering omtrent het afvalbeheer geadviseerd.

Conclusie:

Om 65% gescheiden inzameling te bereiken adviseert de NVRD: Diftar, service op recyclables, hoog voorzieningenniveau voor grof huishoudelijk afval, maatwerk bij hoogbouw, goede afvalcommunicatie en samenwerking met andere gemeenten. Op basis van dit advies kan Wijchen nog winst boeken op de onderdelen service op recyclables, communicatie en samenwerking.

Verpakkingendossier

Voor een aantal afvalstromen, waaronder verpakkingsafval, geldt in Nederland een systeem van producentenverantwoordelijkheid. De producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingsafval is uitgewerkt in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022.

De overeenkomst bevat de afspraken tussen Rijk, verpakkende industrie en VNG [6] over de uitvoering van het Verpakkingenbesluit. In bijzonder het realiseren van de 42% doelstelling voor gescheiden inzameling en hergebruik van plasticafval. Gemeenten ontvangen hiertoe een (ruimte) kostendekkende vergoeding voor de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval.

Vanaf 2015 zijn gemeenten naast de inzameling ook verantwoordelijk voor de sortering en vermarkting van plastic verpakkingsafval (vermarkting is facultatief). De te ontvangen vergoeding is dan niet meer gebaseerd op de ingezamelde hoeveelheid, maar beperkt zich tot de hoeveelheid plastic verpakkingsafval die na sortering aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. Het feit dat slechts een deelstroom uit het plastic afval wordt vergoed, kan voor de gemeente aanzienlijke financiële gevolgen hebben.

Conclusie:

Om in 2015 in aanmerking te blijven komen voor de vergoeding voor ingezameld kunststof verpakkingsafval is een andere wijze van nasortering en verwerking van dit afval noodzakelijk.

Onderdeel van de Raamovereenkomst is beproeving van de inzameling en recycling van drankenkartons. Hiertoe zijn in 2013 verschillende pilots in Nederland uitgevoerd. De resultaten hiervan leiden in de loop van 2014 tot besluitvorming over de vraag of, en zo ja hoe, de drankenkartons het beste kunnen worden ingezameld.

3 VISIE & AMBITIE

Wijchen heeft in 2013 Diftar ingevoerd en de milieustraat Bijsterhuizen in gebruik genomen. Als gevolg hiervan is de hoeveelheid restafval gedaald en het percentage gescheiden ingezameld gestegen. De laatste zelfs zodanig dat de landelijke doelstelling van 65% is behaald. Het zaak deze prestatie te consolideren en optimaliseren, rekening houdend met de duurzaamheidsprincipes en anticiperend op de toekomst.

3.1 Visie op duurzaam afvalbeheer

De gemeente Wijchen heeft op grond van de Wet milieubeheer een zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afval. De gemeente streeft naar een autonome, effectieve en efficiënte invulling van de zorgplicht. Aanvullend wil de gemeente het afvalbeheer verder verduurzamen.

Voorkomen van afwenteling

Het afvalbeheer geeft invulling aan de gemeentelijke duurzaamheidsprincipe (zie Milieubeleidsplan 2013-2016). In bijzonder het voorkomen van afwenteling van problemen naar andere locaties en toekomstige generaties. Onder andere door toepassing van Cradle to Cradle [7] en verdere invulling van de Ladder van Lansink [8].

Minimaliseren restafval

Het afvalbeheer wordt ingericht op minimalisering van de hoeveelheid restafval door afvalpreventie en een betere afvalscheiding en -hergebruik. Hierdoor wordt productie van grondstoffen vermeden, energie bespaard en de uitstoot van CO2 gereduceerd.

Kosteneffectief

Wijchen streeft naar een kosteneffectief afvalbeheer. Doordat de waarde van grondstoffen zich positief ontwikkelt en voor restafval juist moet worden betaald, kunnen kostenbesparingen worden gerealiseerd door gescheiden inzameling van grondstoffen. Daar waar regionale samenwerking bijdraagt aan effectiever en efficiënter afvalbeheer heeft deze de voorkeur.

Kracht van de samenleving

De gemeente Wijchen gaat uit van de kracht van de samenleving en ziet zichzelf vooral als ‘facilitator’. De burger moet het uiteindelijk doen. Het resultaat van afvalinzameling valt of staat met het enthousiasme van de burgers.

Verbrede scope

Verduurzaming betekent ook een bredere scope binnen het afvalbeheer. Het gaat erom dat keuzes toekomstbestendig zijn en naast milieuwinst ook financiële en sociale voordelen opleveren.

Voorts gaat het om een integrale benadering van afvalbeheer, waarbij ook andere (milieu)effecten worden meegewogen. Hierbij kan worden gedacht aan transport van afval (energie, klimaat) en ruimtelijke ordening (ruimtebeslag voorzieningen).

Streefbeeld 2025

Afval bestaat niet meer door volledig hergebruik van reststoffen of nuttige toepassing van reststoffen. Eventuele afvalverbranding vindt plaats met energieterugwinning (Milieubeleid2013-2016).

Doel afvalbeleid

1. Minimaliseren van restafval, door optimalisatie van afvalscheiding en afvalpreventie. 2. Doelmatig afvalbeheer tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Duurzaam

- Toekomstbestendige keuzes anticiperend op voor de hand liggende ontwikkelingen. - Afval inzetten als grondstof (cradle to cradle, hergebruik ). - Voorkómen van afval (preventie). - Duurzame balans tussen milieuwinst, kosten en serviceniveau, op korte én lange termijn. - Benutten initiatieven en enthousiasme van burgers en organisaties voor zover doelmatig (vliegwiel).

3.2 Ambitie 2014-2017

Vorige planperiode zijn grootschalige maatregelen, zoals Diftar, in hoog tempo ingevoerd. Voor de huishoudens was dit een hectische periode met veel veranderingen en een stortvloed aan informatie. Burgers hebben tijd nodig om aan de nieuwe situatie te wennen, inzicht te krijgen in het scheidingsgedrag en dit te verbeteren. Daarnaast heeft ook de gemeentelijke organisatie tijd nodig om een inhaal- en kwaliteitsslag te maken en nieuwe ontwikkelingen in het afvalbeheer intern zo goed mogelijk in te regelen.

Consolidatie en optimalisatie

Om deze redenen wordt de komende periode ingezet op bestendiging en optimalisering. Het is noodzakelijk om eerst alle elementen van het afvalbeheer zodanig in te richten en te beheersen dat een goede basis ontstaat voor een vervolgstrategie. Op lange termijn wordt gestreefd naar continue verbetering van het afvalbeheer.

Tenminste handhaven bereikte niveau

Ambitie voor de periode 2014-2017 is het tenminste handhaven van het bereikte niveau (ref 2013) en het voldoen aan wettelijke en andere eisen, wat betreft: restafvalproductie (hoeveelheid), afvalscheiding (percentage hergebruikstromen), serviceniveau (voorzieningen, tevredenheid), kosten (heffing) en communicatie (voorzieningen en acties).

Kansen benutten voor hergebruikstromen

Zo mogelijk wordt een verbeterslag gemaakt. De komende periode wordt ingezoomd op de afvalstromen papier, drankenkartons en textiel, omdat deze goede kansen bieden voor verdere restafvalreductie en kostenbesparing. Daarnaast is optimaliseren van de plastic afvalinzameling een punt van aandacht.

Continueren Diftar

De komende periode wordt Diftar gecontinueerd en geoptimaliseerd. Uitgangspunt is om geen nieuwe (grootschalige) maatregelen te intoduceren totdat de streefwaarde (140 kg/inwoner/jaar) is bereikt en stabiel gebleven (2013=144 kg/inwoner/jaar).

Geen ingrijpende wijzigingen

Introductie van een ander inzamelsysteem, zoals ‘Omgekeerd inzamelen’ is deze planperiode gelet op bovenstaande niet aan de orde. Wel kunnen optimalisatiemogelijkheden worden verkend en doorgevoerd, mits wordt voldaan aan gestelde criteria zoals milieu-service-kosten, alsook toekomstbestendigheid. Voorbeeld is verkenning van het rendement van een minicontainer voor papier.

Professionele regionale samenwerking

Punt van aandacht is de samenwerking met Dar als afvalinzamelaar. Marktconformiteit, tevredenheid over dienstverlening en transparantie van bedrijfsvoering zijn belangrijke elementen in het licht van gestelde doelen. De samenwerking met de Dar wordt de komende jaren geëvalueerd, waarna eind 2016 besluitvorming plaatsvindt over continuering van het aandeelhouder- en opdrachtgeverschap.

Lange termijn doelen (continue verbetering):

1. Verbeteren van de scheidingsresultaten. 2. Terugdringen van het aandeel restafval. 3. Reduceren van de kosten van afvalinzameling en -verwerking voor de burger. 4. Verhogen van het serviceniveau (faciliteiten) voor de burger. 5. Verbeteren van de communicatie richting de burger.

Ambitie 2014-2017

Handhaven en zo mogelijk verbeteren van het bereikte prestatieniveau (ref 2013) w.b. restafvalproductie scheidingspercentage serviceniveau kosten Voorzieningen/service op orde houden en zo mogelijk optimaliseren voor hergebruikstromen (kwaliteitsslag).

Aandachtspunten 2014-2017

Burgers enthousiasmeren, inzicht geven in effect van handelen en besparings-mogelijkheden. Optimalisering inzamelvoorzieningen, i.c. Diftar, papierafval (verkenning), drankenkartons/plasticafval, textiel. Effectieve regievoering regionale afvalinzamelaar.

3.3 Beleidsuitgangspunten

Bij de verdere implementatie van het afvalbeleid worden de volgende uitgangspunten of leidende principes gehanteerd.

 • 1.

  De vervuiler betaalt.

 • Diftar blijft één van de pijlers onder het afvalbeleid. Met de toepassing van Diftar ‘betaalt de vervuiler’, zowel bij huis-aan-huis inzameling als de milieustraat.

 • 2.

  Afvalscheiding begint aan de bron; de burger moet het doen:

 • afvalscheiding aan de bron prevaleert boven nascheiding vanwege de milieu- en kostenvoordelen én omdat hiermee het enthousiasme van de burger ten volle wordt benut. De gemeente ondersteunt dit door facilitering van een goede infrastructuur en een inspirerende communicatie.

 • Zolang de kwaliteit en capaciteit in nascheiding door scheidingsinstallaties onvoldoende is, zal de gemeente Wijchen de discussie op afstand volgen. De gemeente Wijchen zal vooralsnog geen initiatief nemen om te investeren in nascheidingscapaciteit voor restafval.

 • 3.

  Service voor hergebruikstromen:

 • deze dragen bij aan de hergebruiksdoelstelling en vormen een inkomstenbron. Service voor hergebruikstromen prevaleert boven restafval.

 • 4.

  Maatwerk bij hoogbouw:

 • bronscheiding is vanwege de aanwezige opslagruimte voor grondgebonden woningen (laagbouw) veel vanzelfsprekender dan voor niet-grondgebonden woningen (hoogbouw [9]). Maatwerk voor hoogbouw is nodig om voldoende stimulans tot afvalscheiding te bieden en de gescheiden inzameling te optimaliseren.

 • 5.

  Minicontainers, tenzij:

 • huishoudens maken in principe gebruik van minicontainers, tenzij dit in de gegeven situatie niet passend of doelmatig is. Reden hiervoor is dat met mini-containers een goede afvalscheiding mogelijk is en wordt gefaciliteerd. Voor (ondergrondse) verzamelcontainers (gft- en restafval in 1 container) geldt het ‘nee tenzij’ principe, omdat het huishoudens uitsluit van afvalscheiding en in strijd is met de scheidingsdoelstelling.

 • 6.

  Dar is de uitvoerende partner (in ieder geval tot en met 2016):

 • voor de inzameling van huishoudelijke afvalstromen is Dar in beginsel de aangewezen partij. Door het (regionaal) creëren van volume kunnen de kosten laag worden gehouden.

 • Daarnaast blijft in beperkte mate ruimte bestaan voor inzameling van huishoudelijke afvalstromen voor goede doelen met behulp van verenigingen, scholen of kerken. Bijvoorbeeld kleding en papier. De sociale overweging mag echter niet leiden tot extra kosten (heffing) voor de Wijchense burger.

 • 7.

  Efficiency en autonomie bij regionale samenwerking:

 • regionale samenwerking bij afvalinzameling en –verwerking is een middel om effectiever en efficiënter afvalbeer te bereiken In beginsel is regionale uitbesteding alleen opportuun als dit schaalvoordeel en kwaliteitsverbetering oplevert. In de regionale samenwerking wil de gemeente Wijchen de autonomie en onafhankelijkheid behouden.

 • 8.

  Geen kostenverhoging:

 • eventuele investeringen dienen binnen een redelijke termijn te worden terugverdiend via opbrengsten of vermeden kosten. Het hanteren van hogere tarieven (heffing) voor restafval is vooralsnog niet gewenst. Wel moet het inzamelsysteem zodanig zijn ingericht, dat goede scheiding een lagere heffing betekent. De kosten voor afvalverwerking zijn voor een groot deel gelegen in restafvalverbranding.

 • 9.

  Weloverwogen keuzes:

 • een adequaat afvalbeheer vindt plaats op basis van feiten en inzicht in consequenties, zodat de juiste maatregel op het juiste moment wordt ingevoerd. Milieuwinst en kostenbesparing zijn leidend. De aspecten regionaal (regionale verwerking, geen afwenteling buiten de regio) en sociaal (zoals inzet social return) zijn alleen relevant indien sprake is van een rendabele business case en mogen niet leiden tot extra kosten.

 • 10.

  Proactief bij ruimtelijke planvorming:

 • bij woningbouwprojecten worden afvalvoorzieningen in een zo vroeg mogelijk stadium meegenomen in de ruimtelijke planvorming. Aandacht voor locatiekeuze en ruimtebeslag van inzamelvoorzieningen in de openbare ruimte en opslagruimte bij grondgebonden woningen.

4 UITVOERINGSSTRATEGIE

Op basis van voorgaande is het vooral zaak de huidige situatie te consolideren en optimaliseren als opmaat voor eventuele vervolgstappen in de volgende planperiode. Dit resulteert in een aanpak met 5 speerpunten. Deze speerpunten worden in hoofdstuk 6 uitgewerkt in een maatregelenpakket.

Speerpunten 2014-2017

1. Inspirerende en gestructureerde communicatie met burgers. 2. Bestaande faciliteiten op orde houden en zo mogelijk optimaliseren. 3. Gerichte monitoring en evaluatie. 4. Inzichtelijke en acceptabele heffing. 5. Adequate regievoering marktpartijen.

4.1 Speerpunten en maatregelen

1. Inspirerende en gestructureerde communicatie met burgers

Door huishoudens te informeren over voorzieningen, kosten en besparingsmogelijkheden (praktische tips) wordt bewustwording vergroot en scheidingsgedrag gestimuleerd. Hierbij hoort ook voorlichting over de mogelijkheden voor afvalpreventie [10] (voorkomen van afval) en hergebruik. Het is bekend dat kostenbesparing de belangrijkste drijfveer is voor afvalscheiding. Door huishoudens inzicht te geven in het resultaat van het scheidingsgedrag (minder afval, minder heffing) wordt nog een extra impuls gegeven.

Om burgers op een goede manier te ondersteunen zal de communicatie op gestructureerde en inspirerende wijze plaatsvinden. Hiertoe wordt een communicatieplan opgesteld, waarin doelen, aanpak en verantwoordelijkheden zijn weergegeven. Dit in aansluiting op de communicatie-activiteiten die Dar reeds voor de gemeente uitvoert. Bij voorkeur wordt gekozen voor een themagewijze aanpak (periodegewijs een thema uitlichten), communiceren van successen (positieve gedragsbeïnvloeding) en een verbrede benadering [11] (kostenbesparing én beter voor mens en milieu).

Maatregel 1:

Opstellen en uitvoeren van een communicatieplan, waarmee scheidingsgedrag en bewustwording wordt gestimuleerd. Afstemmen met communicatietraject van Dar.

2. Bestaande faciliteiten op orde houden en zo mogelijk optimaliseren

Uitgangspunt is om geen nieuwe inzamelsystemen te introduceren voordat Diftar voldoende is geïmplementeerd (zie tekstkader Ambitie). Zo mogelijk wordt op deelgebieden een kwaliteitsslag gemaakt, voor zover wordt voldaan aan criteria van milieu-service-kosten alsook toekomstbestendigheid.

Naast de ‘grote hergebruikstromen’, zoals gft-afval en oud papier, bevat het restafval ‘kleine, waardevolle stromen’ die uit financieel en milieuoogpunt interessant kunnen zijn bij de verfijning van de afvalscheiding. Het gaat bijvoorbeeld om textiel, frituurvet, kleine apparaten, batterijen en kleine kringloopgoederen. Op basis van de sorteeranalyses en de eindevaluatie Diftar (2016) wordt bepaald welke hergebruikstromen opportuun zijn.

Oud papier

De Gemeenteraad heeft gevraagd om nut en noodzaak te onderzoeken van een minicontainer voor de inzameling van oud papier. Naar verwachting zal dit resulteren in een toename van de hoeveelheid gescheiden ingezameld papier. Ervaringen elders laten gemiddeld een toename zien van 25%.

Daarnaast fungeert de minicontainer voor de huishoudens als praktische opslagvoorziening voor oud papier. Voor de inwoners van Wijchen betekent dit echter een derde minicontainer aan huis. Ook voor de papier inzamelende verenigingen heeft een dergelijke verandering gevolgen. Zo moeten de vrijwilligers leren omgaan met minicontainers en gelden aanvullende veiligheidsmaatregelen.

Maatregel 2:

Onderzoeken van nut en noodzaak van de inzameling van oud papier middels minicontainers

Textiel

Ook voor textiel geldt dat Dar de uitvoerende partij is voor inzameling en vermarkting. Dit wordt in 2014 verder geëffectueerd. De gemeente Wijchen zal met de huidige vergunninghouders afspraken moeten maken over beëindiging van de inzameling.

Maatregel 3:

Afronden acties rondom onderbrengen van de textielinzameling bij Dar.

Kleine apparaten, batterijen en kleine kringloopgoederen

Voor deze deelstromen geldt dat hiervoor al een inzamelstructuur bestaat bij verschillende winkelketens [12]. Een aantal gemeenten in Nederland vindt deze structuur niet voldoende. De stromen zijn voor deze gemeenten dermate interessant dat manieren zijn ontwikkeld om ze, al dan niet in combinatie met andere stromen, apart te gaan inzamelen.

Zo heeft Rd4 (de reinigingsdienst die in opdracht van een aantal gemeenten in de Oostelijke Mijnstreek opereert) de zogenaamde BEST-tas ontwikkeld. Hiermee kunnen Boeken, Elektrische apparaten, Speelgoed en Textiel worden aangeboden. Rd4 exploiteert zelf kringloopwinkels en zorgt op deze manier voor aanbod. AVRI (Rivierenland) zamelt, in samenwerking met verenigingen, bij wijze van proef gebruikt frituurvet, kleine apparaten, cartridges en textiel in.

In hoeverre een dergelijk inzamelsysteem kansen biedt voor Wijchen is mede afhankelijk van het aanbod. Op basis van de jaarlijks uit te voeren sorteeranalyses kan hiervan een inschatting worden gemaakt. Ofwel, zijn de hoeveelheden die in Wijchen vrijkomen voldoende voor het opzetten van een aparte inzamelstructuur.

Maatregel 4:

De ontwikkelingen rond de inzamelstructuren van kleine waardevolle stromen volgen. Op basis van ontwikkelingen alsook van het aanbod in Wijchen onderzoeken of aanpassing van de inzamelstructuur opportuun is.

Drankenkartons

Het inzamelen van drankenkartons wordt op dit moment in een aantal pilots beproefd, als uitwerking van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. De resultaten van de pilots bepalen of gescheiden inzameling van drankenkartons onder de Nedvang-constructie gaat vallen.

Het is wellicht interessant ook zonder de Nedvangconstructie de drankenkartons gescheiden in te zamelen. Het is immers een aanzienlijk deel van het restafval. Om de drankenkartons te vermarkten is samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk. De hoeveelheid vanuit Wijchen is te klein om een serieuze marktpartij te vormen.

Maatregel 5:

In regioverband onderzoeken van mogelijkheden voor gescheiden inzameling van drankenkartons.

Kunststof verpakkingsafval

De inzameling van kunststof verpakkingen vindt in Wijchen huis-aan-huis plaats middels de zogenaamde Plastic Hero-zakken. Deze inzamelmethode levert de hoogste respons. Een praktisch aandachtspunt is de verwaaiing van de aangeboden zakken bij harde wind. Hierdoor kost de inzameling meer tijd en worden mogelijk niet alle zakken door de inzamelaar meegenomen met vervuiling van de openbare ruimte tot gevolg.

Het zo laat mogelijk aanbieden van de zakken of bevestiging van zakken aan een hek/ paal zijn mogelijke praktische tips voor de burgers. Dit kan bijvoorbeeld door communicatie worden ondervangen. Het is zinvol om mogelijkheden te onderzoeken om de kans op verwaaiing te verkleinen.

Maatregel 6:

Onderzoeken van mogelijkheden om de kans op verwaaiing van de zakken met kunststofafval zoveel mogelijk te verkleinen.

Om na 2015 in aanmerking te blijven komen voor de vergoeding voor ingezameld kunststof verpakkingsafval is een andere wijze van nasortering en verwerking van dit afval noodzakelijk. Mogelijkheden worden in regionaal verband nader onderzocht.

3. Gerichte monitoring & evaluatie

Integrale monitoring afvalbeleid

Inzicht in behaalde resultaten is nodig voor een goede finetuning van beleid en uitvoering. Van belang is te komen tot een monitoringsstructuur die hierbij aansluit. Basis voor de monitoring zijn de elementen van het afvalbeleidsplan, in bijzonder prestatie-indicatoren en maatregelen-plan.

De monitoringsgegevens vormen de input voor de jaarlijkse integrale evaluatie van het afvalbeleidsplan (afvaljaarverslag). Zo nodig kan ‘upgrading’ plaatsvinden van ambitie, doelstellingen en maatregelenplan. Daarnaast zijn de monitoringgegevens van belang voor een gerichte communicatie met burgers (effect van gedrag) en de praktische aansturing van een doelmatig afvalbeheer (management en efficiencyverbetering).

Behalve de algemene jaarlijkse beleidsevaluatie zijn in de planperiode twee specifieke evaluaties gepland: de evaluatie van Diftar (eindevaluatie 2016 met jaarlijkse tussenevaluatie) en de evaluatie van het aandeelhouderschap Dar (2016). Zie voor laatstgenoemde speerpunt 5. De resultaten van Diftar zijn ook onderdeel van de integrale jaarevaluatie van het afvalbeleidsplan.

Maatregel 7:

Opzetten en onderhouden van een monitoringsysteem voor het evalueren van beleidsrealisatie (doelen en middelen), ten behoeve van communicatie (informeren en stimuleren) en ten behoeve van de aansturing van het afvalbeheer.

Maatregel 7a:

Integrale jaarevaluatie van het afvalbeleidsplan en 4-jaarlijkse herijking van het afvalbeleidsplan.

Monitoring Diftar

Met Diftar wordt de aanbiedfrequentie per huishouden geregistreerd en betaald per lediging. De komende jaren worden meetreeksen opgebouwd om het effect van Diftar op het scheidingsgedrag te monitoren. Bij de eindevaluatie van Diftar (2016) wordt bekeken in hoeverre aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals gescheiden inzameling van andere hergebruikstromen middels minicontainers (speerpunt 2). Andere mogelijke maatregel is wijziging van de verhouding ‘vast’ (vastrecht) en ‘variabel’ (bedrag per aanbieding), zodat het aanbieden van restafval financieel nog onaantrekkelijker wordt (speerpunt 4).

Door de invoering van Diftar wordt meer grof huisvuil gescheiden ingezameld. Het gebruik van de milieustraat Bijsterhuizen (geëxploiteerd door Dar nv) wordt geregistreerd middels de afvalpassen. Gaandeweg worden meetreeksen opgebouwd en inzicht verkregen in het aanbiedgedrag van de bezoekers. Op basis hiervan kan inzamelstructuur en tariefstelling worden geëvalueerd (zie ook speerpunt 4).

Op een aantal locaties in Wijchen (centrum, hoogbouw, woonzorgcomplexen) worden verzamelvoorzieningen toegepast. Omdat een ondergrondse verzamelcontainer huishoudens uitsluit van afvalscheiding en in strijd is met de scheidingsdoelstelling (geen gft-scheiding mogelijk) is zorgvuldigheid geboden bij de toepassing van een dergelijke voorziening. In het kader van de evaluatie van Diftar zal worden bezien in hoeverre en onder welke voorwaarden een ondergrondse verzamelvoorziening acceptabel is.

Maatregel 8:

Evaluatie Diftar (jaarevaluaties en eindevaluatie) (reeds voorzien).

4. Inzichtelijke en acceptabele heffing

Uitgangspunt van beleid is geen kostenverhoging en het toepassen van het principe ‘de vervuiler betaalt’. De gemeente Wijchen hanteert bij het bepalen van de tarieven van de afvalstoffenheffing een kostendekking van 100%.

Heffing en kosten voor afvalbeheer moeten volledig op elkaar aansluiten. Dit vereist een kosteninzicht dat aansluit bij de uitvoering van het afvalbeleid 2014-2017. Om te voldoen aan de eisen van deze tijd zal bij de kostentoebedeling het zogenaamde VNG-kostenmodel worden gehanteerd.

Maatregel 9:

Systematiek voor kostenopbouw laten aansluiten bij afvalbeleidsplan en landelijke eisen.

Zoals bij speerpunt 3 aangegeven wordt op basis van de evaluatie van Diftar (2016) bekeken in hoeverre tariefaanpassing nodig is in het licht van kostenbeheersing en het principe ‘de vervuiler betaalt’.

5. Adequate regievoering (regionale) marktpartijen

Met de toenemende complexiteit bij uitbesteding van uitvoeringstaken is het van belang dat een adequate regievoering door de gemeente gewaarborgd blijft. Het gaat om het organiseren van een doelmatig opdrachtgeverschap, dat aansluit bij het huidige afvalbeleid. In bijzonder richting de Dar, maar kan ook andere inzamelaars of contractanten betreffen. Voorbeelden zijn doorvertaling van beleid in dienstverleningsovereenkomsten (DVO), controle op naleving DVO en geleverde kwaliteit.

Maatregel 10:

Organiseren en borgen opdrachtgeverschap door gemeente Wijchen.

Wat betreft het aandeelhouderschap is eind 2016 reeds voorzien in een bestuurlijke evaluatie van de deelneming in Dar. In voorbereiding hierop worden prestatie-indicatoren ontwikkeld. Hierbij is van belang dat de regionale samenwerking een schaal- en kwaliteitsvoordeel oplevert, continuïteit biedt, transparant is en de gewenste gemeentelijke autonomie houden blijft. Aandachtspunt is voorts de relatie met andere aandeelhouders wat betreft het gebruik van gezamenlijke voorzieningen, zoals de milieustraat.

Maatregel 11:

Evaluatie deelneming Dar (reeds voorzien).

4.2 Verwachte impact maatregelen

De genoemde maatregelen hebben op verschillende manieren effect op de aspecten milieu-kosten-service. Onderstaande tabel geeft een inschatting van het verwachte effect per maatregel. Met de jaarevaluaties zal blijken of de geprognotiseerde effecten ook plaatsvinden.

Maatregel of voorziening

Milieu

Kosten

Service

1. Communicatieplan

+

-

+

2. Oud papier middels minicontainers (indien invoering)

+

?

+

3. Textielinzameling (centraliseren bij Dar)

+

+

+

4. Kleine waardevolle stromen (indien invoering)

+

?

+

5. Drankenkartons (indien regionale inzameling)

+

?

+

6. Verwaaiing plastic afvalzakken (communicatie)

+

?

+

7. Monitoringsysteem

0

0

0

8. Evaluatie Diftar

0

0

0

9. Herijken systematiek kostenopbouw heffing

0

0

0

10. Adequaat opdrachtgeverschap

+

+

+

11. Deelneming Dar

0

0

0

+ gunstig effect of kostenbesparing

0 geen of beperkt effect

- ongunstig effect, kosten

? effect nog onbekend

5 MONITORING & FINANCIEN

5.1 Jaarevaluatie en prestatie-indicatoren

Over de realisatie van het afvalbeleidsplan verschijnt jaarlijks een evaluatie ten behoeve van publiek en gemeenteraad. Hierbij wordt gerapporteerd over de realisatie van doelen (beleid) en maatregelen (uitvoeringsplan). Zo nodig wordt het maatregelenplan aangevuld in het licht van nieuwe ontwikkelingen. Zie ook hoofdstuk 4 speerpunt 5. Onderscheiden prestatie-indicatoren voor het afvalbeleid zijn:

Prestatie-indicator

Uitgedrukt in

Hoeveelheid restafval

Kg restafval / inwoner / jaar

ling: 65% gescheiden inzameling van huishoudelijk afval)

Afvalscheiding

Percentage gescheiden ingezameld (geeft inzicht in bereik landelijke doelstelling: 65% gescheiden inzameling huishoudelijk afval)

Samenstelling restafval

Per afvalstroom* in % van restafval (geeft inzicht in aandeel hergebruikstromen in restafval)

Service: tevredenheid burgers

Rapportcijfer algemeen, haalvoorzieningen, brengvoorzieningen

Service: faciliteiten

Wijzigingen in inzamelstructuur

Aanbiedfrequentie minicontainers Diftar

Percentage feitelijke aanbieding versus gefaciliteerde aanbieding**

Kosten afvalbeheer

Inzameling, verwerking, communicatie, beleid en ondersteuning

Gemiddelde afvalstoffenheffing

Totale kosten / aantal huishoudens

Uitwerking heffing in Diftar

Vast-variabel

Uitgevoerde communicatie

Overzicht van uitgevoerde communicatie-activiteiten

Uitvoering maatregelen

Stand van zaken per maatregel (opgenomen in de maatregelentabel Hfd6)

* Bv GFT, oud papier, kunststof verpakkingen, glas, textiel etc

** De minicontainer kan 26 keer per jaar worden aangeboden. Inzichtelijk maken hoe vaak men hiervan gebruik maakt.

5.2 Financiering

Kostenraming

Het afvalbeleid is in hoofdstuk 6 uitgewerkt in een maatregelenplan. Op basis van het maatregelenplan worden de kosten voor de komende periode als volgt geraamd:

 • Opstellen Communicatieplan (2014): €15.000 incidenteel.

 • Structurele Communicatie (2014-2017): vooralsnog geraamd op €20.000 per jaar structureel, waarvan €15.000 voor werkzaamheden Dar. In de financiële paragraaf van het Communicatieplan zal een nadere raming worden gemaakt.

 • Onderzoek papiercontainer (2014): €10.000 incidenteel.

Wanneer het resultaat van onderzoeken (zie maatregelentabel, PM posten) aanleiding geeft tot aanvullende voorzieningen, zal hiervoor een separate kostenraming worden gemaakt.

Kostendekking

De in 2014 benodigde budgetten voor communicatieplan en onderzoek papiercontainer worden vooralsnog gefinancierd uit de huidige afvalbegroting. Voor de benodigde budgetten ten behoeve van een structurele communicatie alsook aanvullende voorzieningen (PM-posten) zal een aanvraag in het kader van de begroting 2015 e.v. worden gedaan. Bedoeling is dat de maatregelen leiden tot een betere afvalscheiding door huishoudens, hetgeen een kostenbesparing oplevert (minder restafval, meer hergebruikstromen).

Formatie

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het maatregelenplan kan worden uitgevoerd binnen de bestaande formatie (huidige begroting, 3,2 fte). Bij de evaluatie 2014 van het afvalbeleidsplan wordt bekeken in hoeverre de beschikbare formatie toereikend is danwel de planning moet worden aangepast.

6 UITVOERINGSPROGRAMMA 2014-2017

Het uitvoeringsprogramma voor de periode 2014-2017 is als volgt.

Uitvoeringsprogramma (maatregelentabel versie 17-3-2014)

Nr

Maatregel

Toelichting bij maatregel

Kosten of Formatie

Dekking

Opbrengst, Resultaat

Planning

Trekker

Inspirerende communicatie met burgers

 

 

 

 

 

1a

Opstellen communicatieplan met jaarlijks uitvoeringsplan

Opstellenmeerjarenplan voor communicatie over afvalpreventie, afvalinzameling en afvalscheiding. Communicatieplan Dar als uitgangspunt nemen. Aanvullen met maatregelen gemeente.

€15.000

Afvalbegroting

- Actieve & planmatige communicatie - Transparantie

Voorjaar 2014

BMO-Voorlichting (samenstellen plan) RME (leveren input)

1b

Uitvoering communicatieplan

Deels via Dar (structurele kosten in kader van DVO): zoals afvalwijzer, website Dar, communicatieplan Dar. Deels via gemeente: zoals publicaties gemeentepagina Wegwijs, website gemeente, mailingen. (Extra) budgetaanvraag op basis van communicatieplan, bij voorkeur juni 2014 meenemen in Kaderbrief.

Te concretiseren in de financiële paragraaf van het communicatieplan (zie vorige punt). Schatting totaal €20.000/jaar Waaronder structurele kosten voor communicatie via Dar (DVO) circa € 15.000/jaar

Nadere budgetaanvraag op basis van communicatieplan (zie vorige punt). Kosten t.b.v. DVO (Dar) worden betaald uit afvalbegroting (heffing).

- Afvalpreventie - Betere afvalscheiding - Meer hergebruik - Tevreden burger

Vanaf zomer 2014

BMO-Voorlichting (samenstellen communicatiemateriaal) RME (leveren input)

Bestaande faciliteiten op orde houden en zo mogelijk optimaliseren

 

 

 

 

 

2

Verkenning papiercontainer

Onderzoek nut/noodzaak van de inzameling van oud papier met minicontainers. Verkrijgen van inzicht in t.b.v. afweging: o.a. - Kosten(effectiviteit) - Restafvalreductie - Benodigde voorzieningen en (aanpassing) inzamelstructuur - Gevolgen voor beheer - Gevolgen voor rol verenigingen en instellingen Afweging o.b.v. milieu-kosten-serviceniveau. Benutten info uit sorteerproeven.

€ 10.000

Afvalbegroting

- Inzicht in consequenties

1e helft 2014

RME

 

Zo nodig invoeren van milieucontainers voor papier

Organiseren aanpassing inzamelstructuur en beheer daarvan. Communicatie.

PM (n.a.v. verkenning)

Aanvraag nieuw beleid bij begroting en vertaling in afvalstoffenheffing

- Minder restafval. - Optimaliseren hergebruikstromen - Meer opbrengsten papier

-

OW

3

Herijking textielinzameling

Textielinzameling primair onderbrengen bij de Dar. Aanpassen DVO (OW). Daarnaast blijft, hetzij in beperkte mate, ruimte voor textielinzameling door verenigingen en instellingen. Opstellen visie op textielinzameling: hoe omgaan met textielinzameling, welke positie hebben instellingen etc. (RME) >Zie ook monitoring (hoeveelheid textiel)

Huidige formatie

Reguliere begroting /Afdelingsplan

- Transparantie - Minder restafval - Optimaliseren hergebruikstromen - Social return

Reeds ingezet Vanaf 2014

OW RME

4

Verkenning andere rendabele hergebruikstromen (bv frituurvet, klein WEB, batterijen)

Op basis van sorteeranalyses en landelijke ontwikkelingen bepalen welke stromen opportuun zijn. Meenemen bij eindevaluatie Diftar. Afweging op basis van milieu-kosten-serviceniveau. Aandacht voor inzameling door verenigingen en instellingen.

Huidige formatie

Reguliere begroting /Afdelingsplan

- Inzicht in mogelijkheden en consequenties - Minder restafval - Beter milieu - Social return

2016, in combinatie met eindevaluatie Diftar Jaarlijks n.a.v. sorteeranalyse

RME

 

Zo nodig invoeren van gescheiden inzameling van andere hergebruikstromen

(organiseren) Aanpassing inzamelstructuur en beheer daarvan. Communicatie.

PM (n.a.v. verkenning)

Aanvraag nieuw beleid bij begroting en vertaling in afvalstoffenheffing

 

Na 2016

OW

5

Onderzoeken van mogelijkheden voor gescheiden inzameling van drankenkartons (verpakkingen)

In regioverband (Dar-gemeenten ) onderzoeken. Op basis van sorteeranalyse (samenstelling restafval) en landelijke ontwikkelingen . >Zie ook Monitoring (hoeveelheid drankenkartons)

Dar (DVO)

Afvalbegroting

- Inzicht in mogelijkheden en consequenties - Minder restafval - Optimaliseren hergebruikstromen - Meer opbrengsten uit verpakkingen

Eind 2014, aansluiten bij landelijke ontwikkelingen

RME

 

Zo nodig invoeren van gescheiden inzameling van drankenkartons

(organiseren) Aanpassing inzamelstructuur en beheer daarvan. Communicatie.

PM (n.a.v. verkenning)

Aanvraag nieuw beleid bij begroting en vertaling in afvalstoffenheffing

 

Na 2015

OW

6

Verkenning invulling na-scheiding kunststof verpakkingsafval

In regioverband oppakken (MARN-gemeenten). Regionaal uitbesteden aan Dar vanuit opdrachtgevers-platform. Aandacht voor communicatie met huishoudens over verbeteren voor-scheiding.

Dar (DVO)

Afvalbegroting

- Inzicht in mogelijkheden en consequenties - Minder restafval - Optimaliseren hergebruikstromen - Meer opbrengsten uit verpakkingen

Eind 2014, afhankelijk van regionale ontwikkelingen

RME

6

Verkenning mogelijkheden i.v.m. tegengaan verwaaiing plastic verpakkingsafvalzakken

Communicatie en praktische tips. Bv zakken zo laat mogelijk aanbieden (communicatie) of vastmaken aan paal/hek.

Huidige formatie

Reguliere begroting /Afdelingsplan

- Inzicht in mogelijkheden en consequenties - Minder klachten

Vanaf voorjaar 2014

OW

Gerichte monitoring en evaluatie

 

 

 

 

 

7

Opzetten monitoring-, registratie- en rapportagesystematiek

Schematiseren en inregelen (werkwijze): - Te monitoren parameters: prestatieindicatoren afvalbeleidsplan en eventueel aanvullende parameters. NB: dit is breder dat de resultaten van Diftar en de milieustraat. Denk bijvoorbeeld ook aan inzameling van hergebruikstromen via andere kanalen zoals verenigingen (nb. monitoring borgen via vergunning). - Gegevensverza-meling en analyse: afspraken m.b.t. aanlevering gegevens (Dar, gemeente), moment van aanlevering etc. - Evaluatie- en rapportagemomenten

Huidige formatie

Reguliere begroting /Afdelingsplan

- Systematiek t.b.v. evaluatie en communicatie - Transparantie

1e helft 2014

RME

8

Evaluatie - Diftar - Milieustraat Resultaat Diftar communiceren met huishoudens

Evaluatie gemeentelijke afvalinzameling (minicontainers) en gebruik milieustraat: resultaat, kosten, tevredenheid burgers. Op basis van jaarrapportage Dar (regionaal), aangevuld met specifieke gegevens van de gemeente Wijchen. De evaluatie vormt de basis voor eventueel bijsturing van voorzieningen, aanscherping van communicatie met burgers en herijking van tarieven. De evaluatie levert voorts de input voor de jaarevaluatie van het Afvalbeleidsplan (zie volgende punt)

Dar (DVO) Huidige formatie

Afvalbegroting Reguliere begroting /Afdelingsplan

- Inzicht in werking en effect van Diftar en milieustraat. - Inzicht in afvalstromen, kosten en serviceniveau.

Jaarlijks Eindevaluatie 2016

OW

7a

Jaarlijkse evaluatie afvalbeleidsplan

Jaarrapportage gemeente Wijchen t.b.v . raad en publiek. Betreft resultaten afvalinzameling (doelrealisatie) alsook uitvoering van maatregelen (uitvoeringsplan).

Huidige formatie

Reguliere begroting /Afdelingsplan

- Geeft burger inzicht in effect van het gedrag. - Geeft Raad inzicht in beleidsrealisatie. - Geeft sturing aan doelmatig afvalbeheer (inzet middelen).

Jaarlijks

RME

7a

Herijking afvalbeleids-plan (4-jaarlijks)

Actualisatie van het afvalbeleidsplan. Afhankelijk van doelbereik of nieuwe inzichten kan tussentijds worden besloten tot aanpassing van het beleidsplan.

Huidige formatie

Reguliere begroting /Afdelingsplan

- Actueel beleidsplan

2017

RME

Adequate samenwerking en regievoering

 

 

 

 

 

11

Evaluatie aandeelhouderschap Dar

Voorbereiding besluitvorming over continuering aandeelhouderschap.

Huidige formatie

Reguliere begroting /Afdelingsplan

- Positiebepaling - Transparantie (prestatie indicatoren)

2015-2016

FIN

10

Contractbeheer Dar

Afvalbeleid doorvertalen in DVO. Meenemen bij de jaarlijkse herijking van het DVO. Controle op naleving DVO.Transparantie bedrijfsvoering contractanten.

Huidige formatie

Reguliere begroting /Afdelingsplan

- Transparantie - Procesbeheersing

Jaarlijks

OW

Inzichtelijke en acceptabele heffing

 

 

 

 

 

9

Systematiek kostenopbouw zo nodig herijken

Systematiek kostenopbouw heffing –voor zover nodig- laten aansluiten bij afvalbeleidsplan en landelijke eisen ( VNG-model).

Huidige formatie

Afdelingsplan of afvalbegroting

- Inzichtelijke afval-begroting - Inzichtelijke heffing

2014

FIN

Bijlage 1: Gebruikte literatuur

Gemeente Wijchen

 • -

  Beleidsnotitie Inzameling Huishoudelijke Afvalstoffen

 • -

  Milieubeleidsplan 2013-2016

 • -

  Dienstverleningsovereenkomst Dar – Gemeente Wijchen

 • -

  Jaarevaluaties afvalinzameling in de periode 2008 – 2012

 • -

  Productbegrotingen in de periode periode 2008 - 2012

Dar

 • -

  Resultaten bewonersonderzoek, jaarlijks in de periode 2012-2013

 • -

  Inzamelgegevens 2013

Rijksoverheid

 • -

  ‘Meer waarde uit afval’, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 25 augustus 2011

 • -

  ‘Van Afval naar Grondstof’, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 20 juni 2013

Overig

 • -

  ‘Hoe kan 2/3 van het huishoudelijk afval recyclen? Advies aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.’ Werkgroep onder voorzitterschap van NVRD-directeur Erik de Baedts, mei 2012

Bijlage 2: Afvalgegevens Gemeente Wijchen 2010-2013

Definities

 • ‘Totaal’ (bijvoorbeeld “totaal gft-afval’) :

 • al het vrijkomende gft-afval opgebouwd uit de hoeveelheid gescheiden ingezameld (inzamelgegevens) en de hoeveelheid die nog in het restafval zit (sorteeranalyse). Het verschil tussen totaal en gescheiden ingezameld is de hoeveelheid die nog in het restafval zit en niet gescheiden is ingezameld. Geeft inzicht in het % hergebruikstromen dat nog in het restafval zit.

 • Grof afval:

 • grof huishoudelijk afval: op afroep ingezameld en de stromen op de milieustraat.

 • Fijn afval:

 • de afvalstromen oud papier en karton, gft, kunststof, restafval (minicontainers en verzamelcontainers), textiel, glas.

Tabel a: Score Milieu en Service

[zie hyperlink]

Tabel b: Kosten (de Wijchense afvalstoffenheffing)

 

2010

2011

2012

2013

Tarieven voor diftar

1-persoonshuishouden

€ 211,72

€ 213,05

€ 197,91

x

Meerpersoonshuishouden

€ 229,96

€ 231,41

€ 214,97

x

Tarieven na diftar

Vastrecht

€ 119,00

Per lediging minicontainer 240 liter

€ 4,85

Per lediging minicontainer 140 liter

€ 2,83

Per keer gebruik ondergrondse container

€ 0,83

Gemiddelde heffing*

€ 225

€ 227

€ 211

€ 159

Dekkingspercentage

100%

100%

100%

100%

* Uit de jaarlijkse rapportages ‘Afvalstoffenheffing’ van RWS Leefomgeving

Bijlage 3: Wijchen in vergelijking met andere gemeenten

De Wijchense resultaten in vergelijking tot andere gemeenten

Iedere gemeente in Nederland heeft te maken met afvalbeheer. Door te vergelijken met andere gemeenten kunnen de eigen resultaten in perspectief worden geplaatst en kan geleerd worden van de ‘best practices’. Niet alle gemeenten zijn echter vergelijkbaar. Bij het vergelijken van prestaties op het gebied van afvalbeheer blijkt dat de zogenaamde ‘omgevingsadressen-dichtheid’ (de stedelijkheid uitgedrukt in adressen/m2) gecombineerd met het aantal inwoners een goede maat is om gemeenten in groepen in te delen. Onderstaande tabel laat voor de met Wijchen vergelijkbare gemeenten een overzicht zien van de resultaten voor de hoeveelheden gft-afval, kunststof verpakkingen en restafval.

Tabel a: Resultaten van vergelijkbare gemeenten op gebied van omgevingsadressen-dichtheid en inwoners (+/- 20%)

Gemeente (cijfers 2012)

Gft-afval

Kunststof verpakkingen

Restafval

Geldrop-Mierlo

59

15

124

Heerenveen

76

-

189

Heusden

67

12

178

Hoogezand-Sappemeer

1

13

299

Nijkerk

49

8

157

Veghel

42

13

122

Venray

44

14

105

Waalwijk

24

10

152

Wijchen (2013)

126

15

144

Zuidplas (2011)

53

9

179

De laagste hoeveelheid restafval in vergelijkbare gemeenten wordt gerealiseerd in Geldrop-Mierlo, Veghel en Venray. Analyse van de afvalverwijderingsstructuur van de gemeenten leert dat de belangrijkste verschillen te maken hebben met de tariefstructuur. Alle vier hanteren ze een vorm van diftar waarbij Veghel een uitzondering is met een differentiatie op zowel frequentie als gewicht. Vooral het belasten van de kilogrammen vormt een extra prikkel voor het minimaliseren van de hoeveelheid restafval.

Geldrop-Mierlo en Venray hebben een vergelijkbaar diftar-systeem als Wijchen. Het verschil zit in het hoger belasten van het restafval (de container aan de weg zetten is in deze gemeenten fors duurder dan in Wijchen). Daarnaast belasten deze gemeenten ook het aanbieden van gft-afval. Hierdoor is de hoeveelheid gft-afval in deze gemeenten fors minder dan in Wijchen.

Een andere interessante vergelijking is die met gemeenten in de regio. Onderstaande tabel laat deze vergelijking zien voor gft-afval, kunststof verpakkingen en restafval. Wijchen scoort voor alle drie de stromen in de middenmoot. In de jaarlijkse monitoringrapportages van MARN/Dar worden de achtergronden van de verschillen geduid. Belangrijkste factoren die de verschillen verklaren, zijn wel/geen diftar en het soort inzamelmiddel voor restafval.

Tabel b: Resultaten gemeenten Regio Nijmegen 2013

Gemeente

Gft-afval

Kunststof verpakkingen

Restafval

Beuningen

119,3

16,7

114,4

Druten

195,5

21,9

55,6

Groesbeek

202,5

20,4

67,5

Heumen

195,5

18,6

64,0

Millingen a/d Rijn

213,6

19,2

72,0

Nijmegen

93,3

13,9

100,8

Ubbergen

124,4

11,5

191,0

Wijchen

125,8

14,8

144,4

 

 

Voetnoten

 

[1]

Diftar staat voor ‘gedifferentieerde tarieven’. In de gemeente Wijchen betalen de huishoudens een vast tarief en een variabel tarief dat afhankelijk is van het aantal keren dat de container met restafval ter inzameling wordt aangeboden.

 

[2]

Cradle to cradle: centrale gedachte van ‘wieg tot wieg’ filosofie is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Dit komt neer op het principe van ‘Afval als grondstof’ en ‘Sluiten van kringlopen’.

 

[3]

Afvaldriehoek: Bij de beoordeling van de afvalprestatie zijn de volgende criteria leidend: milieu (milieueffect), kosten (en gevolg voor heffing), service (voorzieningen en tevredenheid).

 

[4]

Diftar staat voor ‘gedifferentieerde tarieven’. In de gemeente Wijchen betalen de huishoudens een vast tarief en een variabel tarief dat afhankelijk is van het aantal keren dat de container met restafval ter inzameling wordt aangeboden.

 

[5]

NVRD: Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanangement

 

[6]

VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten

 

[7]

Cradle to cradle: centrale gedachte van ‘wieg tot wieg’ filosofie is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Dit komt neer op het principe van ‘Afval als grondstof’ en ‘Sluiten van kringlopen’.

 

[8]

Ladder van Lansink is een standaard op het gebied van afvalbeheer, ook wel afvalhiërarchie genoemd. De ladder is erop gericht om prioriteit te geven aan de meest milieuvriendelijke verwerkingswijze en opgebouwd uit de volgende treden: 1. Preventie, 2. Hergebruik, 3. Recyclen, 4. Verbranden met dan wel zonder energiewinning, 5. Storten.

 

[9]

Hoogbouw: zoals appartementen en woonzorgcomplexen

 

[10]

Afvalpreventie: bijvoorbeeld ander koopgedrag (slimmer inkopen, minder verpakkingen), weren van reclamemateriaal.

 

[11]

Duurzaamheidsgedachte people, planet, profit

 

[12]

Bijvoorbeeld de ‘oud voor nieuw – regeling’ voor kleine apparaten en de bakken van Stibat die in heel veel winkels staan.