Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Voerendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Voerendaal
CiteertitelBesluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Voerendaal
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuurszaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nieuwe regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht afdeling 2.3 Verkeer langs elektronische weg

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-2014Nieuwe regeling

24-06-2014

Weekblad GeZien, 16-07-2014

10582

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT NADERE EISEN ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE VOERENDAAL

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voerendaal,

de burgemeester van de gemeente Voerendaal,

ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

gelet op het bepaalde in afdeling 2.3. “Verkeer langs elektronische weg” van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende, dat:

 • ·

  de Algemene wet bestuursrecht regels bevat voor het verkeer langs elektronische weg;

 • ·

  deze regels van toepassing zijn op het verkeer langs elektronische weg als de betreffende bestuursorganen kenbaar hebben gemaakt deze deze weg is geopend;

 • ·

  bovengenoemde bestuursorganen het berichtenverkeer langs elektronische weg willen openstellen;

 • ·

  de betreffende bestuursorganen nadere eisen kunnen stellen aan het gebruik van de elektronische weg;

besluiten:

 • I.

  het berichtenverkeer langs elektronische weg tussen burgers en bovengenoemde bestuursorganen open te stellen voor zover het uitsluitend emailberichten en faxberichten en berichten die zijn verzonden via een webformulier op de gemeentelijke website;

 • II.

  de volgende nadere eisen vast te stellen voor het gebruik van de elektronische weg ten behoeve van berichtenverkeer naar bovengenoemde bestuursorganen.

 

Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Voerendaal

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  elektronische berichten: berichten die in de vorm van e-mail of faxberichten of door middel van berichten via een webformulier op de gemeentelijke website zijn verzonden;

 • b.

  bestuurlijke berichten: elektronische berichten die aanvragen, bezwaarschriften, klachten en zienswijzen behelzen en/of berichten die anderszins tot besluitvorming moeten leiden in welke zin en op welke wijze dan ook;

 • c.

  niet-bestuurlijke berichten: alle elektronische berichten die geen bestuurlijke berichten zijn;

 • d.

  gemeentelijke website: de intemetsite van de gemeente Voerendaal;

 • e.

  algemene postbus: de elektronische postbus van de gemeente Voerendaal;

 • f.

  webformulier: het formulier dat op de gemeentelijke website is geplaatst ten behoeve van het gebruik van de elektronische weg;

 • g.

  DigiD: een landelijk systeem om de identiteit van personen te verifiëren die langs elektronische weg toegang zoeken tot een bij de voorziening aangesloten bestuursorgaan.

Artikel 2 Openstelling elektronische weg

 • 1.

  Elektronische berichten kunnen naar de gemeente worden verzonden.

 • 2.

  Bestuurlijke berichten worden alleen in behandeling genomen wanneer deze zijn verstuurd via het daarvoor bestemde webformulier op de gemeentelijke website of een ander digitaal overheidsloket, ingericht voor het elektronisch indienen van een bestuurlijk bericht.

 • 3.

  Niet-bestuurlijke berichten worden alleen in behandeling genomen wanneer deze verstuurd zijn via het daarvoor bestemde webformulier op de gemeentelijke website of wanneer deze verzonden zijn via de email naar de algemene postbusinfo@voerendaal.nl of verzonden zijn via de fax.

Artikel 3 Ondertekening van webformulieren

Als de wet van de burger een handtekening eist, moeten de webformulieren met gebruikmaking van DigiD worden verzonden.

Artikel 4 Wijze van verzending van aanvullende informatie

 • 1.

  Aanvullende informatie en bijlagen dienen digitaal te worden ingevoegd bij het te gebruiken webformulier.

 • 2.

  Het bestuursorgaan kan toestaan dat aanvullende informatie afzonderlijk per post wordt verzonden.

 • 3.

  Bij het versturen van aanvullende informatie en bijlagen per post moet worden verwezen naar het bijbehorende elektronisch bericht en kenmerk daarvan.

Artikel 5 Ontvangstbevestiging

Na ontvangst van een elektronisch bericht wordt een elektronische ontvangstbevestiging naar de indiener verzonden.

Artikel 6 Weigering van elektronische berichten

 • 1.

  Elektronische berichten:

  – waarvan de bijlagen niet geopend kunnen worden of

  – die de maximale emailgrootte overschrijden of

  – een virus bevatten of

  – die, indien van toepassing, niet correct zijn ondertekend of

  – die op een andere wijze dan wel naar een ander email-adres als bepaald in artikel 2 zijn verstuurd,

  worden geweigerd en niet in behandeling genomen, nadat de burger elektronisch in de gelegenheid is gesteld het verzuim binnen een nader te bepalen termijn te herstellen.

 • 2.

  Het college bepaalt de voorwaarden die vanuit de techniek worden gesteld aan het verzenden van elektronische berichten. Deze voorwaarden staan op de gemeentelijke website.

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin dit besluit niet voorziet beslist het betreffende bestuursorgaan.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Voerendaal".

Aldus besloten in de vergadering van 24 juni 2014.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL,

de secretaris, de burgemeester,

H.H.M. Timmermans drs. E.A.J. Sprokkel

Voerendaal, 24 juni 2014

DE BURGEMEESTER VAN VOERENDAAL,

drs. E.A.J. Sprokkel