Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent BRP Verordening basisregistratie personen (BRP)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent BRP Verordening basisregistratie personen (BRP)
CiteertitelVerordening basisregistratie personen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistratie personen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Privacy- en beheerregeling BRP

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-2017artikel 5, 6, bijlage 1

30-10-2017

gmb-2017-194527

04-07-201406-01-201423-11-2017Nieuwe regeling

10-06-2014

Gemeenteblad 19 juni 2014

2014-000486

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent BRP Verordening basisregistratie personen (BRP)

 

 

Verordening basisregistratie personen

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  basisregistratie;

 • -

  derde;

 • -

  ingeschrevene;

 • -

  overheidsorgaan;

 • -

  persoonslijst;

dat wat daaronder wordt verstaan in de Wet basisregistratie personen.

Artikel 2 De schriftelijke verstrekking aan derden aan wie de minister systematisch verstrekt

Het college van burgemeester en wethouders kan gegevens verstrekken op schriftelijk verzoek van de derde genoemd in bijlage 4 van het besluit basisregistratie personen.

Artikel 3 De verstrekking van gegevens aan overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders regelt, op basis van artikel 3.8 Wet basisregistratie personen, de verstrekking van gegevens aan overheidsorganen die een orgaan van de gemeente zijn.

Artikel 4 Overige verstrekkingen

 • 1.

  In bijlage 1 zijn door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente benoemd, ten behoeve waarvan op grond van artikel 3.9 lid 1 onder b gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Ook zijn de categorieën van derden benoemd die in verband met die werkzaamheden voor verstrekking in aanmerking komen.

 • 2.

  Op schriftelijk verzoek van de derde, wijst het college de derde aan die op grond van het eerste lid voor verstrekking in aanmerking komt.

 • 3.

  Het college stelt nadere regels omtrent de aanwijzing als bedoeld in het tweede lid, alsmede over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de mate van informatiebeveiliging die een derde in elk geval in acht moet nemen om voor aanwijzing in aanmerking te komen.

Artikel 5 Intrekking oude verordening

[vervallen]

Artikel 6 Citeertitel

[vervallen]

Bijlage 1. Derden die werkzaamheden verrichten met een gewichtig

maatschappelijk belang voor de gemeente aan wie verstrekt kan

worden

Nummer

Werkzaamheden

Categorieën van derden

1

Verzoek tot onderbewindstelling, ondercuratelestelling of zaakwaarneming bij de rechtbank

Instelling of organisatie t.b.v. onderbewindstelling, ondercuratelestelling of zaakwaarneming

2

Beheer van graven

Instelling of organisatie t.b.v. gravenbeheer

3

Verstrekken van informatie en het geven van voorlichting aan nabestaanden van oorlogsslachtoffers

Instelling of organisatie t.b.v. oorlogsgraven

4

Huisvesting, woonruimteverdeling en bestrijding van woonfraude

Woningcorporaties en andere instellingen die zich bezig houden met huisvesting

5

Maatschappelijk werk (Jeugd welzijn, ouderenzorg, gezondheidszorg en gehandicaptenzorg)

Instelling of organisatie t.b.v. maatschappelijke dienstverlening

6

Belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers en nabestaanden

Instelling of organisatie t.b.v. belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers en nabestaanden

 

Toelichting op de verordening basisregistratie personen

Algemeen

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) regelt het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. De Wet BRP schrijft voor dat bij of krachtens gemeentelijke verordening de verstrekking van gegevens aan overheidsorganen die een orgaan van de gemeente zijn nader geregeld kan worden. Daarnaast dient de verstrekking aan derden bij de verordening geregeld te worden. Het doel van deze verordening is om deze verstrekkingen een formele basis te geven.

 

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet BRP. Om die reden wordt krachtens deze verordening het college van burgemeester en wethouders belast met de verdere uitvoering van de verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP voor de verstrekking aan overheidsorganen die een orgaan van de gemeente zijn.

Nadere regels worden opgenomen in de Privacy- en beheerregeling BRP.

 

Artikel 1 De begripsbepalingen

De begripsbepalingen uit de Wet BRP werken door in deze verordening. Daarmee wordt in deze verordening verstaat onder:

 • -

  basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet BRP;

 • -

  derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

 • -

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen;

 • -

  overheidsorgaan: 1° een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of 2° een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

 • -

  persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69, eerste lid, van de Wet BRP over één persoon in de basisregistratie.

 

Artikel 2 De schriftelijke verstrekking aan derden aan wie de minister systematisch verstrekt

Op grond van artikel 3.3 van de Wet BRP verstrekt de minister systematisch gegevens aan derden. Indien verstrekking niet systematisch plaats kan vinden, vindt verstrekking van gegevens schriftelijk plaats op grond van artikel 3.9 van de Wet BRP en deze verordening.

 

Artikel 3 De verstrekking van gegevens aan overheidsorganen die een orgaan van de gemeente zijn

Op grond van artikel 3.8 van de Wet BRP kan bij of krachtens gemeentelijke verordening de verstrekking van gegevens aan overheidsorganen die een orgaan van de gemeente zijn, worden geregeld. Krachtens deze verordening wordt in ieder geval voorzien in de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan overheidsorganen die een orgaan van de gemeente zijn, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van hun taak.

Het college van burgemeester en wethouders dient krachtens artikel 2 van deze verordening het bovenstaande te regelen.

 

Artikel 4 Overige verstrekkingen

Op grond van dit artikel worden, in bijlage 1, de categorieën en werkzaamheden van derden vastgesteld aan wie gegevens geleverd kunnen worden. Het college van burgemeester en wethouders dient krachtens artikel 3 lid 3 van deze verordening de aanwijzing van derden en nadere regels omtrent het verzoek te regelen. De verstrekkingsbeperking uit artikel 3.21 van de Wet is altijd van toepassing op deze verstrekking. Dat betekent dat wanneer iemand een verstrekkingsbeperking heeft aangevraagd, er nooit gegevens op grond van artikel 3 van deze verordening kunnen worden verstrekt. Een verzoek om gegevens wordt dan altijd geweigerd.

In dit artikel is ook opgenomen dat, zoals in de Wet BRP bepaald,