Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Verordening behandeling bezwaarschriften

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieNoaberkracht Dinkelland Tubbergen
Officiële naam regelingVerordening behandeling bezwaarschriften
CiteertitelVerordening behandeling bezwaarschriften
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 7:13

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-201424-02-2016Nieuwe regeling

20-05-2014

Publicatieblad 2014, 2

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening behandeling bezwaarschriften

De raad van de gemeente Dinkelland;

gezien het voorzien van burgemeester en wethouders van 27 mei 2014;

gelet op de Gemeentewet;

De raad van de gemeente Tubbergen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 juni 2014, nr. 10A;

gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 16 juni 2014;

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

de burgemeesters van Dinkelland en Tubbergen;

het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;

ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten

vast te stellen de volgende

Verordening behandeling bezwaarschriften

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuur van Noaberkracht: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;

 • b.

  burgemeester: de burgemeester van Dinkelland onderscheidenlijk de burgemeester van Tubbergen;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

 • d.

  commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften;

 • e.

  raad: de gemeenteraad van Dinkelland onderscheidenlijk van Tubbergen;

 • f.

  verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • g.

  zaak: een bezwaarschrift of meerdere met elkaar samenhangende en gelijktijdig te behandelen bezwaarschriften.

Artikel 2. Inleidende bepaling commissie

 • 1. Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester en het bestuur van Noaberkracht.

 • 2. De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van:

  • a.

   een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   besluiten of andere handelingen van een bestuursorgaan waarbij een ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet als zodanig, zijn nagelaten betrekkingen of zijn rechtverkrijgenden belanghebbenden zijn.

Artikel 3. Samenstelling van de commissie

 • 1. De commissie bestaat uit drie Kamers:

  • a.

   Zorgkamer Dinkelland/Tubbergen; deze kamer adviseert over bezwaarschriften tegen de hieronder omschreven categorieën van besluiten, genomen door de bestuursorganen van de gemeente Dinkelland en/of de gemeente Tubbergen;

   • -

    besluiten waartegen beroep dan wel hoger beroep kan worden ingesteld op de Centrale Raad van Beroep;

   • -

    besluiten op grond van de Verordening Noodfonds van de gemeente Tubbergen;

   • -

    besluiten betreffende de gehandicaptenparkeerkaarten.

  • b.

   Kamer Dinkelland; deze kamer adviseert over bezwaarschriften tegen andere dan de hierboven genoemde categorieën van besluiten genomen door een bestuursorgaan van de gemeente Dinkelland dan wel door het bestuur van Noaberkracht.

  • c.

   Kamer Tubbergen; deze kamer adviseert over bezwaarschriften tegen andere dan de hierboven genoemde categorieën van besluiten genomen door een bestuursorgaan van de gemeente Tubbergen.

 • 2. De voorzitter van Kamer Dinkelland kan, in overeenstemming met de voorzitter van Kamer Tubbergen, bepalen dat een bezwaarschrift tegen een besluit van het bestuur van Noaberkracht wordt behandeld door de Kamer Tubbergen.

 • 3. Elke kamer bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.

 • 4. De voorzitters en leden van de Kamers en hun plaatsvervangers worden door het dagelijks bestuur van Noaberkracht benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 5. De leden van een kamer zijn tevens plaatsvervangend lid van de overige kamers

 • 6. De commissie regelt de vervanging bij afwezigheid van de voorzitter.

 • 7. De voorzitters en de leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Artikel 4. Secretaris

 • 1. Het dagelijks bestuur van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wijst één of meer ambtenaren aan als secretaris van de commissie.

 • 2. Bevoegdheden van de voorzitter kunnen namens de voorzitter worden uitgeoefend door de secretaris.

Artikel 5. Zittingsduur

 • 1. De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Zij zijn (her) benoembaar.

 • 2. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het dagelijks bestuur van Noaberkracht.

 • 3. De aftredende of ontslag nemende voorzitter of leden van de commissie blijven in functie totdat in de opvolging is voorzien.

 • 4. Bij tussentijds vertrek van een van de leden of voorzitters wordt zijn of haar vervanger benoemd voor het restant van de termijn van de benoemingstermijn van vier jaar.

Artikel 6. Aanvang van de procedure

 • 1. Het bestuursorgaan stelt het bezwaarschrift in handen van de commissie voor het uitbrengen van het advies. Het bestuursorgaan kan echter in bijzondere gevallen afzien van advisering door de commissie.

 • 2. De commissie onderzoekt of de zaak in de minne kan worden geschikt alvorens de zaak in behandeling wordt genomen.

Artikel 7. Bevoegdheid commissie bezwaarschriften

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Algemene wet bestuursrecht worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  artikel 6:6, wat betreft het stellen van een termijn;

 • c.

  artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

 • d.

  artikel 7:4, tweede lid;

 • e.

  artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 8. Schriftelijke reactie

 • 1. Het verwerend orgaan levert zo spoedig mogelijk de op de zaak betrekking hebbende stukken aan.

 • 2. Het verwerend orgaan levert een schriftelijke reactie op het bezwaarschrift aan. De voorzitter kan hiervoor een termijn stellen.

Artikel 9. Hoorzitting

 • 1. De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2. De commissie geeft toepassing aan artikel 7:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 10. Uitnodiging zitting

 • 1. De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2. Binnen drie dagen na de hoorzitting kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3. De beslissing van de voorzitter het tijdstip te wijzigen wordt onverwijld aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4. De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 11. Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 12. Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig vervangen.

Artikel 13. Openbaarheid zitting

 • 1. De hoorzittingen van Kamer Dinkelland en Kamer Tubbergen zijn openbaar, tenzij het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen het belang van de bescherming van privacy van belanghebbenden.

 • 2. De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3. De hoorzittingen van de Zorgkamer Dinkelland/Tubbergen zijn niet openbaar.

Artikel 14. Schriftelijke verslaglegging

 • 1. Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 Algemene wet bestuursrecht vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2. Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3. Indien de zitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4. Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 15. Nader onderzoek

 • 1. Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt door de voorzitter in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3. Indien de verkregen informatie van aanmerkelijk belang is voor de te nemen beslissing op het bezwaar, worden het verwerend orgaan en de belanghebbenden in de gelegenheid gesteld daarover te worden gehoord.

 • 4. Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16. Raadkamer en advies

 • 1. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3. Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 4. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 5. Het advies is gemotiveerd en omvat een advies voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 6. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

 • 7. Het advies wordt tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

Artikel 17. Uitbrengen advies

 • 1. Het advies wordt uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2. Het in het eerste lid bedoelde advies, verslag en informatie wordt tegelijkertijd aan belanghebbenden toegezonden.

Artikel 18. Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks vóór 1 april aan de gemeenteraden van beide gemeenten en het algemeen bestuur van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 19 Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen, reis- en verblijfkosten

 • 1. De vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie is gelijk aan het door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor gemeenteklasse 3 vastgestelde maximum vermenigvuldigd

  • a.

   voor de voorzitter en degene die hem vervangt: met de factor 3;

  • b.

   voor een lid: met de factor 2.

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degene die als lid van een commissie een vaste vergoeding voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 96 van de Gemeentewet ontvangt.

 • 3. Aan de voorzitter en een lid van een commissie worden de reiskosten voor het bijwonen van de vergaderingen vergoed. De vergoeding betreft:

  • a.

   bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten;

  • b.

   bij gebruik van een eigen vervoermiddel: een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, onderdeel b, van de Regeling rechtspositie wethouders.

 • 4. De voorzitters en de leden maken geen aanspraak op andere vergoedingen of tegemoetkomingen dan de vergoedingen op grond van dit artikel.

Artikel 20. Intrekking oude regeling

 • 1. De Verordening op de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Tubbergen wordt ingetrokken.

 • 2. De Verordening behandeling bezwaarschriften en klachten gemeente Dinkelland 2004 wordt gewijzigd als volgt:

  • a.

   Het opschrift wordt gewijzigd in “Verordening behandeling klachten gemeente Dinkelland 2004”.

  • b.

   Artikel 1, onderdeel j, vervalt. Onderdeel k. wordt verletterd onderdeel j.

  • c.

   De tekst van artikel 2 wordt gelezen: Er is een commissie ter behandeling en afdoening van klachten.

  • d.

   Artikel 3 eerste lid wordt gelezen:

 • 1. De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden, die door het college worden benoemd, geschorst en ontslagen.

  • e.

   Artikel 3, de leden 2 tot en met 9 vervallen. Het tiende lid wordt vernummerd tot lid 2.

  • f.

   In artikel 5, de leden 1,2 en 3, wordt voor ‘voorzitters’ gelezen; voorzitter.

  • g.

   Hoofdstuk II vervalt. De hoofdstukken III en IV worden vernummerd tot hoofdstuk II en III

  • h.

   In artikel 34 vervallen de woorden ‘bezwaarschrift en”.

Artikel 21. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag nadat zij is bekendgemaakt door publicatie in de gemeentebladen van beide gemeenten en in het publicatieblad van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen.

Artikel 22. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening behandeling bezwaarschriften.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Dinkelland van 1 juli 2014

De plv. griffier, De voorzitter

G.H.M. Flinkers, Mr. R.S. Cazemier

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Dinkelland

op 27 mei 2014

De secretaris, De voorzitter

Drs. A.B.A.M. Damer, Mr. R.S. Cazemier

Aldus besloten door de burgemeester van Dinkelland

op 27 mei 2014

De burgemeester,

Mr. R.S. Cazemier

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

de gemeenteraad van Tubbergen van 30 juni 2014

De griffier, De voorzitter

H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar,Mr. M.K.M. Stegers

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Tubbergen

op 19 juni 2014

De secretaris, De voorzitter

Drs. Ing. G.B.J. Mensink,Mr. M.K.M. Stegers

Aldus besloten door de burgemeester van Tubbergen

op 19 juni 2014

De burgemeester,

Mr. M.K.M. Stegers

Aldus besloten door het algemeen bestuur van

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen op 20 mei 2014

De secretarissen, De voorzitter,

Drs. A.B.A.M. Damer, Mr. M.K.M. Stegers

Drs. ing. G.B.J. Mensink

Aldus besloten door het dagelijks bestuur van

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen op 20 mei 2014,

De secretarissen, De voorzitter,

Drs. A.B.A.M. Damer, Mr. M.K.M. Stegers

Drs. ing. G.B.J. Mensink

Aldus besloten door de voorzitter van

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen op 20 mei 2014,

De voorzitter,

Mr. M.K.M. Stegers