Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
IJsselstein

Aanwijzings- en mandaatbesluit uitvoering Wet bag

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieIJsselstein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzings- en mandaatbesluit uitvoering Wet bag
CiteertitelAanwijzings- en mandaatbesluit uitvoering Wet bag
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art.2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen
 2. art. 10:1, 10:3, 10:9 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-201401-04-201401-01-2019nieuwe regeling

02-07-2014

Zenderstreeknieuws 9 juli 2014

68485

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzings- en mandaatbesluit uitvoering Wet bag

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

De algemeen directeur van UW Samenwerking;

overwegende:

 • ·

  dat in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (hierna: Wet bag), het houden van een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie alsmede een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie wordt opgedragen aan burgemeester en wethouders;

 • ·

  dat het wenselijk is voor de uitoefening van deze taak een ambtelijk beheerder en plaatsvervanger aan te wijzen;

 • ·

  dat het voorts wenselijk is ambtenaren aan te wijzen die belast zijn met het opmaken van specifieke brondocumenten respectievelijk het vaststellen van geometrie in het kader van de uitvoering van de Wet bag;

 

overwegende voorts, dat burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein in hun vergadering van 6 mei 2014 hebben besloten de bevoegdheid tot het nemen van een aanwijzings- en mandaatbesluit ter uitvoering van de Wet bag te mandateren aan de algemeen directeur van UW Samenwerking;

gelet op de artikelen 10:1, 10:3, 10:9 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

B E S L U I T :

 • I.

  het op 17 juni 2014 vastgesteld en op 25 juni 2014 bekend gemaakt Aanwijzings- en mandaatbesluit uitvoering Wet bag in te trekken;

 • II.

  vast te stellen het:

 

Aanwijzings- en mandaatbesluit uitvoering Wet bag

 • A.

  De beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen

  • 1.

   De directeur en de plaatsvervangend directeur van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) respectievelijk als beheerder en plaatsvervangend beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen aan te wijzen.

  • 2.

   De beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen mandaat te verlenen de navolgende taken namens burgemeester en wethouders uit te voeren:

 • a.

  Het opstellen van de ‘ambtelijke verklaringen’ behalve die bedoeld onder D.;

 • b.

  Het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet bag;

 • c.

  Het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers;

 • d.

  Het, op grond van artikel 10, tweede lid, van de Wet bag, inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet bag aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister;

 • e.

  Het ingevolge artikel 9 van de Wet bag verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is;

 • f.

  Het ingevolge artikel 14 van de Wet bag, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie;

 • g.

  Het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14A en 14 van de Wet bag;

 • h.

  Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet bag, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 30, 40 en 41 van de Wet bag;

 • i.

  Het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet bag;

 • j.

  Het op verzoek van eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a van de Wet bag;

 • k.

  Het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet bag, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders.

  • 3.

   De beheerder de mogelijkheid te geven deze taken en bevoegdheden te ondermandateren aan een onder zijn verantwoordelijkheid werkzame medewerker BAG. De ondermandatering wordt vastgelegd in een besluit van de beheerder.

    

 • B.

  Ambtenaren belast met vaststelling definitieve geometrie

Als ambtenaren aangewezen voor de vaststelling van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet bag, aan te wijzen:

 • ·

  Specialist Externe en Interne Dienstverlening / BAG-beheerder van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR).

   

 • C.

  Ambtenaren bevoegd tot het opmaken van een proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet bag

Als ambtenaren bevoegd tot het opmaken van processen-verbaal van constatering, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet bag, aan te wijzen:

 • a.

  Specialist Externe en Interne Dienstverlening / BAG-beheerder van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR);

 • b.

  Medewerker Bouw en Woningtoezicht van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU).

   

 • D.

  Ambtenaren bevoegd tot het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet bag aangewezen brondocument zijn opgenomen

Als ambtenaren bevoegd tot het opmaken van schriftelijke verklaringen, strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens en die niet voortvloeit uit een krachtens de Wet bag aangewezen brondocument, aan te wijzen:

 • a.

  Specialist Externe en Interne Dienstverlening / BAG-beheerder van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR);

 • b.

  Medewerker Bouw en Woningtoezicht van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU).

 

 

Dit besluit werkt terug tot en met 1 april 2014.

 

 

IJsselstein, 2 juli 2014.

 

 

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein,

De algemeen directeur van UW Samenwerking,

 

 

 

J.van Delden