Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Verordening Geurhinder en Veehouderij 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Geurhinder en Veehouderij 2014
CiteertitelVerordening Geurhinder en Veehouderij 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpgeur, hinder

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling "Verordening geurhinder en veehouderij", zoals vastgesteld op 9 september 2008

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-2014Nieuwe regeling

20-05-2014

Gemeenteblad 2014, 37015 | 03-07-2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Geurhinder en Veehouderij 2014

 

 

Verordening geurhinder en veehouderij 2014

Artikel 1 Begripsbepalingen

Andere afstand:

Overeenkomstig artikel 6, derde lid van de wet vastgestelde andere afstand dan de afstand genoemd in artikel 4, eerste lid van de wet.

Andere geurnorm:

Overeenkomstig artikel 6, eerste lid van de wet vastgestelde andere waarde voor de waarde genoemd in artikel 3, eerste lid van de wet.

Gebied Tongeren – Nergena:

Gebied zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart.

Geurgevoelig object:

Geurgevoelig object als bedoeld in artikel 1 van de wet.

Veehouderij:

Inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

Vergunning:

Omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Wet:

Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 2 Andere afstanden

 • 1.

  Voor geurgevoelige objecten gelegen binnen de bebouwde kom bedraagt de andere afstand 50 meter, indien het gaat om veehouderijen waarvoor vaste afstanden gelden met maximaal 56 dieren.

 • 2.

  Voor geurgevoelige objecten gelegen buiten de bebouwde kom bedraagt de andere afstand 25 meter, indien het gaat om veehouderijen waarvoor vaste afstanden gelden met maximaal 200 dieren.

Artikel 3 Overbelast gebied

Voor het gebied Tongeren – Nergena geldt een andere geurnorm met een waarde van 10,0 odour units per kubieke meter lucht.

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1.

  De op 9 september 2008 vastgestelde ‘Verordening geurhinder en veehouderij’ wordt ingetrokken.

 • 2.

  Aanvragen om vergunning die zijn ingediend vóór inwerkingtreding van deze verordening worden afgehandeld met inachtneming van de in het eerste lid ingetrokken verordening.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening geurhinder en veehouderij Boxtel 2014”.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 20-05-14.

De gemeenteraad van Boxtel,

de griffier (plv.),

mw. I.H.M. Smits

de voorzitter,

M. Buijs