Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zandvoort

Winkeltijdenverordening 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZandvoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening 2014
CiteertitelWinkeltijdenverordening 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerptoerisme en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet, art. 3, lid 1
 2. Gemeentewet, art. 147, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2014Nieuwe regeling

24-06-2014

Gemeenschappelijke Voorziening Overheids Publicaties, 03 juli 2014 en Zandvoortse courant, 03 juli 2014

zaaknummer Z2014-000094, registratienummer 2014/01/001036

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Zandvoort: gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 juni 2014, nr. 2014/01/001553; gelet op de overwegingen van de raad van 24 juni 2014; overwegende dat de nieuwe Winkeltijdenwet op 4 juli 2013 in werking is getreden; gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 147 lid 1 Gemeentewet; besluit de volgende verordening, inclusief toelichting, vast te stellen:

WINKELTIJDENVERORDENING 2014.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort;

 • b.

  de wet: de Winkeltijdenwet

 • c.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag

 • d.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag

 • e.

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet

 • f.

  de raad: de gemeenteraad van Zandvoort.

Artikel 2 Algemene vrijstelling voor zon- en feestdagengedurende bepaalde uren

Voor de in artikel 2 lid 1 aanhef en onder a en b van de Winkeltijdenwet opgenomen verboden geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen van 9.00 uur tot 22.00 uur.

Artikel 3 Individuele ontheffingen
 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 lid 1 van de Winkeltijdenwet opgenomen verboden.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig kan worden beïnvloed door openstelling van de winkel.

Artikel 4 Beslistermijn
 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag voor een ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

 • 3.

  Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

Artikel 5 Overdracht van een ontheffing
 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2.

  Bij een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 6 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  een verandering van omstandigheden of inzichten na het verlenen van de ontheffing dit naar hun oordeel noodzakelijk maakt om de belangen te beschermen waarvoor de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- of leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn, of bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 7 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn de door het college aangewezen toezichthouders belast.

Artikel 8 Overgangsrecht
 • 1.

  Een krachtens de Winkeltijdenverordening 2012 verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Het college kan deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 2.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Winkeltijdenverordening 2012 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  De Winkeltijdenverordening 2012 vastgesteld bij raadsbesluit van 22 februari 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 4 juli 2014.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als Winkeltijdenverordening 2014 gemeente Zandvoort.

   

   

  Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 juni 2014.

  De griffier, De voorzitter,

TOELICHTING OP DE VERORDENING  

 

ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de omschrijving van het begrip feestdagen is aansluiting gezicht bij artikel 2 lid 1 onder b van de Winkeltijdenwet. Koningsdag wordt in de wet niet meer aangemerkt als een feestdag.

 

Artikel 2

Algemene vrijstelling voor zon- en feestdagen gedurende bepaalde uren

De toerismebepaling is in de Winkeltijdenwet vervallen. Hiermee vervalt ook de motiveringsplicht voor de gemeente om in de toelichting op te nemen waarom de toerismebepaling van toepassing zou zijn. De Winkeltijdenwet biedt ruimere vrijstellingsmogelijkheden. Gemeenten hebben hierin een keuzevrijheid.

 

Zondagsrust

Het doel van de Winkeltijdenwet is onder meer het borgen van de zondagsrust door de zondagopenstelling van winkels te verbieden. Dit is de hoofdregel.

Het belang van de zondagsrust en eventuele verstoring daarvan is uitgebreid aan de orde geweest bij de totstandkoming van de Winkeltijdenwet. De discussie daarover heeft voor de wetgever geen aanleiding gevormd om af te zien van het verruimen van de mogelijkheden voor zondagopenstelling.

 

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de zondagsrust op ontoelaatbare wijze wordt beïnvloed. Een belangrijk aspect voor de zondagsrust is het respecteren van de belangen van diverse kerkgenootschappen en en hun leden. Hierop ziet ook andere wetgeving, zoals de Zondagswet. Op grond van deze wet is het verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstuitoefening wordt gehinderd. Het is ook verboden op zondag zonder genoegzame reden de openbare rust door arbeid in beroep of bedrijf te verstoren.

De zondagsrust voor de werknemer wordt geborgd in de Arbeidstijdenwet. Het is een ondernemer niet toegestaan om medewerkers te verplichten om op zondag te werken.

Bij vaststelling van de Winkeltijdenverordening in 2010 zijn de belangen van de zondagsrust eveneens afgewogen. Het belang is van onvoldoende gewicht gebleken in relatie tot de andere betrokken belangen in de gemeente Zandvoort. Tot op heden deden zich geen omstandigheden voor die een verandering teweegbrachten in die belangenafweging.

Ook heeft de zondagsopenstelling de afgelopen jaren niet geleid tot problemen en ligt het ook niet in de lijn der verwachting dat dit zich zal voordoen, waardoor een andere regeling noodzakelijk zou zijn.

 

Artikel 3 Individuele ontheffingen

Artikel 3 van de Winkeltijdenwet biedt de mogelijkheid voor de gemeente om voor de verboden zoals opgenomen in de wet een vrijstelling op te nemen in de gemeentelijke verordening of in individuele gevallen een ontheffing te verlenen.

De gemeente kan geen bepalingen in de verordening opnemen voor werkdagen (maandag tot en met zaterdag) tussen 6.00 en 22.00 uur. Voor de uren tussen 22.00 en 6.00 uur kan het college op aanvraag een ontheffing verlenen. Per individuele aanvraag is dan een afweging mogelijk of de gevraagde openstelling zich verhoudt met de belangen van de woon- en leefomgeving en de openbare orde. Ook kan aan een ontheffing voorschriften worden verbonden te bescherming van genoemde belangen.

In het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet is voor een aantal vormen van detailhandel alleen de openstelling op zon- en feestdagen geregeld. Ook hier geldt dat het college ontheffing kan verlenen voor de in Vrijstellingenbesluit genoemde categorieën.

 

Artikel 4 Beslistermijn

Voor de beslistermijn is aansluiting gezocht bij de termijn in de Algemene plaatselijke verordening en de algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 5 Overdracht van een ontheffing

De bepaling bindt de overdracht van de ontheffing aan de toestemming van het college van burgemeester en wethouders. Dit geeft het college de gelegenheid om inzicht te krijgen in de opvolging.

 

Artikel 6 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

In dit artikel worden de intrekkings- en wijzigingsgronden genoemd.

 

Artikel 7 Toezicht

Alleen door het college aangewezen toezichthouders zijn bevoegd om op de naleving van deze verordening te controleren.

 

Artikel 8 Overgangsrecht

Met dit artikel wordt voorkomen dat eerder door het college verleende ontheffingen op basis van de Winkeltijdenverordening 2012 automatisch vervallen door inwerkingtreding van deze nieuwe verordening.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

In dit artikel worden de inwerkingtreding en de citeertitel van deze verordening bepaald.