Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Verordening Starterslening Dordrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Starterslening Dordrecht
CiteertitelVerordening Starterslening gemeente Dordrecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentwet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-201401-05-2015Nieuwe regeling

24-06-2014

Gemeenteblad, 03-07-2014

SO/1216137

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Starterslening Dordrecht

De RAAD van de gemeente Dordrecht;

 

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 20 mei 2014, kenmerk SO/1216137;

 

overwegende, dat:

 • -

  de gemeente Dordrecht op 18 december 1996 een deelnemingsovereenkomst heeft gesloten met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) en NV Bouwfonds Nederlandse gemeenten en op 14 januari 2001 hierop een aanvullende overeenkomst heeft gesloten;

 • -

  op grond van deze overeenkomsten de gemeente gelden leent aan SVn, die SVn op een gemeenterekening plaatst onder de voorwaarde dat de gemeente gerechtigd is om SVn bindende aanwijzingen te geven met betrekking tot de gemeentelijke stimuleringsregelingen;

 • -

  SVN vervolgens op eigen titel gemeentelijke stimuleringsleningen verstrekt o.a. ten laste van deze gemeenterekening;

 • -

  in de zojuist geschetste context de gemeenteraad een kader wil scheppen om zogenaamde startersleningen door SVn te laten verstrekken;

   

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende

Verordening Starterslening Dordrecht

 

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening en de daarop gebaseerde regels wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken;

 • b.

  c ollege: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht;

 • c.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd 's-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • d.

  v erwervingskosten voor nieuwbouw en bestaande bouw: Zoals gehanteerd door de NHG, koop/aanneemsom vermeerder met bijkomende kosten;

 • e.

  Gemeenterekening Starterslening Dordrecht: een fondsrekening waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen kunnen worden teruggestort;

 • f.

  a anvraag: een verzoek van een aanvrager aan het college om een startslening Dordrecht te mogen afsluiten bij SVn;

 • g.

  a anvrager: de natuurlijke persoon, die:

  • -

   voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort en

  • -

   een aanvraag doet. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beiden te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;

 • h.

  S tarterslening Dordrecht: een lening die, na toekenning van de aanvraag door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning.

 • i.

  d eelnemende partij: een bedrijf dat of particulier die een woning in Dordrecht verkoopt en zich bij overeenkomst verbindt een bijdrage te verstrekken in de kosten van de Starterslening.

Artikel 2 Doel van de verordening

De Verordening Starterslening Dordrecht heeft als doel om personen met beperkte financiële middelen met behulp van een lening in staat te stellen een eigen woning in Dordrecht te kopen.

Artikel 3 Voorwaarden SVn en vaststelling door het college

 • 1.

  Op een Starterslening Dordrecht zijn de volgende documenten van toepassing:

  • a.

   Algemene bepalingen voor geldleningen,

  • b.

   Productspecificaties Starterslening,

  • c.

   Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening en

  • d.

   Toelichting op een SVn Financieringsplan (Starterslening),

 • zoals die op het moment van de aanvraag zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Dordrecht en SVn danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

   

Artikel 4 Procedure aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een starterslening wordt ingediend via een door het college vastgesteld formulier.

 • 2.

  De behandeling van de aanvraag vindt plaats met inachtneming van:

  • a.

   de documenten als genoemd in artikel 3 lid 1 van deze verordening;

  • b.

   het bepaalde in deze verordening.

Artikel 5 Behandeling aanvraag

 • 1.

  Het college kent de aanvraag toe, indien:

  • a.

   de aanvrager op het moment van de aanvraag minimaal 18 en maximaal 35 jaar oud is;

  • b.

   de aanvrager niet eerder woningeigenaar is geweest;

  • c.

   het een aankoop betreft van een nieuwbouwwoning of een bestaande woning in de gemeente Dordrecht waarvan de verwervingskosten voor nieuwbouw, bestaande bouw niet hoger zijn dan € 200.000,--;

  • d.

   de aankoop,als bedoeld in het vorige lid niet in combinatie met koopgarant of MGE constructie wordt gedaan, dan wel andere koopinstrumenten en/of andere financieringsconstructies als bijvoorbeeld erfpacht wordt gekocht;

  • e.

   de aankoop, als bedoeld in lid c niet een corporatiewoning betreft;

  • f.

   het (gezamenlijk) bruto jaarinkomen van het huishouden niet hoger is dan € 45.000,--;

  • g.

   de starterslening ten hoogte 20% van de verwervingskosten bedraagt met een maximum van € 30.000,-- per lening;

  • h.

   de aanvrager overeenstemming met de verkopende partij heeft bereikt over een bijdrage aan de Starterslening Dordrecht aan de gemeente Dordrecht conform de bij deze verordening toegevoegde bijlage A;

  • i.

   de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt op zowel de eerste hypotheek als de Starterslening Dordrecht;

  • j.

   SVn een positief advies op de aanvraag voor een starterslening Dordrecht heeft gegeven.

 • 2.

  Na een toekenningsbeschikking, als bedoeld in de aanhef van het vorige lid kan de aanvrager met SVn een starterslening Dordrecht overeenkomen.

 • 3.

  Het college weigert een aanvraag, indien niet aan één of meer van de voorwaarden genoemd in het eerste lid wordt voldaan.

 • 4.

  Het college deelt het toekennings- of weigeringsbesluit schriftelijk mee aan de aanvrager.

Artikel 6 Plafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks uiterlijk 30 november het maximale budget vast, dat beschikbaar is voor het toekennen van Startersleningen ten behoeve van het daarop komende kalenderjaar.

 • 2.

  Voor de kalenderjaren 2014 en 2015 tezamen stelt het college één budget vast binnen een maand na vaststelling van deze verordening.

 • 3.

  Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Artikel 7 Intrekkingsgronden

 • 1.

  Het college kan de beschikking, waarin het college het recht op een Starterslening Dordrecht heeft toegekend, intrekken indien:

  • a.

   het college de aanvraag heeft toegekend op grond van onjuiste of onvolledige gegevens;

  • b.

   de koopovereenkomst van de betreffende eigen woning wordt ontbonden.

 • 2.

  Bij een intrekking, als bedoeld in het vorige lid, vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van publicatie.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Starterslening gemeente Dordrecht".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 juni 2014.

De griffier, De voorzitter,

M. van Hall A.A.M. Brok