Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlagtwedde

Liggeldverordening woonschepenlocaties 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlagtwedde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLiggeldverordening woonschepenlocaties 2014
CiteertitelLiggeldverordening woonschepenlocaties 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-201401-01-2014nieuwe regeling

19-12-2013

- TAC 11 juni 2014

ZA.12-16234

Tekst van de regeling

Intitulé

Liggeldverordening woonschepenlocaties 2014

De raad van de gemeente Vlagtwedde;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 december 2013, nr. ZA.12-16234, afdeling Ruimte;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van een recht voor het innemen van een ligplaats op een woonschepenlocatie 2013.

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam "liggeld" wordt een recht geheven voor het innemen van een ligplaats op een woonschepenlocatie.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  woonschip:

 • een vaartuig, dat uitsluitend of hoofdzakelijk als woning wordt gebruikt of als woning is bestemd;

 • b.

  woonschepenlocatie:

 • een gedeelte van openbaar water, bestemd tot ligplaats voor woonschepen;

 • c.

  ligplaatsenkaart:

 • de kaart, opgenomen in kaart woonschepen, waarop de woonschepenlocaties zijn aangegeven met het maximaal aantal toegestane woonschepen per locatie.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de bewoner op wiens naam de ligplaatsvergunning is gesteld en waarvan het woonschip een ligplaats inneemt op één van de woonschepenlocaties zoals vermeld op de ligplaatsenkaart.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

Het liggeld wordt geheven naar een vast bedrag per ligplaats.

Artikel 5 Tarief

Het liggeld voor woonschepen bedraagt per ligplaats per jaar,

in 2014: €120,00

in 2015: €180,00

in 2016: €240,00

in 2017: €300,00

Na 2017 zal het bedrag jaarlijks gaan stijgen op basis van indexering.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

Het liggeld wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8 Tijdstip van betaling

Het liggeld moet binnen een maand na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving worden betaald.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van liggeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van liggeld.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Liggeldverordening woonschepenlocaties 2014".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van 19 december 2013,

De raad voornoemd,

mevrouw L.A.M. Kompier de heer H.R. Kastermans,

voorzitter griffier