Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2014
CiteertitelVerordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nieuwe regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 61, 61a, 61c, 84, 147 en 149 Gemeentewet en art. 15, 31 Archiefwet 1995 en art. 9 Archiefbesluit 1995

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-06-2014Nieuwe regeling

22-05-2014

Weekblad GeZien, 04-06-2014

2014 / 6 / 5

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2014

Gelezen het voorstel van de fractievoorzitters;

Gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet,

de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het

Archiefbesluit 1995;

Gelet op de circulaire “Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming

burgemeester” van de minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties;

Besluit:

Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2014, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt.

 

Artikel 1 Taak

De commissie heeft tot taak de aanbeveling tot benoeming van de burgemeestervoor te bereiden.

Artikel 2 Samenstelling commissie
 • 1.

  De commissie bestaat uit vijf leden, te benoemen door en uit de gemeenteraad. Te weten de raadsleden: de heer M.F.M. Doutzenberg, de heer P.P.J. Heijnen, de heer A.M.J. Vliegen, mevrouw A.M.E.H. Winthagen-Bock en de heer C.H.M. Faessen.

 • 2.

  De heer A.M.J. Vliegen is de voorzitter en de heer P.P.J. Heijnen is de plaatsvervangend voorzitter van de commissie.

 • 3.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

Artikel 3 Ambtelijke ondersteuning
 • 1.

  De raadsgriffier is secretaris van de commissie.

 • 2.

  De plaatsvervangend griffier kan bij vervulling van de in artikel 1 genoemde taak als plaatsvervangend secretaris aan de commissie worden toegevoegd.

 • 3.

  De (plaatsvervangend) secretaris geeft ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

 • 4.

  De (plaatsvervangend) secretaris is geen lid van, en heeft geen stemrecht in, de commissie.

Artikel 4 Geheimhouding
 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten. Alle stukken van de commissie zijn geheim. Dit wordt op de stukken vermeld.

 • 2.

  De (fungerend) voorzitter van de commissie wijst bij de benoemingsprocedure in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht, die rechtstreeks voortvloeit uit artikel 61c van de Gemeentewet.

 • 3.

  De geheimhoudingsplicht brengt onder meer mee dat aan raadsleden, die geen zitting (meer) hebben in de commissie, en aan anderen, behoudens het bepaalde in de artikelen 9, vierde lid, 10, tweede lid, en 11 van deze verordening, geen inzage in, of informatie omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek wordt verstrekt.

 • 4.

  De commissie treft, met inachtneming van de artikelen 7, 8, tweede lid, en 14 van deze verordening, een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden, het voeren van correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

 • 5.

  De commissie en de gemeenteraad kunnen de geheimhouding waartoe de Gemeentewet, respectievelijk zullen de geheimhouding waartoe het derde lid van deze verordening verplicht, niet opheffen.

 • 6.

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 7.

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de (plaatsvervangend) secretaris en, indien van toepassing, de adviseur.

Artikel 5 Vergaderingen
 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste een meerderheid van de leden dit noodzakelijk achten.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering. De voorzitter doet van elke vergadering tenminste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie, indien een adviseur aan de commissie is toegevoegd, de adviseur en, indien het gesprek met hem plaatsvindt, de burgemeester.

 • 3.

  De commissie vergadert niet als niet tenminste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.

 • 4.

  De commissie besluit bij de voorbereiding van een aanbeveling bij meerderheid van uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie, maar de verschillende meningen in het verslag opgenomen. De commissie streeft naar unanimiteit. Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag tot uitdrukking gebracht.

Artikel 6 Contactpersoon bij de benoemingsprocedure
 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon.

 • 2.

  Alle stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van ‘persoonlijk en vertrouwelijk’ op de envelop en boven de ingesloten stukken gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privé-adres van de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden onder vermelding van ‘persoonlijk en vertrouwelijk’ op de envelop en boven de ingesloten stukken door de voorzitter en de secretaris ondertekend en vanaf het privé-adres van de secretaris verzonden.

Artikel 7 Bijzondere bepalngen over de benoemingsprocedure
 • 1.

  De Gemeentewet bepaalt in artikel 61 lid 4 dat de commissie zich slechts door tussenkomst van de commissaris van de Koning de door haar nodig geachte informatie over de kandidaten verschaft. Elk overleg met derden, schriftelijk of mondeling, is uitgesloten.

 • 2.

  De secretaris nodigt, op verzoek van de commissie, de kandidaten uit voor een gesprek met de commissie. De commissie treft voorzieningen met betrekking tot de wijze waarop de privacy van de sollicitanten wordt beschermd, bijvoorbeeld door de plaats en het tijdstip van de gesprekken zodanig te kiezen dat de vertrouwelijkheid van de gesprekken is gewaarborgd.

 

Artikel 8 Verslag

De commissie brengt over haar werkzaamheden ter zake van de voorbereiding van de aanbeveling tot benoeming verslag uit aan de gemeenteraad en de commissaris van de Koning door middel van een verslag van bevindingen. Dit schriftelijke en vertrouwelijke verslag bevat tenminste:

 • a.

  een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht;

 • b.

  een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie waarin ook de volgorde van plaatsing van de kandidaten op de aanbeveling is gemotiveerd;

 • c.

  of er sprake is van unanimiteit binnen de commissie.

En heeft in ieder geval de volgende bijlage:

 • d.

  de conceptaanbeveling van twee personen.

 

Artikel 9 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 10 Ontbinding van de commissie

De commissie is ontbonden met ingang van de dag volgende op die waarop door de minister van BZK aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat in de vacature van burgemeester is voorzien.

Artikel 11 Archivering
 • 1.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de benoemingsprocedure zorg voor dat op het tijdstip bedoeld in artikel 10 alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als “geheim” worden overgebracht naar de op grond van artikel 31 van de Archiefwet door de gemeenteraad aangewezen archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de benoemingsprocedure zorg voor dat van de in het eerste lid bedoelde overbrenging een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 wordt opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1 sub a en c, van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de benoemingsprocedure zorg voor dat alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk worden vernietigd.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 13 Intrekking oude verordening

De verordening “Verordening op de vertrouwenscommissie regelende de taak, samenstelling en werkwijze van de vertrouwenscommissie, alsmede de geheimhouding” van 22 april 2008 en in werking getreden op 30 april 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12 genoemde datum van inwerkingtreding.

de griffier, de waarnemend voorzitter,

mr. drs. S.H.H.J. Dormans-Simons, M.P.J. Brauers