Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Olst-Wijhe

Verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierverblijven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOlst-Wijhe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierverblijven
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij noordwestzijde Welsum
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij, art. 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-2014Nieuwe regeling

26-05-2014

Gemeenteblad, jaargang 2014, Nr. 31883

Raadsstuk 2014/38

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij noordwestzijde Welsum

De raad van de gemeente Olst-Wijhe,

 

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij,

 

gelet op het voorstel van de burgemeester en wethouders van 13 mei 2014,

 

gelet op de door hem bij besluit(en) d.d. 15 april 2014 vastgestelde gebiedsvisie als bedoeld in artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij,

 

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de volgende verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierverblijven:

 

de Verordening geurhinder en veehouderij noordwestzijde Welsum

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

Veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

Wet: de Wet geurhinder en veehouderij

Artikel 2 Aanwijzing gebied

Als gebied als bedoeld in artikel 6 van de Wet wordt aangewezen het volgende gebied:

  • A.

    Noordwestzijde Welsum

Het gebied dat nader aangegeven is op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

Artikel 3 Andere waarden voor geurbelasting

In gebied A, als omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende andere waarde.

Op grond van artikel 6, eerste lid van de Wet en in afwijking van artikel 3, eerste lid van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij voor geur gevoelige objecten: 4,5 ou/m³.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als de “Verordening geurhinder en veehouderij noordwestzijde Welsum”.

Bijlage

 

Kaart

Inhoudsopgave

Artikel 1 Begripsbepaling

Artikel 2 Aanwijzing gebied

Artikel 3 Andere waarden voor geurbelasting

Artikel 4 Citeertitel