Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amersfoort

Beleidsregel Beeldschermen tijdens EK en WK voetbal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmersfoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Beeldschermen tijdens EK en WK voetbal
CiteertitelBeleidsregel Beeldschermen tijdens EK en WK voetbal
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De grondslag van deze regeling is gewijzigd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-202401-01-2024grondslag

30-01-2024

Gemeenteblad, 2024 87484

05-06-201428-02-2024Nieuwe regeling

28-05-2014

Stadsberichten, 4 juni 204

4688913

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Beeldschermen tijdens EK en WK voetbal

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Beleidsregel

De burgemeester van Amersfoort;

overwegende dat:

 • -

  er een groeiende behoefte waarneembaar is bij evenementenorganisatoren en horecaondernemers om tijdens een EK of WK Voetbal megaschermen en grote TV-screens te plaatsen voor het vertonen van de voetbalwedstrijden;

 • -

  deze ontwikkeling bijdraagt aan de feestelijkheid en het saamhorigheidsgevoel, maar het plaatsen van een groot beeldscherm in de openbare ruimte ook soms kan leiden tot overcrowding, overmatig gebruik van alcohol, vermenging van risico gropen, hetgeen een gevaarlijke of ongewenste situatie tot gevolg kan hebben;

 • -

  het ministerie van Veiligheid en Justitie adviseert om lokaal schermenbeleid vast te stellen voor dit onderwerp;

 • -

  het gewenst is om in beleidsregels vast te leggen welke spelregels in Amersfoort gehanteerd worden bij het plaatsen van dergelijke grote beeldschermen;

gelet op artikel 2:25 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 5:4 van de Verordening fysieke leefomgeving Amersfoort en de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen:

Beleidsregel Beeldschermen tijdens EK en WK voetbal

ALGEMENE BEPALINGEN

Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Beeldscherm: scherm waarop beelden geprojecteerd worden, zoals een televisiescherm, LED scherm of projectiescherm.

Binnenstad: het gebied in het noorden en oosten begrensd door het Plantsoen Noord en de Flierbeeksingel, in het zuiden en westen door de Stadsring en het Smallepad + het Eemplein.

Evenementenvergunning: vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Horecabedrijf: Een bedrijf zoals bedoeld in artikel 2:27 onder a van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Horecaplein in de binnenstad: Hof, Lieve Vrouwekerkhof, Appelmarkt, Groenmarkt, Varkensmarkt, Eemplein.

Openbare ruimte: de ruimte die voor iedereen toegankelijk is en volgens bestemming of vast gebruik open staat voor publiek.

Stilte scherm: een beeldscherm waarop een voetbalwedstrijd wordt vertoond zonder geluid. Voetballiefhebbers en passanten kunnen hier terecht om even ‘snel’ te kijken wat de actuele stand is en hoe de wedstrijd verloopt.

Toernooi: Europees Kampioenschap (EK) of Wereld Kampioenschap (WK) Voetbal.

Kleinschalig particulier intitiatief

Buurt-/straatfeest

Het plaatsen van een beeldscherm van maximaal 2 x 2 meter in de straat zodat er met de buren naar voetbal gekeken kan worden, is toegestaan en valt onder de definitie “Klein evenement” (maximaal 150 personen), als bedoeld in artikel 2:24 lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Hiervoor hoeft geen vergunning te worden aangevraagd, maar het evenement moet door middel van een meldingsformulier worden aangemeld bij de gemeente.

2.In afwijking van artikel 2:25a lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening dient het meldingsformulier uiterlijk 5 werkdagen voor de wedstrijddag te worden ingediend bij de gemeente.

Beeldschermen op locatie in openbare ruimte

Evenementenvergunning vereist

Voor het plaatsen van een groot beeldscherm – groter dan 2 x 2 meter - in de openbare ruimte ten behoeve van het publiekelijk vertonen van voetbalwedstrijden is een evenementenvergunning vereist. Het plaatsen van een groot beeldscherm wordt aangemerkt als een groot evenement.

(Aanvullende) Indieningsvereisten

 • 1.

  Bij de aanvraag voor een evenementenvergunning voor de plaatsing van een beeldscherm in de openbare ruimte dient in elk geval een veiligheids- en calamiteitenplan worden ingediend.

 • 2.

  Voor het plaatsen van tijdelijke bouwwerken zoals een tent, podium, lichttoren, overkapping en dergelijke, dienen vooraf constructietekeningen en –berekeningen bij de vergunningsaanvraag te worden gevoegd.

 • 3.

  De aanvraag dient in beginsel minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement te worden ingediend.

Parapluvergunning

Het is voor een organisator mogelijk om voor verschillende speeldagen één (paraplu-)vergunning aan te vragen.

Beoordeling aanvraag

De burgemeester toetst een aanvraag voor een evenementenvergunning voor de plaatsing van een beeldscherm in de openbare ruimte aan de volgende randvoorwaarden:

 • -

  Het plaatsen van beeldschermen in de openbare ruimte wordt uitsluitend toegestaan voor de kwartfinale, halve finale en finale van het toernooi.

 • -

  Het plaatsen van beeldschermen in de openbare ruimte is slechts toegestaan tijdens wedstrijden waarbij het Nederlands elftal speelt.

 • -

  Per speeldag wordt in beginsel slechts één vergunning verleend voor het plaatsen van één beeldscherm in de openbare ruimte, waarbij aan een aanvraag voor een beeldscherm in de binnenstad voorrang wordt verleend boven een aanvraag voor een beeldscherm buiten de binnenstad. Eventuele initiatieven voor het plaatsen van een beeldscherm op een af te sluiten terrein buiten de binnenstad (bijvoorbeeld een buitensportaccommodatie) worden door de gemeente en hulpdiensten per individueel geval beoordeeld.

 • -

  De beeldschermen mogen geen belemmering vormen voor de doorstroming van het publiek, openbaar vervoer, regulier vervoer en de hulpdiensten.

 • -

  Op terrassen van horecagelegenheden zijn geen beeldschermen toegestaan.

 • -

  De inrichting van de evenementenlocatie is maatwerk. De hulpdiensten zullen aanwijzingen geven voor wat betreft de exacte locatie van het beeldscherm op de locatie.

 • -

  Het plaatsen van een beeldscherm op een horecaplein in de binnenstad zal door de horeca om het betreffende plein moeten worden geïnitieerd. Het initiatief wordt door alle horecagelegenheden op/om het plein gesteund. Dit houdt in dat de horecaondernemers om het plein uniforme maatregelen treffen: het mag niet zo zijn dat het ene horecabedrijf al het glaswerk vervangt en tafels en stoelen verwijdert, terwijl een aangrenzend horecabedrijf wel het terras in tact laat.

 • -

  Het bepalen van het aantal particuliere beveiligers is maatwerk en zal per evenement en locatie door de politie aan de hand van een risicoanalyse worden beoordeeld. De organisatie moet er rekening mee houden dat er ongeveer 1 beveiliger op 250 bezoekers aanwezig moet zijn. In het geval dat Nederland de halve finale en finale haalt, kan zelfs voorgeschreven worden dat er 1 beveiliger op 150 bezoekers aanwezig moet zijn.

 • -

  De afmetingen en hoogte van het beeldscherm en de locatie van het beeldscherm bepalen mede het maximum aantal bezoekers.

Vergunningvoorschriften

Aan de evenementenvergunning worden in elk geval de volgende voorschriften verbonden:

 • a.

  Het evenement moet gefaseerd worden opgestart. Vanaf twee uur voor aanvang van de wedstrijd moet het terrein gereed zijn voor het ontvangen van het publiek. Één uur voor aanvang van de wedstrijd mag er op de evenementenlocatie geschonken worden en gaat eventueel de muziek aan.

 • b.

  Het is niet toegestaan om het vertonen van voetbalwedstrijden op groot beeldscherm te combineren met live optredens of een DJ of iets dergelijks.

 • c.

  Objecten zoals tafels en stoelen moeten voor aanvang van het evenement worden verwijderd van de evenementenlocatie.

 • d.

  De eindtijd van het evenement wordt vastgesteld op maximaal een half uur na afloop van de wedstrijd. Daarbij geldt als uiterste eindtijd op zondag tot en met donderdag 23.00 uur en op vrijdag en zaterdag 01.00 uur. Mocht een voetbalwedstrijd worden verlengd, dan duurt het evenement tot uiterlijk een half uur na de verlenging c.q. strafschoppen, tenzij de hiervoor genoemde uiterste eindtijd (23.00 uur of 01.00 uur) wordt overschreden. In dat geval is het evenement direct na afloop van de wedstrijd (inclusief verlenging en strafschoppen) afgelopen.

 • e.

  Versterkt geluid na afloop van de wedstrijd is niet toegestaan.

 • f.

  Bij extreme hitte is de organisator verplicht gratis drinkwater beschikbaar te stellen. In dat geval dient (kraan)water beschikbaar te zijn bij/in alle mee-organiserende horeca en bij alle geveltaps.

 • g.

  Alcoholuitgifte zal zich concentreren in de bestaande horecagelegenheden. Om het barpersoneel enigszins te ontzien worden uitsluitend geveltaps toegestaan. Deze mogen vanaf één uur voor aanvang van de wedstrijd worden geopend.

 • h.

  Het is verboden om tijdens de wedstrijd actief alcohol te verkopen door – bijvoorbeeld – tussen het publiek alcoholhoudende drank te schenken.

 • i.

  Buiten de horecagelegenheden is het gebruik van glaswerk gedurende het evenement niet toegestaan. Het gebruik van EKO-glazen is verplicht.

 • j.

  De organisator is verplicht extra toiletten te plaatsen, zowel op als rond de evenementenlocatie.

 • k.

  De organisator moet er voor zorgen dat EHBO-ers, in verband met de veiligheid, bescherming krijgen. De EHBO-post zal daarom in de buurt van de beveiliging moeten worden gepositioneerd.

Stilte scherm

 • 1.

  Op een aanvraag voor een evenementenvergunning voor een stilte scherm zijn de randvoorwaarden uit artikel 6 niet van toepassing.

 • 2.

  Op een stilte scherm mogen alle wedstrijden van het toernooi worden uitgezonden.

 • 3.

  Aanvullende voorzieningen, zoals een tap, zijn niet toegestaan bij een stilte scherm.

Gemeentelijk initiatief

De gemeente Amersfoort neemt geen initiatief tot het plaatsen van (grote) beeldschermen in de openbare ruimte voor een EK of WK voetbal.

Beeldschermen op binnenlocaties

Beeldscherm in horecabedrijf

 • 1.

  Voor het plaatsen van een beeldscherm in een horecabedrijf is geen vergunning vereist.

 • 2.

  Een beeldscherm in een horecabedrijf mag niet op een dusdanige wijze geplaatst worden dat vanaf het bij die gelegenheid behorende terras de wedstrijd bekeken kan worden.

Slotbepalingen

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel Beeldschermen tijdens EK en WK voetbal”.

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Amersfoort, 28 mei 2014

De burgemeester van Amersfoort,

L.M.M. Bolsius

PUBLICATIEDATUM: 4 juni 2014