Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Son en Breugel

Legesverordening 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSon en Breugel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLegesverordening 2014
CiteertitelLegesverordening 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-06-201413-01-2015Onbekend

19-12-2013

Onbekend

13.10980, 13.10864

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening 2014

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': het tijdvak dat loopt van de (n)e dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de (n)e dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Persoonlijke vrijstellingen

 • 1.

  a. de leges genoemd in de tarieventabel onder hoofdstuk 1, a en b en hoofdstuk 2 worden niet geheven voor de in het openbaar belang afgegeven stukken en verstrekte inlichtingen aan openbare besturen, ambtenaren en instellingen;

  • b.

   de leges genoemd in hoofdstuk 2 worden niet geheven voor zover de daarbij vermelde stukken worden afgegeven aan politieke groeperingen die in de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd, zulks tot ten hoogste 6 exemplaren per politieke groepering;

  • c.

   de leges genoemd in de tarieventabel in hoofdstuk 2 onder e en g worden niet geheven:

 • 1.

  voor zover het betreft de exemplaren van de raads- en commissiebijlagen welke op initiatief van en door of vanwege het college van burgemeester en wethouders worden verstrekt aan belangstellenden, teneinde het deze mogelijk te maken de vergaderingen van de gemeenteraad en de commissies aan de hand van die bijlagen te volgen;

 • 2.

  de exemplaren van de raads- en commissiebijlagen, welke in het gemeentehuis worden afgehaald teneinde het mogelijk te maken de vergaderingen van de gemeenteraad en de commissies aan de hand van die bijlagen te volgen.

  • d.

   de leges genoemd in de tarieventabel in hoofdstuk 8 worden niet geheven voor het van gemeentewege behulpzaam zijn bij het raadplegen van de onder het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken door rijks- en provinciale ambtenaren in de uitoefening van hun functie.

Zakelijke vrijstellingen

 • 2.

  a. leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  stukken of handelingen, welke ambtshalve of ter voldoening aan wettelijke voorschriften kosteloos worden afgegeven of verricht;

 • 2.

  inlichtingen, opgaven, handelingen of stukken, welke met vergunning van het college van burgemeester en wethouders worden verstrekt, verricht of afgegeven ten behoeve van rechtstreeks gebruik voor het algemeen belang dienende voorlichting over de gemeente, haar organen en instellingen.

  • b.

   de leges genoemd in hoofdstuk 6, onder 1, worden niet geheven indien de hulp, met vergunning van het college van burgemeester en wethouders wordt verleend bij nasporingen welke plaatshebben uitsluitend voor een wetenschappelijk doel of het algemeen belang;

  • c.

   diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

  • d.

   diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, van de Wabo;

  • e.

   het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wabo, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald in geval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van de verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft: 1. onderdeel 1.1.5 (akten burgerlijke stand); 2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten); 3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen); 4. onderdeel 1.4.2 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens); 5. hoofdstuk 6 (verstrekking op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens); 6. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag); 7. hoofdstuk 16 (kansspelen); een en ander voor zover met deze wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van leges.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 20 december 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten:

  • a.

   die zich voor die datum hebben voorgedaan:

  • b.

   waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  De op artikel 10 van de in het eerste lid genoemde verordening gebaseerde regels van het college worden geacht mede gebaseerd te zijn op artikel 10 van deze verordening.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 3.

  In afwijking van het eerste en tweede lid treden de onderdelen 2.3.4.9 en 2.3.4.10 van de tarieventabel behorende van de Legesverordening 2013 in werking op het tijdstip dat het voorstel van wet, houdende regels voor het verlenen van vergunning voor de onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen (Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen), Kamerstukken II 2010/11, 32366, nr. 2, tot wet wordt verheven en in werking treedt, welke tijdstip tevens de datum van ingang van de heffing is.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2014”.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 19 december 2013.

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier, De voorzitter,

mr. F. den Hengst. drs. J.F.M. Gaillard.

Bijlage Tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in trouwzaal of aangewezen locatie op:

 

1.1.1.1

maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur en vrijdag tot 12.30 uur

€ 335,00

1.1.1.1.2

maandag (mits dit een werkdag is) om 9.00 en 9.30 uur

€ 0,00

1.1.1.1.3

maandag tot en met donderdag voor 9.00 en na 16.00 uur

€ 560,00

1.1.1.1.4

vrijdag na 12.30, zaterdag en brugdagen

€ 560,00

1.1.1.2

VERVALLEN per 1-1-2014

 

1.1.1.3

VERVALLEN per 1-1-2014

 

1.1.1.4

VERVALLEN per 1-1-2014

 

1.1.1.5

VERVALLEN per 1-1-2014

 

1.1.2

VERVALLEN per 1-1-2014

 

1.1.2.1

VERVALLEN per 1-1-2014

 

1.1.2.2

VERVALLEN per 1-1-2014

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op eigen locatie naar keuze op:

 

1.1.3.1

werkdagen (maandag tot en met donderdag) tussen 9.00 en 16.00 uur

€ 410,00

1.1.3.2

vrijdag en zaterdag tussen 9.00 en 16.00 uur

€ 635,00

1.1.4

Als het huwelijk wordt voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand uit een andere gemeente, worden de tarieven als genoemd in 1.1.2 tot en met 1.1.3 verhoogd met

€ 195,00

1.1.5

Indien er op maandag om 9.00 en 9.30 een voltrekking van een huwelijk plaatsvindt of een registratie van een partnerschap als bedoeld in 1.1.1.1.2 dan bedraagt het tarief voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje

 € 32,00

1.1.5.1

In andere gevallen (1.1.1.1 , 1.1.1.1.3 , 1.1.1.1.4 , 1.1.3.1 en .1.1.3.2) bedraagt het tarief voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 0,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 7,05

1.1.7

VERVALLEN per 1-1-2014

 

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.1.9

Indien een wijziging van huwelijksdatum en of tijdstip optreedt na aangifte van ondertrouw bedraagt het tarief per wijziging

€ 25,95

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 50,35

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€ 50,35

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 50,35

1.2.1.4

VERVALLEN per 26-06-2012 (bijschrijven van een kind in een reisdocument)

 

1.2.1.5

VERVALLEN per 26-06-2012 (bijschrijven van een kind middels een kindersticker)

 

1.2.1.6

tot het aanbrengen van een wijziging in een reisdocument anders dan bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€ 9,95

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet:

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt

€ 31,85

1.2.2.2

in andere gevallen dan bedoeld in subonderdeel 1.2.2.1

€ 41,90

1.2.3

De tarieven genoemd in de subonderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 46,60

1.2.4

VERVALLEN per 26-06-2012 (bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument)

 

1.2.5

VERVALLEN per 26-06-2012 (bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per kindersticker)

 

1.2.6

Tot het afgeven van een reisdocument of identiteitskaart, indien aan de aanvrager al eerder een reisdocument of identiteitskaart werd verstrekt, welke document bij de aanvraag niet of niet compleet kan worden overlegd en de aanvraaggegevens van dat document moeten worden geraadpleegd, worden de verschuldigde leges verhoogd met

€ 35,50

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,45

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.3

Bij de afgifte van een rijbewijs worden, indien aan de aanvrager al eerder een rijbewijs werd verstrekt, welke document bij de aanvraag niet of niet compleet kan worden overlegd en de aanvraaggegevens van dat document moeten worden geraadpleegd, worden de verschuldigde leges verhoogd met

€ 17,50

1.3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het waarmerken van een kopie van een rijbewijs

€ 5,70

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van onderdeel 1.4.3, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 10,05

1.4.2.2

tot het verstrekken van inlichtingen uit de gemeentelijke basisadministratie: a. voor elke aanvraag (productiekosten) per uur b. daarenboven voor elke inlichting

€ 57,45 € 0,05

1.4.2.3

tot het geautomatiseerd vervaardigen van statistische overzichten uit de gemeentelijke basisadministratie: a. zonder dat hiervoor maatwerk uitgevoerd moet worden b. zodanig dat hiervoor maatwerk, dat naar verwachting minder dan 3 uur tijdsbesteding nodig is, uitgevoerd moet worden c. zodanig dat hiervoor maatwerk, dat naar verwachting minstens 3 uur of meer tijdsbesteding nodig is, uitgevoerd moet worden per uur

€ 18,10 € 55,00 € 20,75

1.4.2.4

voor het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van schriftelijke gegevens gedurende de periode van één jaar: a. voor 1 tot 100 inlichtingen b. voor 100 tot 500 inlichtingen c. voor 500 tot 1.000 inlichtingen d. voor meer dan 1.000 inlichtingen

€ 399,05 € 1.804,85 € 2.423,40 € 3.294,40

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 2,27

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van gegevens ten aanzien van niet met naam en of adres aangeduide personen of groepen van personen, ten behoeve waarvan het noodzakelijk is om de gemeentelijke basisadministratie door te lopen, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 10,05

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,25

1.6.1.1.1

met een maximaal per bericht van

€ 5,10

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 22,90

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 4,60

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 22,90

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen 1.6.1.1 , 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,60

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een exemplaar of een afschrift van de gemeentebegroting

€ 63,15

1.7.1.2

een exemplaar van de jaarrekening

€ 63,15

1.7.1.3

een exemplaar of een afschrift van het jaarverslag

€ 44,85

1.7.1.4

een exemplaar van het verslag van een raadsvergadering

€ 1,35

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 30,30

1.7.2.2

op de bijlagen behorende bij de raadsvergaderingen

€ 91,30

1.7.2.3

op de verslagen van de vergaderingen van de raadscommissies per commissie

€ 30,30

1.7.2.4

op de bijlagen behorende bij de vergaderingen van de raadscommissies

€ 91,30

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

een hypothecair bericht object

€ 15,65

1.8.1.1.1

instemming met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 19,60

1.8.1.2

een kadastraal bericht object

€ 15,65

1.8.1.3

een kadastraal bericht persoon

€ 15,65

1.8.1.4

een uittreksel kadastrale kaart

€ 15,65

1.8.1.5

informatie over de bodemkwaliteit

€ 59,55

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van, of uittreksel uit, het gemeentelijk beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 5,70

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van, of uittreksel uit, het gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisadministratie gebouwen (BAG), bedoeld in artikel 2 van de Wet BAG

€ 5,70

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.9.1

een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,05

1.9.2

een bewijs van in leven zijn (afgegeven door ambtenaar)

€ 5,70

1.9.2.1

een bewijs van in leven zijn (internationaal en afgegeven door ABS)

€ 12,10

1.9.3

een legalisatie van een handtekening

€ 6,85

1.9.4

een uittreksel basisregistratie personen

€ 5,70

1.9.5

een bewijs van Nederlanderschap

€ 5,70

1.9.6

een gewaarmerkt kopie van (persoons) documenten

€ 5,70

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken (ongeacht het resultaat), voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 10,05

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een in het Nederlands gesteld stuk van vóór het jaar 1700, per pagina of gedeelte daarvan

€ 12,20

1.10.2.2

een in het Nederlands gesteld stuk van het jaar 1700 of later, per pagina of gedeelte daarvan

€ 6,10

1.10.2.3

een in een vreemde taal gesteld stuk van vóór het jaar 1700, per pagina of gedeelte daarvan

€ 17,65

1.10.2.4

een in een vreemde taal gesteld stuk van het jaar 1700 of later, per pagina of gedeelte daarvan

€ 8,55

1.10.2.5

een exemplaar van de inventaris van de oude archieven, voor de voorraad strekt

€ 15,05

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 116,45

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

€ 81,50

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet:

 

1.15.1

een vergunning op grond van artikel 2.31 van de Apv tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van cafés en dergelijke inrichtingen, geldig voor één etmaal

€ 12,45

1.15.2

een verlof of ontheffing ingevolge de Drank- en Horecaverordening

€ 10,40

1.15.3

een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet

€ 23,80

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan twaalf maanden

€ 226,50

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan twaalf maanden, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een vergunning of een instemmingsbesluit ten behoeve van het leggen, instandhouden en opruimen van kabels en toebehoren voor openbare nutsvoorzieningen en of telecommunicatie- of omroepnetwerken:

 

1.18.1.1

voor een melding voor het leggen, instandhouden en opruimen van kabels en leidingen

€ 358,85

vermeerderd met:

€ 1,73

 

per meter sleuf voor variabele kosten voor werkzaamheden op alle soorten grond.

 

1.18.1.2

in de categorie huisaansluitingen geldt een onderverdeling op basis van de lengte van de sleuf en wel als volgt:

 

1.18.1.2.1

minder dan 25 meter

€ 0,00

1.18.1.2.2

vanaf 25 meter tot en met 100 meter

€ 179,45

 

vermeerderd met variabele kosten van:

€ 0,88

 

per meter sleuf

 

1.18.1.2.3

groter dan 100 meter

€ 358,90

 

vermeerderd met variabele kosten van:

€ 0,85

 

per meter sleuf

 

1.18.1.2.4

In afwijking van het genoemde in subonderdeel 1.18.1.2 bedraagt het tarief onafhankelijk de lengte van de sleuf in “maagdelijke terrein”

€ 358,90

 

vermeerderd met variabele kosten van:

€ 1,14

 

per meter sleuf

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

 

 

voor de blauwe zone (parkeerduurbeperking) in het centrum van Son

€ 15,10

 

voor de overige ontheffingen

€ 33,35

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 33,35

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) volgens Europees model, geldig voor vijf jaar

€ 48,45

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.1.1

een fotokopie van tekeningen, kaarten en dergelijke met een oppervlakte van:

 

 

groter dan formaat A4, doch kleiner dan formaat A2

€ 5,65

 

formaat A2 of groter, doch kleiner dan formaat A0

€ 8,30

 

formaat A0 of groter

€ 12,35

1.20.1.2

afschriften en kopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

per pagina op papier van formaat A4

€ 0,35

 

per pagina op papier van een ander formaat

€ 0,55

1.20.1.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een afschrift van het bepaalde in onderdeel 1.20.1.1 bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.20.1.1, per afschrift

€ 5,20

1.20.1.4

Indien de aanvraag tot het verlenen van een afschrift van het bepaalde in onderdeel 1.20.1.2 digitaal wordt verstrekt bedraagt het tarief per pagina van A4 formaat

€ 0,30

1.20.2

Leges als bedoeld in subonderdelen 1.20.1 worden niet geheven voor zover het verstrekken van maximaal 10 afschriften of kopieën betreft.

 

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.3.1

een ontheffing voor het in, op, boven of over de weg aanbrengen of hebben van voorwerpen als bedoeld in artikel 2.10 van de Apv

€ 24,30

1.20.3.2

een exemplaar van de Apv van de gemeente

€ 25,70

1.20.3.3

een standplaatsvergunning, als bedoeld in artikel 5.19 van de Apv, geldig voor:

 

1.20.3.3.1

één dag

€ 15,35

1.20.3.3.2

één week of gedeelte daarvan, langer dan één dag

€ 24,30

1.20.3.3.3

zes maanden en langer, doch korter dan twaalf maanden

€ 63,80

1.20.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van de Brandbeveiligingsverordening van de gemeente

€ 9,30

1.20.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag nadeelcompensatie als bedoeld in de “Nadeel compensatie Verordening Gemeente Son en Breugel”

€ 237,15

1.20.5.1

Ingeval van toekenning van een schadevergoeding wordt het tarief in onderdeel 1.20.5 gerestitueerd.

 

1.20.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag omwisselen van de in bruikleen zijnde afvalcontainer huishoudelijke afvalstoffen

€ 11,60

1.20.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van een vervangend pasje voor de ondergrondse afvalcontainer bestemd voor huishoudelijke afvalstoffen

€ 10,60

1.20.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een ander beschikking, voor zover daarvoor niet elders in deze titel een tarief is opgenomen

€ 148,80

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

bouwkosten:

 

 

de totale bouwkosten, vermeerderd met 21% omzetbelasting, bepaalt volgens:

het “Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen van de bouwlegestoets”, van het ROEB, jaar 2014 (zie bijlage 1) of zoals deze laatstelijk is vervangen of gewijzigd, of,

voor zover deze ontbreekt of ontoereikend is,

de aanneemsom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of,

voor zover deze ontbreekt,

een raming van de bouwkosten, inclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd, of,

voor zover deze ontbreekt,

de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Schetsplan / Conceptaanvraag omgevingsvergunning / Verzoek principebesluit

2.2.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een schetsplan of de conceptaanvraag omgevingsvergunning welke betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en/of c, van de wabo bedraagt

€ 200,00

2.2.2

Indien voor het schetsplan of de conceptaanvraag omgevingsvergunning meer dan twee keer advies van het ruimtelijke kwaliteitsteam dient te worden ingewonnen, worden de in het subonderdeel 2.2.1 genoemde bedrag, per advies, verhoogd met

€ 101,75

2.2.3

Indien voor het schetsplan of de conceptaanvraag omgevingsvergunning een advies van de “Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen” omtrent agrarische dan wel agrarisch verwante bedrijfsactiviteiten noodzakelijk is, wordt het in subonderdeel 2.2.1 genoemde bedrag verhoogd met advieskosten van dit bureau.

 

2.2.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van een principebesluit van het college of zij al dan niet bereid is voor bedoeld bouwproject een ontheffingsprocedure te doorlopen als bedoeld in artikel 3.10 of 3.40 van de Wet ruimtelijke ordening, dit met uitzondering van de procedure ingevolge artikel 2.12, lid 1 onder 8.2 van de Wabo, bedraagt

€ 1.128,20

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project bedraagt:

de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

Bouwactiviteiten omgevingsvergunningplichtig

 

2.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

2.3.1.0.1

ingeval de bouwkosten minder dan € 200.000,00 bedragen:

€ 407,00 vermeerderd met 3,612 % van de bouwkosten boven de € 0,00, tot een maximaal tarief van € 7.631,25;

 

 

 

 

2.3.1.0.2

ingeval de bouwkosten € 200.000,00 maar minder dan € 1.000.000,00 bedragen:

€ 7.631,25 vermeerderd met 1,908 % van de bouwkosten boven de

€ 200.000,00, tot een maximaal tarief van € 22.893,75;

 

 

 

 

2.3.1.0.3

ingeval de bouwkosten € 1.000.000,00 maar minder dan € 5.000.000,00 bedragen:

€ 22.893,75 vermeerderd met 1,717 % van de bouwkosten boven de

€ 1.000.000,00, tot een maximaal tarief van € 91.575,00;

 

 

 

 

2.3.1.0.4

ingeval de bouwkosten € 5.000.000,00 maar minder dan € 15.000.000,00 bedragen:

€ 91.575,00 vermeerderd met 1,221 % van de bouwkosten boven de

€ 5.000.000,00, tot een maximaal tarief van € 213.675,00;

 

 

 

 

2.3.1.0.5

ingeval de bouwkosten € 15.000.000,00 maar minder dan € 50.000.000,00 bedragen:

€ 213.675,00 vermeerderd met 0,553 % van de bouwkosten boven de

€ 15.000.000,00, tot een maximaal tarief van € 407.000,00;

 

 

 

 

2.3.1.0.6

ingeval de bouwkosten € 50.000.000,00 of meer bedragen:

€ 407.000,00.

 

 

 

 

 

Bouwactiviteiten omgevingsvergunningvrij

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning tijdens behandeling ervan omgevingsvergunningvrij blijkt te kunnen worden uitgevoerd, bedraagt het tarief

€ 200,00

 

 

 

 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2

Indien voor de aanvraag om een omgevingsvergunning meer dan twee keer advies van het ruimtelijke kwaliteitsteam dient te worden ingewonnen, worden de in de subonderdelen 2.3.1 genoemde bedragen, per advies, verhoogd met

€ 101,75

 

 

 

 

Advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Indien voor de aanvraag om een omgevingsvergunning een advies van de “Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen” omtrent agrarische dan wel agrarisch verwante bedrijfsactiviteiten noodzakelijk is, wordt het in subonderdeel 2.3.1 genoemde bedrag verhoogd met advieskosten van dit bureau.

 

 

 

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot herziening, wijziging of uitwerking van een uitbreidings- en of bestemmingsplan ten behoeve van de realisering van een uitsluitend of in overwegende mate individueel bouwplan, bedraagt

€ 6.791,80

2.3.1.5.1

Het tarief in subonderdeel 2.3.1.5 wordt verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkende uit de begroting die terzake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing hiervan wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

2.3.1.5.2

De overeenkomstig het bepaalde onder 2.3.1 berekende bedragen worden, indien de omgevingsvergunning wordt verleend met toepassing van artikel 83 en volgende van de Wet Geluidhinder, verhoogd met het bedrag aan leges ingevolge de provinciale legesverordening zoals dat voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is meegedeeld en blijkt uit een begroting die terzake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing hiervan geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van het bedrag aan leges ingevolge de provinciale legesverordening, aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

2.3.1.5.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een herziening, wijziging of uitwerking van een uitbreidings- en of bestemmingsplan waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, bedraagt

€ 6.791,80

Dit bedrag wordt verhoogd met een bedrag voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkende uit de begroting die terzake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing hiervan wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

2.3.1.5.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het geldende bestemmingsplan dan wel de geldende beheersverordening als bedoeld in artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3 van de Wabo, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, bedraagt

€ 1.128,20

2.3.1.5.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om af te wijken van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 2 van de Wabo, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, bedraagt

€ 200,00

 

 

 

 

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 407,00

2.3.2.1

Indien de vergunning wordt verleend met toepassing van een artikel 2.12 van de Wabo (binnenplanse, kleine buitenplanse en tijdelijke afwijking) wordt het onder 2.3.2 genoemde bedrag verhoogd met

€ 200,00

2.3.2.2

Indien de vergunning wordt verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 3 van de Wabo (buitenplanse afwijking/ projectbesluit) wordt het onder 2.3.2 genoemde bedrag verhoogd met

€ 6.791,80

2.3.2.3

Het in subonderdeel 2.3.2 genoemde bedrag wordt verhoogd met advieskosten van een op het gebied van landbouw, bosbouw, landschap. Ecologie en of ruimtelijke ordening deskundig extern bureau, ingeval van gecompliceerde aanvragen.

 

 

 

 

 

Planologische gebruiksactiviteiten

 

2.3.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, of,

indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 200,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 200,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking); projectbesluit

€ 6.791,80

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 200,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 200,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 200,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 200,00

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 200,00

2.3.4

VERVALLEN per 1-1-2014

 

 

 

 

 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5

Indien ten behoeve van een aanvraag om een omgevingsvergunning een brandweertechnisch advies noodzakelijk is, wordt het onder subonderdeel 2.3.1 genoemde bedrag verhoogd met het hiervoor geldende tarief:

 

voor bouwwerken, die uitsluitend tot woning dienen dan wel hieraan dienstbaar zijn

€ 67,10

voor overige bouwwerken

€ 402,35

2.3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen voor een vergunning als bedoeld in artikel 2.1 onder d van de Wabo

€ 246,70

2.3.5.1.1

Het tarief genoemd in subonderdeel 2.3.5.1 wordt vermeerderd met een toeslag als hieronder aangegeven:

 

 

Het tarief genoemd in onderdeel 3.6 wordt vermeerderd met

 

 

een gebruiksoppervlakte van

 

 

van 1 m2 tot en met 100 m2

€ 168,10

2.3.5.1.1.1

van 101 m2 tot en met 500 m2

€ 1,67

2.3.5.1.1.2

het tarief genoemd in 2.3.5.1.1.1 wordt per m2 vermeerderd met

€ 1,67

2.3.5.1.1.3

van 501 m2 tot en met 2.000 m2

€ 565,30

2.3.5.1.1.4

het tarief genoemd in 2.3.5.1.1.3 wordt per m2 vermeerderd met

€ 0,55

2.3.5.1.1.5

van 2.001 m2 tot en met 5.000 m2

€ 1.417,50

2.3.5.1.1.6

het tarief genoemd in 2.3.5.1.1.5 wordt per m2 vermeerderd met

€ 0,12

2.3.5.1.1.7

van 50.001 m2 tot en met 50.000 m2

€ 1.914,00

2.3.5.1.1.8

het tarief genoemd in 2.3.5.1.1.7 wordt per m2 vermeerderd met

€ 0,04

2.3.5.1.1.9

van meer dan 50.000 m2

€ 3.125,00

2.3.5.1.1.10

het tarief genoemd in 2.3.5.1.1.9 wordt per m2 vermeerderd met

€ 0,023

2.3.5.1.1.11

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in subonderdeel 2.3.5.1.1 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een bouwwerk voor een evenement (gebruiksduur maximaal 4 weken) dan bedraagt het tarief een percentage van de genoemde tarieven in 2.3.5.1.1. Dit percentage bedraagt

15 %

2.3.5.1.1.12

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in subonderdeel 2.3.5.1.1 betrekking heeft op tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning als bedoeld in subonderdeel 2.3.5.1.1 dan bedraagt het tarief een percentage van de genoemde tarieven in 2.3.5.1.1. Dit percentage bedraagt voor:

 

 

uitbreiding van de inrichting met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding

100%

 

gewijzigd gebruik van de gehele inrichting

50 %

 

gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte

50 %

2.3.5.2

Het tarief bedraagt voor een verklaring van een overdracht van de gebruiksvergunning aan de nieuwe gebruiker

€ 63,50

2.3.5.3

Het tarief bedraagt voor een ontheffing als bedoeld in artikel 2.3.5, tweede lid van Brandbeveiligingsverordening 2009

€ 63,50

 

 

 

 

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens de Monumentenverordening 2011 gemeente Son en Breugel aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een (gemeentelijke) monument

€ 407,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.2.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument

€ 407,00

2.3.6.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in 2.3.6.1 en 2.3.6.2 die dient ter legalisatie dan wordt het legesbedrag genoemd in 2.3.6.1 en 2.3.6.2 vermeerderd met

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1

In gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo

€ 407,00

2.3.7.2

In gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo

€ 407,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van artikel 2.1, eerste lid onder b van de Wabo, alsmede een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:10 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 25,45

 

 

 

 

 

Projecten of handeling in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief

€ 200,00

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief

€ 200,00

 

 

 

 

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

2.3.13

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 200,00

 

 

 

 

Andere activiteiten

 

2.3.14

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 200,00

2.3.14.1.1

een gemeentelijke verordening betreft, bedraagt het tarief

€ 200,00

2.3.14.1.2

een provinciale of waterschapsverordening betreft, bedraagt het tarief

€ 200,00

 

 

 

 

Beoordeling rapportages en archeologie

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een rapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport: de advieskosten van het deskundig extern bureau, welke de gemeente heeft ingeschakeld.

 

2.3.16.1.2

voor de beoordeling van een geluidrapport: de advieskosten van het deskundig extern bureau, welke de gemeente heeft ingeschakeld.

 

2.3.16.1.3

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport: de advieskosten van het deskundig extern bureau, welke de gemeente heeft ingeschakeld.

 

 

2.3.16.2

Onverminderd het bepaalde in dit hoofdstuk bedraagt, op het gebied van archeologie, het tarief

 

2.3.16.2.1

voor het beoordelen van een Programma van eisen, bureauonderzoeken, booronderzoeken, proefsleuvenonderzoeken, opgravingsonderzoek, evaluatierapporten:

de advieskosten van het deskundig extern bureau, welke de gemeente heeft ingeschakeld.

 

2.3.16.2.2

voor het houden van toezicht op archeologisch veldonderzoek:

de advieskosten van het deskundig extern bureau, welke de gemeente heeft ingeschakeld.

 

2.3.16.3.3

voor overige archeologisch gerelateerde werkzaamheden:

de advieskosten van het deskundig extern bureau, welke de gemeente heeft ingeschakeld.

 

 

 

 

 

Advies

 

2.3.17

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.1

Indien ten behoeve van een aanvraag om een omgevingsvergunning externe advieskosten worden gemaakt, wordt het bij subonderdeel 2.3.1 genoemde bedrag verhoogd met de externe kosten welke de gemeente maakt ten behoeve van de behandeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit bedrag, blijkende uit de begroting die terzake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld, wordt voorafgaande aan het in behandeling nemen aan de aanvrager meegedeeld. Voor de toepassing hiervan wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

 

 

 

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 221,30

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

Werkzaamheden tijdens aanvraag

 

2.3.19

Indien er werkzaamheden plaatsvinden die omgevingsvergunningplichtig zijn en die betrekking hebben op een aanvraag om een omgevingsvergunning, worden de tarieven/bedragen overeenkomstig de subonderdelen uit Hoofdstuk 3 verhoogd met

100 %

 

 

 

 

Werkzaamheden voorafgaand aan aanvraag

 

2.3.20

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op werkzaamheden die omgevingsvergunningplichtig zijn en welke reeds zijn gestart dan wel zijn voltooid, dan worden de tarieven/bedragen overeenkomstig de subonderdelen uit Hoofdstuk 3 verhoogd met

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een, daarop hebbend schetsplan of een conceptaanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in subonderdeel 2.2.1 en waarover positief is geoordeeld, wordt

100 %

 

van de ter zake van het schetsplan of conceptaanvraag omgevingsvergunning geheven leges in mindering gebracht op de leges van de aanvraag om de omgevingsvergunning als bedoeld in subonderdeel 2.3.1

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het wijzigen van een eerder ingediend en dus vergelijkbaar project, waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is, met dien verstande dat het verschil niet minder mag bedragen dan de minimale tarieven van de te wijzigen activiteiten in het project.

 

Het vorenstaande vindt geen toepassing indien er sprake is van een geheel ander project of indien de afwijking(en) zodanig van aard is/zijn, niet zijnde ondergeschikt van aard, dat naar omstandigheden beoordeeld in feite van een nieuw project sprake is.

 

2.5.2

Indien van een verleende omgevingsvergunning geen gebruik wordt gemaakt en deze binnen 12 maanden na verlening van de vergunning evident wordt ingetrokken, wordt van de geheven leges, van het tarief als vermeld in subonderdeel 2.3.1, een teruggaaf verleend van

50 %

maar niet onder of gelijk aan een bedrag van

€ 407,00

2.5.3

Indien een in behandeling genomen aanvraag om een omgevingsvergunning welke nog niet ontvankelijk bevonden is of nog niet getoetst is op ontvankelijkheid en deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt van de geheven leges, van het tarief als vermeld in de subonderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, een teruggaaf verleend tot een bedrag van

€ 200,00

2.5.4

Indien een in behandeling genomen aanvraag om een omgevingsvergunning welke ontvankelijk is bevonden, voor het nemen van een besluit tot verlenen of weigeren, evident wordt ingetrokken, wordt van de geheven leges, van het tarief als vermeld in subonderdeel 2.3.1, een teruggaaf verleend van

50 %

maar niet onder of gelijk aan een bedrag van

€ 407,00

2.5.5

Indien de gevraagde omgevingsvergunning niet wordt verleend, wordt van de geheven leges, van het tarief als vermeld in subonderdeel 2.3.1, een teruggaaf verleend van

50 %

maar niet onder of gelijk aan een bedrag van

€ 407,00

 

 

 

 

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

2.5.6

Van de leges verschuldigd op grond van de subonderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 

2.7

VERVALLEN per 1-1-2014

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 6.791,80

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen, herzien of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 6.791,80

2.8.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.8.1 en 2.8.2, indien voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag externe kosten gemaakt worden, worden deze kosten in rekening gebracht bij de aanvrager.

 

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

 

2.10.1

een toestemming ingevolge van artikel 4 aanhef en onderdeel b van het Besluit niet aangewezen luchtvaartterreinen voor het opstijgen van een luchtballon op een niet als luchtvaartterrein aangewezen terrein

€ 63,50

 

een toestemming ingevolge van artikel 3 aanhef en onderdeel c van het Besluit niet aangewezen luchtvaartterreinen voor het landen en opstijgen van een helikopter op een niet als luchtvaartterrein aangewezen terrein

€ 63,50

2.10.2

een brandveiligheidkeuring van een voertuig voor de verkoop van warme spijzen

€ 108,55

2.10.3

inlichtingen uit brandrapporten van plaatsgehad hebbende branden, alsmede inlichtingen over brandschade of andere vormen van hulpverlening door de brandweer

€ 82,30

2.10.4

het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende omgevingsvergunning

€ 15,00

2.10.5

het verkrijgen van een exemplaar van de bouwverordening van de gemeente

€ 117,20

2.10.6

ontheffing van het verbod tot wijziging van het gebruik van gronden of bouwwerken als bedoeld in artikel 3.7, vierde lid van de Wet ruimtelijke ordening (ontheffing verbodsbepaling voorbereidingsbesluit)

€ 155,35

2.10.7

een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking, voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen

€ 155,35

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn Hoofdstuk 1 Horeca 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

3.1.1

het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 91,60

3.1.1.2

Indien een aanvraag voor het in behandeling nemen van een vergunning als bedoeld in 3.1.1 en hiervoor een advies aan het Bureau Bibob moet worden gevraagd dan wordt het tarief vermeerderd met

€ 500,00

3.1.2

het verkrijgen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 91,60

3.1.3

het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2.31 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 68,70

3.1.4

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid van de Drank- en Horecawet

€ 68,70

3.1.5

het verkrijgen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 68,70

3.1.6

het wijzigen van een aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

€ 68,70

3.1.7

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 18,80

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een vergunning voor het exploiteren van een vergunning op grond van artikel 3 van de A.p.v.

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 734,70

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 214,90

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen indien een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening ten behoeve van het gebruik van een in dit artikel omschreven inrichting, niet zijnde een bouwwerk

€ 214,90

3.6.1

Het tarief genoemd in onderdeel 3.6 wordt vermeerderd met

 

 

een oppervlakte van

 

3.6.1.1

van 1 m2 tot en met 100 m2

€ 216,20

3.6.1.2

van 101 m2 tot en met 2.000 m2

€ 565,30

3.6.1.2.1

het tarief genoemd in 3.6.1.2 wordt per m2 vermeerderd met

€ 0,55

3.6.1.3

van 2.001 m2 tot en met 5.000 m2

€ 1.417,50

3.6.1.3.1

het tarief genoemd in 3.6.1.3 wordt per m2 vermeerderd met

€ 0,122

3.6.1.4

van 5.001 m2 tot en met 50.000 m2

€ 1.914,00

3.6.1.4.1

het tarief genoemd in 3.6.1.4 wordt per m2 vermeerderd met

€ 0,042

3.6.1.5

van meer dan 50.000 m2

€ 3.125,00

3.6.1.5.1

het tarief genoemd in 3.6.1.5 wordt per m2 vermeerderd met

€ 0,235

3.6.2

Indien een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in onderdeel 3.6 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een inrichting, niet zijnde een bouwwerk, ten behoeve van een evenement (gebruiksduur maximaal vier weken) dan bedraagt het tarief

15%

 

van het tarief genoemd in subonderdeel 3.1.1

 

3.6.3

Indien een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in onderdeel 3.6 betrekking heeft op wijziging dan wel uitbreiding van betreffende vergunning dan bedraagt het tarief

 

3.6.3.1

bij uitbreiding van de inrichting het tarief genoemd in 3.6.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

 

3.6.3.2

bij gewijzigd gebruik van de gehele inrichting 50 % van het tarief genoemd in 3.6.1.

 

3.6.3.3

bij gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting 50 % van het tarief genoemd in 3.6.1. met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte.

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking, voor zover daarvoor niet elders in deze titel een tarief is opgenomen

€ 150,85

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2013.

 

De griffier van de gemeenteraad van Son en Breugel,

 

 

mr. F. den Hengst

 

BIJLAGE 1