Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Verordening VONSS bezwaarschriftencommissie 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening VONSS bezwaarschriftencommissie 2014
CiteertitelVerordening VONSS bezwaarschriftencommissie 2014.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 7:13

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201408-01-2019Nieuwe regeling

21-05-2014

Goed Nieuws, 28 mei 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening VONSS bezwaarschriftencommissie 2014

De Raad, het College en de Burgemeester van de Gemeente Schinnen;

Ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 1-4-2014    nr : 2014/3347

Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet en in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Gelezen de voortgangsrapportage van de projectgroep VONSS “Integrale Juridische Kwaliteitszorg” van 4 december 2013 ;

Gelezen de Projectformat “Integrale Juridische Kwaliteitszorg Juridisch sterker door samenwerken,” waarmee het bestuurlijk overleg VONSS op 28 januari 2014 unaniem heeft ingestemd,

Gehoord het advies van de Beleidscommissie d.d. 6-5-2014;

B E S L U I T E N :

Vast te stellen de volgende VERORDENING VONSS BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE 2014;

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b.

  Commissie : vaste Commissie van advies voor de bezwaarschriften als bedoeld in artikel 2 van deze verordening;

 • c.

  Gemeente: elke gemeente die deelneemt aan de gezamenlijke VONSS bezwaarschriften-commissie, in casu de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen;

 • d.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • e.

  Raad: de Gemeenteraden van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen;

 • f.

  College: de Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen;

 • g.

  Burgemeester: de Burgemeesters van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen.

HOOFDSTUK 2 DE COMMISSSIE

Artikel 2 Inleidende bepaling Commissie

 • 1.

  Er is een Commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de Raad, het College en de Burgemeester.

 • 2.

  De Commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten betreffende:

  • a.

   gemeentelijke belastingen;

  • b.

   de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 3 Samenstelling, benoeming en ontslag van de Commissie

 • 1.

  De Commissie bestaat uit de volgende kamers:

  • a.

   Algemene Zaken;

  • b.

   Sociale Zaken/Welzijn;

  • c.

   Personeelszaken.

 • 2.

  Iedere kamer bestaat uit een voorzitter en tenminste twee leden.

 • 3.

  De voorzitter en de (plaatsvervangende) leden van de Commissie worden door het College benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 4.

  De voorzitter en de leden van de Commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar.

 • 5.

  Herbenoeming vindt eveneens plaats voor een termijn van vier jaar.

 • 6.

  De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de Commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

 • 7.

  De leden van de Commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een VONSS bestuursorgaan, dan wel lid zijn van een Commissie, als bedoeld in titel II, hoofdstuk V, paragraaf 1 van de Gemeentewet.

 • 8.

  De voorzitter en de leden van de Commissie kunnen op elk moment ontslag nemen.

  Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het College.

 • 9.

  Het College kan de voorzitter en de leden van de Commissie ontslaan ingeval van aantoonbaar disfunctioneren.

Artikel 4 Secretaris

 • 1.

  De secretaris van de Commissie is een door het College aangewezen ambtenaar.

 • 2.

  Het College wijst tevens één of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

HOOFDSTUK 3 BEHANDELING VAN BEZWAARSCHRIFTEN

Artikel 5 Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt door het verwerend orgaan zo spoedig mogelijk in handen van het secretariaat van de Commissie gesteld.

 • 3.

  Bij het bericht van ontvangst als bedoeld in artikel 6:14 van de Awb wordt vermeld dat een Commissie over het bezwaar zal adviseren.

Artikel 6 Minnelijke oplossing

 • 1.

  De secretaris van de Commissie onderzoekt of tot een minnelijke oplossing kan worden gekomen alvorens de zaak in behandeling te nemen.

 • 2.

  Indien het onderzoek van de secretaris niet tot een oplossing in der minne leidt, onderzoekt de Commissie vervolgens tijdens de hoorzitting eveneens of een oplossing in der minne kan worden bereikt.

Artikel 7 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de secretaris namens de voorzitter van de Commissie:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

 • c.

  artikel 6:17, voorzover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de Commissie;

 • d.

  artikel 7:4, tweede lid;

 • e.

  artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 8 Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter van de Commissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van het bezwaarschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de Commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen.

  Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het College vereist.

Artikel 9 Hoorzitting

 • 1.

  De secretaris bepaalt namens de voorzitter van de Commissie plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de Commissie te laten horen en verricht daartoe de nodige handelingen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb.

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 10 Uitnodiging hoorzitting

 • 1.

  De secretaris nodigt namens de voorzitter de belanghebbenden en het verwerend orgaan tenminste twee weken voor de zitting schriftelijk uit en verricht daartoe de nodige handelingen.

 • 2.

  Binnen een week na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 11 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat tenminste twee leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 12 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de Commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 13 Openbaarheid hoorzitting

 • 1.

  De zitting van de Commissie is openbaar.

 • 2.

  De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de Commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de voorzitter van de Commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats achter gesloten deuren.

Artikel 14 Schriftelijke verslaglegging

 • 1.

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Indien de zitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5.

  Het verslag wordt (digitaal) ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Commissie.

Artikel 15 Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere Commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de Commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de Commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een door de secretaris van de Commissie gegunde termijn aan de voorzitter van de Commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist omtrent een dergelijk verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting, als bedoeld in het derde lid, zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16 Raadkamer en advies

 • 1.

  De Commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De Commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3.

  Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 4.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 5.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 6.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de Commissie (digitaal) ondertekend.

Artikel 17 Uitbrengen advies en verdaging

 • 1.

  Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 15 en eventueel door de Commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de voorzitter van de Commissie de termijn van 12 weken, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt de secretaris namens hem het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen en verricht daartoe de nodige handelingen.

 • 3.

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de Commissie en de belanghebbenden een afschrift.

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 18 Jaarverslag

De Commissie brengt jaarlijks vóór 1 mei aan de bestuursorganen van de gemeente verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 19 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juni 2014.

 • 2.

  Op dat tijdstip wordt de Verordening Commissie bezwaarschriften 2012, vastgesteld bij Raadsbesluit van 22 december 2011 en gewijzigd bij Collegebesluit van 16 juli 2013, ingetrokken en komt deze te vervallen.

Artikel 20 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening VONSS bezwaarschriftencommissie 2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 21 mei 2014

de Griffier

W.A.J.M.Huisinga

de Voorzitter

B.H.M.Link

de secretaris

Mr. J.M.C.Roelofs

De burgemeester

B.H.M.Link