Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Verordening MilieuRaad Bodegraven-Reeuwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening MilieuRaad Bodegraven-Reeuwijk
CiteertitelVerordening MilieuRaad Bodegraven-Reeuwijk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-2014Nieuwe regeling

28-05-2014

Gemeenteblad 2014, Nr. 30875

Z-14-24501

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening MilieuRaad Bodegraven-Reeuwijk

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 januari 2014;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening MilieuRaad Bodegraven-Reeuwijk

Artikel 1
 • 1.

  In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is een MilieuRaad aanwezig.

 • 2.

  De MilieuRaad heeft tot taak het bevorderen van de directe betrokkenheid van inwoners, organisaties en bedrijven bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk milieubeleid in het perspectief van duurzame ontwikkeling.

 • 3.

  De door de MilieuRaad genomen initiatieven kunnen betrekking hebben op elk aspect van natuur en leefomgeving.

 • 4.

  De MilieuRaad opereert zelfstandig en onafhankelijk.

Artikel 2
 • 1.

  De MilieuRaad bestaat uit minimaal 4 personen en maximaal 12 leden.

 • 2.

  Er wordt gestreefd naar diversiteit in leeftijd en achtergrond.

Artikel 3
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders (hierna aangeduid als: het college) benoemt de leden van de MilieuRaad op voordracht van de MilieuRaad.

 • 2.

  De zittingsperiode is vier jaar. Leden kunnen steeds met een periode van vier jaar worden herbenoemd.

 • 3.

  In tussentijdse vacatures wordt door het college zo spoedig mogelijk voorzien, op voordracht van de MilieuRaad.

 • 4.

  Het college kan benoemingen intrekken.

 • 5.

  Als contactpersoon tussen de Milieuraad en gemeente treedt op de gemeentelijke milieucoördinator. De milieucoördinator maakt geen deel uit van de MilieuRaad. Op verzoek van de Milieuraad kan de milieucoördinator aanwezig zijn bij de vergaderingen. Desgewenst verschaft de milieucoördinator informatie/documentatie.

Artikel 4

De MilieuRaad wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris/penningmeester aan.

Artikel 5
 • 1.

  De MilieuRaad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college of aan de gemeenteraad over aangelegenheden betreffende zijn werkterrein.

 • 2.

  Het college en de gemeenteraad kunnen de adviezen van de MilieuRaad bij hun besluitvorming betrekken.

 • 3.

  Het college zal op een advies van de MilieuRaad schriftelijk reageren.

 • 4.

  De MilieuRaad heeft een adviserende rol met betrekking tot het gemeentelijk Milieuprogramma.

Artikel 6
 • 1.

  De gemeente kan jaarlijks een subsidie verstrekken aan de MilieuRaad voor de uitvoering van haar activiteiten.

 • 2.

  De gemeente voorziet in een vergaderruimte.

Artikel 7
 • 1.

  De MilieuRaad stelt jaarlijks:

  • a.

   een activiteitenplan op voor het volgende kalenderjaar;

  • b.

   vóór 1 april van ieder jaar schriftelijk verslag op ten behoeve van het college.

 • 2.

  Het in het eerste lid onder b bedoelde verslag bevat in ieder geval:

  • a.

   een overzicht van de uitgevoerde activiteiten in het voorgaande jaar;

  • b.

   een jaarrekening van het voorgaande kalenderjaar;

  • c.

   een kostenbegroting voor het volgende kalenderjaar.

Artikel 8

Deze verordening wordt tweejaarlijks geëvalueerd door de gemeente en de MilieuRaad.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking acht dagen na de dag van bekendmaking.

Artikel 10

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening MilieuRaad Bodegraven-Reeuwijk.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 28 mei 2014.

De griffier,

drs. J.H. Rijs

De voorzitter,

mr. C. van der Kamp

Toelichting Verordening MilieuRaad Bodegraven-Reeuwijk

Doel/taak van de MilieuRaad

De MilieuRaad wordt ingesteld met als doel om mede invulling te geven aan de Duurzaamheidsvisie en om meer draagvlak te creëren voor het gemeentelijk milieubeleid. Het doel wordt bereikt door de MilieuRaad te volgende functies te geven:

 • -

  partner in de dialoog;

 • -

  participant van de gemeente bij duurzame ontwikkeling;

 • -

  bereiken draagvlak door terugkoppeling naar de achterban;

 • -

  denktank voor gemeentelijk milieubeleid.

 

Het begrip participant moet in dit geval worden opgevat in die zin dat de MilieuRaad zich ook kan inzetten voor concrete projecten. De dialoog moet een vervolg krijgen in concrete activiteiten die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. De MilieuRaad kan hierbij een initiërende rol spelen en stimulerende rol spelen. Uit het doel en de functie volgen de werkzaamheden zoals omschreven in artikel 1.

 

Samenstelling MilieuRaad

Artikel 2 omschrijft dat er gestreefd wordt naar diversiteit in leeftijd en achtergrond. Diversiteit betekent dat enerzijds de leden van de Milieuraad lid kunnen zijn van, of hun netwerk kunnen hebben in een of meerdere organisaties binnen de gemeente, zodat zij kunnen zorgen voor uitwisseling van ideeën en informatie. Anderzijds zullen in de MilieuRaad ook leden kunnen zitten die op specifieke terreinen en/of thema’s deskundig zijn, zodat ook inhoudelijk goede adviezen aan het college gegeven kunnen worden.

 

Termijn van benoeming

In artikel 3 staat dat de benoeming van de leden geschiedt voor een periode van vier jaar. De periode kan steeds met een periode van vier jaar worden verlengd. De reden om de leden te benoemen voor een termijn van vier jaar heeft te maken met de continuïteit van de (werkzaamheden) van de MilieuRaad.

 

Onafhankelijkheid

In artikel 1 is opgenomen dat de MilieuRaad zelfstandig en onafhankelijk opereert.

 

Samenvattend

 

De MilieuRaad is in 1998 van start gegaan. De MilieuRaad is opgericht door de toenmalige gemeente Bodegraven en heeft tot taak het bevorderen van de directe betrokkenheid van Bodegraafse/Reeuwijkse inwoners, organisaties en bedrijven bij de uitvoering van het gemeentelijk milieubeleid in het perspectief van duurzame ontwikkeling. De door de MilieuRaad genomen initiatieven kunnen betrekking hebben op elk aspect van natuur en leefomgeving. De MilieuRaad opereert zelfstandig en onafhankelijk. Ze zijn bevoegd om uit eigen beweging advies uit te brengen aan burgemeester en wethouders of aan de gemeenteraad. Vanwege de samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk en vanwege gewijzigde omstandigheden dient de Verordering MilieuRaad Bodegraven geactualiseerd te worden en opnieuw te worden vastgesteld.