Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Ferwerderadiel

Verordening op de heffing en invordering van bruggelden 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Ferwerderadiel
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van bruggelden 2015
CiteertitelVerordening bruggelden 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art.l 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201520-12-2017Herziening

18-12-2014

Geen.

16k/63.14
01-01-201420-12-2017Herziening

19-12-2013

Dockumer courant, 31-12-2013

11/64k.13
01-01-201320-12-2017nieuwe regeling

20-12-2012

Sawn Stjerren

11/57k.12
06-12-200720-12-2017nieuwe regeling

11-10-2007

Sawn Stjerren Nijs dd. 28-11-2007

10/47.06

Tekst van de regeling

vast te stellen de

Artikel 1

Belastbaar feit

Onder de naam “bruggeld” wordt een recht geheven voor het van gemeentewege openen en geopend houden van een brug tot het doorlaten van een vaartuig.

Artikel 2

Belastingplicht

Belastingplichtige ingevolge deze verordening is de kapitein, de schipper, de reder of de eigenaar van het vaartuig.

Artikel 3

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a.brug:1.de brug over de Dokkumer Ee, vormende de verbinding tussen de Hikkaarderdyk en de Kolkhuizerweg te Bur-daard;
   2.de brug over de Dokkumer Ee, vormende de verbinding tussen de Jislumerdyk en de Brugweg te Burdaard.
b.vaartuigen:alle soorten van drijvende lichamen, welke wegens hun drijf-vermogen worden gebezigd dan wel bestemd of geschikt zijn voor het vervoer te water van personen of goederen.

Artikel 4

Tarief

Het recht bedraagt voor het openen en geopend houden van een brug, per vaartuig € 1,75.

Artikel 5

Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven van:

 • 1.

  hospitaalschepen, waarop van toepassing is het bepaalde in artikel 1 van de Internati-onale overeenkomst van 1904 betreffende aan hospitaalschepen te verlenen vrijstel-ling van rechten en heffingen;

 • 2.

  een roeivaartuig, behorende tot de uitrusting van een vaartuig, waarvoor een brug tegelijkertijd geopend of open gehouden is;

 • 3.

  vaartuigen, rechtstreeks in gebruik voor de rijks-, provinciale of gemeentedienst;

 • 4.

  een baggermachine en een vaartuig dat daarbij gebezigd wordt voor het vervoer van baggerspecie;

 • 5.

  vaartuigen voor het bedrijfsmatig vervoeren van personen en goederen.

Artikel 6

Wijze van heffing

Het bruggeld wordt geheven bij wijze van kennisgeving door middel van op of nabij de bruggen duidelijk zichtbaar geplaatste publicatieborden.

Artikel 7

Tijdstip van betaling

De rechten moeten bij doorvaart worden voldaan.

Artikel 8

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening bruggelden 2014” van 19 december 2013, nr. 11/64.k13, wordt inge-trokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de hef-fing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van haar bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening bruggelden 2015”.

  JD

ALDUSbesloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 18 december 2014.
   
   
   
 ,voorzitter
   
   
 ,griffier