Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Ferwerderadiel

Verordening op de heffing en invordering van bruggelden 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Ferwerderadiel
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van bruggelden 2013
CiteertitelVerordening bruggelden 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Verordening op heffing en invordering van bruggelden 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art.l 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201320-12-2017nieuwe regeling

20-12-2012

Sawn Stjerren

11/57k.12
06-12-200720-12-2017nieuwe regeling

11-10-2007

Sawn Stjerren Nijs dd. 28-11-2007

10/47.06

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Ferwerderadiel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 november 2012, nummer 11/57k.12;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit:

 • 1.

  in te trekken de “Verordening op de heffing en invordering van bruggelden”, vastgesteld bij raadsbesluit van 11 oktober 2007, nr. 47;

 • 2.

  vast te stellen de volgende

Artikel 1

Belastbaar feit

Onder de naam “bruggeld” wordt een recht geheven voor het van gemeentewege openen en geopend houden van een brug tot het doorlaten van een vaartuig.

Artikel 2

Belastingplicht

Belastingplichtige ingevolge deze verordening is de kapitein, de schipper, de reder of de eigenaar van het vaartuig.

Artikel 3

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a.brug:1.de brug over de Dokkumer Ee, vormende de verbinding tussen de Hikkaarderdyk en de Kolkhuizerweg te Burdaard;
   2.de brug over de Dokkumer Ee, vormende de verbinding tussen de Jislumerdyk en de Brugweg te Burdaard.
b.vaartuigen:alle soorten van drijvende lichamen, welke wegens hun drijfvermogen worden gebezigd dan wel bestemd of geschikt zijn voor het vervoer te water van personen of goederen.

Artikel 4

Tarief

Het recht bedraagt voor het openen en geopend houden van een brug, per vaartuig € 1,75.

Artikel 5

Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven van:

 • 1.

  hospitaalschepen, waarop van toepassing is het bepaalde in artikel 1 van de Internationale overeenkomst van 1904 betreffende aan hospitaalschepen te verlenen vrijstelling van rechten en heffingen;

 • 2.

  een roeivaartuig, behorende tot de uitrusting van een vaartuig, waarvoor een brug tegelijkertijd geopend of open gehouden is;

 • 3.

  vaartuigen, rechtstreeks in gebruik voor de rijks-, provinciale of gemeentedienst;

 • 4.

  een baggermachine en een vaartuig dat daarbij gebezigd wordt voor het vervoer van baggerspecie;

 • 5.

  vaartuigen voor het bedrijfsmatig vervoeren van personen en goederen.

Artikel 6

Wijze van heffing

Het bruggeld wordt geheven bij wijze van kennisgeving door middel van op of nabij de bruggen duidelijk zichtbaar geplaatste publicatieborden.

Artikel 7

Tijdstip van betaling

De rechten moeten bij doorvaart worden voldaan.

Artikel 8

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening bruggelden 2008” van 11 oktober 2007, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van haar bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening bruggelden 2013”.

  JD

ALDUSbesloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 20 december 2012.
   
   
   
 ,voorzitter
   
 ,griffier