Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Subsidieverordening oud papier 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening oud papier 2006
CiteertitelSubsidieverordening oud papier 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De “Subsidieverordening oud papier”, vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 18 oktober 2001, is ingetrokken.

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 16-11-2006.

Bron ondertekening inwerkingstredingbesluit Gemeenteblad i.c. Sawn Stjerren Nijs 29-11-2006.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

De betreffende bepalingen uit de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Deze subsidieverordening dient gezien te worden als deelverordening, als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub a, van de ‘Algemene Subsidieverordening Ferwerderadiel 2002'.

N.B. Deze verordening vervalt met ingang van 6 augustus 2009. Hiervoor in de plaats komt de "Algemene Subsidieverordening 2009 gemeente Ferwerderadiel".

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-200606-08-2009nieuwe regeling

16-11-2006

Gemeenteblad i.c. Sawn Stjerren Nijs 29-11-2006

9/65.06

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening oud papier 2006

 

 

 

De raad van de gemeente Ferwerderadiel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2006, nr. 9/65.06;

 

gelet op de betreffende bepalingen uit de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de overeenkomst voor de levering van huishoudelijk oud papier tussen de gemeente Ferwerderadiel en Afvalsturing Friesland NV d.d. 2 februari 2006;

 

 

besluit:

 

 

 

 

 

Begripsomschrijving

Artikel 1  

 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

-

vergunning

:

een vergunning als bedoeld in artikel 21 van de Afvalstoffenverordening.

 

Eisen aan de instelling

Artikel 2  

 

Voor toekenning van subsidie kan slechts in aanmerking komen een instelling, die krachtens haar doelstelling zonder winstoogmerk de behartiging van materiële en / of immateriële belangen ten doel stelt.

Artikel 3  

 

Subsidie kan slechts worden toegekend indien:

 • a.

  de instelling gevestigd is in de gemeente;

 • b.

  het merendeel van de (bestuurs-)leden woonachtig is in de gemeente;

 • c.

  de instelling een open karakter heeft;

 • d.

  de instelling in het bezit is van een vergunning voor het inzamelen van huishoudelijk oud papier en karton;

 • e.

  de instelling alleen het huishoudelijk oud papier en karton binnen de grenzen van de gemeente Ferwerderadiel inzamelt.

   

  Subsidieverstrekking

Artikel 4  

 

 • 1.

  Afvalsturing Friesland NV keert namens de gemeente Ferwerderadiel rechtstreeks de opbrengsten aan de inzamelaars uit, aangevuld met een door de gemeente gewaarborgde bijdrage (subsidie).

 • 2.

  De onder artikel 1 genoemde afrekening kan eerst plaatsvinden na overlegging van de weegbriefjes.

 • 3.

  Uitbetaling van de subsidie vindt binnen zes weken na afloop van het betreffende kwartaal plaats.

 • 4.

  Afvalsturing Friesland NV verstrekt de gemeente na afloop van elk kalender- kwartaal een factuur met een overzicht van de opbrengsten en uitgekeerde bijdragen

   

  Subsidiëringsmethode

Artikel 5  

 

Het subsidiebedrag wordt bepaald door berekening van het verschil tussen de handelsprijs van oud papier en het door de gemeente te hanteren garantiebedrag tot

€ 59,00 per ton.

 

Slotbepalingen

Artikel 6  

 

Deze subsidieverordening dient gezien te worden als deelverordening, als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub a, van de ‘Algemene Subsidieverordening Ferwerderadiel 2002'.

Artikel 7  

 

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Subsidieverordening oud papier 2006".

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de derde dag na de dag van de bekendmaking.

   

   

ALDUS

besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 16 november 2006.

 

 

 

 

 

 

 

,voorzitter

 

 

 

 

 

,griffier