Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Opsterland

Beleidsregels intrekken bouw -en sloopvergunningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOpsterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels intrekken bouw -en sloopvergunningen
CiteertitelBeleidsregels intrekken bouw -en sloopvergunningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art.l 1:3, lid 4, art. 4:81 tot en met 4:84,
 2. Woningwet, art. 59, lid 1 onder c en d
 3. Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, art. 2.33, lid 2 onder a en g
 4. Bouwverordening van de gemeente Opsterland, art. 4.1 en art. 8.1.7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-2010nieuwe regeling

29-06-2010

Woudklank, 08-07-2010

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels intrekken bouw -en sloopvergunningen

Beleidsregels intrekken bouw- en sloopvergunningen

 

Gelet op de het bepaalde in artikel 1:3, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), artikel 4:81 tot en met 4:84 Awb, artikel 59, lid 1 onder c en d van de Woningwet (Ww), artikel 2.33, lid 2 onder a en g van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en artikel 4.1 en artikel 8.1.7 van de bouwverordening van de gemeente Opsterland;

 

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Bouwvergunning: vergunning zoals bedoeld in artikel 40 van de Woningwet of indien de Wabo in werking is getreden: de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wabo;

 • b.

  Sloopvergunning: vergunning zoals bedoeld in artikel 8.1.1 van de bouwverordening van de gemeente Opsterland of indien de Wabo in werking is getreden: de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder g en artikel 2.2 lid 1 onder a van de Wabo;

 • c.

  Bouwen: plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk;

 • d.

  Slopen: geheel of gedeeltelijk afbreken van een bouwwerk;

 • e.

  Intrekken: het geheel of gedeeltelijk intrekken van een bouw- of sloopvergunning.

   

Artikel 2 Intrekkingsregeling bij uitblijven aanvang bouwen of slopen

 • a.

  Conform de Woningwet/bouwverordening of - na in werking treding - de Wabo, is het college van burgemeester en wethouders bevoegd om een verleende bouw- of sloopvergunning in te trekken als er niet binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de verkregen vergunning een begin is gemaakt met het bouwen of het slopen;

 • b.

  Enkel indien zich urgente en zwaarwegende planologische belangen voordoen zal van deze bevoegdheid na 26 weken actief gebruik worden gemaakt. Doen zich geen urgente en zwaarwegende planologische belangen voor dan zal na 3 jaar na het onherroepelijk worden van de verleende vergunning gebruik worden gemaakt van deze bevoegdheid;

 • c.

  Onder ‘urgente en zwaarwegende planologische belangen’ wordt in dit kader een situatie verstaan waarbij voor het gebied waarbinnen het vergunde object is gesitueerd een bestemmingsplan in voorbereiding is en het vergunde object het toekomstig planologisch kader frustreert. Hierbij moet ten minste sprake zijn van een ontwerpbestemmingsplan welke op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage is gelegd en is gepubliceerd;

 • d.

  Aan elke vergunninghouder waarvan geconstateerd is dat niet tijdig na het onherroepelijk worden van een verleende bouw- of sloopvergunning is begonnen met het bouwen of slopen, zal een voornemen tot intrekking van de verleende bouw- of sloopvergunning worden bekend gemaakt conform artikel 6 van deze beleidsregels;

 • e.

  In het geval er een zienswijze is ingediend wordt bekeken of de ingediende zienswijze aanleiding geeft tot het gunnen van een ruimere termijn waarbinnen met het bouwen of slopen een begin moet zijn gemaakt;

 • f.

  De termijn bedoeld onder e wordt naar redelijkheid en in het licht van het concrete geval bepaald, maar zal nooit meer bedragen dan 4 jaar na het onherroepelijk worden van de verleende bouwvergunning.

   

Artikel 3 Intrekkingsregeling bij stilliggen bouwen of slopen

 • a.

  Conform de Woningwet/bouwverordening of – na inwerking treding - de Wabo, is het college van burgemeester en wethouders bevoegd om een verleende bouwvergunning in te trekken als het bouwen of slopen langer dan 26 weken heeft stilgelegen;

 • b.

  Van deze bevoegdheid zal actief gebruik worden gemaakt. Dat wil zeggen dat indien het bouwen of slopen gedurende 26 weken stilligt de vergunning wordt ingetrokken;

 • c.

  Aan elke vergunninghouder met een bouw- of sloopvergunning waarbij geconstateerd wordt dat het bouwen of slopen 26 weken heeft stilgelegen, zal een voornemen tot intrekking van de verleende bouw- of sloopvergunning worden bekendgemaakt conform artikel 6 van deze beleidsregels;

 • d.

  In het geval er een zienswijze is ingediend wordt bekeken of de ingediende zienswijze aanleiding geeft tot het gunnen van een ruimere termijn waarbinnen weer gestart moet worden met het bouwen of slopen;

 • e.

  De termijn bedoeld onder d wordt naar redelijkheid en in het licht van het concrete geval bepaald, maar zal nooit meer bedragen dan 1 jaar na het onherroepelijk worden van de verleende bouwvergunning.

   

Artikel 4 Gunnen ruimere termijn voor start of herstart bouwen of slopen

In de volgende situaties is sprake van een concreet geval waarvoor een ruimere termijn kan worden gegund zoals bedoeld in artikel 2, sub f en artikel 3, sub e van deze beleidsregels:

 • a.

  De vergunninghouder met concrete documenten (geaccepteerde offerte van een bouwondernemer, facturen van bestelde bouwmaterialen en/of hiermee gelijk te stellen documenten) zijn intentie tot starten met de bouw of sloop kan aantonen;

 • b.

  De vergunninghouder persoonlijke omstandigheden opvoert, bijvoorbeeld een sterfgeval of ziekte in de familie, welke aantoonbaar tot uitstel van de bouwwerkzaamheden hebben geleid. Een ruimere termijn wordt enkel gegund indien de persoonlijke omstandigheid zich niet meer dan 26 weken voor de start van de intrekkingsprocedure heeft voorgedaan of deze op dat moment nog voortduurt.

   

Artikel 5 Intrekken na toekenning ruimere termijn

Indien er binnen de in artikel 2, sub f en artikel 3, sub e van deze beleidsregels gestelde ruimere termijn geen begin is gemaakt met het bouwen of slopen wordt de verleende bouw- of sloopvergunning ingetrokken.

 

Artikel 6 Procedure tot intrekking van de bouw- en sloopvergunning

 • a.

  Voordat een bouw- of sloopvergunning wordt ingetrokken zullen belanghebbenden conform het bepaalde in artikel 4:8 van de Awb in de gelegenheid worden gesteld binnen een redelijke termijn een zienswijze naar voren te brengen. Deze redelijke termijn is bepaald op 4 weken;

 • b.

  Het college van burgemeester en wethouders neemt binnen 8 weken na de ontvangst van de in lid 1 bedoelde zienswijzen een besluit over het al dan niet intrekken van de bouw- of sloopvergunning conform voorliggende beleidsregels;

   

Artikel 7 Uitsluiting overige intrekkingsgronden

Deze beleidsregels laten de besluitvorming omtrent de overige in artikel 59 van de Woningwet of artikel 2.33 Wabo opgenomen weigeringsgronden onverlet.

 

Artikel 8 Hardheidsclausule

Er wordt volgens deze beleidsregels gehandeld tenzij dat voor één of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregels te dienen doelen.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking in De Woudklank. Aan het beleid wordt terugwerkende kracht verleend. Dit betekent dat de intrekkingsprocedure ook wordt toegepast ten aanzien van bouw- en sloopvergunningen welke voor de datum van inwerkingtreding van de beleidsregels zijn verleend.

 

Artikel 10 Slotbepaling

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels intrekken bouw- en sloopvergunningen” van de gemeente Opsterland.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Opsterland, 29 juni 2010.

 

Beetsterzwaag,

burgemeester en wethouders,

de wnd. secretaris, de burgemeester,

 

Geert Broekman. Francisca Ravestein.