Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering 2

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering 2
CiteertitelVeorordening stimuleringslening duurzame particuliere woningverbetering 2, gemeente Veere
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpstimuleringslening duurzame woningverbetering

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

 Het betreft een nieuwe regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. bronvermelding
 2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201420-03-2018nieuwe regeling

27-02-2014

de Faam, 12 maart 2014

14b.00318

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering 2

De raad van de gemeente Veere;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2014 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende

 

Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering 2, gemeente Veere

 

Hoofdstuk 1 begripsbepalingen

Artikel 1  

 In deze verordening wordt verstaan onder:

1.college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere; 

2.raad: de gemeenteraad van de gemeente Veere;

3.duurzame particuliere woningverbetering: het treffen van energiebesparende maatregelen aan de woning, maatregelen ter verduurzaming en verbetering van de woning en maatregelen om een woning levensloopbestendig te maken als bedoeld in artikel 8;

4.maatregelen: zoals bedoeld in artikel 8; met de aanvang van deze maatregelen mag pas een begin worden gemaakt nadat het voorlopige toewijzingsbesluit door de gemeente bij de aanvrager door toezending aan hem is bekendgemaakt;

5.EPA-maatwerkadvies: een EnergiePrestatieAdvies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in artikel 8 derde lid genoemde maatregelen wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf en dat voldoet aan BRL 9500-02 voor bestaande woningen, dan wel de meest recente opvolgende landelijk geldende eis op dit gebied;

6.leningenplafond: het bedrag dat ten hoogste beschikbaar is voor het verstrekken van leningen, zoals bedoeld in deze verordening;

7.SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten gevestigd in Hoevelaken;

8.Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering: een lening die ten doel heeft om eigenaars/bewoners te stimuleren om hun woning op te knappen (particuliere woningverbetering) en die wordt verstrekt volgens de in deze verordening vastgestelde regels;

9.aanvraag: een vastgesteld formulier dat bij het college wordt ingediend met alle bijbehorende bijlagen zoals aangegeven in artikel 11 van deze verordening; de aanvraag moet zijn ingediend voordat een begin is gemaakt met het treffen van de gevraagde maatregelen/de gevraagde maatregelen zijn getroffen;

10.aanvrager: een meerderjarig natuurlijk persoon, die eigenaar en bewoner is van een particuliere woning of een meerderjarig natuurlijk persoon, die eigenaar en bewoner wordt van een woning. Bij twee of meer eigenaren van één woning gelden zij gezamenlijk als aanvrager;

11.eigenaar/bewoner: degene die volgens het kadaster de woning in eigendom heeft en die de woning op het moment van aanvraag feitelijk bewoont of degene die in de gemeente Veere eigenaar wordt van een woning en, na gereedmelding van de woning, de woning feitelijk gaat bewonen;  

12.werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen met betrekking tot duurzame particuliere woningverbetering als bedoeld in artikel 8, eventueel vermeerderd met de kosten van een bouwkundig advies, een EPA-maatwerkadvies, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Stimuleringslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze stimuleringsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten; loonkosten van zelfwerkzaamheid vallen niet onder de werkelijke kosten

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2  

 • 1

  De Provincie Zeeland heeft een Stimuleringsfonds Duurzame Particuliere Woningverbetering ingericht waaruit aan de bedoelde eigenaar/bewoners leningen kunnen worden toegekend voor het treffen van energiebesparende maatregelen aan dan wel ter verbetering van hun woning op een zodanige wijze dat de instandhouding gedurende een langere periode is gewaarborgd.

   

 • 2

  Het Stimuleringsfonds Particuliere Woningverbetering is ondergebracht bij SVn en past binnen de deelnemingsovereenkomst tussen de Provincie Zeeland en SVn en binnen de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Veere en SVn.

   

Artikel 3  

 Op een stimuleringslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, de ‘Procedures Stimuleringslening’, ‘Uitvoeringsregels (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een SVn Financieringsplan’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Veere en SVn.

Artikel 4  

 De raad kan de werkingssfeer van deze verordening of onderdelen daarvan naar tijd en plaats beperken of verruimen.

Artikel 5  

 • 1

  Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering toe te kennen.

   

   

 • 2

  Het college kan bij haar beslissing op grond van het eerste lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

   

 • 3

  Het college kan aan de toekenning van een Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering nadere voorwaarden verbinden.

   

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6  

 • 1

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woningen in de Gemeente Veere, die geschikt, bestemd en gebruikt worden voor permanente bewoning en een WOZ-waarde vertegenwoordigen van minder dan € 170.000 en die zijn gebouwd vóór 1970.

   

   

 • 2

  Deze verordening is van toepassing op leningaanvragen van in de gemeente Veere woonachtige verblijfsgerechtigde personen die eigenaar zijn van een woning en personen die in de gemeente Veere komen wonen en eigenaar worden van een woning.

   

Hoofdstuk 4 Financiering

Artikel 7  

 • 1

  Het leningenplafond voor de Gemeente Veere is vastgesteld op € 68.448.

   

 • 2

  De hoofdsom van de door het college toegekende Stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

   

 • 3

  In afwijking van het tweede lid bedraagt de hoofdsom van de Stimuleringslening niet minder dan € 5.000 en niet meer dan € 10.000 (inclusief B.T.W).

   

 • 4

  De lening heeft een looptijd van maximaal 20 jaar, ingaande op het moment dat de lening geacht moet worden definitief te zijn vastgesteld.

   

 • 5

  De Stimuleringslening wordt terugbetaald als annuïtaire lening in overeenstemming met de SVn documenten in artikel 3.

   

 • 6

  Het rentepercentage bedraagt 1% en geldt gedurende de gehele looptijd van de lening.

   

Artikel 8  

 • 1

  Aan een eigenaar/bewoner van een woning kan een lening worden toegekend voor duurzame particuliere woningverbetering.

   

 • 2

  De kosten van aannemers, erkende installateurs en leveranciers betreffende de maatregelen in lid 3, 4 en 5 komen in aanmerking voor financiering met een lening als bedoeld in deze verordening.

   

 • 3

  Tot de energiebesparende maatregelen worden die maatregelen gerekend die genoemd staan in het EPA-maatwerkadvies. Tot deze maatregelen worden in ieder geval gerekend:

  • Isolatie van gevel, dak en vloer

  • Hoogrendementsbeglazing

  • Isolerende deuren en gevelpanelen

  • Warmtepomp

  • Zonneboiler

  • Installatie voor warmteterugwinning

  • Energiezuinige gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator

  • Vraaggestuurde ventilatie

  • Hre-ketel of micro-warmtekrachtkoppeling

  • Hoogredementsketel

  • Warmtekrachtkoppeling

  • Zonnepanelen

  • Maatwerkadvies

   

 • 4

  De volgende maatregelen ter verduurzaming en verbetering van de woning komen in aanmerking:

  a. het treffen van maatregelen tot opheffen van gebreken aan het casco van de woning. Onder het casco van de woning wordt verstaan:

  * de funderingen, dragende muren en kolommen, het geraamte van het gebouw met de ondergrond, het ruwe metsel- en voegwerk, vloeren, buitengevels inclusief kozijnen met ramen en deuren, balkconstructies, daken inclusief bedekking en randafwerking, evenals alle lood- en zinkwerken, gootconstructies, dakkapellen, dakramen, schoorstenen, rookgasafvoeren en ventilatiekanalen;

  * de technische installaties, met daarbij behorende leidingen voor gas, water en elektriciteitsvoorziening en de afvoer van afval- en hemelwater met de riolering.

  b. onder het treffen van maatregelen tot het opheffen van andere gebreken wordt verstaan:

  * het vervangen van slecht beloopbare trappen.

   

 • 5

  Het treffen van maatregelen ter bevordering van de geschiktheid van de woning voor de huisvesting van ouderen.

   

 • 6

  Bij de uitvoering van de genoemde werkzaamheden dient zoveel als mogelijk gebruik te worden gemaakt van duurzaam geproduceerde bouwmaterialen.

   

 • 7

  Het college kan de hiervoor vermelde lijst van stimuleringsmaatregelen genoemd onder lid 3, 4 en 5 uitbreiden en/of inkorten ten behoeve van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

   

Artikel 9  

 • 1

  De eigenaar/bewoner betaalt maandelijks rente en aflossing volgens de SVn-voorwaarden.

   

 • 2

  Extra aflossing van de lening is altijd en zonder boete mogelijk.

   

 • 3

  Bij verkoop van de woning wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost.

   

Hoofdstuk 5 Aanvraag en toekenning

Artikel 10  

 Werkzaamheden kunnen omgevingsvergunningsplichtig zijn. Het in bezit zijn van een omgevingsvergunning dan wel zicht hebben op een omgevingsvergunning kan een voorwaarde zijn om in aanmerking te komen voor een lening. Het is aan de aanvrager zelf om hier onderzoek naar te doen en te zorgen dat deze omgevingsvergunning in het bezit is.

Artikel 11  

 Een aanvraag wordt door middel van het vastgestelde formulier ingediend en gaat vergezeld van in ieder geval:

1. een bouwplan, bestaande uit bestek en tekeningen of een opgave van de te treffen maatregelen;

2. een kopie van de samenvatting van het EPA-maatwerkadvies indien energiebesparende maatregelen worden getroffen.

3. de werkelijke kosten van de te treffen maatregelen evenals een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes) en eventueel de werkelijke kosten van het EPA-maatwerkadvies;

4. een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

5. een kopie van een eventueel benodigde omgevingsvergunning;

Artikel 12  

 • 1

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag.

   

 • 2

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

   

 • 3

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn gecompleteerd is, stelt het college de aanvraag buiten behandeling.

   

 • 4

  Het college handelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst af. Hiervoor geldt de registratie volgens het postsysteem van de gemeente. Bij ontvangst van meerdere aanvragen op dezelfde dag heeft een eerder ingeboekte aanvraag voorrang boven een later ingeboekte aanvraag; dit blijkt uit het poststuknummer.

   

 • 5

  Het college beslist op de aanvraag binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag compleet is ontvangen.

   

 • 6

  Het college kan zijn beslissing eenmaal voor ten hoogste acht weken verdagen. Het college doet hiervan schriftelijk bericht voor de termijn aangegeven in het vijfde lid is geëindigd.

   

 • 7

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

   

Artikel 13  

 Het college wijst de aanvraag af, indien:

1. het leningenplafond bereikt is of het resterende budget in de voorziening Stimuleringsfonds Particuliere Woningverbetering niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

2. de werkelijke kosten van verbetering naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat.

3. de werkelijke kosten van verbetering minder bedragen dan € 5.000.

4. de aanvraag wordt ingediend na het treffen van de gevraagde maatregelen of nadat een begin is gemaakt met het treffen van de gevraagde maatregelen.

5. naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 14  

 • 1

  Aanvrager wordt getoetst door SVn.

   

 • 2

  SVn voert een kredietbeoordeling uit. De kosten hiervan komen voor rekening van de aanvrager.

   

 • 3

  De voorlopige toekenning van een Lening Duurzame Particuliere Woningverbetering is afhankelijk van de resultaten van de in lid 1 genoemde toets en de in lid 2 genoemde beoordeling.

   

 • 4

  De toewijzing van een Stimuleringslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

   

 • 5

  SVn verstrekt en beheert de toegekende lening voor duurzame particuliere woningverbetering.

   

 • 6

  Verstrekte leningen worden geregistreerd door het Bureau Krediet Registratie.

   

Artikel 15  

 • 1

  Verstrekking van de Lening Duurzame Particuliere Woningverbetering vindt plaats via een bouwkrediet van SVn.

   

   

 • 2

  Een bouwkrediet omvat alle geldbedragen die voor de financiering van de maatregelen nodig zijn, zoals de Lening Duurzame Particuliere Woningverbetering, eigen geld en/of subsidie(s).

   

 • 3

  Uitbetaling vindt plaats naarmate het werk vordert en op basis van gespecificeerde facturen van door aannemers, erkende installateurs en leveranciers geleverde goederen en diensten. De facturen dienen ingediend te worden bij de gemeente. Na akkoord van de gemeente betaalt SVn de gemaakte kosten rechtstreeks aan de aannemers, installateurs en/of leveranciers uit.

   

 • 4

  Het bouwkrediet stopt zodra de maatregelen zijn uitgevoerd. SVn verrekent daarna de eventuele tegoeden of tekorten.

   

 • 5

  Na afronding van de werkzaamheden vindt de definitieve toekenning plaats op basis van een door de gemeente uitgevoerde eindcontrole.

   

Hoofdstuk 6 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 16  

 Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar zijn oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 17  

 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014

Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de “Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering 2011” ingetrokken.

Artikel 18  

 Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering 2, gemeente Veere".

Domburg, 27 februari 2014

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier, de voorzitter,

mr. J.C. Waverijn R.J. van der Zwaag