Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Raalte

Regeling attenties gemeente Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Raalte
Officiële naam regelingRegeling attenties gemeente Raalte
CiteertitelRegeling attenties gemeente Raalte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Ambtenarenwet, art. 125
 2. Gemeentewet, art. 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-05-201403-02-2015nieuwe regeling

10-12-2013

Gemeenteblad 2014, 28294

4145

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling attenties gemeente Raalte

Het college van de gemeente Raalte,

gelet op artikel 125 Ambtenarenwet;

gelet op artikel 160 Gemeentewet;

gelet op de instemming van de Ondernemingsraad d.d. 14 mei 2014;

besluiten:

tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Raalte:

Regeling attenties gemeente Raalte

Artikel 1. Begripsbepaling

Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Werkgever: Gemeente Raalte;

 • b.

  Medewerker: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder a van de CAR;

 • c.

  Ambtsjubileum: de diensttijd doorgebracht in overheidsdienst conform artikel 3:5 en 3:5:1 van de CAR- UWO;

 • d.

  Diensttijdjubileum: de diensttijd doorgebracht bij de huidige Gemeente Raalte (of “ oud Heino “ of bij “ oud Raalte”) van voor de herindeling van 2001;

 • e.

  Oud medewerker: de medewerker in dienst geweest bij de huidige Gemeente Raalte, of “oud Heino“ of “oud Raalte“, die de dienst heeft verlaten i.v.m. FPU, Pensioen of Arbeidsongeschiktheid;

 • f.

  Leidinggevende: de directie en/of het management van de gemeentelijke organisatie van Raalte, die aangesteld zijn door het college, en belast zijn met leidinggevende taken en verantwoordelijkheden;

 • g.

  Salaris: het salaris als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid , onder b van de CAR;

 • h.

  Vakantietoelage: de toelage als bedoeld in artikel 6:3 en 6:3:1 van de CAR-UWO;

 • i.

  Ontslag: eervol ontslag verleend door het college.

Artikel 2. Ambtsjubilea

 • 1. In aanvulling op of in afwijking van het gestelde in artikel 3:5:1 van de CAR-UWO wordt aan de medewerker, in de onderstaande situaties een netto gratificatie toegekend:

  • a.

   bij 12 1/2 jaar ambtsjubileum: 25% van het salaris inclusief vakantietoelage;

  • b.

   bij 25 jaar ambtsjubileum : 70% van het salaris inclusief vakantietoelage;

  • c.

   bij 40 jaar ambtsjubileum: 125% van het salaris inclusief vakantietoelage.

 • 2. De medewerker ontvangt tevens een boeket bloemen ter waarde van € 15,-.

 • 3. De werkgever draagt bij de toekenning van bovenstaande gratificaties de fiscale lasten.

Artikel 3. Overheidsdienst

Het college bepaalt, met inachtneming van de door de minister/staatssecretaris van Binnenlandse Zaken terzake gegeven richtlijnen, wat onder overheidsdienst in het kader van deze regeling moet worden verstaan. De richtlijnen zijn bij deze regeling opgenomen als bijlage.

Artikel 4. Diensttijdjubileum

 • 1. De Gemeente Raalte kent een diensttijdjubileum voor een diensttijd van 12½, 25 en 40 jaar.

 • 2. Bij een diensttijdjubileum van 25 of 40 jaar, wordt de medewerker de mogelijkheid geboden om, voor rekening van de werkgever, aan alle collega’s een receptie aan te bieden volgens de afspraak als in lid 3 bepaald.

 • 3. De medewerker wordt een gratificatie ter hoogte van € 90,- en een boeket bloemen ter waarde van € 15,- aangeboden.

 • 4. Indien ambtsjubileum en diensttijdjubileum samenvallen zijn beide genoemde gratificaties van toepassing, zij het dat er slechts één boeket bloemen wordt aangeboden.

 • 5. De werkgever draagt bij de toekenning van bovenstaande attenties de fiscale lasten.

Artikel 5. Gratificatie bij ontslag

 • 1. Aan de medewerker die op basis van artikel 8:2, 8:4 en 8:11 van de CAR ontslag wordt verleend, wordt een gratificatie toegekend op basis van de diensttijd als bedoeld in deze regeling.

 • 2. De gratificatie, als bedoeld in het eerste lid wordt aan de medewerker netto toegekend op basis van de volgende uitgangspunten:

  • a.

   Medewerkers met een inschaling tot en met schaal 6 met 11 periodieken ontvangen het minimum bodembedrag.

  • b.

   Medewerkers met een inschaling van schaal 7 met 0 periodieke verhogingen tot een met schaal 11 met 11 periodieken ontvangen het bedrag conform de berekening diensttijd/ 20 x 25% van het geldende maandsalaris inclusief vakantietoelage.

  • c.

   Medewerkers met een inschaling vanaf schaal 12 met 0 periodieke verhogingen ontvangen het plafondbedrag.

  • d.

   De gratificatie is afhankelijk van het aanstellingspercentage van de medewerker op moment van ontslag.

  • e.

   Afronding van het aantal hele dienstjaren geschiedt naar boven.

 • 3. In onderstaande tabel worden de jaarcohorten en de hoogte van de gratificatie weergegeven.

  Diensttijd in cohortenBodemPlafond
  100%50%100%50%
  41 t/m 45 jaar€ 1.500,00€ 750,00€ 2.547,00€ 1.274,00
  36 t/m 40 jaar€ 1.300,00€ 650,00€ 2.264,00€ 1.132,00
  31 t/m 35 jaar€ 1.100,00€ 550,00€ 1.981,00€ 991,00
  26 t/m 30 jaar€ 950,00€ 475,00€ 1.698,00€ 849,00
  21 t/m 25 jaar€ 800,00€ 400,00€ 1.415,00€ 708,00
  16 t/m 20 jaar€ 650,00€ 325,00€ 1.132,00€ 566,00
  11 t/m 15 jaar€ 475,00€ 237,50€ 849,00€ 425,00
  6 t/m 10 jaar€ 325,00€ 162,50€ 566,00€ 283,00
  2 t/m 5 jaar€ 175,00€ 87,50€ 283,00€ 142,00
  0 t/m 1 jaar€ 50,00€ 25,00€ 57,00€ 29,00
 • 4. De medewerker ontvangt tevens een boeket bloemen ter waarde van € 15,-.

Artikel 6. Overige bijzondere gebeurtenissen

 • 1. Bij de geboorte of adoptie van een zoon of dochter van een medewerker wordt een boeket bloemen ter waarde van € 15,- verstrekt tezamen met een presentje ter waarde van ongeveer € 20,-.

 • 2. Bij het huwelijk of geregistreerd partnerschap van een medewerker wordt een boeket bloemen ter waarde van € 15,- verstrekt.

 • 3. Lid 2 geldt tevens voor een huwelijksjubileum van 12½, 25, 40, 50 of 60 jaar.

 • 4. Aan oud medewerkers wordt bij een huwelijksjubileum een boeket bloemen ter waarde van€ 15,- aangeboden.

 • 5. Bovenstaande is van toepassing als dit door de medewerker aan het College bekend wordt gemaakt.

Artikel 7. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

 • 1. Na drie weken afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid wordt aan de arbeidsongeschikte medewerker door of namens het college een boeket bloemen aangeboden ter waarde van € 15,-.

 • 2. Bij een ziekenhuisopname volgt zo spoedig mogelijk een attentie ter waarde van € 15,-.

Artikel 8. Recepties

 • 1. Aan de vertrekkende medewerker als bedoeld in artikel 5, lid 1 die minimaal 5 jaar werkzaam is geweest bij de gemeente Raalte wordt de mogelijkheid geboden om door middel van een receptie afscheid te nemen van de collega’s en eventueel externe relaties. Daarbij bestaat tevens de mogelijkheid om de in de functie opvolgende medewerker aan eventuele externe relaties voor te stellen.

 • 2. De direct leidinggevende van de medewerker bepaalt de genodigdenlijst.

 • 3. Van de afscheidsreceptie wordt de medewerker een fotoboek van een 20-tal foto’s aangeboden, welke zelf uitgezocht kunnen worden uit de gemaakte reportage. Ook krijgt de medewerker een horloge met inscriptie aangeboden door het college.

 • 4. Indien de medewerker dit wenst kan de gehele receptie extern worden gevierd. De medewerker ontvangt hiervoor een maximale tegemoetkoming van € 625,- (bij 50 personen).

 • 5. Tot slot kan de medewerker ook gaan dineren in een gelegenheid naar eigen keuze met het gezin tot een maximum van 10 personen. Hiervoor wordt een dinerbon aangeboden tot een maximumbedrag van € 25,- per persoon.

 • 6. De medewerker die vertrekt naar een andere werkgever en die minimaal 5 jaar werkzaam is geweest bij de gemeente Raalte komt in aanmerking voor een afscheidsbijeenkomst die door de afdeling verzorgd wordt met gebruikmaking van het werkcafé en 4 consumpties per persoon te regelen via Facilitaire Zaken.

Artikel 9. Overlijden

 • 1. In geval van het overlijden van een medewerker of gepensioneerd medewerker wordt een graftak met een lint ter waarde van ongeveer € 55,- verzorgd.

 • 2. Tevens wordt er een overlijdensadvertentie geplaatst in een regionaal dagblad.

 • 3. Ook wordt er namens het College een condoléance brief naar de nabestaanden gezonden en vindt er namens de gemeente een condoléance bezoek plaats.

 • 4. Voor verdere invulling kan het Protocol Overlijden Gemeente Raalte en het Rouwprotocol geraadpleegd worden.

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze regeling niet of in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 11. Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling attenties gemeente Raalte en treedt in werking op de dag volgend op die waarop de bekendmaking heeft plaatsgevonden onder gelijktijdige intrekking van de afspraken Attenties Gemeente Raalte 2008.

Ondertekening

Aldus vastgesteld d.d. 10 december 2013.

Burgemeester en wethouders van Raalte,
de secretaris, de burgemeester,

Bijlage 1. ter bepaling overheidsdienst

De bepaling van wat wel en wat geen overheidsdienstjaren zijn, in het kader van de ambtsjubileumgratificatie, is een lokale aangelegenheid. Vlaardingen volgt hierbij de onderstaande richtlijnen welke zijn opgesteld volgens de rijksregeling. Als definitie van een overheidsorganisatie hanteren we: een organisatie die aangesloten was bij het ABP in de periode dat de betreffende medewerker bij deze organisatie werkzaam was. Dienstjaren bij bijvoorbeeld PTT, N.S. en Staatsmijnen, voor hun privatisering, tellen volgens deze definitie ook mee. Daarnaast geeft onderstaand schema weer wanneer er wel en wanneer er geen sprake is van opbouw van overheidsdienstjaren, volgens de Rijksregeling.

soort betrekking:volgens rijksregeling:
aanstelling bij een overheidsorganisatieja, telt mee
arbeidsovereenkomst bij een overheidsorganisatieja, telt mee
iemand die een deeltijd dienstverband heeftja, deze periode telt volledig mee (geen verschil met volledig dienstverband)
buitengewoon verlof o.b.v. non-activiteit bij een overheidsorganisatie voor iemand die naast zijn huidige functie ook nog parttime wethouder isparttime wethouder: de periode voor zover hij zijn ambtelijke functie houdt, telt mee. De uren politiek buitengewoon verlof tellen niet mee.
voor iemand die fulltime wethouder isfulltime wethouder: nee
militaire dienstja, telt mee
vrijwillige brandweernee, telt niet mee
stage bij de gemeentenee, telt niet mee
via uitzendbureau bij een gemeentenee, telt niet mee
iemand heeft twee verschillende betrekkingen tegelijkdit telt maar één keer mee (niet dubbel)
buitengewoon verlof met behoud van de bezoldigingja, telt mee
onbetaald verlofnee, tenzij dit wordt opgenomen t.b.v. het algemene belang.

Bron: Nota CvA d.d 12 december 2000

Bijlage 2. Samenvattend overzicht

Onderwerp  GeschenkBloemenKosten tot
Geboorte  € 20.-€ 15,-  
Huwelijk    € 15,-  
Ambtsjubileum12½ jaarGratificatie€ 15,-  
 25 jaarGratificatie€ 15,-  
 40 jaarGratificatie€ 15,-  
Diensttijdjubileum12½ jaar€ 90,-€ 15,-  
 25 jaar€ 90,-€ 15,-  
 40 jaar€ 90,-€ 15,-  
Ziektena drie weken  € 15,-  
 bij ziekenhuisopname  € 15,-  
OntslagFPUAfscheidsgratificatie€ 15,-  
   Fotoreportage  € 175,-
   Dinerbon  € 250,-
 Nieuwe Werkgever  € 15,-  
OverlijdenGraftak incl. lint.  € 55,-