Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aqualysis

Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving Aqualysis

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAqualysis
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving Aqualysis
CiteertitelVerordening elektronische bekendmaking Aqualysis
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht inwerking op 01-01-2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 50e
 2. Waterschapwet, art. 56
 3. Waterschapwet, art. 73
 4. Waterschapwet, art. 78, lid 1
 5. Algemene wet bestuursrecht, art. 2:14, lid 2
 6. Algemene wet bestuursrecht, art. 3:12, lid 1
 7. Algemene wet bestuursrecht, art. 3:42, lid 2
 8. Reglement van Orde van het algemeen bestuur van Aqualysis, art. 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-05-201401-01-2014nieuwe regeling

07-04-2014

Elektronisch Waterschapsblad, 05-05-2014

2014-2968 

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving Aqualysis

Het algemeen bestuur van waterlaboratorium Aqualysis;

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van waterlaboratorium Aqualysis van 7 april 2014;

gelet op artikel 50e van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikelen 56,  73 en 78 lid 1 van de Waterschapwet, de artikelen 2:14 lid 2, 3:12 lid 1 en 3:42 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van het Reglement van Orde van het algemeen bestuur van Aqualysis;

BESLUIT

 

vast te stellen de

 

Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving Aqualysis

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Bekendmaking:

  • a.

   de wettelijk verplichte bekendmaking van besluiten van het bestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden;

  • b.

   de wettelijk verplichte bekendmaking voor de inwerkingtreding van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht;

  • c.

   de wettelijk verplichte kennisgeving van het ontwerp van besluiten;

  • d.

   kennisgeving van meldingen;

  • e.

   alsmede overig wettelijk verplichte kennisgevingen, mededelingen dan wel aankondigingen;

  • f.

   de kennisgeving van mededelingen waarvoor geen wettelijke plicht geldt.

 • 2.

  Deelnemende waterschappen: het Waterschap Groot Salland, het Waterschap Reest en Wieden, het Waterschap Rijn en IJssel, het Waterschap Vallei en Veluwe, het Waterschap Vechtstromen en het Waterschap Zuiderzeeland.

 • 3.

  Elektronisch waterschapsblad: het waterschapsblad, bedoeld in artikel 73 van de Waterschapswet.

Artikel 2 Bekendmaking en openbare kennisgeving

 • 1.

  Bekendmaking vindt plaats in het elektronische waterschapsblad van alle deelnemende waterschappen, met uitzondering van de openbare kennisgeving van de vergaderingen van het algemeen bestuur.

 • 2.

  De vergaderingen van het algemeen bestuur worden door plaatsing op de website van Aqualysis (www.aqualysis.nl) aangekondigd. De agenda en de daarbij behorende stukken worden eveneens op de website van Aqualysis geplaatst.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur kan besluiten om tevens een kennisgeving te plaatsen in een dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad.

Artikel 3 Terinzagelegging

 • 1.

  De terinzagelegging van het ontwerp van een besluit en de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp vindt plaats in het elektronisch waterschapsblad van alle deelnemende waterschappen.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur kan besluiten om de stukken ook fysiek ter inzage te leggen op een plek dienaar het oordeel van het dagelijks bestuur daarvoor in aanmerking komt.

 • 3.

  Voorzover het bepaalde in het eerste lid niet uitvoerbaar is, wordt volstaan met het vermelden van de zakelijke inhoud van het besluit in het elektronisch waterschapsblad van alle deelnemende waterschappen en vindt de terinzageleggingplaats op een plek die naar het oordeel van het dagelijks bestuur daarvoor in aanmerking komt.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2014.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening elektronische bekendmaking Aqualysis”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van Aqualysis d.d. 7 april 2014.

de voorzitter, de secretaris,

A.J.M. Schelwald – van der Kley H. van den Berg

ALGEMENE TOELICHTING

Op 1 juli 2009, 1 januari 2011 en 1 januari 2014 is de Wet elektronische bekendmaking (hierna te noemen: Web) gefaseerd in werking getreden, waarbij de bekendmakingsartikelen in de Waterschapswet en de Algemene wet bestuursrecht (hierna te noemen: Awb) zijn gewijzigd.

Per 1 januari 2014 zijn gemeenten, provincies en waterschappen verplicht de algemeen verbindende voorschriften (hierna: avv’s) elektronisch bekend te maken. Wat betreft andere besluiten van algemene strekking, alsmede kennisgevingen over het ter inzage leggen van ontwerpbesluiten, geldt deze verplichting niet. Overigens mag elektronisch bekendmaken wel.

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is op dit moment geen bepaling opgenomen over de bekendmaking door openbare lichamen van besluiten die zijn aan te merken als algemeen verbindende voorschriften. Ingevolge artikel 50e van de Wgr geldt dat de regels, in de ruimste zin, welke bij of krachtens de wet zijn gesteld ten aanzien van de verdeling van de bevoegdheden van de deelnemende waterschappen over hun bestuursorganen, voor de uitoefening van die bevoegdheden, alsmede voor het toezicht daarop, van overeenkomstige toepassing zijn ten aanzien van de bevoegdheden van bet bestuur van het openbaar lichaam. Met andere woorden, wat geldt voor de waterschappen, geldt ook voor het openbare lichaam.

 

In het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel tot wijziging van de Wgr wordt in de Wgr een eigen regeling opgenomen voor de bekendmaking van avv’s. Deze regeling houdt in dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam ervoor moet zorgen dat besluiten van het openbaar lichaam die zijn aan te merken als avv’s worden gepubliceerd door plaatsing in het op een algemeen toegankelijke wijze uit te geven waterschapsblad. De wijze waarop deze bekendmaking dient plaats te vinden, komt overeen met de regeling die in artikel 73 van de Waterschapswet staat.

Met deze verordening is geanticipeerd op het nieuwe regime van de Wgr, waarin is opgenomen dat de uitgifte van het waterschapsblad elektronisch geschiedt op algemeen toegankelijke wijze. Uit de circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 5 juni 2013 blijkt bovendien dat het bestuur van een openbaar lichaam avv’s bekend moet maken in de waterschapsbladen van alle deelnemers aan het openbaar lichaam.

 

In de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden worden technische eisen gesteld waaraan het elektronisch waterschapsblad moet voldoen.

Inmiddels heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) zich uitgesproken over de juridische kaders voor het elektronisch bekendmaken. In haar uitspraken van 15 augustus 2012 (nr. 201105354/1/A4; nr. 201102433/1/A4 en nr. 201101170/1/A4) heeft de ABRS geconcludeerd dat kennisgeving via internet een geschikte wijze van bekendmaking van een ontwerpbesluit kan zijn (artikel 3:12, lid 1 Awb). Wel stelde de ABRS vast dat ook artikel 2:14, lid 2 Awb van toepassing is. Dat betekent dat uitsluitend plaatsing op de website alleen kan indien er ook een wettelijk voorschrift is die dat mogelijk maakt. Dat maakt de vaststelling van de voorliggende verordening noodzakelijk. Met deze verordening wordt een aanvullende juridische basis gegeven aan de elektronische bekendmaking van (ontwerp-)besluiten van Aqualysis.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1

Bij het bekendmaken van besluiten wordt een onderscheid gemaakt tussen besluiten die gericht zijn op één of meer belanghebbenden en overige besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht.

 • -

  Besluiten die tot één of meer belanghebbenden zijn gericht worden bekendgemaakt door toezending of uitreiking.

 • -

  De overige besluiten worden bekendgemaakt door middel van kennisgeving in een waterschapsblad of dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.

 

Er zijn verschillende soorten bekendmakingen die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht.

 • a.

  Wettelijk verplichte bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften

Het betreft hier de bekendmaking van de vaststelling en de terinzagelegging. Algemeen verbindende voorschriften zijn in beginsel de verordeningen van het waterschap, zoals de Keur maar ook de belastingverordeningen. Voor algemeen verbindende voorschriften is dit geregeld in artikel 73 van de Waterschapswet.

 

 • b.

  Wettelijk verplichte bekendmaking van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht

Artikel 3:40 Awb regelt dat een besluit niet in werking treedt voordat het is bekend gemaakt. Als het gaat om besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht en die geen algemeen verbindend voorschrift zijn, bijvoorbeeld beleidsregels, dan is artikel 3:42, tweede lid, Awb van toepassing. Dit artikel maakt het sinds de inwerkingtreding van de Web mogelijk om die besluiten rechtsgeldig elektronisch bekend te maken in een van overheidswege uitgegeven blad.

 

 • c.

  Wettelijk verplichte kennisgeving van ontwerpbesluiten

Besluiten die worden voorbereid met de uniforme openbare voorbereidings-procedure (afdeling 3.4 Awb) worden ter inzage gelegd. Hiervan wordt verplicht een kennisgeving gepubliceerd om derden te informeren en de gelegenheid te geven zienswijzen in te dienen (artikel 3:12 Awb). De Web heeft niet geleid tot een aanpassing van artikel 3:12 Awb. Vanwege de samenhang met artikel 2:14, tweede lid, Awb is het niet mogelijk om ontwerpbesluiten uitsluitend elektronisch bekend te maken, tenzij dit bij wettelijk voorschrift is geregeld. Deze verordening voorziet in het elektronisch bekendmaken van ontwerp-besluiten mogelijk te maken.

 

 • d.

  Wettelijk verplichte kennisgeving van overige besluiten, mededelingen, aankondigingen

Een voorbeeld is de aankondiging van een openbare vergadering van het algemeen bestuur van Aqualysis. Echter, voor de aankondiging van openbare vergaderingen is gekozen voor een openbare kennisgeving op de website van Aqualysis. Zie voor een nadere toelichting de tekst bij artikel 2 hieronder.

 

 • e.

  Kennisgeving van overige mededelingen

Voor deze mededelingen geldt geen wettelijke plicht tot bekendmaken. Omdat de wijze van bekendmaken niet is geregeld, is het mogelijk deze mededelingen elektronisch bekend te maken.

In de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden zijn de technische eisen opgenomen waaraan een elektronisch waterschapsblad, zoals bedoeld in artikel 73 van de Waterschapswet, moet voldoen voor het elektronisch bekendmaken van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden.

In artikel 3, eerste lid, van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden is geregeld dat indien het waterschapsblad elektronisch wordt uitgegeven, dat gebeurt door plaatsing op een door het dagelijks bestuur te bepalen internetadres.

Bij alle deelnemende waterschappen vinden de bekendmakingen plaats in een elektronisch waterschapsblad dat aan de gestelde eisen voldoet.

Artikel 2

Lid 1

De elektronische bekendmaking vindt plaats door de kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in het elektronisch waterschapsblad van alle deelnemende waterschappen. Algemeen verbindende voorschriften (avv’s) worden op grond van artikel 73 van de Waterschapswet integraal in de elektronisch waterschapsbladen opgenomen. Uitzondering hierop is de openbare kennisgeving van de vergaderingen van het algemeen bestuur van Aqualysis.

Lid 2

De openbare kennisgeving van de vergadering van het algemeen bestuur van Aqualysis vindt plaats door plaatsing op de website van Aqualysis (www.aqualysis.nl). De agenda en de daarbij behorende stukken worden eveneens op de website van Aqualysis geplaatst.

Lid 3

Het is niet uitgesloten (doch niet waarschijnlijk) dat het in bepaalde gevallen wenselijk wordt geacht om naast de bekendmaking in het elektronisch waterschapsblad tevens een advertentie in een huis-aan-huisblad te plaatsen, dit om er zeker van te zijn dat de doelgroep op de hoogte kan zijn van de bekendmaking. In de advertentie moet dan worden verwezen naar de rechtsgeldige bekendmaking in het elektronisch waterschapsblad van alle deelnemende waterschappen.

Artikel 3

Uit artikel 2:14 lid 2 Awb vloeit voort dat het ontwerpbesluit en de bij het ontwerpbesluit horende bijlage(n) uitsluitend elektronisch ter inzage kunnen worden gelegd indien dit bij wettelijk voorschrift is bepaald. Deze verordening voorziet in een dergelijk wettelijk voorschrift. Elektronische terinzagelegging vindt plaats doordat bij het waterschapsblad het (ontwerp) besluit en eventuele bijlage(n) zijn te raadplegen dan wel te downloaden. In het geval van een definitief besluit wordt het ondertekende besluit op dezelfde wijze ter inzage gelegd. Deze procedure geldt ook voor de (ontwerp)begroting van Aqualysis.

 

Artikelen 4 en 5 spreken voor zich en behoeven geen nadere toelichting.