Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aqualysis

Regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAqualysis
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014
CiteertitelRegeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 7:13

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-05-2014nieuwe regeling

07-04-2014

Elektronisch Waterschapsblad, 05-05-2014

2014-2967 

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014

Het algemeen bestuur van Aqualysis,

 

Gelet op

Artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit

Vast te stellen navolgende Regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014.

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen

Op dit besluit is artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Waterschapslaboratorium Rijn Oost van overeenkomstige toepassing. Daarnaast wordt in dit besluit verstaan onder:

a.

Aqualysis

Het openbaar lichaam, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de regeling;

b.

bestuursorgaan:

het bestuursorgaan van Aqualysis dat het bestreden besluit heeft genomen;

c.

de wet:

de Algemene wet bestuursrecht, en

d.

functionaris:

een ambtenaar, als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet.

e.

Bezwaar

Een formeel en schriftelijk ingediend bezwaarschrift aangaande een door het bevoegd gezag van Aqualysis genomen besluit

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Artikel 2: Ontvangstbevestiging

 • 1.

  Op het bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Aqualysis bevestigt de ontvangst van het bezwaarschrift schriftelijk binnen vijf werkdagen na ontvangst.

 • 3.

  Aqualysis brengt daarnaast andere belanghebbenden binnen vijf werkdagen na ontvangst van het bezwaarschrift schriftelijk op de hoogte van het ingediende bezwaar.

Artikel 3: Vertegenwoordiging

 • 1.

  Als het bezwaarschrift is ingediend (mede) namens een natuurlijke of rechtspersoon, kan een schriftelijke machtiging worden verlangd.

 • 2.

  Als Aqualysis een schriftelijke machtiging verlangt, stelt het de indiener in de gelegenheid binnen twee weken een machtiging te overleggen. Na ontvangst van de machtiging wordt het bezwaarschrift verder in behandeling genomen.

 • 3.

  Als een gevraagde machtiging niet op tijd is verstrekt, wordt degene namens wie het bezwaarschrift is ingediend schriftelijk verzocht binnen twee weken de bedoelde machtiging over te leggen dan wel te verklaren dat hij zelf het bezwaar heeft ingediend, op straffe van niet-ontvankelijkheid van het bezwaar.

Artikel 4: Vormverzuimen

 • 1.

  Als niet is voldaan aan artikel 6:5 van de wet of aan enig ander wettelijk vereiste voor het in behandeling nemen van het bezwaar of beroep, wordt de indiener in de gelegenheid gesteld dit verzuim binnen vier weken te herstellen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde termijn kan op verzoek worden verlengd met één week, en in bijzondere gevallen met vier weken.

 • 3.

  Bij overschrijding van de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel de in het tweede lid genoemde verlengde termijn, kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard.

Artikel 5: Aanvullende gronden van bezwaar

 • 1.

  Als de indiener verzoekt om uitstel voor aanvulling van de gronden van het bezwaar, krijgt hij hiertoe vier weken de gelegenheid.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde termijn van vier weken kan op verzoek worden verlengd met één week, en in bijzondere gevallen met vier weken.

 • 3.

  Bij overschrijding van de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel de in het tweede lid genoemde verlengde termijn, kan het bestuursorgaan de beslissing baseren op het op dat moment voorliggende bezwaar.

Artikel 6: Prematuur bezwaar

 • 1.

  Als artikel 6:10 van de wet van toepassing is, stelt het bestuursorgaan de indiener in de gelegenheid de gronden van zijn bezwaar aan te vullen binnen vier weken na de dag van verzending van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde termijn van vier weken kan op verzoek worden verlengd met één week, en in bijzondere gevallen met vier weken.

 • 3.

  Bij overschrijding van de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel de in het tweede lid genoemde verlengde termijn, kan het bestuursorgaan de beslissing baseren op het op dat moment voorliggende bezwaar.

Artikel 7: Termijnoverschrijding

 • 1.

  Aqualysis stelt de indiener van een bezwaarschrift dat is ingediend na afloop van de wettelijke termijn als bedoeld in artikel 6:11 van de wet, in de gelegenheid zijn zienswijze over het verzuim binnen vier weken naar voren te brengen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde termijn kan op verzoek worden verlengd met één week, en in bijzondere gevallen met vier weken.

 • 3.

  Als op basis van de tijdig naar voren gebrachte zienswijze redelijkerwijs kan worden geoordeeld dat de indiener van het bezwaarschrift in verzuim is geweest, of bij overschrijding van de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel de in het tweede lid genoemde verlengde termijn, kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard.

Artikel 8: Betrokkenheid andere belanghebbenden dan de indiener

 • 1.

  Aqualysis stuurt het bezwaarschrift aan andere belanghebbenden met de vraag of deze bij de verdere voortgang van de procedure betrokken willen worden.

 • 2.

  De beslissing op bezwaar wordt aan alle belanghebbenden verstrekt, ook aan degene die niet betrokken wil worden bij de procedure.

 • 3.

  De functionaris wordt in beginsel ongevraagd bij de verdere voortgang van de procedure betrokken.

Artikel 9: Beslissingsbevoegdheid

 • 1.

  Degene die het bestreden besluit heeft genomen, behandelt het bezwaarschrift niet en neemt geen besluit op bezwaar.

 • 2.

  Een ondergeschikte van degene die het bestreden besluit heeft genomen, behandelt het bezwaarschrift niet en neemt geen besluit op bezwaar.

Artikel 10: Intrekking van het bezwaar

Als de indiener zijn bezwaar intrekt, wordt dit schriftelijk bevestigd en aan andere belanghebbenden meegedeeld.

Artikel 11: Verweer en stukken

Het bestuursorgaan overlegt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval drie weken vóór de hoorzitting, een verweerschrift en alle op de zaak betrekking hebbende stukken.

Hoofdstuk 3. Hoorzittingen

Artikel 12: Hoorzitting

 • 1.

  Als een belanghebbende heeft aangegeven gehoord te willen worden of als Aqualysis belang heeft bij het horen van de belanghebbende, stelt Aqualysis in overleg met de belanghebbende datum en tijd vast waarop de hoorzitting plaatsvindt.

 • 2.

  De afgesproken datum en tijd worden schriftelijk bevestigd. Als de belanghebbende telefonisch onbereikbaar is, wordt de hoorzitting door Aqualysis eenzijdig gepland en wordt de belanghebbende schriftelijk uitgenodigd.

 • 3.

  Als de belanghebbende of een gemachtigde, niet zijnde een professioneel rechtshulpverlener, verzoekt om een geplande hoorzitting uit te stellen, neemt Aqualysis daarover telefonisch contact op en stelt Aqualysis, zo nodig, in overleg een nieuwe datum en tijd vast voor de hoorzitting.

 • 4.

  Als een professioneel rechtshulpverlener verzoekt om een geplande hoorzitting uit te stellen, honoreert Aqualysis dit verzoek als volgens Aqualysis sprake is van een valide reden voor het uitstel.

 • 5.

  Aqualysis kan van een gemachtigde verlangen dat hij bij het begin van de zitting een schriftelijke machtiging overlegt, tenzij de belanghebbende zelf met hem verschijnt of de gemachtigde advocaat, procureur of een andere algemeen erkende rechtshulpverlener is.

 • 6.

  Het horen van belanghebbenden geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:5 van de wet door een of meer medewerkers van Aqualysis.

 • 7.

  Als een van de in artikel 7:3 van de wet genoemde gevallen zich voordoet beslist Aqualysis of van het horen van belanghebbenden wordt afgezien.

Artikel 13: Toezending en inzage

 • 1.

  Voorafgaand aan de hoorzitting kan Aqualysis op verzoek alle op de zaak betrekking hebbende stukken kosteloos aan belanghebbenden sturen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, liggen het bezwaarschrift en alle andere op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan de hoorzitting een week ter inzage voor belanghebbenden op een door Aqualysis te bepalen plaats en tijdstip.

 • 3.

  Belanghebbenden worden op de terinzagelegging gewezen in de uitnodiging voor de hoorzitting.

 • 4.

  Belanghebbenden kunnen van de in het tweede lid bedoelde stukken, voor zover niet reeds verstrekt, kosteloos afschriften krijgen.

Artikel 14: Openbaarheid van de hoorzitting

 • 1.

  De hoorzitting is niet openbaar.

 • 2.

  Belanghebbenden kunnen onder opgaaf van redenen verzoeken anderen de hoorzitting geheel of gedeeltelijk te laten bijwonen.

 • 3.

  Het bestuursorgaan beslist op dit verzoek.

Artikel 15: Deskundigen en getuigen

 • 1.

  Aqualysis kan advies of inlichtingen inwinnen bij deskundigen en getuigen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de zitting te verschijnen.

 • 2.

  Indien deskundigen en getuigen op uitnodiging ter zitting verschijnen, ontvangen zij desgevraagd een vergoeding voor reis- en verblijfkosten en wegens tijdsverzuim op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht.

Artikel 16: Verslag van de hoorzitting

 • 1.

  Het verslag van de hoorzitting wordt op verzoek kosteloos aan belanghebbenden verstrekt. Toezending geschiedt in beginsel gelijktijdig met de beslissing op bezwaar.

 • 2.

  Het verslag vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid. Het houdt een korte vermelding in van al hetgeen over en weer is gezegd en van al hetgeen voor het overige ter zitting is voorgevallen, voor zover dit voor de zaak relevant is.

 • 3.

  Het verslag verwijst naar de stukken die ter zitting zijn overgelegd.

 • 4.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter van de hoorzitting.

 • 5.

  Als artikel 14 toepassing heeft gevonden en de hoorzitting is gesplitst, wordt het verslag gesplitst in een verslag van het deel waarin de bijzondere aspecten zijn behandeld en een verslag waarin de overige aspecten van het bezwaar zijn behandeld. Artikel 15 is dan van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen behandeling bezwaarschriften

Artikel 17: Verdaging

 • 1.

  Als de beslissing op bezwaar niet kan worden genomen binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn, verdaagt Aqualysis de beschikking voor ten hoogste vier weken. Belanghebbenden worden schriftelijk geïnformeerd over de verdaging.

 • 2.

  Als verdere vertraging optreedt in de afgifte van de beslissing op bezwaar, wordt de beschikking opnieuw verdaagd voor zover de indiener van het bezwaarschrift daarmee heeft ingestemd en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen worden geschaad of ermee instemmen.

Artikel 18: Termijnen en tijdigheid

 • 1.

  Wanneer aan een verzoek van Aqualysis aan de indiener of andere belanghebbenden een termijn is verbonden, gaat deze termijn in op de dag na verzending van de hiertoe strekkende mededeling.

 • 2.

  Een (gevraagd) schriftelijk document of verklaring heeft Aqualysis op tijd ontvangen als deze voor het eind van de gestelde termijn is ontvangen. Hierbij geldt dat een per post ontvangen stuk tijdig is als het uiterlijk op de laatste dag van de termijn per post is bezorgd en binnen één week hierna is ontvangen.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 19: Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014.

Artikel 20: Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekendgemaakt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur 7 april 2014.

De voorzitter de secretaris