Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

BESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS BRANDVEILIGHEIDSWETGEVING

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS BRANDVEILIGHEIDSWETGEVING
CiteertitelBESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS BRANDVEILIGHEIDSWETGEVING
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 5:11
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 5:12
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 5:13
 4. Algemene wet bestuursrecht, art. 5:14
 5. Algemene wet bestuursrecht, art. 5:15
 6. Algemene wet bestuursrecht, art. 5:16
 7. Algemene wet bestuursrecht, art. 5:17
 8. Algemene wet bestuursrecht, art. 5:18
 9. Algemene wet bestuursrecht, art. 5:19
 10. Algemene wet bestuursrecht, art. 5:20
 11. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 5.10
 12. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 5.11
 13. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 5.12
 14. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 5.13
 15. Wet veiligheidsregio's, art. 61
 16. Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008, art. 6.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2014nieuwe regeling

08-04-2014

Gemeenteblad, 2014, 24000

Collegebesluit, 2014, 412271

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS BRANDVEILIGHEIDSWETGEVING

Het college van de gemeente Helmond

Gelet op:

 • -

  de artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht

 • -

  artikel 5.10 tot en met 5.13 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • -

  artikel 61 Wet veiligheidsregio’s

 • -

  artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond.

Besluit:

 • 1.

  Eerdere besluiten tot aanwijzing medewerkers brandweer als toezichthouder in te trekken;

 • 2.

  De teamleiders en medewerkers van de afdeling Toezicht en Handhaving van de sector Risicobeheersing van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor zover zij werkzaam zijn in de functies:

  • -

   medewerker Publiek en Handhaving A

  • -

   medewerker Publiek en Handhaving B

  • -

   medewerker Publiek en Handhaving C

  • -

   specialist A

  • -

   specialist B

  • -

   specialist C

  • -

   aan te wijzen als toezichthouder, belast met het toezicht houden op regelgeving die strekt tot het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, voor zover deze regelgeving is verwoord in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene plaatselijke verordening en de gemeentelijke Brandveiligheidsverordening;

 • 3.

  De directeur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost te machtigen om de onder 2 aangewezen functionarissen te voorzien van een legitimatiebewijs als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht;

 • 4.

  Dit besluit op de gebruikelijke wijze bekend te maken;

 • 5.

  Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost van deze aanwijzing op de hoogte te stellen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking hiervan.

Besloten in de vergadering van 8 april 2014

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,

Mevr. P.J.G.M. Blanksma – van den Heuvel

De secretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bekend gemaakt op:

25 april 2014

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA