Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Drank- en Horecaverordening gemeente Lopik 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDrank- en Horecaverordening gemeente Lopik 2014
CiteertitelDrank- en Horecaverordening Lopik 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht inwerking op 01-01-2014.

Deze regeling vervangt de voor paracommerciële rechtspersonen de voorschriften en beperkingen die op grond van een eerdere gemeentelijke verordening of krachtens de wet aan de Drank- en Horecavergunningen zijn gesteld.

Artikel 9 bevat een hardheidsclausule.

Artikel 11 bevat een overgangsrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201401-01-2014nieuwe regeling

17-12-2013

Elektronisch Gemeenteblad, 23-04-2014

Nr.: 6

Tekst van de regeling

Intitulé

Drank- en Horecaverordening gemeente Lopik 2014 

Nr.: 6

De raad van de gemeente Lopik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2013;

overwegende,

dat de gemeente op grond van artikel 4 van de Drank- en Horecawet verplicht is een gemeentelijke verordening op te stellen ter voorkoming van oneerlijke mededinging;.

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit unaniem:

de navolgende Drank- en Horecaverordening gemeente Lopik 2014 vast te stellen.

Artikel 1: Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Drank- en Horecawet;

 • b.

  horecabedrijf: de activiteit, in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse;

 • c.

  paracommerciële rechtspersoon: een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf;

 • d.

  bijeenkomst van persoonlijke aard: bijeenkomst met een veelal feestelijk karakter, die geen direct verband houdt met de doelstelling van de paracommerciële rechtspersoon, zoals bruiloften, feesten, partijen, recepties of verjaardagen;

 • e.

  alcoholhoudende drank: drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor meer dan een half volumeprocent uit alcohol bestaat;

 • f.

  zwak-alcoholhoudende drank: alcoholhoudende drank, met uitzondering van sterke drank;

 • g.

  wijn: de categorieën alcoholhoudende dranken als opgesomd in Bijlage IV van Verordening (EG) 479/2008;

 • h.

  sterke drank: drank, die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor vijftien of meer volumeprocenten uit alcohol bestaat, met uitzondering van wijn;

 • i.

  bezoeker: een ieder die zich in een horecabedrijf bevindt, met uitzondering van:

  • ·

   leidinggevenden;

  • ·

   personen in dienst van het horecabedrijf;

  • ·

   personen wier aanwezigheid in de inrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is;

 • j.

  slijtersbedrijf: de activiteit bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet aan particulieren verstrekken van sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse, al dan niet gepaard gaande met het bedrijfsmatig of anders dan om niet aan particulieren verstrekken van zwak-alcoholhoudende en alcoholvrije drank voor gebruik elders dan ter plaatse;

 • k.

  winkel: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht;

 • l.

  snackbar/cafetaria: een inrichting, waarin uitsluitend of in hoofdzaak al dan niet voor directe consumptie ter plaatse gereed zijnde etenswaren worden verkocht;

 • m.

  restaurant: het horecabedrijf, waarin uitsluitend of in hoofdzaak voor directe consumptie gereed zijnde maaltijden en dranken worden verkocht;

 • n.

  inrichting: de lokaliteiten waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, met de daarbij behorende terrassen voor zover die terrassen in ieder geval bestemd zijn voor het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse, welke lokaliteiten al dan niet onderdeel uitmaken van een andere besloten ruimte.

Artikel 2: Schenktijden paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Het is alleen toegestaan om alcoholhoudende drank te verstrekken gedurende één uur voor, tijdens en tot één uur na de hoofdactiviteit van de paracommerciële rechtspersoon, mits die hoofdactiviteit behoort tot de statutaire doelstelling van de paracommerciële instelling.

 • 2.

  Het is paracommerciële instellingen alleen toegestaan om zwak alcoholhoudende drank te verstrekken.

Artikel 3: Verbod verstrekken alcohol tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard

 • 1.

  Het is paracommerciële rechtspersonen verboden alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard, uitgezonderd de in artikel 4 van deze verordening genoemde activiteiten.

 • 2.

  De paracommerciële rechtspersoon kan voor ten hoogste vijf bijeenkomsten per jaar een melding doen bij de burgemeester van een bijeenkomst van persoonlijke aard, uitgezonderd de in artikel 4 van deze verordening genoemde activiteiten.

 • 3.

  De paracommerciële rechtspersoon dient uiterlijk twee weken voorafgaand aan de te houden activiteit een aanvraag in bij de burgemeester.

 • 4.

  Het is verboden om de mogelijkheid tot het houden van en deelname aan bijeenkomsten van persoonlijke aard in een paracommerciële rechtspersoon openlijk aan te prijzen of door middel van reclame onder de aandacht te brengen.

 • 5.

  Het is verboden om een financiële bijdrage te vragen of entree te eisen voor toegang tot een bijeenkomst van persoonlijke aard bij een paracommerciële rechtspersoon.

Artikel 4: Toegestane activiteiten

 • 1.

  Met inachtneming van de in artikel 2 genoemde schenktijden is het paracommerciële rechtspersonen, die zich richten op activiteiten van sportieve of recreatieve aard in ieder geval toegestaan om alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tijdens:

  • a.

   Bestuursvergaderingen;

  • b.

   Ledenvergaderingen;

  • c.

   Kaart-, dart-, dobbel-, en bordspelavonden voor leden en introducés;

  • d.

   Jubileum van de paracommerciële rechtspersoon (max. 1 x per jaar);

  • e.

   Jaarfeest voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren in verband met het begin van een nieuw seizoen of afsluiting van een lopend seizoen (max. 2 x per jaar);

  • f.

   Feest voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren in verband met een kampioenschap of promotie (max. 1 x per jaar);

  • g.

   Kerstborrel voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren (max. 1 x per jaar);

  • h.

   Oudejaarsborrel voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren (max. 1 x per jaar);

  • i.

   Nieuwjaarsborrel voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren (max. 1 x per jaar);

  • j.

   Feest voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren tijdens Koninginnedag;

  • k.

   Vergaderingen, wedstrijden, trainingen, repetities, uitvoeringen en cursussen voor leden van andere verenigingen of stichtingen.

 • 2.

  Met inachtneming van de in artikel 2 genoemde schenktijden is het paracommerciële rechtspersonen, die zich richten op activiteiten van sociaal-culturele aard in ieder geval toegestaan om alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tijdens:

  • a.

   Bestuursvergaderingen;

  • b.

   Ledenvergaderingen;

  • c.

   Kaart-, dart-, dobbel-, of bordspelavonden voor leden en introducés;

  • d.

   Jubileum van het paracommerciële rechtspersoon (max. 1 x per jaar);

  • e.

   Jaarfeest voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren in verband met het begin van een nieuw seizoen of afsluiting van een lopend seizoen (max. 2 x per jaar);

  • f.

   Feest voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren in verband met een kampioenschap of promotie (max. 1 x per jaar);

  • g.

   Kerstborrel voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren (max. 1 x per jaar);

  • h.

   Oudejaarsborrel voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren (max. 1 x per jaar);

  • i.

   Nieuwjaarsborrel voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren (max. 1 x per jaar);

  • j.

   Feest voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren tijdens Koninginnedag;

  • k.

   Vergaderingen, wedstrijden, trainingen, repetities, uitvoeringen en cursussen voor leden van andere verenigingen of stichtingen.

 • 3.

  Met inachtneming van de in artikel 2 genoemde schenktijden is het paracommerciële rechtspersonen, die zich richten op activiteiten van educatieve aard in ieder geval toegestaan om alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tijdens:

  • a.

   Lessen en cursussen;

  • b.

   Bestuursvergaderingen;

  • c.

   Jaarfeest voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren in verband met het begin van een nieuw seizoen of afsluiting van een lopend seizoen (max. 2 x per jaar);

  • d.

   Afstudeerbijeenkomsten en diploma-uitreikingen;

  • e.

   Schoolfeesten voor leerlingen die de leeftijdsgrens van 18 jaar hebben bereikt (max. 3 x per jaar);

  • f.

   Sportdagen (max. 1 x per jaar);

  • g.

   Vergaderingen, wedstrijden, trainingen, repetities, uitvoeringen en cursussen voor leden van andere verenigingen of stichtingen.

 • 4.

  Met inachtneming van de in artikel 2 genoemde schenktijden is het paracommerciële rechtspersonen, die zich richten op activiteiten van levensbeschouwelijke of godsdienstige aard in ieder geval toegestaan om alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tijdens:

  • a.

   Bestuursvergaderingen;

  • b.

   Bijeenkomsten in het kader van een religieus feest;

  • c.

   Rouwdiensten;

  • d.

   Huwelijksdiensten;

  • e.

   Condoleancebijeenkomsten;

  • f.

   Oudejaarsborrel voor leden en vrijwilligers (max. 1 x per jaar);

  • g.

   Nieuwjaarsborrel voor leden en vrijwilligers (max. 1 x per jaar);

  • h.

   Vergaderingen, wedstrijden, trainingen, repetities, uitvoeringen en cursussen voor leden van andere verenigingen of stichtingen.

Artikel 5: Prijsacties en happy hours

Het is horecabedrijven, slijtersbedrijven en winkels verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in het betreffende bedrijf gewoonlijk wordt gevraagd.

Artikel 6: Verbod op verstrekken sterke drank

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 7 is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank te verstrekken in een horecabedrijf, dat onderdeel is van een gebouw:

  • a.

   dat, of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt om onderwijs te geven aan jongeren die merendeels de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt;

  • b.

   dat, of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij jeugd- of jongerenorganisaties of instellingen;

  • c.

   dat, of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij sportorganisaties of -instellingen;

  • d.

   dat gelegen is op een terrein dat uitsluitend of in hoofdzaak gebruikt wordt voor het organiseren van evenementen of vermakelijkheden;

  • e.

   dat gelegen is op een kampeer- of caravanterrein.

 • 2.

  De burgemeester kan op aanvraag ontheffing verlenen van het in dit artikel genoemde verbod.

 • 3.

  Bij de beoordeling van de aanvraag houdt de burgemeester rekening met lokale of plaatselijke omstandigheden.

 • 4.

  De burgemeester kan aan een ontheffing voorschriften verbinden.

Artikel 7: Verbod verstrekken alcohol in snackbar/cafetaria

 • 1.

  Het is verboden om in een snackbar of cafetaria bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank te verstrekken.

 • 2.

  Het is verboden om in een snackbar of cafetaria na 22:00 uur alcoholhoudende drank te verstrekken.

 • 3.

  Het is verboden om in een al dan niet voor het publiek toegankelijke ruimte van een snackbar of cafetaria sterke drank in voorraad te hebben.

Artikel 8: Tijdelijk verbod verstrekken alcohol

 • 1.

  Het is verboden om gedurende een door de burgemeester te bepalen periode in een individueel horecabedrijf bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank dan wel sterke drank te verstrekken.

 • 2.

  Het is verboden om gedurende een door de burgemeester te bepalen periode in door de burgemeester nader te bepalen delen van de gemeente bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken.

 • 3.

  Een aanwijzing, zoals bedoeld in het eerste lid, kan worden gegeven in het belang van de handhaving van de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid of zedelijkheid.

 • 4.

  Een aanwijzing, zoals bedoeld in het tweede lid, kan worden gegeven indien het belang van de handhaving van de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid of zedelijkheid dringend tot het geven van een dergelijke aanwijzing vordert.

Artikel 9: Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan de burgemeester van het bepaalde in deze verordening afwijken, indien strikte toepassing van het bepaalde voor een of meer belanghebbenden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met deze verordening te dienen doelen en met de belangen ter waarborging waarvan deze verordening is opgesteld.

Artikel 10: Strafbepaling

 • 1.

  Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid geldt niet wanneer het bepaalde in de Wet op de economische delicten van toepassing is.

Artikel 11: Overgangsrecht

 • 1.

  Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening vervallen voor paracommerciële rechtspersonen de voorschriften en beperkingen die op grond van een eerdere gemeentelijke verordening of krachtens de wet aan de Drank- en Horecavergunningen zijn gesteld.

 • 2.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een ontheffing of vergunning op grond van de dan nog geldende regelgeving is ingediend waarop nog niet beslist is, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 12: Evaluatie

Deze verordening zal in begin 2015 worden geëvalueerd, of zoveel eerder als daar naar het oordeel van de burgemeester aanleiding toe is.

Artikel 13: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Drank- en Horecaverordening Lopik 2014”.

Aldus vastgesteld tijdens de raadsvergadering d.d. 17 december 2013,

de loco-griffier,

de voorzitter,

 

M.A.M. HOOIJMAN

mw. mr. R.G. Westerlaken-Loos