Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Duiven

Verordening elektronische kennisgeving en terinzagelegging gemeente Duiven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDuiven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische kennisgeving en terinzagelegging gemeente Duiven
CiteertitelElektronische kennisgeving en terinzagelegging
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-2014Onbekend

10-02-2014

Duivenpost

13RB088

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische kennisgeving en terinzagelegging gemeente Duiven

 

 

Artikel 1 Elektronische kennisgeving

 • 1.

  Het is mogelijk berichten van het gemeentebestuur die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid kan het elektronisch gemeenteblad gebruikt worden voor de kennisgeving van berichten die tot één of meer belanghebbenden zijn gericht;

 • 3.

  Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

 • 4.

  Onder berichten wordt in ieder geval verstaan kennisgevingen van meldingen, aanvragen ontwerp-besluiten en besluiten.

Artikel 2 Elektronische terinzagelegging

 • 1.

  Tenzij bij wet of regelgeving een andere wijze van terinzagelegging is voorgeschreven, kan de terinzagelegging van het (ontwerp)besluit en de bij het (ontwerp)besluit horende bijlage(n) uitsluitend elektronisch plaatsvinden in het elektronisch gemeenteblad als genoemd in artikel 1 lid 3.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, kan worden besloten om de stukken fysiek ter inzage te leggen.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening elektronische kennisgeving en terinzagelegging gemeente Duiven”.

Toelichting

Algemeen

Berichten mogen niet uitsluitend elektronisch worden gepubliceerd als er niet een wettelijk voorschrift is dat anders bepaalt, zegt artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Het luidt:

2. Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, geschiedt de verzending van berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, niet uitsluitend elektronisch.

Het doel van deze verordening is het bieden van een wettelijke grondslag als bedoeld in artikel 2:14 van de Awb, zodat juridisch kan worden volstaan met uitsluitend elektronische kennisgeving in de gevallen waarin aanvullende kennisgeving op andere wijze niet nodig is om degenen voor wie de kennisgeving bedoeld is, voldoende te bereiken.

Voor de goede orde wordt erop gewezen dat deze verordening alleen de kennisgeving (publicatie) van diverse berichten betreft en niet gaat over het bekendmaken van besluiten, nodig voor het in werking treden daarvan (artikel 3:40 van de Awb). Dat is uitputtend geregeld in wetten als de Bekendmakingswet, de Gemeentewet, de Awb en dergelijke. Het gaat hier alleen om de publicatie van allerhande berichten die bestemd zijn voor ‘het publiek’ – die soms besluiten kunnen inhouden – om te bewerkstelligen dat het publiek ervan kan kennisnemen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Elektronische kennisgeving

Dit artikel gaat over de kennisgeving, gericht op het effectief kennis kunnen nemen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen, meldingen en andere berichten, zoals bijvoorbeeld de aankondiging van een raadsvergadering, een inspraakavond en dergelijke. ‘Kennisgeven’ is in de Awb de algemene term voor diverse vormen van het naar buiten brengen van sommige besluiten – maar ook en vooral van andere documenten – die erop is gericht dat alle potentieel geïnteresseerden daar effectief kennis van kunnen nemen.

Met lid 1 wordt voldaan aan de voorwaarde van een wettelijk voorschrift teneinde kennisgevingen uitsluitend elektronisch te kunnen publiceren (art. 2:14, tweede lid, van de Awb). Het bepaalt dat de verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

In lid 1 wordt de mogelijkheid gecreëerd om kennisgevingen uitsluitend elektronisch te publiceren. In veel gevallen kan het echter verstandig zijn om niet te volstaan met de elektronische kennisgeving, maar bovendien te voorzien in een of meer andere wijzen van kennisgeving. Dit omdat er velen zijn die geen toegang hebben tot het internet, en nog meer die deze toegang in theorie wel hebben maar die daar niet gemakkelijk hun weg kunnen vinden en die in elk geval niet dagelijks het gemeenteblad raadplegen. Naast elektronische kennisgeving kunnen ook andere vormen van publiciteit van belang zijn vanwege een betere service aan de potentieel geïnteresseerden.

Het artikel bepaalt bovendien dat een wettelijk voorschrift zich kan verzetten tegen uitsluitend elektronisch publiceren. Het is soms inderdaad wettelijk gezien onvoldoende om alleen elektronisch te publiceren. Dat is bijvoorbeeld het geval bij toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure; dan is artikel 3:12 van de Awb van toepassing. Daar wordt de materiële eis gesteld van ‘een geschikte wijze van kennisgeving’. Deze eis houdt in dat in elk geval moet worden voldaan aan de voorwaarde dat de kennisgeving daadwerkelijk al diegenen kan bereiken die naar verwachting bedenkingen kunnen hebben tegen het ontwerpbesluit.

Indien in een wettelijke bepaling slechts kennisgeving in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad imperatief is voorgeschreven, dan dient de kennisgeving in elk geval daarin te geschieden. Publicatie in het elektronisch gemeenteblad is dan een niet verboden, aanvullende (en aanbevelenswaardige) wijze van kennisgeven. Een voorbeeld hiervan is artikel 1.9 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (maatwerkvoorschriften).

Aanvullende dan wel afwijkende publicatieverplichtingen blijven daarom ongewijzigd van toepassing. Voorbeelden van andere wettelijke bepalingen die zich verzetten tegen uitsluitend publicatie in het elektronisch gemeenteblad zijn:

 • -

  artikel 78 van de Onteigeningswet;

 • -

  artikel 7 van de Wet voorkeursrecht gemeenten;

-de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (zie onder meer artikel 3.12); en

-de Wet ruimtelijke ordening ((hierna: Wro), zie onder meer artikel 3.8, eerste en derde lid).

De Wro schrijft bijvoorbeeld voor dat de mededeling van de vaststelling van een bestemmingsplan ook moet plaatsvinden in de Staatscourant en op www.ruimtelijkeplannen.nl (artikel 3.8, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wro).

Lid 3

Gemeenten moeten met ingang van 1 januari 2014 een elektronisch gemeenteblad hebben voor de bekendmaking van hun algemeen verbindende voorschriften (artikel 139 van de Gemeentewet, zoals dat luidt per genoemde datum). Gelet op deze verplichting ligt het voor de hand dat medium te gebruiken voor álle ‘officiële’ wettelijk vereiste bekendmakingen en andere kennisgevingen. De gemeente Duiven is hiervoor aangesloten op de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (hierna: GVOP), met het internetadres https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Op de gemeentelijke website is voorzien in een hyperlink naar de daar gepubliceerde regelingen en andere berichten.

Lid 4

Dit artikellid maakt de ruime betekenis van het begrip ‘berichten’ duidelijk. Zo ruim is het ook in artikel 2:14, tweede lid, van de Awb bedoeld.

Artikel 2 Elektronische terinzagelegging

Het (ontwerp)besluit en de bij het (ontwerp)besluit horende bijlage(n) kunnen uitsluitend elektronisch ter inzage worden gelegd indien dit bij wettelijk voorschrift is bepaald. Deze verordening voorziet in een dergelijk wettelijk voorschrift. Elektronische terinzagelegging vindt plaats doordat via het internetadres https://zoek.officielebekendmakingen.nl. het (ontwerp) besluit en eventuele bijlage(n) zijn te raadplegen.