Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renswoude

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Renswoude 2001

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenswoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling gemeentelijke monumenten Renswoude 2001
CiteertitelSubsidieregeling monumenten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpAfdeling Algemene Zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 147 Gemeentewet en Monumentenverordening 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-11-200101-01-2001Onbekend

06-11-2001

Heraut, 12.11.2001

1900

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Renswoude 2001

Nr. 1900

De gemeenteraad van Renswoude;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; d.d. 23 oktober 2001; nr. 1900;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

gelet op de Monumentenverordening 1994;

Besluit:

in te trekken de Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Renswoude, zoals vastgesteld in de gemeenteraad van 12 maart 1996;

en vast te stellen de navolgende ‘Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Renswoude 2001’.

Artikel 1

Ten behoeve van het behoud van voor het aanzien van het dorp en landschap waardevolle elementen kunnen burgemeester en wethouders na de Monumentencommissie gehoord te hebben subsidie verlenen, met inachtname van de hierna volgende bepalingen.

Artikel 2
 • 1.

  Voor subsidie als bedoeld in artikel 1 komen in aanmerking de onroerende zaken, welke voorkomen op de gemeentelijke lijst van monumenten, gebaseerd op de gemeentelijke Monumentenverordening.

 • 2.

  De onroerende zaken, bedoeld in het eerste lid moeten van algemeen belang zijn wegens schoonheid, volkskundige waarde, geschiedkundige herinneringen of betekenis hebben voor de wetenschap, hetzij in totaliteit van harmonieus gegeven zijn zonder al te ernstige verminkingen, hetzij in bepaalde gevallen van een relatieve zeldzaamheid.

Artikel 3

De gemeentelijke subsidie bedraagt maximaal 25% van de werkelijk gemaakte en door burgemeester en wethouders subsidiabel geachte kosten van vernieuwing en/of herstel, tot een maximum bedrag van f. 10.000,-- (€ 4.537,80) per object per jaar.

Burgemeester en wethouders kunnen in geval van zeer bijzondere grootschalige restauraties afwijken van dit maximum bedrag.

Artikel 4

Geen subsidie wordt toegekend:

 • a.

  voor onroerende zaken, die op de lijst van beschermde monumenten als bedoeld in artikel 6 van de Monumentenwet zijn geplaatst;

 • b.

  in gevallen van brand- en/of stormschade voor zover de schade door een verzekeringsuitkering wordt gedekt;

 • c.

  indien op de gemeentelijke begroting de benodigde middelen ontbreken. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen van het gestelde onder a en b afwijken.

Artikel 5

De zakelijk gerechtigde tot een onroerende zaak als bedoeld in artikel 2, lid 1, die voor een subsidie op grond van deze verordening in aanmerking wenst te komen, dient, voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, daartoe een schriftelijk verzoek in bij burgemeester en wethouders van Renswoude onder overlegging van de volgende gegevens:

 • a.

  een begroting van de kosten;

 • b.

  zo nodig een bouwplan, weergevende de oude en nieuwe situatie.

Artikel 6
 • 1.

  Op een verzoek om subsidie beslissen burgemeester en wethouders zo spoedig mogelijk onder mededeling van hun gemotiveerde beslissing aan de aanvrager.

 • 2.

  Definitieve vaststelling van het subsidiebedrag en uitbetaling daarvan vinden door burgemeester en wethouders plaats na goedkeuring van een na beëindiging van de werkzaamheden in te dienen gespecificeerde eindafrekening met betalingsbewijzen.

 • 3.

  Met de uitvoering van de werkzaamheden mag niet eerder worden begonnen dan nadat door burgemeester en wethouders een vergunning is verleend ingevolge de gemeentelijke Monumentenverordening.

Artikel 7

Burgemeester en wethouders kunnen ter uitvoering van deze verordening de overlegging van andere bescheiden vorderen.

Artikel 8
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot de omgeving van de betreffende onroerende zaak aan een subsidietoekenning zodanige voorwaarden verbinden, dat een juist besteding van de gemeentelijke gelden wordt bevorderd, conform de doelstellingen van de Monumentenverordening.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen aanwijzingen geven omtrent de uitvoering van de betreffende werkzaamheden.

Artikel 9

Bij niet of niet behoorlijke nakoming van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorwaarden en gegeven aanwijzingen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot gehele of gedeeltelijke intrekking c.q. terugvordering van het subsidie.

Artikel 10
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Renswoude 2001’.

 • 2.

  Deze verordeningen treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2001.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Renswoude, gehouden op 6 november 2001.

de secretaris, de voorzitter,